ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မဟာမင္းခန္႔
RB News

ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၄၂၈) ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားဘုရင္ `နဇီရ္ရွား´၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ `၀လီခါန္´ သည္ ပထန္ စစ္သည္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ျဖင့္ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ေဒသကုိ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဘဂၤလားသည္ Gour ေဂၚ(ရ္)ဘုရင္ `ဆုလ္တန္´၏လက္ေအာက္တြင္ရိွခဲ့သည္။ စစ္ဦးခ်ဳပ္ `၀လီခါန္´သည္ ဘဂၤလားတြင္ ႏွစ္ (၂၀)မွ် ၀င္ေရာက္ခုိလံႈခဲ့ေသာ အာ(ရ္)ကန္ ဘုရင္ `နရမိတ္လွ´အား နန္းတင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ `၀လီခါန္´သည္ `နရမိတ္လွ´အား မေက်မနပ္ျဖစ္ေသာ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)အႀကီးအကဲ `အနႏၵာသိန္း´ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ `နရမိတ္လွ´ကုိ အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၿပီး၊ အာ(ရ္)ကန္ေဒသအား (၂)ႏွစ္မွ် အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ နရမိတ္လွသည္ ပထန္စစ္သည္အခ်ဳိ႕အား ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ သံတဲြၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ ေစလႊတ္၍ လုိအပ္လွ်င္ စစ္တုိက္ခုိက္ရန္ႏွင့္ ရန္သူ႕ ရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အဆုိပါၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တပ္လွန္႕ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ ပါရွန္း (ယခုအီရန္) စာေပကုိ ရံုးသံုးစာေပအျဖစ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသအား အစၥလာမ့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား လည္ပတ္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ (Qazis)မ်ားကုိ ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ (Qazi) `ဂါဇီ´အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ သက္၀င္လႈပ္ရွားလာခဲ့ၿပီး၊ ထင္ရွားေသာ (Qazi) ဂါဇီမ်ားမွာ- Daulat Qazi, Nala Qazi, Gua Qazi, Shujah Qazi, Abdul Karim Qazi, Mohammed Hussain Qazi, Usman Qazi, Abdul Jabbar Qazi, Moulvi Abdul Ghafoor Qazi, Mohammed Yusoof Qazi, Moulvi Raushan Ali Qazi, Noor Mohammed Qazi ESihf Zainud Ahmed Qazi တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ 

`နရမိတ္လွ´သည္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရာမွ ဘဂၤလားနယ္သုိ႕ တစ္ဖန္လႊတ္ေျမာက္ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ သုိ႕သာ္ေနာက္ ပုိင္းတြင္ `နဇိရ္ရွား´ ဘုရင္၏ `ဗုိလ္ခ်ဳပ္စန္ဒီခါန္`၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နရမိတ္လွအား (၁၄၃၀) ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ နဂုိထီးနန္းသုိ႕ နန္းျပန္လည္တင္ ေျမွာက္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ ပထန္ စစ္သား မ်ားအား ၿမိဳ႕ပတ္ပတ္လည္၌လည္းေကာင္း၊ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) စစ္မ်က္ႏွာအရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခားစစ္ေရးစစ္ရာ ကိစၥအတြက္ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာေဒသ မ်ားျဖစ္သည့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္၊ မင္းဂံ၊ ကုလားတန္၊ ေမယု၊ ကုလားပန္းဇင္ႏွင့္ နတ္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ေဒသတုိ႕တြင္လည္း ေကာင္း စစ္တုိက္ ခုိက္ရန္ႏွင့္ ရန္သူ႕ရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အသင့္ေနရာ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဘဂၤလားဘုရင္ `နဇိရ္ရွား´ သည္ (Sattar Khan)`ဆတၱာရ္ခါန္´ႏွင့္ (Razu Magni)`ရာဇူးမဂၢနီး´ ဆုိသူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦး ကုိလည္း အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသသုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသသည္ `ေဂၚရ္´ဘုရင္ `ဆုလ္တန္´၏ (vassal) လက္ေအာက္ခံေဒသ အျဖစ္ ႏွစ္ (၁၀၀)မွ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ `မြန္ဂုိလီယန္းဗုဒၶ ဘာသာ၀င္´ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမင္းတုိ႕သည္ ထုိစဥ္က အိႏၵိယႏွင့္ ၄င္းအေနာက္ဘက္ေဒသမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ `မြန္ဂုိလီယန္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္´ ဘုရင္ မ်ား၏ အစၥလာမ့္သမုိင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘုရင္မ်ားအေၾကာင္းကုိတစ္စုိက္ မတ္မတ္ ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ ရသည္။ 

အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းတုိ႕သည္ မြန္ဂုိလီယန္း မြတ္ဆလင္ဘုရင္မ်ား၏ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အယူအဆမူ၀ါဒ အရပ္ရပ္ကုိ သကၠရာဇ္ (၁၄၃၀)ခုႏွစ္မွ (၁၅၃၀)ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)တုိင္တုိင္ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ သည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀) မွ်ကာလအတြင္း ရခုိင္မင္းမ်ား သည္ ေဂၚရ္နယ္စား `ဆုလ္တန္´ဘုရင္မ်ားအား လက္ေဆာင္ ပဏၰာေတာ္မ်ား ဆက္သခဲ့ ရၿပီး၊ (၁၅၃၁-၁၅၅၃) တြင္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ အစၥလာမ့္ေရး ရာကိစၥ အ၀၀တြင္ ဘဲြ႕ရ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္သည္ အထိ အစၥလာ့မ္သမုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရာ စာေပမ်ား စြာ ကို ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) မင္းတုိ႕သည္`ရုိဟင္ဂ်ာ´ႏွင့္ `ကမန္´လူမ်ဳိး တုိ႕အား ၀န္ႀကီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ား အျဖစ္ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) ဘုရင္`နရမိတ္လွ´ အား ဘဂၤလားဘုရင္´ဆုလ္တန္ နဇိရ္ရွား´ကနန္းတင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရင္ႏွစ္ ဦး အၾကား ခုိင္မာက်စ္လွစ္ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ သည္သာမက အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ေဒသ တြင္ မြတ္ဆလင္ တုိ႕ ၏ ေျခ ကုပ္သည္လည္း အေျခခုိင္မာ အင္အားေတာင့္တင္း လာခဲ့ သည္။ အာရဗ္ႏွင့္ ပါရွန္တုိ႕သည္ (၇)ရာ စုႏွင့္ (၁၆)ရာစုၾကား ကာလတြင္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒ သတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ ခဲ့ၾကၿပီး ပထန္ႏွင့္ မဂုိလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ (၁၅)ရာစုႏွင့္ (၁၇)ရာစု ၾကားကာလတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခား အိႏၵိယမြတ္ဆလင္ တုိ႔သည္ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး အေျခ ခ်ေနထုိင္ခဲ့ၾက သည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္`၀လီခါန္´ ဦးေဆာင္ေသာ ပထန္စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(ေျမာက္ဦး)ၿမိဳ႕ `က၀ါေလာင္´အနီး တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာသမုိင္း၀င္သာသနိကအေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္ `စန္ဒီခါန္ဗလီ´(အေပၚပံု)သည္ ယေန႕တုိင္ အထင္အရွားတည္ရိွေနေပသည္။ အာ ရဗ္ႏွင့္ ပထန္တုိ႔သည္ စစ္သည္စစ္ သားမ်ား ျဖစ္ လင့္ က စား အစၥလာမ္သာသနာ ျပန္႕ပြားထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းကုိတစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။ အစၥလာမ္သာသနာသည္လည္း ယခင္ကထက္ အေျခခုိင္မာလာခဲ့ၿပီး မ်ားျပားလွစြာ ေသာ အာ(ရ္) ကန္ေဒသ ေနလူမ်ား၊ဥေရာပတုိက္သားႏွင့္အာ(ရ္)ကန္ေဒသခံအမ်ုဳိးသမီးမ်ားအားယာယီထိမ္းျမားျခင္းမွ ေမြး ဖြားလာေသာ ကျပားတုိ႕သည္လည္း အစၥလာမ္သာသနာထဲသုိ႕ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကုိးကြယ္ လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္အခါက အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းတုိ႕သည္ ဥေရာပသားမ်ား အား ေဒသခံအမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ ယာယီအားျဖင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ သား မယား မ်ားကုိကား သူ တုိ႕ အၿပီးျပန္ခါနီး တစ္ပါတည္းေခၚေဆာင္ သြားျခင္းကုိ လံုး၀ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ 

အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းတုိ႕သည္ သူတုိ႕၏ရိွရင္းစဲြနာမည္မ်ားႏွင့္တဲြဘက္၍ မြတ္ဆလင္ဘဲြ႕ထူးဂုဏ္ထူး နာ မည္ မ်ားကုိ သံုးစဲြခဲ့ သည္။ ပမာအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ မင္းခရီ(၁၄၃၃-၁၄၅၉)သည္ `အလီခါန္´ဟု လည္း ေကာင္း၊ ဘေစာျဖဴ(၁၄၅၉-၁၄၈၂)သည္ `ကလီမာ ရွား´ဟုလည္းေကာင္း၊ မင္းဘင္(၁၅၃၁-၁၅၅၃) သည္ `ဇဘာရ္ရွား´ဟုလည္းေကာင္း၊ မင္းပေလာင္(၁၅၇၁-၁၅၉၃)သည္ `စိကန္ေဒါရ္ ရွား´ဟု လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ အသီးသီးေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ အထက္ေဖၚျပပါမင္းမ်ားသည္ အာ(ရ္)ကန္ေဒသအား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလ အတြင္း ပါရွန္းစာျဖင့္ ေရးထုိးထားေသာ `ကလီမာ´ ေခၚ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ စာတမ္းပါ ေငြဒဂၤါး အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ရုိက္ႏိွပ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သမုိင္းတစ္ေခတ္ထင္ ရွားေသာ ေျမာက္ဦး ေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာေငြဒဂၤါးမ်ားသည္ အစၥလာမ့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆန္ဆန္ေငြ ေၾကးဒီဇုိင္းပံုစံျဖစ္ၿပီး ၄င္းေငြေၾကးဒီဇုိင္းပံုစံသည္ စာတန္းေရးထုိးထားေသာ ပံုသ႑ာန္အေန အထားသာ ျဖစ္၍ ရုပ္ပံုပါသည့္ေ၀သာလီေခတ္က ရုိက္ႏိွပ္ သံုးစဲြေသာ ေငြေၾကးဒဂၤါးႏွင့္ မတူေပ။ အာ(ရ္)ကန္ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေခါင္းၿခံဳပု၀ါ ၀တ္ဆင္ၿပီး၊ နန္တြင္းအဆင္အယင္အထံုး အဖဲြ႕မ်ားမွာ မဂုိလ္မ်ားကဲ့သုိ႕ ပင္ျဖစ္သည္။ နန္းတြင္းေရး အသံုးအႏႈန္းတုိ႕သည္လည္း ပါရွန္းအသံုး အႏႈန္းျဖစ္ သည့္အျပင္ ပါရွန္းစာေပ သည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ အလြန္အင္အားေကာင္းခဲ့ သည္။ အာ(ရ္)ကန္ေဒသ တစ္နံတစ္လ်ားမွ ကဗ်ည္းစာတမ္းမ်ားကုိ`အရဗီ´ႏွင့္´ပါရွန္း´စာတုိ႕ျဖင့္ ေရးထုိး ခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းစာေပမ်ားကုိ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) ျပည္တြင္ ယေန႕တုိင္ အထင္ အရွားေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ 

ေအဒီ(၁၄၊ ၁၅)ရာစုေျမာက္ဦးေခတ္ ေက်ာက္စာ                           
ေရွးႏွစ္ေပါင္း(၈၀၀)ေလာက္ကပင္ တည္ရိွခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာစာေပ (မူရင္းစာအုပ္မွ မိတၱဴကူးျခင္းျဖစ္သည္။)
ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရွးေဟာင္းဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္ ဗိသုကာလက္ရာ အၾကြင္း အက်န္ အပ်က္အစီး အခ်ဳိ႕ကုိ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(ေျမာက္ဦး)ၿမိဳ႕အမ်ဳိးသားျပတုိက္တြင္ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာသိမ္းဆည္း ထားေၾကာင္းသိရသည္။ အထူးသျဖင့္ `ရုိဟင္ဂ်ာ´တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ မွ မသိရိွ ရေလေအာင္ စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္က အထူးလွ်ိ႔၀ွက္စြာ သိမ္းဆည္းထား သည္။ ဤကဲ့ သုိ႕ ခုိင္လံုေသာ ေရွးေဟာင္း အေထာက္ အထားမ်ား ရိွပါလွ်က္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အစုိးရမ်ားက ရုိ ဟင္ဂ်ာတုိ႕အား လူမ်ဳိးတုန္းသုတ္သင္ႏုိင္ရန္ အလုိ႕ငွာ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာ အေထာက္အထား မ်ား အား ေဖ်ာက္ ဖ်က္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) ျပည္တြင္ ထင္ထင္ ရွား ရွားေတြ႔ျမင္ ရေသာ `အရဗီ´ႏွင့္ `ပါရွန္း´ကမၸည္း စာတန္းပါ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ တုိ႕ ေခတ္အဆက္ ဆက္ က အာ(ရ္)ကန္ သမုိင္းတြင္ မည္သုိ႕ေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အင္အားျပင္းထန္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ အေရး ကိစၥဟူသမွ်တြင္ မည္မွ် လႊမ္းမုိးေနရာ ယူခဲ့ေၾကာင္း ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ သည္။ ေနာက္ ထပ္ အေထာက္အထား အခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပရလွ်င္ ေမယုခရုိင္ (ယခုေမာင္ေတာ ခရုိင္) ႏွင့္ စစ္ေတြ ခရုိင္ေဒ သမ်ား တြင္ ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕၏ နာမည္မ်ားကုိ အရဗီႏွင့္ ယွဥ္၍ ရခုိင္နာမည္ မ်ားျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထား ေၾကာင္း ကုိ ယခုအခ်ိန္ အထိ ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ ဥပမာ- `ႏူရူလာပါရာ´(သက္ေခ်ာင္း ရြာ)၊ အရဗ္ရွား ပါရာ (လွေပါရြာ)၊ ဟနီဖာတန္ကီ (ေမာင္ႏွမရြာ)၊ ဘန္ဒါရ္ပါရာ(ေကာင္း၀တ္ရြာ) - - - စစ္ေတြ ခရုိင္ရိွ ေက်း ရြာ ေပါင္း ၁၀ ခုအနက္ ၉ ခုသည္ အာရဗ္မြတ္ ဆလင္နာမည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာ- ဘာစၥရာ (Bassarah)၊ နာဇိရ္ပါရာ (Nazir Para)၊ ကာသစ္က္ပါရာ(Kathit Para)၊ အမ္လာပါရာ (Amla Para)၊ ေမာလိပ္ပါရာ (Mauleik Para)စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ ယခုအေခၚစစ္ေတြဟုေခၚဆုိခဲ့ေသာ Akyab သည္ပင္လွ်င္ ပါရွန္း နာ မည္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး၊ အသံထြက္မူရင္းမွာ Ek-aab(ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း)ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုိ `Prince Shah Shujah´ ကမွည့္ေခၚခဲ့ျဖင္း ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အာ(ရ္)ကန္ Arakan ဟူေသာ နာမည္ သည္ပင္လွ်င္ အရဗီ မူရင္းစကားျဖစ္ေသာ Al-recon မွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဓိပၸါယ္မွာ `အစၥလာ့မ္မ႑ိဳင္´ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုိ အာေရဗ် ကမၻာ့ ပထ၀ီဘာသာ ရပ္ကၽြမ္းက်င္ သူ ‘Ibne Batuta’ က မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဦးေန၀င္း၏ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရမွ စတင္၍ ဦးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစုိးရေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႕၏ ခုိင္လံု ေသာအေထာက္ အထားမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ ဆံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳး စား ေနခဲ့ သည္။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒကုိ ဦး ေန၀င္းႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိ႕ သီးသန္႕ေရး ဆဲြၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ဖန္ တီးခဲ့သည္။ ၄င္းကုိ ၁၉၈၈တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ မတရားရယူထားေသာ တရားမ၀င္ အစုိးရျဖစ္ သည့္ ေစာေမာင္ႏွင့္သန္း ေရႊတုိ႕၏ စစ္အစုိးရက ဦးေဆာင္ကာ အာဏာရူးခင္ညႊန္႔က ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေနာက္ပုိင္း လူလားေျမာက္ လာေသာ ျမန္မာ လူငယ္ မ်ား၊ စာေပဗဟုသုတ လက္လွမ္းမမီႏုိင္သူျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားအား လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈ မ်ားျဖစ္ပြား ရေလ ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသြးထုိးလံႈ႕ေဆာ္မႈ မ်ားအျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားဆံုးေန ထုိင္ေသာ ေမာင္းေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္နယ္အား အမုိးပြင့္ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးသ ဖြယ္ ျပဳလုပ္ထား သည္မွာ ယခု ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္အထိ ပင္ျဖစ္သည္။

အပုိင္း (၁)

ေဌးလြင္ဦး
RB News
29.12.2012

ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟု ေခၚတြင္ေသာ အရပ္မွ ဗမာစကားေျပာ လူမ်ိဳးအား ဗမာမ်ားက ရခိုင္လူမ်ိဳးဟု ေခၚဆို သည္။ စကိုင္းထူပါရံု မုခ္၀ ေက်ာက္စာ အရ- ပန္းဆက္ ရသည့္ ေတာ သား ေက်းကၽြန္မ်ိဳး (ေက်းကၽြန္ ဆိုသည္ မွာ ပေဒသရာဇ္မင္းမ်ား လက္ထက္၌ ၀န္ထမ္း ကိုေခၚျခင္းျဖစ္သည္) ဟု မွတ္တမ္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထို မတိုင္မွီကပင္ ရခိုင္ေဒသသို႔ ယခု ရခိုင္ လူမ်ိဳးဟု ခံယူထားသူမ်ား ေရာက္ရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေန သည္။ ၎တို႔အား ရခိုင္ေဒသရွိ မူလဘူတ လူမ်ိဳးတို႔က ရကၡဳ ဟုေခၚတြင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တင္ျပသည့္ ရခိုင္ သမိုင္း (၂) တြင္ ေဖၚျပၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ဗမာဟု မည္တြင္လာမည့္ လူမ်ိဳးသည္ ပ်ဴလူမ်ိဳးကို အေျခခံလွ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္း သားေပါင္း စံုမွ ေရာ ႁပြန္း၍ ကျပား ျဖစ္သြားေသာ လူမ်ိဳးႀကီး တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ထို ဗမာဟု မခံယူမွီ (ေအဒီ ၁၁ ရာစု မတိုင္မွီ) ကတည္းက သိရိေခတၱရာ ပ်ဴႏိုင္ငံမွ သြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ ဒဂၤါး မ်ားႏွင့္ ေအဒီ ၇ ရာစုမွ ရခိုင္ ေရွးေဟာင္းဒဂၤါးတို႔မွာ တူညီေနေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာအင္ပါယာဟု မျဖစ္တည္မွီကတည္းကပင္ ဗမာ ျဖစ္လာမည့္ ပ်ဴလူမင္းမ်ားမွ မူလဘူတ ရခိုင္ႏိုင္ငံငယ္သို႔ လႊမ္းမိုးခဲ့ဟန္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ပင္ မူလဘူတ ရခိုင္ သမုိင္းထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀- မွ ၂၅၀၀ ခန္႔ ေနာက္က်ေနေပသည္။ 

ဗမာမ်ားထက္ ေရွးက်စြာ ေနျပည္ေတာ္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ မြန္လူမ်ိဳးတို႔အား ဗမာမ်ား မွ ေအာင္ႏိုင္ လွ်က္ ျမန္မာ ျပည္ေအာက္ပိုင္း မြန္ေဒသမ်ားအား ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မူလမြန္လူမ်ိဳး တို႔မွာ အနည္းႏွင့္ အမ်ား တည္ရွိ ေနသကဲ့သို႔- ယခု ရခိုင္နယ္ဟု ေခၚတြင္ေနသည့္ ေဒသသို႔ ယကၡ (ရကၡ) ေခၚ ေရွးေဟာင္း ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းမူလဘူတ လူမ်ိဳးတို႔မွာ အၿပီးတိုင္တိမ္ေကာ ပေပ်ာက္သြားျခင္း မဟုတ္ ေပ။ အခ်ိဳ႔မွာ ကျပားမ်ား ျဖစ္လွ်က္ အသားမဲ၊ ႏွာတံသြယ္၊ မ်က္ခံုးေကာင္းသည့္ (ျမန္မာမ်ားအျမင္ ကုလား ဆင္) ရခိုင္အမည္ခံ လူဦးေရမွာလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔- မူလဘူတ လူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း တည္ရွိ ေနၿမဲသာ ျဖစ္ေပသည္။ 

ထိုအရပ္ေဒသမွ ေဒသခံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အား သမိုင္းစဥ္ဆက္ ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္ ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ သည့္ အေထာက္အထားကို မေတြ႔ရေပ။ ျမန္မာမ်ား၌ ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္၊ အင္း၀ေခတ္- စသည္ျဖင့္ ရွိၿပီး ပုဂံမင္းဆက္၊ ပင္းယမင္းဆက္၊ အင္း၀မင္းဆက္၊ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္၊ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မ်ား အျဖစ္ျဖင့္ သာခံယူသကဲ့သို႔- ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႔၊ ေျမာက္ဦးမင္းဆက္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ရာ ေဒ သျဖစ္လွ်က္- ၎ ေဒသကို ျမန္မာမ်ားက ရခိုင္နယ္ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးေသာ ရခိုင္မင္းဆက္မ်ားကမူ အာရ္ကန္ႏိုင္ငံဟုသာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍- ရခိုင္မင္းဆက္ထံမွ အာဏာ သိမ္းယူလိုက္ေသာ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာမွ ထိုေဒသအား အာရ္ကန္ Arakan ဟုသာ ဆက္လက္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ျခင္း၊ ေခၚဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည့္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအားလံုးမွလည္း မိမိတို႔၏ ပါတီမ်ားအား Arakan အမည္ နာမျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္၊ ခံယူခဲ့ၾကေပ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေျမပံု၌လည္း ၁၉၉၆ မတိုင္မွီထိ ထိုေဒသအား Arakan ဟု သာေဖၚျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါေသာ္ ကား Rakhine ဟု ျဖစ္ခဲ့ရေခ်ၿပီ။ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၌ Arakan အမည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေတာ့ မည္မွလည္း ေသခ်ာေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိထိ Arakan League for Democracy (ALD). Arakan Liberation Party (ALP) စသည္တို႔က Arakan ဟူေသာ အမည္ေပၚ၌ သက္ေသခံ ရပ္တည္လွ်က္ ရွိေနေသးေပသည္။ 

သို႔ျဖစ္လွ်င္- ယေန႔အခါ၌- ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေပါင္းမွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အား Arakan ဟု အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚဆိုေနသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ား ျဖစ္ပါသနည္း- ရိုးသားစြာ ဆင္ျခင္ေစ လိုသည္။ မည္သည့္ ရခိုင္တစ္ဦးကိုမွ် Arakan ဟု မေခၚဆိုပါ။ “ရုိဟင္ဂ်ာ”မ်ားကိုသာ Arakan အာရ္ကန္ ဟုေခၚေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ Arakan အား ေရွးေဟာင္းဗမာ (ရခိုင္) လူမ်ိဳးမင္းဆက္မ်ားက သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ားက ရခိုင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ရာနယ္-ဟု သတ္မွတ္ေသာ္လည္း- မူရင္း Arakan မွာ ေရွးေဟာင္း ဗမာလူမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ထိန္၀ွက္ဖံုးကြယ္၍ မရႏိုင္ေသးေပ။ 

ထို႔ျပင္- ေရွးေဟာင္း ျမန္မာသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဟူသည့္ အမည္နာမအား မွည့္တြင္ ထားျခင္း မရွိသည္ျခင္းဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား လက္ရွိ ျမန္မာဧရိယာအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ လူမ်ိဳးအားလံုး၏ အမည္နာမမ်ား၊ သမိုင္းေနာက္ခံမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားအား စနစ္တက် သုေတသနလုပ္၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ျခင္းလည္း မရွိေပ။ Arakan ႏိုင္ငံေတာ္အား ရခိုင္ ဟုသာ ၿခံဳငံုေခၚ ဆိုခဲ့၍- ထိုရခိုင္အား သိမ္းပိုက္စဥ္- မဟာ ျမတ္မုနိဆင္းတုေတာ္ႀကီးအား ပင့္ေဆာင္သြားခဲ့ရာ၌ ဘု ရားေစာင့္ လူမ်ိဳး ဟု ေခၚသြားသူမ်ားမွာလည္း “ရိုဟင္ ဂ်ာ” စကားေျပာ လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ မ်ား၀င္မ်ား သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုလူမ်ိဳးအႂကြင္းအက်န္မ်ား ယေန႔ထိတိုင္ ရွိ ေနေသးေပသည္။ ရခုိင္မွ စစ္သံု႔ပန္း အျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ဗမာတပ္မေတာ္၌ စစ္သည္မ်ား အျဖစ္ခန္႔အပ္ ေသာ သူမ်ားမွာလည္း- မြတ္ဆ လင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား ကမန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ေျပာဆို ၍ မရႏိုင္ေပ၊ ကမန္ မ်ား ျဖစ္ လွ်င္ ကမန္ ဟုသာ အမည္တြင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား သာ ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္မွာ ေသခ်ာေသာ အခ်က္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ထိုစစ္သည္တို႔အတြက္ ၀တ္ျပဳ ေက်ာင္းေဆာင္ မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္- ယေန႔တိုင္ထိ၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႔မ်ား၌ ရခိုင္ဗလီ ဟူ ေသာ အမည္နာမမ်ားျဖင့္ တည္ရွိေနျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုဗလီမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွသာ အဂၤလိပ္ ေခတ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ရခိုင္မြတ္ဆလင္မ်ား ထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္လာ၍ တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း မ်ား မဟုတ္ဘဲ ဗမာဘုရင္မ်ား လက္ထက္မွပင္ ဗမာစစ္တပ္မွ စစ္သည္ေတာ္မ်ား အတြက္ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ 

ထိုသို႔ ဗမာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကပင္ ျမန္မာမ်ား  ေခၚဆိုခဲ့ေသာ “ရခိုင္” ဟူသည္မွာ- ရခိုင္ နယ္ရွိ လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံု အား ေခၚခဲ့ေသာ အမည္နာမျဖစ္၍- ယခု အခါတြင္မွ ေရွးေဟာင္းဗမာစကားေျပာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မ်ားကသာ မူပိုင္ဆြဲလိုက္ျခင္းမွာ မတရားမႈ တစ္ခုအား က်ဴးလြန္လိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ ထို႔ ထက္မက “ရိုဟင္ဂ်ာ”စကားအား တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် မတတ္၊ အသိဘဲလွ်က္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ ဆက္က ပင္ ဗမာ စကား သို႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္းဗမာ (ရခိုင္)စကားကိုသာ ေျပာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ မြတ္ဆလင္မ်ားကိုလည္း ရခိုင္မွန္လွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မရွိဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လူမ်ိဳးအ မည္ေဖ်ာက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ ျခားသား အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔မွာလည္း မတရားမႈ သာ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ 

(ဤသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအား ေဖၚျပျခင္းမွာ သမိုင္းမွန္အား သမိုင္းသေဘာတ ရားျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ သာ ျဖစ္၍ ခြဲထြက္ေရးမူတို႔အား အားေပးျခင္း လံုး၀ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မတရားမႈတို႔အား လံုး၀ လက္မခံေသာ္လည္း ခြဲထြက္ေရးမႈဟူသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးမရွိ၊ လူထုအတြက္ အက်ိဳးမရွိ၊ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္အတြက္ အက်ိဳး မရွိဟုသာ ခံယူထားသူ ျဖစ္သည္။) 

မဟာမင္းခန္႔
RB News

အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ အစၥလာမ္ ယဥ္ေက်းမႈကို ကဲြျပားစြာ သိသာထင္ရွားေသာ ရႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ၄င္းသည္လည္း ကဲြျပားျခားနားေသာ အေၾကာင္း အရာ ျဖစ္ရုိးျဖစ္ စဥ္ေၾကာင္းျဖစ္ေပၚလာ ရျခင္းျဖစ္သည္။ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေသာ အာရဗ္ႏွင့္ ပါရွန္တုိ႔သည္ ေရွးယခင္ကပင္ ႀကီးထြားရွင္သန္ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရႈေထာင့္စံုမွ လံုး၀ ဆန္႕က်င္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားလာခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ (၁၀) ရာစုမ တုိင္မီက အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္) ေဒသသည္ အိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ားေန ထုိင္ေသာေနရာေဒသျဖစ္ ခဲ့ၿပီး ေန ထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ဟိႏၵဴမ်ားသာျဖစ္ကာ ဘဂၤလားတြင္ ေနထုိင္ေသာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ခပ္ဆင္ ဆင္တူသည္။ (Before the 10th century A.D. Arakan was an Indian Land, the inhabitants of which were Hindus similar to those of Bengal.)

အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသ၏ အေစာပုိင္း ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အလြန္ေတြးေတာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ပုိင္းျခားတတ္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားေနေသာ ဟိႏၵဴအယူ၀ါဒတုိ႕၏ ထံုးတမ္း အစဥ္ အလာတစ္ခုကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေနေသာ ဇာတ္နိမ့္၊ ဇာတ္ျမင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံတတ္ေသာ လူမႈ အက်င့္စရုိက္ဆုိးေၾကာင့္ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ေဒသရိွ အေစာပုိင္းဟိႏၵဴတုိ႕၏ လူမႈဘ၀ကူးလူး ဆက္ဆံေရး အသီးသီးတြင္လည္း ဇာတ္နိမ့္၊ ဇာတ္ျမင့္ခဲြျခားတတ္သည့္ စနစ္ရိွခဲ့သည္မွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ အလ်င္း မရိွေပ။ ၄င္းစနစ္ ဆုိးေၾကာင့္ ဇာတ္နိမ့္ဟိႏၵဴမ်ားသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး အျပည့္ အ၀မရရိွခဲ့ေပ။ ျဗဟ္မန္တုိ႕၏ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါသည္လည္း ထုိ လူမႈစနစ္အေပၚတြင္ မတရား လႊမ္းမုိး ခ်ယ္လွယ္ျခင္းႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ျခင္းမ်ား အစဥ္ဖံုးလႊမ္းခဲ့သည္။ ျဗဟ္မန္တုိ႕သည္ ဘာသာ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ႀကိဳက္အေတြ႕ဆံုးသေဘာ အျမင္တုိ႕ကုိ အၿမဲေထာက္ခံ သက္၀င္ေစ ခဲ့သျဖင့္ ဇာတ္နိမ့္၊ ဇာတ္ျမင့္ ခဲြျခား ဆက္ဆံ ေသာ လူမႈနယ္ပယ္ အသုိင္းအ၀န္းသည္ က်ဥ္းသထက္ က်ဥ္းေျမာင္းလာၿပီး၊ အေျခအေန သည္လည္း ဆုိးသထက္ဆုိး၀ါးလာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျဗဟ္မန္၀ါဒီတုိ႕သာလွ်င္ သီးသီးသန္႕သန္႕ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏုိင္ေသာ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတာ္ ၀ါဒမ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့သည္။ သူတုိ႕သည္ ဇာတ္နိမ့္သူႏွင့္ ဇာတ္ျမင့္သူမ်ားၾကား ကြာဟမႈ က်ယ္ျပန္႕ေစခဲ့သည္။ ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္ အဆင့္ေပၚမူတည္ၿပီး ပညာသင္ ယူဆည္းပူးခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရိွႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ ပုိင္းျခားေပးသည္။ ဇာတ္နိမ့္လူတန္းစား (the society of inferior classes) မ်ား၏ ဘ၀ကံၾကမၼာ အလွည့္ အေျပာင္း အားလံုးသည္လည္း မတရားစုိးမုိးခ်ယ္လွယ္ေသာ ဇာတ္ျမင့္လူတန္းစား တုိ႕၏ လက္၀ယ္တြင္ သာရိွသည္။ ၄င္းအျပင္ ဇာတ္နိမ့္လူတန္းစားတုိ႕ဘ၀တုိးတက္ ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈဟူ သမွ်ကုိလည္း ဇာတ္ျမင့္တုိ႕ အၿမဲတားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္သည္ ကဲြျပားျခားနားစြာ ဆက္ဆံျခင္းကုိ လံုး၀လက္မခံေပ။ ၄င္းအစၥလာမ္သာ သနာေတာ္၏ အရည္ အခ်င္းသည္ ဘာသာသာသနာ တစ္ခုအတြင္း ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ ဆက္ဆံျခင္းကုိ ခံေနရေသာ ဇာတ္နိမ့္ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးတုိ႕အတြက္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္က ေပးအပ္ထားေသာ လြတ္ လပ္ျခင္း၊ သာတူညီ မွ်မႈရိွျခင္း၊ လူမႈအခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူရည္တူရိွေနျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ စီးပြားေရး လုပ္ ပုိင္ ခြင့္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိမိကုိယ္စြမ္းရိွသမွ် လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရိွေနသည္ကုိ အား တက္စရာ၊ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတုိ႕အတြက္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ၾကယ္တာရာကုိ ဆြတ္ခူး ရရိွ သကဲ့သုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္မ်ား ထြန္းလင္း ေတာက္ပခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕အေမွာင္ ထုအတိလႊမ္း မုိးေနေသာ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ လူမႈဘ၀အ၀၀ တန္းတူရည္တူရိွၿပီး သာယာ၀ေျပာေသာ လူ႕ေဘာင္သစ္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းေးဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ- Mohamed Hanif, Amir Hamza, Badar Shah, Babejee Shah, Haidar Ali Shah, Nurullah Shah, Afzal Shah, Gulmul Shah, Sikandar Shah, Kalasee Meah Shah, Hussain Shah တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္တုိ႕သည္ စြန္႕ပစ္ျခင္းႏွင့္ ဥေပကၠာျပဳျခင္းခံရေသာ ဇာတ္နိမ့္ဟိႏၵဴမ်ားအတြက္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ လမ္းညႊန္ မႈျဖစ္သည့္ အလႅာဟ္ (Allah)အတြက္ စည္း လံုးညီညႊတ္ျခင္း၊ လူသားအားလံုး သာတူညီ မွ်ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္ျခင္း ညီအစ္ကုိ ပမာျဖစ္သည္ဟူေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အစၥလာ့မ္ အယူ ၀ါဒတုိ႕သည္ လူ႔ဘ၀သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မဟာအခြင့္ အေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္ သစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္း တုိ႕သည္ သာသနာေဟာင္းကုိ စြန္႕လႊတ္ၿပီး အစၥလာမ့္သာသနာေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအသင္း အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းကာ လူမႈဘ၀ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အခမဲ့ကူညီပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္ လယ္သမားတို႕သည္ (စြာလာသ္) ၀တ္ျပဳရာတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ေနရာတည္းႏွင့္ တစ္ေပါင္း တည္းစုေပါင္း၀တ္ျပဳလာခဲ့ၾကသည္။


၁၀ ရာစုေႏွာင္းပုိင္းကာလတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္သည္ `အာသံ´ ကမ္းေျခမွတစ္ဆင့္ မေလးရွား သုိ႕ တစ္ဟုန္ထုိးျပန္႕ႏွံ႕ သြားခဲ့ၿပီး အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္လည္း စိမ့္၀င္ထုိးေဖာက္ ခဲ့ သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ထူးဆန္းေသာ ဗလီျဖစ္သည့္ Akyab (စစ္ေတြ) မီးပိြဳင့္အနီးရိွ Badarmokan (ဗုဒ ၶေမာ္ ေခၚ ေဗာ္ေဒါရ္မူကန္) (အေပၚပံု) ဗလီကုိ ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ သိသာႏုိင္သည္။ ေဒသခံလူမ်ဳိး ဘာသာ မေရြး ၄င္းဗလီကုိ အထူးၾကည္ ညိဳေလးစားၾကၿပီး အခါမလပ္ ၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေနသူမ်ားကုိလည္း ယေန႕တုိင္ အထင္ အရွားေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ (သုိ႕ရာတြင္ ေဒသခံတုိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တက္လာေသာ တပ္မေတာ္ အစုိး ရလက္ထက္၌ ၄င္းဗလီ၏ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ အေန အထား ကုိ ဥေပကၡာၿပုထားသည္ဟု သိရိွရသည္။ )

အေစာပုိင္း အေျခခ်ေနထုိင္ လာသူမ်ား၏ သားစဥ္ေျမး ဆက္တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာသုိ႕ ကူးေျပာင္း လာသူေဒသခံအခ်ဳိ႕ သည္ ေရွးမူမပ်က္ ရုိးရာအစဥ္အလာကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္း လာခဲ့ သူ မ်ား ျဖစ္ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၄င္းတုိ႕၏ နာမည္၊ ယံုၾကည္ ခ်က္ႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္ လာတုိ႕ကုိလည္း အၿမဲရင္၀ယ္ပုိက္ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ ``ရုိ ဟင္ ဂ်ာ´´လူ မ်ဳိး မ်ားျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ျပည္အႏွံ႕ အထူးသျဖင့္ ေမယုခရုိင္ႏွင့္ စစ္ေတြ ခရုိင္ေဒသ တုိ႕တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ထုိေဒသမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားထက္ လယ္ယာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ `ရုိဟင္ဂ်ာ´ ဟူေသာ စကားရပ္သည္ Arabic Original အရဗီမူရင္းစကားရပ္ျဖစ္ေသာ Rahma `ရာ(ဟ္)မ´ ေခၚ ၾကင္နာျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္ ရသည့္စကားရပ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

`ရုိဟင္ဂ်ာ´ အျပင္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ ရခုိင္မင္း စႏၵာသုဓမၼ (၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက္ထက္တြင္ ၀င္ေရာက္ခုိလံႈခဲ့ေသာ Shah Shujah `ရွားရွဴးဂ်ား´မင္း၏ ေနာက္လုိက္မ်ဳိး ဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ Kaman `ကမန္´တုိ႕၏ သမုိင္းေနာက္ခံသည္လည္း အာ(ရ္) ကန္(ရခုိင္)သမုိင္းတြင္ မပါမၿပီးေသာ အထူး က႑ တစ္ရပ္မွ ပါ၀င္ေပသည္။ ကမန္လူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)တစ္ျပည္လံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန ထုိင္ လွ်က္ ရိွၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ေတြ၊ ရမ္းၿဗဲ ႏွင့္ သံတဲြတစ္၀ုိက္တြင္ အေနမ်ားသည္။ `ကမန္´ဆုိေသာေ၀ါ ဟာရသည္ ပါရွန္ (ယခုအီရန္)စကားရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Archers ေလးသည္ေတာ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

ဆက္ရန္ ....

အပုိင္း (၁)
ေဌးလြင္ဦး
RB News
25.12.2012

စစ္တေကာင္းေဒသ- ေလးၿမိဳ႔ေခတ္၊ ေျမာက္ဦးေခတ္ႏွင့္ ျမန္မာအင္ပါယာ 

စစ္တေကာင္း ေဒသသည္ သမိုင္းဇစ္ျမစ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးတို႔၏ ေဒသမဟုတ္ေပ။ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသခံမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ေဒသအား ဘဂၤလားႏွင့္ ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ) တို႔ သူတစ္ျပန္ ကိုယ္တစ္ျပန္ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရာ ေဒသအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သည္။ ထိုေဒသမွ လူမ်ိဳးစုႏြယ္အားလံုးမွာ ဒါန္န၀တီ (ဓည၀တီ)မွ လူမ်ိဳးစုႏြယ္ အားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ကပင္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႔သည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ေဒသမွာ ဗယ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ) မင္းတို႔၏ လက္ေအာက္၌ စစ္တေကာင္းေဒသသည္ ေအဒီ ၆ ရာစု ၇ ရာစု- ထိုစဥ္က ၎ေဒသ တစ္ခုလံုး ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားခဲ့သည္။ 

ေအဒီ ၉ ရာစုမွ စ၍ အာရဗ္ကုန္သည္မ်ားမွာ စစ္တေကာင္းဆိပ္ကမ္းသို႔ စတင္ကူးသန္းခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ အစၥလာမ္ သာသနာမွာ စစ္တေကာင္းနယ္သို႔ စတင္မ်ိဳးေစ့ေရာက္လာၿပီး- အစၥလာမ္သာသနာက်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့ သည္။ ေအဒီ ၁၄၃၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဘဂၤလားျပည္မွ မြတ္ဆလင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္စား ဆူလ္တန္ ဖာခ္ရြတ္ဒင္ မူဘာရာက္ ရွားက စစ္တေကာင္းေဒသအား ေအာင္ႏိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုကာလမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၈ ႏွစ္သာ ျဖစ္ခဲ့၍၊ ၁၅၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ဦးမင္းဆက္ မ်ားက ျပန္လည္သိမ္းပိုက္က ၁၂၈ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ ေနာက္ ၁၆၆၆ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ဂိုမင္းမ်ားက သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္သည္။


စစ္တေကာင္းနယ္သည္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႔၊ ေျမာက္ဦး တို႔၏ ပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရွိခဲ့ၿပီး- ထိုစစ္တေကာင္းဘက္မွ ၀င္လာခဲ့သမွ်ေသာ ဘာသာတရားတိုင္းသည္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႔၊ ေျမာက္ဦး ပိုင္ေျမ ေဒသမ်ားသို႔ ေခတ္တိုင္း၌ လႊမ္းမိုးခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာမ်ားက တိက်ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ေပးလွ်က္ ရွိေနသည္။ စစ္တေကာင္းေဒသတြင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာထြန္းကားစဥ္- ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီမ်ား၌ ဟိႏၵဴဘာသာ ထြန္းကားခဲ့သည္၊ သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ စစ္တေကာင္းေဒသ၌ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားစဥ္ ထိုဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႔နယ္မ်ားသို႔ ဗုဒၶဘာသာ သက္ ေရာက္လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး စစ္တေကာင္းေဒသ၌ အစၥလာမ္သာသနာ ထြန္းကားလာေသာ အခါ- ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႔- တို႔အား အေမြဆက္ခံခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦး ေခတ္တြင္လည္း ေျမာက္ဦးေနျပည္ ေတာ္ ပိုင္ေျမထဲ၌ အစၥလာမ္သာသနာ ထြန္းကားျပန္႔၀င္လာခဲ့သည္။- ၎မွာ ေရွးဘာသာ၀င္ႏွင့္ ေရွးလူေဟာင္း မ်ားအား မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္၍- ေနာက္ဘာသာ၀င္ လူသားမ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ နဂိုရွိရင္းစြဲ လူမ်ားကသာ မိမိစိတ္သေဘာအေလွ်ာက္ သာသနာတစ္ခုခုအား ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ေျမာက္ဦးအင္ပါယာထဲသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔လာသည့္ ပမာဏမွာ ထုတည္ တစ္ရပ္ ရွိေနသျဖင့္ ေျမာက္ဦးမင္းဆက္ ဘုရင္မ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ မြတ္ဆလင္ဘြဲ႔တို႔အား ခံယူခဲ့ေၾကာင္း မည္သူ မွ် မျငင္းႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္သာသနာထဲသို႔ ၀င္ခဲ့သူမ်ားမွာ စစ္တေကာင္းဘက္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ မူလဘူတ လူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္၍- ယခု ရခိုင္ဟု ေခၚတြင္သည့္ ေဒသ၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းမွ၀င္လာေသာ ရကၡဳ (ရကၡိဳင္) လူမ်ိဳးတို႔မွာ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ၀င္ေရာက္မႈ ႏႈန္း နည္းပါးခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ- ယခု ရခိုင္နယ္ဟု ေခၚတြင္သည့္ ေဒသ၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသသည္ အစၥလာမ္သာသနာ ထြန္ကားလာသည့္ စစ္တေကာင္းနယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိျခင္း- ထိုစစ္တေကာင္းနယ္မွ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာ စကား စာေပတို႔မွာ ရခိုင္အာပါယာမ်ား ျဖစ္သည့္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႔၊ ေျမာက္ဦး ေနျပည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိုမွ ေတာင္ဘက္သို႔ အနည္းငယ္လြန္၍သာ လႊမ္းမိုးခဲ့ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုထက္ပို၍ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ- ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍- မူလဘူတ လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ မွာ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ၿပီး ေတာင္ပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္သြားသည့္ ရကၡဳ (ရကၡိဳင္) လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကျပားမ်ားက ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာလႊမ္းမိုးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ မူလဘူတ လူမ်ိဳးတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားသာ ျဖစ္၍ ထိုေခတ္ ထုိအခါမွစ လက္ေအာက္ခံလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးအင္ပါယာ၏ လက္ထက္တြင္ ရခိုင္နယ္၏ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းသို႔- ပင္လည္ေရ ေၾကာင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ပါရွန္း၊ အာရဗ္တို႔၏ သာသနာျပဳမႈမ်ား အနည္းငယ္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ အစၥလာမ္ သာသနာသို႔ ၀င္ေရာက္သူမ်ား ရာႏႈန္းအနည္းငယ္ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမာက္ဦး တပ္မေတာ္၏ အတြင္း၌ ေလးတပ္မေတာ္မွာ ၾသဇာရွိခဲ့၍- ထိုေလးတပ္မေတာ္အား ဘဂၤလားျပည္မွာ မြန္ဂိုမင္းတို႔၏ စစ္ကူမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍- ေလးတပ္မေတာ္သားတို႔ အစၥလာမ္သာသနာထဲသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ သူတို႔ အား ေလးတပ္မေတာ္ (ပါရွန္းစကားျဖင့္ ကမန္)ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ကမန္မ်ားမွာ ရကၡဳ (ရကၡိဳင္)မ်ားသာ ျဖစ္ ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကမန္မ်ားသည္ ပါရွန္းစကား၊ ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ မူလဘူတ လူမ်ိဳးအထဲ၌လည္း လူအားလံုး အစၥလာမ္ထဲသို႔ ၀င္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ ေခ်။ လူ႔သဘာ၀အေလွ်ာက္ မိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိကိုးကြယ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္တြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ အား ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ျပသနာ မဟုတ္ဘဲလွ်က္ ညီၫြတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုေခတ္ကာလအား ရခိုင္တို႔၏ “ေရႊ ေခတ္” တင္စားေခၚဆိုႏိုင္သည္။- 

ထိုသို႔ ညီၫြတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္တို႔မွာ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားထိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္၊ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တိုင္ ဧရာ၀တီတိုင္းထဲ၌ မိမိကိုယ္မိမိ “ရခိုင္” ဟု ခံယူသည့္ လူမ်ိဳးမ်ား အား ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္၌ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးေခတ္၏ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္- ရခိုင္နယ္၌ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ စတင္ လာခဲ့ေတာ့သည္။ အစၥလာမ္ သာသနာျပဳမႈတို႔အား ပိတ္ပင္ရန္၊ ဗုဒၶဘာသာအား ကာကြယ္ရန္ဟူ၍ ဘုန္းႀကီးမ်ားအတြင္း မ်ိဳးေစ့ခ် လာေတာ့သည္။ “ေရႊမ်ဥ္းဓမၼသတ္” စာအုပ္ကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာကာကြယ္ေရး စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀လာေတာ့ သည္။ ဗုဒၶဘာသာအားကိုး အျဖစ္ ဗမာဘက္သို႔ စိတ္ယိုင္လာသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား ေပၚထြန္းလာေတာ့သည္။ (ဤအခ်က္သည္လည္း ရိုးသားဟန္ မရွိပါ။ ထိုေခတ္ကာလသည္ ဗုဒၶဘာသာမင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနသာ ကာလ ျဖစ္၍ အစၥလာမ္သာသနာမွာလည္း ရခိုင္နယ္အတြင္း အတင္းအဓမၼသာသနာ ျပဳျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ဘဲလွ်က္- ဗုဒၶ ဘာသာအား ကာကြယ္ရမည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ခိုင္လံုမႈ မရွိပါ။ ရခိုင္အင္ပါယာအား ေသြးကြဲအားနည္း သြားရန္ ဗမာတို႔ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အခ်က္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။- သို႔ေသာ္ ဤသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ သံုးသပ္ ခ်က္သာ ျဖစ္၍- ထိုအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏု္ပ္၌ မရွိေသးပါ။) 

ထိုေျမာက္ဦးေခတ္၏ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ရခိုင္မ်ား ဗမာဘက္သို႔ မည္မွ် စိတ္ပါခဲ့သနည္း ဟူမူ-၊ မူလဘူတလူမ်ိဳးထဲ မွ ဗုဒၶဘာသာအား ကိုးကြယ္သည့္ သူမ်ားအား “ျမန္မာႀကီး” (ျမန္မာတို႔ထက္ ေရွ႔က်ေသာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးႀကီး) ဟု စတင္ ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး- ထိုလူမ်ိဳးထဲမွ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းသူတို႔ကိုမူ ကုလားမ်ားဟု စတင္ေခၚ ေလေတာ့သည္။ ထိုအေခၚမွာ ေျမာက္ဦးဘုရင္မ်ား စစ္တေကာင္းသို႔ သိမ္းပိုက္စဥ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာခဲ့ ေသာ စစ္သံု႔ပန္းတို႔အား ေခၚေသာ အမည္ျဖစ္သာ ျဖစ္သည္။ (အမွန္တစ္ကယ္တြင္ ထိုစစ္သံု႔ပန္းတို႔၌လည္း အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။) သို႔ေသာ္ မူလဘူတ လူမ်ိဳးမ်ားမွ အစၥလာမ္ဘာသာအား ကိုး ကြယ္သူမ်ားက ထို ကုလား မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစရန္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ “ရိုဟင္ဂ်ာ” လူမ်ိဳးဟု ေခၚတြင္ခဲ့ေတာ့ သည္။ 

ထိုကာလသည္ ေျမာက္ဦးေနျပည္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရခိုင္ေဒသအတြင္း တုိင္းေရးျပည္ေရး ရႈပ္ေထြးလာၿပီး ၁၇၇၄ မွ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗမာအင္ပါယာႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ စစ္ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗမာတို႔က ေျမာက္ဦး အင္ပါယာအား သိမ္းပိုက္လွ်က္ ဗမာအင္ပါယာထဲသို႔ အၿပီးအပိုင္ သြတ္သြင္းလိုက္ေတာ့သည္။ 

ရခိုင္သည္ ဗမာအင္ပါယာထဲသို႔ ပါသြားခဲ့သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္- အျခားတစ္ဘက္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔၏ အင္ပါ ယာအတြင္းသို႔ ပါသြားၿပီး ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ ဘဂၤလားျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာအင္ပါယာ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္သြားခဲ့ သည္။ ေနာင္ ၃၉ ႏွစ္အၾကာ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ပထစစ္ပြဲ စတင္ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ 

အဂၤလိပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အင္ပါယာမခ်ဲ႔မွီ ျမန္မာအင္ပါယာ အတြင္းမွ လူမ်ိဳးတို႔အား သုေတသနျပဳ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သုေတသနျပဳရာတြင္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းမွ မူရင္းဇာတိ လူမ်ိဳးမ်ား- ထုိလူမ်ိဳးတို႔၏ ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ၁၈၀၁ ခုႏွစ္ထုတ္ ASIATICK RESEARCHS OR, TRANSACTIONS OF THE SOCIETY INSTITUDE IN BANGAL, FOR INQUIRING INTO THE HISTORY AND INTIQUITIES, THE ART, SCIENCE AND LITERATURE OF ASIA (VOLUME THE FIFTH) စာအုပ္တြင္ Rooinga (ရိုအင္ဂ်ာ) ဟု ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ထိုသုေတသနအား ၁၇၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္ THE CLASSICAL JOURNAL FOR SEPTEMBER AND DECEMBRE 1811 VOL. IV, LONDON PRITHED စာအုပ္မ်ားတြင္ Rooinga ဟူေသာ စာလံုးျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား ဘာသာစကားျဖင့္ ေနကို ဘယ္လိုေခၚသည္၊ လကို ဘယ္လိုေခၚသည္၊ မိုးကို ဘယ္လိုေခၚသည္၊ ၾကယ္ကို ဘယ္လုိေခၚသည္ စသည့္ျဖင့္ ဘာသာေဗဒ ေ၀ါဟာရေပါင္းလည္း မ်ားစြာကိုလည္း ရခိုင္ျပည္ရွိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲေဖၚျပထားသည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ရ မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ စာအုပ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးတိုင္း၏ စာၾကည့္တိုက္တိုင္းတြင္ ရွိေန၍- ျမန္မာ အင္ပါယာအတြင္း အဂၤလိပ္ မ်ား မေရာက္မွီကတည္းက ရွိေနသည့္ မူလဘူတ ဇစ္ျမစ္လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာသူတိုင္း သိႏိုင္ေပသည္။ မည္သူမွ် လိမ္ညာဖံုးကြယ္ထား၍ မရႏိုင္သကဲ့သို႔၊ လြဲမွားေသာ အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္မ်ားျဖင့္ သမိုင္းတု ဖန္တီး၍လည္း မရႏိုင္ေပ။ 

ထိုစာအုပ္မ်ားမွာ ၁၈၂၄ ခု အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာအင္ပါယာထဲသို႔ မ၀င္မွီ ေလ့လာခဲ့ေသာ စာအုပ္သုေတသနမ်ား ျဖစ္၍- ထိုစာအုပ္မ်ားထဲ၌ Rooinga တို႔သည္ မူလဘူတ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ ႏိုင္ေပသည္။ 

၁၇၈၅ ခု ျမန္မာအင္ပါယာမွ ၎တို႔ ဘာသာျဖင့္ ေခၚဆိုေသာ ရခိုင္နယ္သို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္------၊ ရခိုင္မွ သိမ္းဆည္းယူငင္သြားသည္မ်ားမွာ- မဟာျမတ္မုနိ ဆင္းေတာ္ေတာ္ႀကီး တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ေပ။- ျမန္မာ စစ္တပ္၌ စစ္သားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ စစ္သည္ေပါင္းမ်ားစြာအားလည္း ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာမ်ား ေခၚဆိုေသာ “ရခိုင္” လူမ်ိဳး--- 

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။ 
ေဌးလြင္ဦး
RB News
24.12.2012

မာဂဓ၊ ေမာရိယ အင္ပါယာႏွင့္ ရခိုင္ေဒသ


အိႏၵိယ အင္ပါယာ ျပည့္ရွင္မ်ား အနက္ ျမန္မာတို႔ အထင္ကရ တေလးတစား အထင္ႀကီးေသာ မင္းႀကီးမွာ အာေသာက (Ashoka) မင္းႀကီး ျဖစ္၍-၊ သူသည္ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဘန္ေဂါျပည္ မာဂဓ ေန ျပည္ေတာ္၌ အေျခစိုက္လွ်က္ အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ေလးဘက္ေလးတန္သို႔ ဗုဒၶသာသနာအား ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုအင္ပါယာအား စႁႏၵဂုတ ေမာရိယ မင္းႀကီးမွ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမာရိယ အင္ပါယာဟု ထင္ရွားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေမာရိယာ အင္ပါယာမင္းဆက္မ်ား အနက္ ထူေထာင္သူ စႁႏၵ မင္းႀကီးႏွင့္ အာေသာကမင္းႀကီးတို႔မွာ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ေမာရိယ အင္ပါယာသည္ ဘီစီ ၃၂၂ မွ ဘီစီ ၁၈၅ ထိ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ ေမာရိယျပည့္ရွင္ အာေသာကမင္းႀကီး၏ လက္ထက္သည္ ရခိုင္နယ္သမိုင္းမွ ဓည၀တီ (ဒန္န၀တီ) ေခတ္ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၆၀၀ ခရီး၏ ေနာက္ဆံုး ေခတ္ကာလမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ပါ၀င္ေနေသာ ရခိုင္နယ္၏ ေျမာက္ပိုင္း (လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ထက္၀က္)သည္ ဘဂၤလီျပည့္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေမာရိအင္ပါယာ အင္ပါယာ ပိုင္နက္၏ ေတာင္တန္းေဒသသား မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ (အေပၚ၌ ေဖၚျပေသာ ပံုတြင္ၾကည့္ပါ။) ဗုဒၶဘာသာသည္လည္း ထိုေဒသမ်ား သို႔ ထိုးေဖါက္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ (ဤေနရာ၌ ဆင္ျခင္ရန္မွာ ဒါန္န၀တီ (ဓည၀တီ) တိုင္းျပည္အတြင္း၌ ေန ထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူအေပါင္းအား သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ပစ္လွ်က္ ေမာရိယအင္ပါယာထဲမွ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက အစားထိုးလိုက္ျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔၊ ဒါန္န၀တီ (ဓည၀တီ)မွ လူသားမ်ားသည္လည္း ဗုဒၶ ေဂါတမ မပြင့္မွီ သို႔မဟုတ္ အာေသာကမင္းႀကီး သာသနာမျပဳမွီ ကမၻာဦးကတည္းက မိုးက်ေရႊကိုယ္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား မဟုတ္ခဲ့ ေပ။ ဗုဒၶသာသနာျပဳမ်ား ေရာက္ရွိလာ၍ သာသနာျပဳရာမွ ယခင္ရွိရင္းစြဲ ဘာသာေဟာင္းမွ ဘာသာေျပာင္းခဲ့ ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးေျပာင္းသြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။) သို႔ေသာ္ ေမာရိယအင္ပါထဲမွ လူမ်ား ဒါန္န၀တီ (ဓည၀တီ) ထဲသို႔ သြားလာကူးသန္းလွ်က္- လူတစ္ခ်ိဳ႔ ကျပားမ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎မွာ ဘာသာတရားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ တိုင္းျပည္ရွိ လူအားလံုး ကျပားျဖစ္သြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ- မူလဘူတ လူမ်ိဳးစု အႂကြင္းအက်န္ မ်ား ရွိေနခဲ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။ 

ေမာရိအင္ပါယာမွ အာေသာကမင္းႀကီး၏ လက္ထက္တြင္ စာေပ၊ ေက်ာက္စာ အႀကီးအက်ယ္ထြန္းကား ျပန္႔ႏွံ႔ ခဲ့သည့္ လိႈင္းဂယက္အတြင္း၌ ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)သည္လည္း ေရွာင္ဖယ္ႏုိင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း- ဓည ၀တီ၏ ေရွးအက်ဆံုး ေက်ာက္စာေရးထိုးသည့္ စာေပအကၡရာမ်ားမွ သက္ေသတည္လွ်က္ ရွိေနေပသည္။ ထို စာေပ အကၡရာအသံုးမ်ားမွာ ၁၁ ရာစု ဗမာအင္ပါယာ ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)သို႔ မလႊမ္းမိုးမွီအထိ ရခိုင္နယ္၌ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တည္ရွိေနခဲ့သည္။ ဤေနရာ၌ သတိမူရန္မွာ-၊ ထိုရခိုင္ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္း မာဂဓအင္ပါယာ (ဘဂၤလီေမာရိယ အင္ပါယာ)မွ အကၡရာမ်ားအား နမူနာယူ၍ ရခိုင္စာေပအျဖစ္ တည္ထြင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္တင္အကၡရာတို႔အား နမူနာယူ၍ (အသံုးျပဳ၍) မေလရွား၊ အင္ဒိုနီးယား၊ ဗီယက္နာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား စာေပတီထြင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရးသည့္ အသံထြက္မ်ား၊ ဖတ္ျပလွ်င္ နား လည္မႈမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးတို႔သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ ဗီယက္နာမ္စာတစ္ပိုဒ္အား လက္တင္ အကၡရာ မ်ားျဖင့္ ေရးထားေသာ္လည္း- ထိုစာပိုဒ္အား အဂၤလိပ္တို႔အား ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္သစ္တို႔အားေသာ္လည္း ေကာင္း ဖတ္ခိုင္းေသာ္ ဖတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဖတ္ျပ၍ နားေထာင္ခိုင္းလွ်င္လည္း နားလည္မည္ မဟုတ္ ေပ။ 

သို႔ေသာ္ ေရွးေဟာင္း ရခိုင္ေက်ာက္စာတို႔အား ဖတ္ခိုင္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဖတ္ျပ၍ နားေထာင္ခိုင္းလွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေရွးေဟာင္းပူတီ ဆရာမ်ား ဖတ္ႏိုင္သည္၊ နားလည္ေနသည္မွာ အ့ံၾသေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို ေက်ာက္စာ တို႔အား ဖတ္ျပလွ်င္ ယခုေခတ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားပင္ အနည္းဆံုး ထက္၀က္ခန္႔နားလည္ေနေပသည္။ ယခုအခါ ရခိုင္စစ္စစ္ဟု ခံယူထားသူမ်ားမွာ ထိုေက်ာက္စာတို႔အား မဖတ္ႏိုင္ယံုမွ်မက ဖတ္ျပလွ်င္လည္း တစ္လံုးတစ္ပါဒ မွ်နားလည္ျခင္း မရွိေပ။- သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထုိဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)ေခတ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္- မိမိတို႔၏ သမိုင္း ေမာ္ကြန္းတို႔အား ေရးထိုးရန္ မိမိတိုင္းျပည္မွ မဟုတ္ေသာ တိုင္းတစ္ပါးသား စာေပပညာရွင္တို႔အား ပင့္ေဆာင္ လွ်က္- မိမိႏွင့္ မိမိ၏ တိုင္းသူျပည္သား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မတတ္သည့္ ဘာသာစကား၊ ဖတ္ျပလွ်င္လည္း နားမလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ပါသလား၊- သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မင္းမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းျပည္မွ စာ တတ္ေပတတ္မ်ား တတ္ေသာ၊ နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္သာ ေရးထိုးခဲ့ပါသလား- ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့ ပညာရွင္မ်ားေရွ႔ေမွာက္၌ အထူးအေထြ အေျဖထုတ္ေပးရန္ လိုမည္ မထင္ပါ။ 

(လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္သည့္ ဧရိယာ၏ ထိပ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားေဒသသည္လည္း ေမာရိ ယ အင္ပါယာအတြင္းသို႔ အနည္းငယ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶေဂါတမသည္ ေမာရိယ အင္ပါယာအတြင္း ဖြားျမင္ပြင့္ ေပၚသည့္အျပင္ ေမာရိယအင္ပါယာ၏ ၾသဇာတကၠိမႀကီးေသာ အာေသာကမင္းႀကီးက ဗုဒၶေဂါတမ၏ သာသနာ အား ျဖန္႔ခ်ီ အားေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အေနာက္ဖက္တစ္ပိုင္းလံုးမွ ျဖန္႔လွ်က္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေပသည္။) 

ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ)မွ ေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၀င္ေရာက္လာေသာ ဗုဒၶသာသနာသည္ ယခု ရခိုင္နယ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသ၏ အေနာက္ပိုင္းမွ ၀င္လာခဲ့ၿပီး- ဒါန္န၀ဒီ (ဓည၀တီ) ဗလ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ)ထိ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳးႏွင့္ မာဂဓအင္ပါယာမွ ကျပားမ်ား- သာ ႀကီးစိုးေနထိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထို ဘာသာစကားသည္ မာရ္မာကီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ဒုိင္းနက္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာစကားျဖစ္ ေနျခင္းပင္။ ဗယ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ) ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လက္ရွိရခိုင္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ (ဗမာျဖစ္လာမည့္- ကမ္းယံ၊ သက္) လူမ်ိဳးစုမ်ား (ထိုလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္း၊ အမ္းေတာင္ၾကား လမ္း၊ ဂြေတာင္ၾကား လမ္းမ်ားကို ျဖတ္ ေက်ာ္လွ်က္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။- ( ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ- အေျချပဳ ျမန္မာ့သမိုင္း အတြဲ ၁) ယခင္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ လူမ်ိဳးတို႔မွာ ယခု ရခိုင္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ ႏိုင္ျခင္းမ်ား မမ်ားခဲ့ေပ။)- ဗယ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ)နယ္ထဲသို႔ စိမ့္၀င္လာခဲ့သည္။ 

ထိုလူမ်ိဳးတို႔အား ဒါန္န၀တီမွ မူလလူမ်ိဳးမ်ားက ေတာင္ပိုင္းမွ စိမ့္၀င္လာသူမ်ားကို ေတာသားလူမ်ိဳးစုသေဘာ၊ ေက်းလက္ေဒသသား လူမ်ိဳးစု သေဘာကို ေဆာင္၍ “ရကၡဳ”ဟု ေခၚသည္။ (ရိုဟင္ဂ်ာ စကားအရ ရကၡဳ ဆို သည္မွာ tribe (လူမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခု)”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ိဳးစုမွာ မာဂဓီ ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆိုျခင္း ေၾကာင့္ ေနာင္တြက္ ေမာ့ဂ္ (မာဂဓီ)ဟု ေခၚဆိုလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေမာ့ဂ္ မ်ားမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ ျဖစ္ျဖစ္၍ (အယူအနည္းငယ္ကြဲခဲ့ဟန္ရွိေသာ္လည္း)- ဗယ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ)မွ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာယံုၾကည္ မႈ တူညီေနခဲ့၍ ျပသနာ မရွိခဲ့ေပ။ (ဤေနရာ၌ ဆင္ျခင္ရန္မွာ ေမာရိယ အင္ပါယာသည္လည္း မဂဓ အင္ပါယာ ျဖစ္၍ မာဂဓ အင္ပါယာသံုး ေရွးေဟာင္း ဘဂၤလီစကားႏွင့္ မာဂဓ အင္ပါယာသံုး မာဂဓီစကား မတူညီေပ။ မာဂဓီ စကားသည္ မာဂဓအင္ပါယာ၏ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ေၾကာ၌ ေျပာဆိုေသာ စကားျဖစ္ခဲ့ၿပီး- ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ဖ်ားဘက္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။) 

ဗယ္ဆာလီ (ေ၀သာလီ) ေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္း ေမာဂ္ (ရကၡဳ)မ်ား အင္အားထြားလာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း- အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဘာသာစကား၊ ဘာသာစာေပ အေျပာင္းအလည္း ေက်ာက္စာမ်ား အားျဖင့္ သိႏိုင္ေပသည္။ ထိုမွစ မူလဘူတလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ေမွးမွိန္လာၿပီး ေမာဂ္ (ရကၡဳ) တို႔ အင္အားထြားလာကာ- ေအဒီ ၉ ရာစုဆန္းတြင္ ေလးၿမိဳ႔မင္းဆက္အား ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဘက္ တြင္ ေအဒီ ၁၁ ရာစု ဆန္းစ၌ ၿမိဳ႔ႏိုင္ငံေလးမ်ားျဖင့္ ကြဲၿပဲေနသည့္ ဗမာမ်ားသည္လည္း အေနာ္ရထာမင္း၏ လက္ေအာက္၌ စုစည္းသြားခဲ့ၿပီး ဗမာအင္ပါယာ အျဖစ္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ယခုရခိုင္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္းေဒ သ မ်ားမွာ ယခင္မွစ၍ ဗမာမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျပန္႔ပြားၿပီး ေဒသျဖစ္သျဖင့္ အင္အားထြားလာေသာ ဗမာမ်ားက ေလးၿမိဳ႔ မင္းဆက္အား လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံငယ္ အျဖစ္ သိမ္းပိုက္သတ္မွတ္ခဲ့ေပသည္။ 

ထိုအခါ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္း ရကၡဳ (ရခိုင္) ဘုရင္မ်ား ၾသဇာ ေမွးမွိန္ခဲ့ရေသာ္လည္း- ရကၡဳ ဟုေခၚသည့္ လူမ်ိဳးမွာ ယခင္ကပင္ ဗမာမ်ိဳးႏြယ္မွ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗမာအင္ပါယာ၏ လက္ေအာက္၌ ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္း ေပါင္းစပ္လွ်က္ ယခုရခိုင္ဟု ေခၚေသာ ေဒသ၌ ဗမာစကား (ေရွးေဟာင္းဗမာစကား)ေျပာ လူဦးေရမွာ မ်ားျပား ခဲ့ၿပီး ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီမွ မူလဘူတ လူမ်ိဳးစုတို႔ လူနည္းစု ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာလက္ေအာက္ခံ ေအာက္၌ ရကၡဳေရာ- မူလလူမ်ိဳးပါ အာဏာရွိသူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ အာဏာလုရန္ အေၾကာင္းမရွိ-၊ ဘာသာတူ ေနသျဖင့္ ဘာသာေရးအရ ရန္ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိဘဲလွ်က္ ျပသနာႀကီးက်ယ္ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရသည့္အျပင္- ရံဖန္ရံခါ- ဗမာတို႔အား ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းညီၫြတ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ဤေခတ္ကာလမ်ားသည္- ယခု ရခိုင္ဟု ေခၚတြင္ေသာ နယ္ထဲ၌ ရခိုင္၏ ေျမာက္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာ မူလဘူတလူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တိဘက္ျမန္မာမ်ားထက္ လြန္စြာ ေရွးက်ေသာလူမ်ိဳး Negrito (အသားမဲသည့္ လူ မ်ိဳးႏြယ္)မ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း၀င္လာေသာ တိဘက္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ လူမ်ိဳးႀကီးႏွစ္ခု ထိပ္တုိက္တိုးေသာ ကာလ လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။ 

ေဌးလြင္ဦး
RB News
23.12.2012

၀တီ ေလးရပ္ 

ဗမာ စကားျဖင့္ ရခိုင္ဟု ေခၚေသာ နယ္သည္- စစ္စစ္အားျဖင့္ Arakan အာရ္ကန္ဟု မည္တြင္ေသာ ေဒသသာ ျဖစ္၏။ ထိုေဒသ၌ ၀တီ ေလးရပ္ ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

ဓည၀တီ၊ ေမဃ၀တီ၊ ရာမာ၀တီ၊ ဒြါရာ၀တီ- ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုအမည္ေလးခုအား လက္ရွိ ရခိုင္စကားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို၍ မရေျခ-၊ အမည္နာမမ်ား အျဖစ္ျဖင့္သာ ရွိေနေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားႏွင့္မူ-- 

(၁) ဓည၀တီ မူရင္းအမည္ ဒါန္န၀တီ (Wikipedia အရ) = ဒါန္နေဟာ (အလႈဒါနႀကီးျပဳႏိုင္သည္) + ဒီးယာဟ္ (ကၽြန္း သို႔မဟုတ္ ကၽြန္းဆြယ္)= ဟု ျဖစ္သည္။ ထို ႏွစ္ခုအား ေပါင္း၍ ေျပာေသာခါ ေရွ႔ ေ၀ါဟာရမွ “ဟ” ႏွင့္ ေနာက္ေ၀ါဟာရမွ “ဟ” တို႔သည္ “၀” အသံသို႔ ေျပာင္းသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါန္နေဟာ + ဒီးယာဟ္ မွာ ဒါန္န၀ဒီး၀္ ဟု အသံထြက္သည္။) ထိုစကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ “အလႈႀကီး အဒါန္းႀကီး ျပဳႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ေပါမ်ား ႂကြယ္၀ သည့္ ကၽြန္း သို႔မဟုတ္ ကၽြန္းဆြယ္” ဟု ျဖစ္သည္။ Wikipedia ၌လည္း ဓည၀တီ၏ မူရင္း အမည္မွာ Dhannavati, which means "Blessed with grain" ဟု ေဖၚျပထားသည္ကို ယေန႔ မ်က္ျမင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ သည္။ (စင္စစ္ ဓည၀တီ ဟု ေရးသားေခၚဆုိျခင္းမွာ ဗမာတို႔၏ အသံထြက္ျဖင့္ ေခၚဆုိျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ 

(၂) ေမဃ၀တီ = မာဃီဟ္ဒီယားဟ္ -- မာဃီဟ္ = မိမိ၏ အလွအား ဖြင့္ျပေသာ မိန္းမ + ဒီယားဟ္ = ကၽြန္း သို႔မဟုတ္ ကၽြန္းဆြယ္ ဟု ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသည္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းနယ္ေဒသကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး-၊ ရခိုင္အမ်ား လက္ ခံထားသည္မွာလည္း မာန္ေအာင္ကၽြန္းစုအား “မိန္းမလွ”ကၽြန္းစုဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။ (ဟ မွ ၀ အသံေျပာင္းျခင္း အား နံပါတ္ (၁) ဓည၀တီ ရွင္းခ်က္တြင္ ျပန္ၾကည့္ေစလိုသည္။ 

(၃) ရာမာ၀တီ = ရာမ္ဟ္ဒီယားဟ္- ရာဟမ္ဟ္= မဂၤလာက်က္သေရ ရွိေသာ၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာရွိေသာ + ဒီးယ္ = ကၽြန္း သို႔မဟုတ္ ကၽြန္းဆြယ္ ဟု ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသည္ ေက်ာက္ျဖဴမွ ရမ္းၿဗဲ (ေက်ာက္နီေမာ္) အထိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ စားေရရိကၡာေပါမ်ားသည့္ ေဒသႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

(၄) ဒြါရာ၀တီ = ဒူ၀ါးရ္ဟ္ ဒီယားဟ္- ဒူ၀ါးရာဟ္ = ၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ရွိေသာ အရာ၊ တံခါး + ဒီယားဟ္ = ကၽြန္းသို႔မဟုတ္ ကၽြန္းဆြယ္ ဟု ျဖစ္သည္။ ေဒသခံလူမ်ိဳးႏွင့္ ရခိုင္ရိုးမႀကီးတစ္ဘက္ရွိ (ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ ငံ ျဖစ္လာသည့္) ေဒသႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ရြက္ေလွမ်ားျဖင့္ ခရီးဆက္၍ အျခားေသာ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္း ေကာင္း သြားလာႏိုင္သည့္ “တံခါးေပါက္ကၽြန္းဆြယ္” ဟု လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အကယ္၍ ဤအမည္နာမမ်ားသည္ လက္ရွိ ရခိုင္ဟု ခံယူေနေသာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္- ထိုရခိုင္စစ္စစ္ျဖင့္ ထိုအမည္နာမတို႔၏ အမည္မ်ားအား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအား ျပ ႏိုင္ရမည္ပင္-။ ယခုေျပာဆုိေနေသာ ရခိုင္စကား စစ္စစ္ျဖင့္ မည္သို႔မွ သက္ေသျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို အမည္နာမတို႔အား ပါဠိ ဘာသာမွ ယူ၍ ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုလွ်င္--၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ဒါန္န၀တီ- (ဓည၀တီ) ထူေထာင္သည့္ ေခတ္ကာလ၌ ဤကမၻာ၌ ဗုဒၶဘာသာဟူ၍ မရွိခဲ့ေသးပါေခ်။ 

ရခိုင္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ပါဠိဘာသာ ေရာက္လာေစရန္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ သည္ပင္ လွ်င္- အမ်ားဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ (ရခိုင္ပညာရွင္တို႔ အဆိုအရ ဗုဒၶပြင့္စဥ္ ရခိုင္ေဒသအား ေရာက္ခဲ့သည္ ဆို၍) ထက္ မေစာႏိုင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဒါန္န၀တီ၊ ေမဃ၀တီ၊ ရာမ၀တီ၊ ဒြါရာ၀တီ တည္းဟူသည့္ ၀တီ ေလးရပ္၏ သမိုင္း သည္ကား အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ေလၿပီ။ ပညာရွင္မ်ား စဥ္းစားၾကပါကုန္--။ 

Arakan ၊ ႏွင့္ ျမန္မာမ်ား ေခၚေသာ ရခိုင္- ဆိုသည္တို႔အား 

ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္။- 

ေဌးလြင္ဦး
RB News
22.12.2012

မ်က္ေတြ႔ လက္ေတြ႔ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနသည့္ လူသားေပါင္းမ်ားစြာကို သက္ေသထားၿပီး တင္ျပပါမည္။ ရန္ကုန္- သကၤန္းကၽြန္းနဲ႔ ေတာင္ဥကၠလာအၾကား- ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမႀကီး ေဘးမွာ အနီး၌ “ဂံုဆာရာ” ဆိုသည့္ ၿခံ၀န္းႀကီး တစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ ထိုဒီရပ္ကြက္ႀကီး၏ အမည္ “ဂံုဆာရာ” ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးအား ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အထိ ေတာင္ဥကၠလာ ၁၆ ရပ္ကြက္ သားတိုင္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရ၏။ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမႀကီး အတိုင္း ကားစီးဘူး သူမ်ားမွ စာတတ္သူတိုင္းလည္း ထို ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးအား ဖတ္မိခဲ့မည္မွာ ေသခ်ာ၏။ ၁၉၉၆ ခု မတိုင္မွီ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာလာၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္- ေတာင္ဥကၠလာမွ လူသားမ်ား၊ သကၤန္းကၽြန္း အထက (၂) အနီးမွ လူသားမ်ား အားလံုးနီးပါး မွတ္မိေနမည္လည္း ေသခ်ာ၏။ ထိုရပ္ကြက္မ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား- ေဆာ့ကစားရာ ေနရာႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ပင္-။ 

သို႔ေသာ္--၊ ယခုအခါ ထို “ဂံုဆာရာ” ရပ္ကြက္ႀကီး မရွိေတာ့ပါ။ အိမ္ယာအသစ္မ်ား ထူေထာင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အမည္နာမ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ သကၤန္းကၽြန္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္ဥကၠလာသည္ ျဖစ္ေစ- အိမ္ ယာ စီမံကိန္း အသစ္မ်ား မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အမည္နာမ ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္ဟူ၍ မရွိပါ။ သို႔ ေသာ္ “ဂံုဆာရာ” ဆိုသည့္ အမည္နာမမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရပါၿပီ။- ေနာင္ ႏွစ္ငါး ဆယ္ ၾကာေသာအခါတြင္ ထိုရပ္ကြက္ႀကီးသည္ “ဂံုဆာရာ” ရပ္ကြက္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို မည္သူမွ သိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေဖ်ာက္ပစ္ရပါသနည္း--၊ အေျဖက ရွင္းလြန္းလွပါသည္။ “ဂံုဆာရာ” ဆိုသည္မွာ ကုလားနာမည္ ျဖစ္ေနသည္ဟူသည့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ ခံစားခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ထို “ဂံုဆာရာ” ဆိုသည္အား ထံုးစံအတိုင္း ကုလားစကားလံုးအား ျမန္မာမႈျပဳ၍ “သီရီဂုဏ္”ဟု ေျပာင္းလိုက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာမႈျပဳ၍ မရႏိုင္သည့္ အမည္နာမတို႔အား တိုက္ရိုက္ အမည္ေျပာင္းခဲ့ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဥပမာ- ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္း သံတြဲၿမိဳ႔နယ္မွ ၄၇ မိုင္ေ၀းကြာေသာ “ကုလားျပင္”ဟု ေခၚသည့္ ေက်းရြာႀကီး တစ္ခုတြင္ တည္ေဆာက္သည့္ ျမစ္ကူးတံတားႀကီး၏ အမည္နာမအား- ေဒသခံ လူအမ်ားသိထား သည့္အတိုင္း “ကုလားျပင္ တံတား”ဟု အမည္နာမျဖင့္ ကင္ပြန္းတပ္ေရးထိုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ- “က်ိႏၱလီျမစ္ကူး တံတား”ဟု ေရးထုိးလိုက္ျခင္းပင္- ျဖစ္သည္။ တံတားတည္ေဆာက္သည့္ကာလ ၁၉၉၅၊ ၉၆ ခုႏွစ္ ထုတ္ ျမန္မာ သတင္းစာမ်ားတြင္- တစ္ႏိုင္ငံလံုးအား “က်ိႏၱလီျမစ္ကူးတံတား ဖြင့္ပြဲ” အမည္ျဖင့္သာ အသိေပးခဲ့ေလေတာ့ သည္။ ထိုေက်းရြာႀကီး (ၿမိဳ႔ငယ္တစ္ၿမိဳ႔ခန္႔ႀကီးသည့္ ရြာႀကီး) တစ္ရြာလံုးတြင္ မြတ္ဆလင္ဟူ၍ ၂ ဦးသာ ရွိခဲ့ သည္။ ထို ၂ ဦးသည္ပင္ ဇနီးသည္မ်ားမွာ ဗမာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေနၾက၍- သားသမီးအားလံုးမွာလည္း ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္-- ရြာအမည္ “ကုလားျပင္”ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရအားပင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔ မုန္းတီးခဲ့သည္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ေလွ်ာက္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႔ရြာမ်ား ထိုကဲ့သို႔ သမိုင္းေဖ်ာက္လိုက္သည့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မွတ္တမ္းဆန္႔ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ဤေနရာ၌ ရခိုင္ေဒသ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္- တစ္ဘက္သတ္ သမိုင္းေဖ်ာက္ခံေနရေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္မွ မူရင္းလူမ်ိဳး “ရိုဟင္ဂ်ာ”တို႔၏ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အနည္းငယ္ တင္ျပလိုသည္။ ရခိုင္နယ္ထဲသို႔ ျမန္မာအင္ပါ ယာ မလႊမ္းမိုးမွီကာလက ထိုေဒသအား မည္သို႔ ေခၚခဲ့ပါသနည္း-၊ သမိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းပါသည္။ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊- စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ဤစကားလံုး ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ- ဆိုသည္မ်ားမွာ ယခု မိမိကိုယ္မိမိ ရခိုင္ အစစ္ဟု ခံယူေနသူမ်ား၏ စကား ျဖစ္ပါသလား။ ရခိုင္စကားအရ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ကို ေပးပါသနည္း။ ရခိုင္ တို႔တြင္ ထုိကဲ့သို႔ အမည္ေပးသည့္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ ရွိခဲ့ပါသလား။- ဓည၀တီ- ဟူသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ စကားျဖင့္ ဓည၀တီ (ဒန္န၀ဒီးယ္- ဒန္နေဟာဒီးယ္) ဆိုသည္မွာ အလႈႀကီး အဒါန္းႀကီး ျပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပါမ်ား ႂကြယ္၀သည့္ ကၽြန္းဆြယ္ ဟု ျဖစ္သည္။ ဓည၀တီ ဟူသည္မွာ ယခုရခိုင္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ဟု ခံယူထားသူမ်ား သိေန သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႔ ကို ေခၚျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဓည၀တီ မင္းမ်ား နန္းစိုက္ရာ ေဒသကို ေခၚဆို၍- ယခု စစ္ေတြၿမိဳ႔၏ ေျမာက္ပိုင္း မိုင္ ရွစ္ဆယ္ ခန္႔တြင္ ရွိေနခဲ့၍- လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကာလမွ- ဆန္စပါး ေပါမ်ားႂကြယ္၀စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ ေသာ ကၽြန္းဆြယ္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေနရာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသည္- ပထ၀ီ ေရေျမသေဘာအရ- ယခု အခါ စစ္တေကာင္းဟု ေခၚတြင္ေသာ ေဒသႏွင့္ အတားအဆီးမရွိ ဒလေဟာ ဆက္စပ္ေနၿပီး အကြာအေ၀းမိုင္ အားျဖင့္လည္း ၁၀၀ ထက္ မပိုေပ။ 

ယခုအခါ- မိမိကိုယ္မိမိ ရခိုင္ဟု ခံယူေနေသာ ေရွးေဟာင္းဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ- ထုိေခတ္ထိုကာလက ထိုဓည ၀တီ နယ္သို႔ ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္ မည္သို႔မွ ဆက္စပ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဗမာမ်ား ၀င္ေရာက္လာ သည့္ခုႏွစ္၊ ၀င္လာခဲ့ရာ လမ္းေၾကာင္း အရ- ရခိုင္မွ ဓည၀တီ ဟု ေခၚတြင္သည့္ အရပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္စရာ လမ္းစမ်ား မရွိပါ။ တိဘက္ျမန္မာမ်ား မတိုင္မွီ- ခ်င္းတြင္းျမစ္ရိုးမွ ၀င္လာေသာ သက် (နီေပါလ္မွ တိုင္းရင္းသား တစ္စု၏ အမည္) မ်ားသည္လည္း- ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္ၿပီး- ျမန္မာႏွင့္ ဓည၀တီ အၾကားရွိ အလြန္တရာ ျမင့္မားမတ္ေစာက္သည့္ ရခိုင္ရိုးႀကီးကို ေက်ာ္လြန္ရမည့္ အျပင္- ခ်င္းတြင္းျမစ္မွ မိုင္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီေ၀းကြာ သည့္ ဓည၀တီသို႔ ေရာက္လာရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္႔အလြန္အားနည္းလြန္းေနပါသည္။ ရခိုင္ရိုး၏ ေျမနိမ့္ ပိုင္း ေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုတ္၊ သံတြဲ၊ ဂြ ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္ ဆိုျခင္းမွာ ပုိမို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ဒန္နဟ္ဒီးယ္ မွ ဒန္န၀ဒီယ္ ထိုမွ ဓည၀တီ ျဖစ္ခဲ့ရေလၿပီ။ (Wikipedia တြင္ ယခုထိ Dannaviti ဒန္န၀ီဒီ မွ ေဖၚျပသည္) သို႔ေသာ္လည္း အသံထြက္ကိုသာ ျမန္မာမႈ ျပဳ ခဲ့ႏိုင္၍- ယခု ရခိုင္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ဟု ခံယူထားသူမ်ား၏ ဘာသာစကားအားျဖင့္ သူတုိ႔ေျပာေနေသာ “ဓည၀တီ” ဟူသည္ မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ ေပးသည္ဟု- ဖြင့္ဆိုရန္ ဗမာ-ရခိုင္ စကား လံုး၀ မရွိပါေခ်။ ေနာက္ဆံုးတြင္ “ပါဠိ”ကို သာ ထိုးခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ထိုးခ် ေနေသာ ပါဠိ စကားမွ ရာႏႈန္းအမ်ားစုအား ေျပာဆိုသူမ်ားမွာလည္း- “ရိုဟင္ဂ်ာ” မ်ားသာ ျဖစ္ေနျပန္ေပသည္။ (လက္ရွိ ရခိုင္စစ္စစ္ဟု ခံယူထားသူမ်ား ေျပာသည့္ ဘာ သာစကား၌ ပါ၀င္ေသာ ပါဠိေ၀ါဟာရထက္- ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပါဠိ ေ၀ါဟာက- ရာႏႈန္း အလြန္႔အလြန္ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါသည္။) 

ရိုဟင္ဂ်ာ စကား ဗယ္ဆာလီ- မွ ေ၀သာလီ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွလည္း- ဤေဆာင္းပါး၏ ပထမဆံုး အပိုဒ္- ဂံုဆာရာ မွ သီရီဂုဏ္ ဟု ေျပာင္းလိုက္သကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ဤသည္ စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ ရိုးသားစြာ သုေတသနျပဳလိုေသာ သမိုင္းသုေတသီမ်ား အတြက္ အျမည္းသေဘာမွ် တင္ျပျခင္း ျဖစ္၍- ကၽြႏု္ပ္မွ Debate လုပ္မည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေသာ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ခံ သူ တစ္ဦးဦးမွ ကၽြႏု္ပ္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ေသာ္--၊ တိက်ခိုင္လံုေသာ ေရွာင္ထြက္၍ မရႏိုင္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားကို ေဖၚျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

၀တီ ေလးရပ္ ၊ Arakan ၊ ႏွင့္ ျမန္မာမ်ား ေခၚေသာ ရခိုင္- ဆိုသည္တို႔အား 

ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္။- 

ေဌးလြင္ဦး

မဟာမင္းခန္႔
RB News

"ထင္ရွားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ `တိဗက္-ျမန္မာ´ အႏြယ္၀င္မ်ားႏွင့္ `ထုိင္း-တရုတ္´ တုိ႕သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ လုပ္ကုိင္ရန္ ေျမဆီၾသဇာ အလြန္ေကာင္း မြန္ေသာ ျမန္မာ့ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသုိ႕ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ အ ေျခခ်ေနထုိင္ လာေသာ အခါ ကမၻာ့ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တစ္ဖက္ ကမ္းေရာက္ ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အာရဗ္ကုန္သည္တုိ႕သည္လည္း အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္ေဒသ) တြင္ အေျခ ခ်ေနထုိင္ရန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ သေဘာ က်ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အရပ္ လူႀကီး တုိ႕သည္လည္း အာရဗ္ကုန္သည္ မ်ား၊ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ၀မ္းသာအားရ လက္ခံႀကိဳ ဆုိခဲ့သည္။ 
အာရဗ္လူမ်ဳိးမ်ားအား အျမင့္ဆံုးရာထူးရာခံမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လည္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစတင္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္လာသူ အာရဗ္လူမ်ဳိးတုိ႕ သည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)တြင္ အစၥလာမ္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ အာရဗ္တုိ႕၏ အစၥလာမ္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘက္သုိ႕လည္း ကူးစက္က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့သည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာအစၥလာမ့္သာသနိကအေဆာက္အဦးႏွင့္ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာအထိမ္း အမွတ္အေဆာက္အဦးမ်ားစြာကုိ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသအႏွံအျပားတြင္ ယေန႕တုိင္ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။" (အမ္ေအ.ဂဖၹါ(ရ္))

တမန္ေတာ္မုိဟမၼတ္ လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္ အလြန္က်စ္လစ္ခုိင္မာ အင္အားေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္(၁၀၀)အတြင္း ကမၻာ့အေရွ႕အေနာက္ေဒသရိွ ႏုိင္ငံအႏံွ႕အျပားသုိ႕ အစၥလာမ္သာသနာေရာင္၀ါ ထြန္းကားခဲ့သည္။ အစၥလာမ္သာသနာေရာင္၀ါ ထြန္းကားစကာလကပင္ အာရဗ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရာက္ရိွလာေသာ အာရဗ္စစ္သည္ စစ္သားမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သာသနာျပဳသူမ်ား အဦးဆံုးေရာက္ရိွလာေသာ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသရိွ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသသုိ႕ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ အာရဗ္တုိ႕သည္ နဂုိကပင္ စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးကုိ ခံုမင္သူမ်ားျဖစ္ေပရာ သူတုိ႕သည္ စီးပြားေရးအရ လည္းေကာင္း၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ သာသနာျပဳေရးအတြက္ လည္းေကာင္း တစ္ႏုိင္ငံ မွ တစ္ႏုိင္ငံသုိ႕ အစဥ္သျဖင့္ ကူးလူးဆက္သြယ္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ေအဒီ(၈)ရာစုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၄င္းမွ ထြက္ရိွေသာ အသင့္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ ရိွေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ အာရဗ္ကုန္ သည္တုိ႕သည္လည္း ထုိစဥ္က ကုန္ပစၥည္းခ်င္း ဖလွယ္ ေသာစနစ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ သူတုိ႕ႏွင့္ အသင့္ပါ လာေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အာရဗ္တုိ႔သည္ ထုိကဲ့သုိ႕ ကုန္ကူးသန္း ေရာင္း ၀ယ္ရန္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသရိွဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အာရဗ္တုိ႕သည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သည့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သူတုိ႕သည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ ကၽြမ္းက်င္သည့္အေလ်ာက္ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားႏွင့္ အေနာက္ ဘက္ျခမ္း ရိွ ေဒသမ်ားစြာတုိ႕တြင္ အစစအရာရာ ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ခဲ့ သည္။ အာရဗ္တုိ႕ သည္ ေအဒီ(၈) ရာစုႏွင့္ ေအဒီ(၁၆)ရာစု ၾကားကာလတစ္၀ုိက္၌ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ က်င္လည္ ေနသျဖင့္အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ျမစ္၀ ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္း ေကာင္း အေကာင္း သတင္းၾကား ထားသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းေနရာေဒ သသုိ႕လည္း အေခါက္ေခါက္ အခါခါ ေရာက္ခဲ့ဘူးသူမ်ားျဖစ္ ခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ(၈)ရာစုႏွင့္ (၁၆)ရာစုၾကား ကာလတြင္ အာရဗ္တုိ႕၏ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါႀကီးမားခဲ့သေလာက္ သူတုိ႕သည္ ပါရွန္ပင္ လယ္ ေကြ႕(ယခု အာရဗ္ ပင္လယ္ေကြ႕)၊ တရုတ္ႏွင့္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒ သတုိ႕အားလံုး လုိလုိအား အဆင္ဆင္ေျပျပ ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း အာရဗ္တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အာ(ရ္) ကန္ (ရခုိင္) ေဒ သႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားအ ျဖစ္ႏွင့္သာ သိကၽြမ္းခဲ့ သည္။ အာရဗ္ တုိ႕သည္ အာ(ရ္) ကန္(ရခုိင္)ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္အား `ရာ(ဟ္)မာ´ (ၿငိမ္းခ်မ္း သာ ယာျခင္း) ေဒသအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အာရဗ္တုိ႕သည္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ျဖစ္ေသာ ၀ါ၊ ၀ါဂြမ္း၊ အေမြး အမွ်င္ရွည္ေသာ တိဗက္ႏြားတစ္မ်ဳိး၏ အၿမီးမ်ား၊ ကတၱီပါ။ သစ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ရွားေစာင္း လက္ပပ္ပင္၊ ေျပာင္းဖူး၊ၾကံ့ခ်ဳိ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ ေရႊေငြႏွင့္အျခားအဖုိးတန္သတၱဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ တံုးမ်ား ကုိ ေရာင္း ၀ယ္ ေဖာက္ကားခဲ့သည္။

ေဗြသာလီ (ေ၀သာလီ)မင္းဆက္ `မဟာစႏၵရား´မင္းနန္းတက္စဥ္ကာလ ေအဒီ (၇၈၈)တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း တစ္၀ုိက္၌ မ်ားျပား လွ စြာေသာ ကုန္သည္သေဘၤာမ်ား ပ်က္ခဲ့သည္။ သေဘၤာသားမ်ားသည္ အာရဗ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အာရဗ္သေဘၤာပ်က္မ်ားအား သက္ဆုိင္ ရာမွ အာ(ရ္)ကန္ကုန္းတြင္းပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ေစခဲ့သည္။အာရဗ္အေျခခ်ေနထုိင္သူတုိ႕သည္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾက ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာစြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အာရဗ္တုိ႕၏ အိမ္ေထာင္သည္ ဘက္ မွ ေမြးဖြား လာေသာ ေသြးေႏွာေဒသခံတုိ႕သည္လည္း အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၄င္း အာရဗ္ တုိ႕သည္ ပင္လယ္ခရီးသြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထာ၀ရစြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႕ အိမ္ေထာင္ သားမယားမ်ားႏွင့္ အုိးမကြာအိမ္မကြာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ စဲြၿမဲလုပ္ ကုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာရဗ္တုိ႕သည္ ဗလီမ်ားစြာတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္သာသနာျပဳ လုပ္ ငန္း ကုိ စတင္ခဲ့ေလသည္။

စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္ၿပီး အစၥလာမ္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကုိလည္း အားသြန္ခြန္စုိက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ `မုိဟမၼဒ္ဟာနိဖ္´ဆုိသူသည္ ေအဒီ(၆၈၀)တြင္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေျမာက္ဘက္ေတာတြင္းေဒသ၌ ထုိစဥ္ ကေနထုိင္ေသာလူအရုိင္းအစုိင္း(cannibals)တုိ႕၏ဘုရင္မ`ကယာပူရီ(koyapuri)အေပၚစစ္ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သူမႏွင့္ အေပါင္းပါအားလံုးတုိ႕သည္ အစၥလာမ္သာသနာ့ေဘာင္ အတြင္း သုိ႕၀င္ ေရာက္လာ ခဲ့ေလ သည္။`ဟာနိဖ္´သည္သူမအားအိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။`အာမိရ္ဟာမ္ဇား´သည္လည္းထုိစဥ္ကဘူးသီးေတာင္ နယ္ တစ္၀ုိက္ရိွ `ကုလားပန္းဇင္´ (Kalapanzin) ဟုအမည္ရိွေသာ ေဒသတစ္၀ုိက္ တြင္ မင္းမူေနေသာ ဘုရင္`ေဂၚေလာင္ဂ်ီ(Gaulongyi)အားအစၥလာမ္သာသနာအတြင္းသုိ႕စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။`အာမိရ္ ဟာမ္ဇား´သည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသ တစ္ခုလံုးကုိလည္း စစ္ေအာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္။သုိ႕ေသာ္ ဘန္ဂါ (လ္(ေခၚ) ဘဂၤလားေဒသမွေရာက္ရိွလာေသာဟိႏၵဴမ်ားမ်ားျပား ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ ဆံုးတြင္ `အမိရ္ ဟာမ္ဇား´ထံမွ ဟိႏၵဴတုိ႕၏ နဂုိဘုရင့္ႏုိင္ငံ ကုိ ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က အာ(ရ္) ကန္ (ရခုိင္)ေဒသသည္ အေစာပုိင္းဟိႏၵဴလူမ်ဳိးႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ဘုရင္ မ်ား မင္းမူခဲ့ေသာေဒသျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ ဗုဒၶ ဘာသာလူမ်ဳိးဟူ၍ မရိွခဲ့ေသာေဒသျဖစ္သည္။

ပါရွန္(ယခုအီရန္)လူမ်ဳိးတုိ႕သည္လည္း အာရဗ္တုိ႕၏ေျခရာကုိ နင္းခဲ့သည္။ ပါရွန္လူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ေဒသခံအေရာအေႏွာလူမ်ဳိး(အာရဗ္ႏွင့္ အေစာပုိင္းဟိႏၵဴ)တုိ႕ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး သာသနာေရာင္၀ါထြန္းကားေရး အတြက္အစဥ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ေဒသတြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ေဒသခံလူမ်ဳိးတုိ႕၏ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳဆုိေသာ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ သာသနာျဖစ္လာၿပီး အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္လည္း တဟုန္တို္း မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ဆက္ရန္ ....
Rohingya Exodus