ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခုိင္ျပည္္နယ္မွမူဆလင္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လႊတ္ေတာ္အတြင္းေမးခြန္းမ်ားရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

“Aeritical Analysis of the Answers replied by relevant ministers to questions, raised by Hluttaw members, concerning the affairs of Musslins in Arakan State”

ပထမပုိင္း 

နိဒါန္း 

ယေန႔အခ်ိန္္အခါတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ့သြားမည့္ ဒီမုိက ေရစီခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ႀကံဳလွ်င္ႀကံဳသလုိ ျပည္သူလူထု သိရိွေအာင္ ေျပာဆုိရွင္းလင္းေနေၾကာင္း၊ မိန္႔မွာေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အားရေက်နပ္စရာျဇစ္ပါသည္။ စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲလာၿပီး ျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀မွာ ေရာင္ျခည္သစ္မ်ား ထြန္းလင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာမ်ားကလည္း ဒီမုိကေရစီ အခင္း အက်င္းသစ္ကုိ စိတ္၀င္စားစြာ ေလ့လာ ေစာင့္ေမွ်ာေနၾကသည္။ ျပည္ တြင္းသုိ႔ျပန္၀င္ လာသူမ်ား လည္း ရိွေနပါသည္။ 
နိုင္ငံေတာ္သမတႀကီးက (၃၀-၃-၂၀၁၁) ရက္ေန႔ က်မ္းသစၥာခံယူပဲြၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္-- 

“----- ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒျပဌါန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ဥပေဒသစ္ျပဌါန္း လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ၿပီး၊ ဒီေလ့လာေတြ ႔ရိွခ်က္ မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးရာ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” 

ဟုပါရိွပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးမွာ အေရးပါေသာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက (၆-၄-၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္- 

“စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ေျပာင္းလဲတဲ့ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ အေတြးအေခၚေတြ၊ လုပ္နည္းလုပ္ ဟန္ေတြ လည္း ေျပာင္းရမယ္။” (၁-၁၀-၂၀၁၂၊ ေၾကးမံု) ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္-----

ရခုိင္ျပည္္နယ္မွ မူဆလင္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အ တြင္းေမးခြန္း မ်ားရွင္း လင္းေျဖၾကားခ်က္အေပၚသံုးသပ္ခ်က္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus