ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အစုိးရက NVC လက္ခံရန္ ဖိအားေပးေနသည့္ လုပ္ရပ္ကုိ ရပ္တန္႔ၿပီး တင္းျပည့္ႏုိင္ငံသားေပးရန္လုိ
ရုိေနဆန္းလြင္
RB News
3.1.2018

(၁)

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူလဘူတ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိအပ္ခဲ့ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ဦးအဒူဇုိလိလ္က ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ တရားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသား ဟုတ္/မဟုတ္ ဒိြဟျဖစ္သူမ်ားသာ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္ခဲ့သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ဦးအီမာန္ရွရီဖ္က တရားရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည္။

(၂)

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သုံးေခါက္ခ်ဳိးဟု လူသိမ်ားေသာ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကုိလည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ အထိ ပုံမွန္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားကုိသာ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သာမာန္အရပ္သားမ်ားကုိ ထုတ္မေပးဘဲ ထားခဲ့သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရသည့္ AK, AI, BTG, MDW စေသာ ကုဒ္မ်ားသုံးထားသည့္ ဂဏန္း ၆ လုံးပါ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ FRC ဟု အမ်ားသိခဲ့သည့္ ဂဏန္း ၅ လုံးပါ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပင္ မရွိခဲ့ပါ။

(၃)

FRC ကုိင္ေဆာင္သည့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က သုိ႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ခရီးသြားရေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ အရပ္ေဒသသုိ႔မဆုိ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိအပ္ဘဲ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ သြားလာခြင့္ ရခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး ၄၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သြားလာခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ လက္ထပ္ခြင့္၊ ေမြးဖြားခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးကုိ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရသည္။

(၄)

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အသစ္ျပဌာန္း၍ တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ဳိး သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အခ်ဳိ႕ကုိ ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ အညီ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီမံကိန္း စတင္သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ အမ်ားအျပား ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္) ထုတ္ေပးရမည့္အစား ၀ႈိက္ကဒ္ဟု လူသိမ်ားခဲ့ေသာ ယာယီသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

(၅)

၀ႈိက္ကဒ္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္း၍ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ခံရမည့္သူမ်ား ကုိင္ေဆာင္ရမည့္ ကဒ္ျပားဟု ေခၚသည့္ National Verificiation Card (NVC) မ်ား ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ကုိသာ လက္ခံရန္ ေျဖာင္းျဖႏုိင္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုက NVC ကုိ လုံး၀ လက္မခံဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိထားသည္။

(၆)

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆုိကာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၀ႈိက္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၀ႈိက္ကဒ္မ်ား ဖ်က္သိမ္း၍ NVC လက္ခံရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိသည္။

(က) ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္တြင္ အုိးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားကုိ ႏုိင္၊ ျပဳ ဟူ၍ အဆင့္ခြဲ၍ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္းမွ အျပင္သုိ႔ပင္ ထြက္ခြင့္မရျခင္း၊

(ခ) ကုိဖီအာနန္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္က စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္း၍ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းပင္ မရွိေသးျခင္း၊

(ဂ) ယခင္က ႏုိင္ကဒ္ေလွ်ာက္ထားခုိင္းၿပီးမွ ၀ႈိက္ကဒ္မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊

(ဃ) ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိကာ မဲဆြယ္၍ မဲယူခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊

အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲမွ အထက္ပါ (၄) ခ်က္ႏွင့္ပင္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္။

(၇)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အေထာက္အထားမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းခံရထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ား၊ လ.၀.က ၀န္ထမ္းမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား၊ ၀ႈိက္ကဒ္၊ ၀ႈိက္ကဒ္ အပ္ႏွံထားသည့္ေျပစာ ေသာင္းခ်ီ၍ ျဖဲစုတ္ လႊင့္ပစ္ခဲ့သည္။ လ.၀.က ၏ မွတ္တမ္းတြင္ AI, AK, BTG, MDW အစရွိသည့္ ကုဒ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား၏ စာရင္းမ်ား အားလုံးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမွ လြဲ၍ အျခား အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား၏ သားသမီး၊ ေျမးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

(၈)

တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စနစ္တက် သိမ္းဆည္း၍ အေထာက္အထားမဲ့မ်ားဟု ေျပာဆုိေနျခင္းသည္ မတရားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ျဖဲစုတ္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္သာ စီစစ္သင့္သည္။ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသား ပုံစံ ဖန္တီးေနသည့္ NVC ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ရပ္တန္႔၍ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ားကုိ ထုတ္ေပးရန္သာ ႀကဳိးစားရမည္ ျဖစ္သည္။

(၉)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ အလုံးစုံ ပိတ္ဆုိ႔၍ NVC ယူရန္ ဖိအားေပးလွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပဳႏုိင္ငံသား (အစိမ္းေရာင္) ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားလွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အထာက္အထားမ်ား အားလုံးကုိ အာဏာပုိင္မ်ား လက္ထဲတြင္ ထား၍ မတရားသျဖင့္ NVC ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားျခင္းကုိ ရပ္တန္႔၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး ကုိင္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္) ကုိသာ ထုတ္ေပးမွသာ အစုိးရႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုၾကား ယုံၾကည္မႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေသာ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၀)

အစုိးရက ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ NVC ၃၀၀၀ ​ေက်ာ္​ ထုတ္​​ေပးႏိုင္​ခ့ဲၿပီဆို၍ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားက NVC ကုိ လိုလိုလားလား လက္​ခံယူ​ေနသည္​့ ပုံစံမ်ဳိးျဖင္​့ ဝါဒျဖန္​႔ သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ၿပီး ျပည္​သူမ်ားၾကား ၀ါဒျဖန္႔ေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္​ေနရသည္​။ အမွန္​တကယ္​တြင္​ အစုိးရ​က ေဖာ္​ျပ​ေန​ေသာ NVC အ​ေရအတြက္​ ၃၀၀၀ ​ေက်ာ္​သည္​ အမ်ားအားျဖင္​့ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး​ကုိသာ ထုတ္​​ေပးႏိုင္​ခ့ဲျခင္​းျဖစ္​သည္​။ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားကုိ NVC လက္​ခံရန္​ ဖိအား​ေပးသည္​့ပုံစံျဖင္​့ တစ္​မ်ဳိး၊ NVC လက္​ခံလွ်င္ စား​ေသာက္​စရာမ်ား ​ေထာက္​ပံ့​ေပးမည္​ဟူ၍ ျမဴဆြယ္​​ေနသည္​့ ပုံစံျဖင္​့တစ္​မ်ဳိး စ​ေသာ နည္​းလမ္​းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္​့ ​ေအာက္​တန္​းက်သည္​့ပုံစံျဖင္​့ ႀကိဳးစား​ေန​ေသာ္​လည္​း ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားက ထိုကဒ္​ျပားကုိ လိုလိုလားလား လက္​ခံယူခ့ဲသည္​ဟူ၍ တစ္​ဦးတစ္​​ေယာက္​မွ်ပင္​မရိွခ့ဲပါ။

(၁၁)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ အမွန္တကယ္ ရပုိင္ခြင့္ကုိသာ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ ႏုိင္ငံျခားသား ဘ၀သုိ႔ တြန္းပုိ႔မည့္ NVC ကုိ လက္မခံရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus