ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အစု

ေဌးလြင္ဦး
RB News
14.10.2013

ယခုေၿပာသည့္ ၿမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစုဆိုသည္မွာ ဦးရာဇတ္ေခတ္မွ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သေဘာတူ သတ္မွတ္ ခဲ့သည့္ ဗမာ မြတ္ဆလင္ ဆို သည့္ ေ၀ါဟာရကို ကိုယ္စား မျပဳပါ။ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကက္ ဘိနက္တို႔ သေဘာတူ သတ္မွတ္ ခဲ့သည့္ ဗမာ မြတ္ဆလင္ ဆိုသည္မွာ အဓိက ေရွးဗမာမင္း မ်ားလက္ ကပင္ ရွိေနခဲ့သည့္ ပသီ၊ ေျမတူးႏွင့္ ေဇဘာ ဒီ ေခၚ ေသြးေႏွာ အုပ္စု မ်ားကိုသာ သတ္မွတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္၊ ရခိုင္ မြတ္ဆလင္၊ ပသွ်ဴး၊ ပန္းေသး ႏွင့္ အျခား အိႏၵိယ အႏြယ္ လူမ်ိဳး အုပ္စု မ်ား မပါ၀င္ ခဲ့ပါ။ သို႔ မဟုတ္ ထိုအုပ္စု မ်ားက မိမိတို႔ ကိုယ္ မိမိတို႔ ဗမာ မြတ္ ဆလင္ဟု မခံယူ ခဲ့ပါ။

ယခု ကၽြႏ္ုပ္ ေျပာလိုေသာ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစု ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဧရိယာ နယ္နိမိတ္ အတြင္း တြင္ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္ၿပီး ျဖစ္ေသာ၊ ျမန္မာ့ေရ၊ ျမန္မာ့ ေျမကို အျခား အရာ အားလံုးထက္ သံေယာဇဥ္ ႀကီးေသာ၊ မိမိကိုယ္ မိမိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားဟု အေသြး အသား ထဲမွပင္ ခံယူ ထားေသာ၊ မိ မိ ေရေျမ အတြက္ အသက္ ေပးရပ္ တည္မည္ဟု စိတ္ႏွလံုး ပိုက္ထားေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘြား မ်ိဳးႏြယ္ အစၥ လာမ္ သာသနာ၀င္ တို႔၏ ဘံုေခါင္းစီး တစ္ ရပ္ကို ဆိုလို ပါသည္။ ထိုေခါင္းစီးသည္ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး အေန ၿဖင့္ ကိုယ္စား ျပဳျခင္း မဟုတ္ဘဲ-၊ ဘံုတူညီခ်က္ ေခါင္းစီး တစ္ရပ္ အေန ျဖင့္သာ သတ္မွတ္ ရ မည္ ျဖစ္ သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစု ဟုသတ္ မွတ္လွ်င္ ပိုမို သင့္ေလွ်ာ္ မည္ဟု ဆင္ျခင္ ပါ သည္။ 

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ ထားေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္ အစု (ဥပမာ ကခ်င္ အစု၊ ကရင္ အစု၊ ဗမာ အစု) ကဲ့သို႔ သတ္ မွတ္ေလလွ်င္- ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစုတြင္လည္း သီးသန္႔ လူမ်ိဳး အစုမ်ား တည္ရွိ လာမည္ ျဖစ္ သည္။ ထိုအထဲ တြင္ ေရွးျမန္မာ မင္းမ်ား လက္ထက္ ကပင္ အသိ အမွတ္ ျပဳၿပီး အစုမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္တည္ လာေသာ အစုမ်ား ပါ၀င္ ႏုိင္သည္။

၎တို႔ အနက္ ျမန္မာ့ သမိုင္း ျပန္တမ္း၀င္ အစု မ်ားမွာ- ပသီ၊ ပန္းေသး၊ ေျမတူး၊ သံုးေထာင့္ ခုနစ္ရာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္၊ ရခိုင္ မြတ္ဆလင္၊ ဗမာ မြတ္ဆလင္ (ေဇရ္ဘာဒီ) ႏွင့္ ပသွ်ဴး တို႔ ျဖစ္ၿပီး- စူရ္တီ၊ ေမမန္၊ က်ဴလီယာ၊ ဘဂၤလီ၊ နဆာ ပူရီ၊ ကာကာ စသည္ တို႔မွာ ျပန္တမ္း၀င္ အုပ္စုမ်ား မဟုတ္ခဲ့ပါ။

ပသီ ႏွင့္ ပန္းေသး လူမ်ိဳးစု တို႔အား ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ထူေထာင္စ ပုဂံေခတ္ဦး ကပင္ မွတ္တမ္း တင္ၿပီး ရွိေန ခဲ့သည္။ ပသီ ဟူသည္ - ဖာရ္စီ ဘာသာ စာေပျဖင့္ ေရးသား မွတ္တမ္း ျပဳေသာ ဘုရားစာ မ်ားကို ကိုး ကြယ္ ယံုၾကည္သူမ်ားဟု အစြဲျပဳ ေခၚဆုိရာမွ ဖာရ္စီ- ဖာသီ-ပသီဟုေခၚပံု ေျပာင္းလဲ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွးဦး မွတ္တမ္း မ်ားအရ သထံု ျပည္မွ ေရာက္လာေသာ သူရဲေကာင္း ဗ်တၱ ႏွင့္ သားေတာ္ မ်ား ေရႊဖ်င္း ႀကီး၊ ေရႊဖ်င္းေလး တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ မွတ္တမ္း တင္မႈတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ဗ်တၱသည္ လည္းေကာင္း ေရႊ ဖ်င္းညီေနာင္ သည္လည္းေကာင္း သာမန္ လူသားမ်ား မဟုတ္ဘဲ- သူတုိ႔အား လက္ခံ ယံုၾကည္ သည့္ ေနာက္ လိုက္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုစဥ္ အခါ ကပင္ ပသီ လူမ်ိဳးစုမွာ ပုဂံျပည္တြင္ အင္အားစု တစ္ ရပ္ႏွင့္ ရွိေနခဲ့ မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထို႔ျပင္ ဗ်တၱအား ေခၚ ေဆာင္ခဲ့ရာ အရပ္ ေဒသမွာ အေရွ႔ အလယ္ ပိုင္း အာရဗ္ျပည္မွ မဟုတ္ဘဲ သထံုျပည္မွ ျဖစ္သည္ ဟူသည့္ သမိုင္း အေလွ်ာက္ ထိုေခတ္ ထို အခါ က ပင္ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္တြင္ ပသီ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အမည္ နာမျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသ နာ ၀င္ မ်ားရွိေနၿပီဟု သက္ေသၿဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ ဘိတ္၊ ထား ၀ယ္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔ တို႔ သည္လည္း မြတ္ဆလင္ ကုန္သည္မ်ား ထူေထာင္ ခဲ့ရာ ၿမိဳ႔မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္း အခိုင္ အမာရွိၿပီး ထိုေဒသတြင္ ေအဒီ ၁၁ ရာစု မတိုင္မွီ ကတည္းက အစၥလာမ့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ကေလမာဟ္ (လာအိလာဟ အိေလာလႅာဟ္) စာတန္းထိုး ဒဂၤါးကို သံုးခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္း အခိုင္အမာ ရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပသီ လူမ်ိဳးစုသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟု ထူထည္စဥ္ ကတည္းက သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ ေစာေသာ ကာလကပင္ ရွိေနခဲ့ ေသာ ျပန္တမ္း၀င္ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည္။

ပန္းေသး- ဤလူမ်ိဳးစု၏ ဇစ္ျမစ္မွာ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ ေဒသမွ ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ ထဲသို႔ ပုဂံေခတ္ သို႔မ ဟုတ္ ထို မတိုင္မွီ ကတည္းက စတင္ အေျခခ် ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည္။ အေစာ ဦးဆံုး မွတ္ တမ္းမ်ား အျဖစ္ ပုဂံေခတ္ က်န္စစ္သား ေဆးေရး ဂူနံရံ ပန္းခ်ီကား မ်ားတြင္ ပံုေဖၚ ေတြ႔ ရၿပီး ပု ဂံေခတ္ ေက်ာက္စာ မ်ားတြင္လည္း မွတ္တမ္း မ်ား ခိုင္ခိုင္ မာမာ ရွိခဲ့သည္။

ေျမတူး- လူမ်ိဳးစုသည္ ပသီ၊ ပန္းေသး လူမ်ိဳးစုထက္ ေနာက္က်၍ ေအဒီ ၅၁၃ ခုတြင္ သံလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ တစ္ ၀ွမ္း အေျခခ် ေနထိုင္သည့္ စစ္မႈထမ္း၊ ကုန္သည္ လူအစု အေ၀း ျဖစ္ခဲ့သည္။ နတ္သွ်င္ေနာင္ အ သတ္ခံ ရၿပီး ေနာက္ ထိုလူမ်ိဳးစုအား ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ေက်ာက္ဆည္ ခရိုင္ အတြင္း ရြာေပါင္း ၃၈ ရြာ ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့သည္။ ဤလူမ်ိဳးစု တြင္လည္း သမိုင္းကို ျပန္လွန္လွ်င္ ငဇင္ကာ အား တုိက္ထုတ္ရန္ ရခိုင္ စစ္တပ္ မြတ္ ဆလင္ စစ္သည္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိ ေျမတူး လူမ်ိဳးစုတြင္ ရခိုင္ ေဒသခံ မြတ္ဆလင္ စစ္ သည္မ်ား မ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ အိႏၵိယ တိုက္နယ္မွ မြတ္ဆ လင္ မ်ား ပါ၀င္ ႏုိင္သည္။

သံုးေထာင့္ ခုနစ္ရာ ေအဒီ ၁၆၉၈- ၁၇၂၄ စေနမင္း လက္ထက္ ရခိုင္နယ္မွ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ လာ ခဲ့ေသာ စစ္သံု႔ပန္းႏွင့္ အေခၽြ အရံမ်ား ၿဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ိဳးစုအား ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ မိတၳိလာ ႏွင့္ ယခင္ေၿမတူး လူမ်ိဳးစု တို႔အား ေနရာခ် ေပးခဲ့သည့္ ေဒသ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ ေစခဲ့သည္။ ထိုလူမ်ိဳးစု သည္ ျမန္မာျပည္မ ထဲသို႔ ေျမတူး လူမ်ိဳးစု၏ ေနာက္တြင္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း မူလ ဇာတိ အားျဖင့္ ရခိုင္ ေဒသမွ ကမန္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ရခိုင္ မြတ္ဆလင္ မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ဤလူမ်ိဳးစုသည္ ရခိုင္ဟု ေခၚဆိုသည့္ မဟာ၀ိဟိက (မဟာ၀ိုဟင္က) တိုင္း၏ မူလ ဘူတ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္ ၿပီး- လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရွးက်၍- နီေပါလ္ အာသံ မဏိပူရ ကုန္းျမင့္ဘက္မွ ဆင္းသက္ လာေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည္။ (ဘဂၤလား အႏြယ္ မဟုတ္ေပ၊)။ ရိုးရာ လယ္ ယာ ေခ်ာင္းေျမာင္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္၍ မင္းမႈထမ္းျခင္း၊ စစ္မႈထမ္း ျခင္းမ်ားတြင္ ၀ါသနာ မရွိခဲ့သည့္ အေလွ်ာက္ သမုိင္း စဥ္ဆက္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ ခဲ့ရေသာ လူမ်ိဳး စု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ ေဒသသည္ ျမန္မာ ျပည္မမွ သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သမိုင္းျဖင့္ ရပ္တည္ ခဲ့သျဖင့္ ရိုဟင္ ဂ်ာ၊ ကမန္ႏွင့္ ရခိုင္ မြတ္ဆလင္ တို႔၏ သမိုင္းမွာ ရခိုင္း သမိုင္း ျဖင့္သာ ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိခဲ့သည္။

ကမန္ ဤလူမ်ိဳးစုအား လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ျမန္မာ အစိုးရ အဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းသား စာရင္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ သည္။ ေအဒီ ၁၆၆၀ ၀န္းက်င္ ရွားရွဴဂ်ာ မင္းသားႏွင့္ အေခၽြ အရံမ်ား ခိုလႈံ လာၿပီးေနာက္မွ ကမန္ ဟူေသာ အမည္ နာမ ေပၚေပါက္ လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေအဒီ ၁၂၃၄ ငႏွလံုးမင္း လက္ထက္ပင္ ထိုကမန္ ဆိုသည့္ အ မည္ နာမအား ရခိုင္ သမိုင္း မ်ားတြင္ ေဖၚျပၿပီး ျဖစ္သည္။ ကမန္ တို႔သည္ ရခိုင္ ဘုရင့္ ႏုိင္ ငံေတာ္ ၏ ေလးတပ္ စစ္သည္ ေတာ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ မဂို အင္ပါယာမွ စစ္ကူမ်ား၊ နည္းျပ မ်ားႏွင့္ ရ ခိုင္ေလး တပ္မေတာ္ အတြင္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ေသာ ရခိုင္နယ္မွ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္သည့္ စစ္သား မ်ားမွ အစၥလာမ္ သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္း ခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ မြတ္ဆလင္- ဤလူမ်ိဳးစုအား ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမန္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ေရာႁပြန္း နားလည္ လာၾက သည္။ အမွန္ မွာ ရခိုင္ လူမ်ိဳးဟု ေခၚသည့္ ေရွးဦး ဗမာ လူမ်ိဳးႏြယ္ အစုမွ အစၥလာမ္ သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္း သက္၀င္ လာေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ ဘုရင္မ်ား လက္ထက္က ရခိုင္ ဗုဒၶ၀င္ မ်ားမွ အစၥ လာမ္ သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္း သက္၀င္ ခဲ့သူမ်ား ရွိေၾကာင္း ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ၀င္ေဟာင္း သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦးလွထြန္းျဖဴ ျပဳစုေသာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္းတြင္ အတည္ျပဳ ေဖၚျပ ထားသည္ မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ (ရခိုင္ မြတ္ ဆလင္ႏွင့္ ကမန္ တို႔မွာ ဘာသာ စကား၊ ဓေလ့၊ ထံုးထမ္း တူညီ သူမ်ား ျဖစ္သည္။)

ဗမာ မြတ္ဆလင္- ဤလူမ်ိဳးစုသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ကိုလိုနီ ေခတ္တြင္ ၀င္ေရာက္ လာေသာ အိႏၵိယ မ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုခုႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ တုိင္းရင္းသား၀င္ တစ္ခုခုတို႔ ေသြးေႏွာေသာ ကျပား လူမ်ိဳးစုမွ အစၥလာမ္ သာသနာအား ကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေသြးမေႏွာသည့္ အိႏၵိယ မ်ိဳးႏြယ္ အစစ္ ရပ္တည္ သူမ်ားက ၎တို႔ကို ေဇရ္ဘာဒီ (ကျပား) မ်ားဟု ေခၚ၍ ေနာင္ေသာ္ ေဇရ္ဘာဒီ လူမ်ိဳးဟု ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ မ်ိဳးႏြယ္ မ်ိဳးရိုး မပ်က္ ေနထုိင္ခဲ့ ေသာ စူရ္တီ၊ ဟန္ဒူစတန္နီ၊ ေမမန္၊ က်ဴလီယာ၊ ဘဂၤလီ၊ နဆာ ပူရီ စသည္ တို႔က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း ယခင္ရွိ ၿပီး ျဖစ္ေသာ ပသီ၊ ေျမဒူး၊ သံုးေထာင့္ခုနစ္ရာ တို႔ကိုလည္း ကျပား မ်ား ဟု သတ္မွတ္ကာ ေဇရ္ဘာဒီ မ်ားဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ရာမွ ေဇရ္ဘာဒီ ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ပန္းေသးႏွင့္ ပသွ်ဴးမွ လြဲ၍ေရွး ၿမန္မာၿပည္ဘြား အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္အား လံုးေဇရ္ဘာဒီ ဟူေသာေခါင္း စဥ္ က ကို လိုနီေခတ္ ကျပား မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ၿမန္မာျပည္ ဘြား မြတ္ဆလင္ အားလံုး ကို ၿမိဳ့ လိုက္ ေတာ့ သည္။ အျခား တစ္ဘက္တြင္ ေရွးျမန္မာ ရာဇ၀င္ မွတ္တမ္း မ်ားက လည္း ၿမန္ မာ ျပည္ ဘြား အစၥလာမ္ သာသနာ ၀င္မွန္လွ်င္ လူမ်ိဳးႏြယ္ မခြဲေတာ့ဘဲ ပသီ မ်ားဟု မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ သည္မ်ား ရွိေန၍ ပသီတို႔ အေနျဖင့္ ေဇရ္ဘာဒီ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ သြပ္သြင္း ခံရရန္ လြယ္ကူမႈ တစ္ခု ျဖစ္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရယူစဥ္ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တို႔၏ သေဘာ တူညီမႈ အရ ထို ေဇရ္ဘာဒီ အုပ္စု၀င္အား ဗမာ မြတ္ဆလင္ ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တရား၀င္ တိုင္းရင္းသား သတ္ မွတ္ ေပးခဲ့ သည္။ (သို႔ေသာ္ ထုိေခတ္ ထိုအခါက ေဇရ္ဘာဒီ ဟု ဗမာ မြတ္ဆလင္ဟု ခံယူေသာ သူ မ်ား မွာဗမာ ျပည္မတြင္း မွ ကျပား မ်ားသာ ျဖစ္၍- ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္ စသည့္ တုိင္းရင္း သား ေဒသ မွ ကျပား မ်ားမွာ ဗမာ မြတ္ဆလင္ ဟု မခံယူ ခဲ့ေပ၊)

ပသွ်ဴး- ပသွ်ဴး လူမ်ိဳး တို႔သည္ မာလာယု (မေလး) မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ၿမန္မာ ႏုိင္ ငံ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ အထူး သျဖင့္ ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႔နယ္ မ်ားတြင္ အေနမ်ား ခဲ့သည္။ ၎ တို႔သည္ မေလး ရွားဘက္မွ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ -မေလးမ်ိဳးႏြ ယ္မ်ား၏ မူလ ဘူတ ျဖစ္ေသာ ျမန္ မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဖ်ားအား ျမန္မာ ဘုရင္ မ်ားက သိမ္းပိုက္ ဧရိယာ ခ်ဲ႔ထြင္ လိုက္ ၿခင္း သာ ျဖစ္သည္။

အထက္ ေဖၚျပပါ လူမ်ိဳးစု မ်ားမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း တရား၀င္ ျပန္တမ္း၀င္ သမိုင္း မွတ္တမ္းျဖင့္ တည္ ရွိ ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ သာသနာကို ကိုးကြယ္သည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္ခဲ့၍-၊ ယခုအခါ သမိုင္း ေဖ်ာက္ ၿခင္းကို ခံေန ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

အျခား အျခားေသာ ရွမ္းျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရွမ္းႏွင့္ ကျပား မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္ စေသာ တုိင္းရင္းသား ေဒသ မ်ားမွ မြတ္ဆလင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကျပားမ်ား အေန ျဖင့္လည္း မိမိ တို႔ အား သန္ သည့္ အေလွ်ာက္ မိမိ လူမ်ိဳးကို ခံယူ သတ္မွတ္ ႏုိင္ခြင့္ ရွိေပသည္။ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဧရိယာ တြင္းတြင္ ေန ထိုင္ႀကီးျပင္း ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစုတြင္ သေဘာ ဆႏၵ အေလွ်ာက္ ပါ၀င္ခြင့္ ရွိ ေပသည္။

အိႏၵိယ မ်ိဳးႏြယ္ မ်ိဳးရိုး မပ်က္ ေနထုိင္ခဲ့ ေသာ စူရ္တီ၊ ဟန္ဒူစတန္နီ၊ ေမမန္၊ က်ဴလီယာ၊ ဘဂၤလီ၊ နဆာပူရီ၊ မဂို စသည္ တို႔မွာ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာသူ မ်ား ျဖစ္ သည္။ (ေရွး ယခင္ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ တြင္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ကူးသန္း အေျခခ် ေနသူမ်ား ရွိခဲ့ ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ လူဦးေရ ေျပာပ ေလာက္မည္ မဟုတ္ဘဲ ပသီ အစု ထဲတြင္ ပါ၀င္ သြားႏုိင္ခဲ့သည္။) သူတုိ႔သည္သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ဗမာမြတ္ဆလင္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပသီဟု လည္းေကာင္း ဘယ္စဥ္ အခါ ကမွ် မခံယူ ခဲ့ဘဲ သီးသန္႔ ရပ္တည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ တြင္လည္း သီးသန္႔ ရပ္တည္ ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ိဳး စု အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ စကား၊ ကိုယ္ပိုင္ ဓေလ့၊ ကိုယ္ပိုင္ စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ရွိေနသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္တမ္း၀င္ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစု အေနျဖင့္ ၎တို႔အား ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစုတြင္ ထည့္ သြင္း ေရတြက္ လိုလွ်င္ ၎တို႔ထံမွ သေဘာ တူညီမႈကို အရင္ အဦး ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစု လူဦးေရ မ်ားျပားေစဟု ထည့္သြင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဤသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး အရ အုပ္စုခြဲ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္၍ ဘာသာ ေရးရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ေခ်။

အဆိုပါ အိႏၵိယ မ်ိဳးႏြယ္ အစု မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ကိုလိုနီ ေခတ္တြင္မွ ၀င္ေရာက္ လာေသာ အျခားေသာ လူမ်ိဳးအစု ဥပမာ ေနာက္ပိုင္း ၀င္ေရာက္ ခဲ့ေသာ တရုတ္ လူမ်ိဳး အစုမ်ား၊ အိႏၵိယ အႏြယ္ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ႏွင့္ အျခား အျခားေသာ အုပ္စု၀င္ မ်ားကဲ့ သို႔ ျဖစ္သည္။ ေခတ္စနစ္ ႏွင့္ ေခတ္ကာလ အေလွ်ာက္ ထုိအစု မ်ားကိုလည္း ကမၻာ့ စံခ်ိန္ႏွင့္ အညီ ဥပေဒ ျပဌာန္းလွ်က္ ႏိုင္ငံသား ျပဳပိုင္ခြင့္ မ်ား ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္မ်ား ေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။

(မွတ္ခ်က္- အကယ္၍ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္တို႔ အေနျဖင့္ ညီညြတ္ေသာ အုပ္စု တစ္စု ျဖစ္တည္ လာေစရန္ အသင္း အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမည္ ဆိုပါက- ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အစုတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူမ်ိဳးစု တစ္စု ခ်င္းစီသည္ အရင္ အဦး မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးစု အေလွ်ာက္ အသင္း အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုလူမ်ိဳးစုမွ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစု လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ၿပီးမွ ထိုလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစည္းလွ်က္ United Myanmar Muslims သို႔မဟုတ္ အျခား သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အမည္ နာမ တစ္ခုကို ဘံုသေဘာ တူ ေရြးခ်ယ္လွ်က္ ဖြဲ႔စည္း သင့္သည္။ အဆုိပါ ျဖစ္တည္ လာမည့္ အဖြဲ႔အစည္း တြင္လည္း လူနည္းသည္ မ်ားသည္ကို မသတ္မွတ္ဘဲ လူမ်ိဳးစု တစ္စုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး သို႔မဟုတ္ ၃ ဦး သတ္မွတ္ၿပီး- အလွည့္က် ဥကၠဌ တာ၀န္ သို႔မဟုတ္ အျခား သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အသံုး အႏႈန္း ျဖင့္ - ဖြဲ႔စည္းပံု စနစ္တ က် ျပဳစုလွ်က္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ ရသင့္ ေပသည္။) 


ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus