ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဦးသာေအး ေတြ႔ဆုံ

NDPD ပါတီမွဦးသာေအး (ခ) Abu Tahay ကဒီေန႔ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr Michael H.Poser ႏွင့္ေတြဆံု၍

၁။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ တည္ရွိမႈ

၂။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပခဲ့မႈ

၃။ ၁၉၈၂ ခု နိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ဧည့္နိုင္ငံသား ၊ နိုင္ငံသားျပဳတို႔သည္ ၁၉၇၄ ခု ႏွင့္၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား ႏွင့္မကိုက္ညီမႈ

၄။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိုင္ငံသား ဥပေဒမတိုင္မီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္ ခဲ့မႈ ၊ ယင္းတို႔ကို သိမ္းယူ၍ ယာယီကဒ္ျပား ထုတ္ေပးၿပီးနိုင္ငံအဆင့္ေလ်ွာခ်မႈ

၅။ ဥပေဒ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ တို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေျဖရွင္းသင့္ေသာ ကိစၥ မ်ားကို လည္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus