ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္နည္းသစ္ျဖင့္အၾကမ္းဖက္ေန


ညီညီေအာင္ 
RB News 
5.1.2012 

ေမာင္းေတာ ။ ။ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္၊ နယ္စပ္ေဒသကြပ္ကဲေရး (နစက) နယ္ေျမ (၄) စခန္းအမွတ္ (၁၀) မွ ဇီးပင္ေခ်ာင္းက်းရြာရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မိသားစု (၉) ၏အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိဖ်က္သိမ္း လုိက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ဖ်က္သိမ္းရျခင္းမွာ နစကမ်ားမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အတင္းအဓမၼဘဂၤလီဟုလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းရာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးမေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ထုိမိသားစု (၉) စု၏အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွာ - 

(၁) ဦးဒိလ္မာမတ္ (ဘ) ဦးမုိနီရူဇမာန္ 
(၂) ဦးေဖာ္ဖူရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူရာမန္ 
(၃) ဦးမုိနီရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးမာႏုိမ်ာ 
(၄) ေဒၚဟာလာဘီ (ဘ) ဦးအဒူကာဒဲရ္ 
(၅) ဦးဆယာဒ္အာလမ္ (ဘ) ဦးကာလာမ်ာ 
(၆) ေဒၚဇရီနာခါတူ (ဘ) ဦးဟာကီးမ္အလီ 
(၇) ေဒၚဘစာခါတူ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ 
(၈) ေဒၚေဖရုိဇာခါတူ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္ 
(၉) ေဒၚရရွီဒါခါတူ (ဘ) ဦးနဇီရ္အာမတ္ 

နစကမွျပဳလုပ္ေနသည့္စနစ္သစ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္လက္ေဗြယူသည့္စနစ္ပါ၀င္ၿပီး၊ ဘဂၤလီဟုေရး သား၍အတင္းအဓမၼလက္မွတ္ေရးထုိးေနခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ရခုိင္ေဒသတြင္ရာစုႏွစ္ခ်ီ၍ေနထုိင္လာ ေသာေဒသခံမ်ားအား ျပည္ပမွတရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္၍၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအသြင္သို႔အတင္းအဓမၼ ပုိ႔ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါဇီးပင္ေခ်ာင္းရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾကသူ (၅) ဦးကုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္၍ ဘဂၤလီ အျဖစ္လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းေနေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိသုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသူ (၅) ဦးမွာ - 

(၁) ဦးႏူးရ္ဟူေဆာင္ (ဘ) ဦးႏူးရ္အဟမတ္ 
(၂) ဦးရွမ္ရႈအာလမ္ 
(၃) ဦးအဘူဆူေလမန္ (ဘ) ဦးႏူးရ္မုိဟာမတ္ 
(၄) ဦးဆယာဒူအစၥလာမ္ (ဘ) ဦးႏူးရ္မုိဟာမတ္ 
(၅) ဦးဒိလ္ဒါရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအူမာရ္ဟာမ္ဇာ 

ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ညေန ၄း၃၀ နာရီတြင္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲမွာ ရုိဟင္ဂ်ာပညာတတ္ (၁၆) ဦးကုိလည္း ဘဂၤလီဟုလက္မွတ္မေရးထုိးေသာေၾကာင့္ နစကနယ္ေျမ (၃) မွဖမ္းဆီးသြား ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ (၁၆) ဦးမွာ - 

(၁) ေမာ္လ၀ီဦးႏူရ္အာလမ္ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္အာမတ္ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) 
(၂) ဦးရွမ္ရႈလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးဟာဘီဘုလႅာ (အသက္ ၇၅ ႏွစ္) 
(၃) ဦးဇဟီဒုလႅာ (ဘ) ဦးရွဖီအုလႅာ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္) 
(၄) ဦးႏူရ္ဟူေဆာင္ (ဘ) ဦးဆယာဒ္ဟူေဆာင္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) 
(၅) ဦးဒိလ္ဒါရ္ဟူေဆာင္ (ဘ) ဦးအီန္နာအမီးန္ (အသက္ ၆၈ ႏွစ္) 
(၆) ဦးႏူရူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးေဖာ္ဇူရာမန္ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) 
(၇) ဦးအဒူဇဘာရ္ (ဘ) ဦးအဘူဟူစိန္း (အသက္ ၆၈ ႏွစ္) 
(၈) ဦးရဖိခ္ (ဘ) ဦးရာဇာမ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) 
(၉) ဦးအဲရွာႏူရ္ (ဘ) ဦးမာကုလ္အာမတ္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္) 
(၁၀) ဦးဇဟိဒ္အာလမ္ (ဘ) ဦးဟာလာမ်ာ (အသက္ ၄၈ ႏွစ္) 
(၁၁) ဦးဇဘာရ္ (ဘ) ဦးဟနီဖာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) 
(၁၂) ဦးဇမီရ္ဟူေဆာင္ (ဘ) ဦးဆယာဒ္ဟူေဆာင္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) 
(၁၃) ဦးမုိးသားရ္ (ဘ) ဦးဆယာဒ္အက္ဘာရ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) 
(၁၄) ဦးႏူရူ (ဘ) ဦးဖဇာလ္ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္) 
(၁၅) ေမာ္လ၀ီဦးအဲရွာဒုလႅာ (ဘ) ဦးဟာဘီအုလႅာ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္) 
(၁၆) ဦးႏူရူအာမီးန္ (ဘ) ဦးဆယာဒ္အုလႅာ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) 

နစကအဖြဲ႔ကုိ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔မွတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္တားဆီးပိတ္ပင္ရန္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားပိတ္ပင္ရန္၊ ဖမ္းဆီး၍ေငြညွစ္ရန္၊ ေမြးႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကုိလည္း နစက သုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ႀကိမ္စီစစ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔စီစစ္သည့္အခ်ိန္တြင္တစ္စုံတစ္ဦး မွပ်က္ကြက္ပါက အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုစစ္ဆင္ေရးသည္ ဘဂၤလီ မဟုတ္သည့္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အတင္းအဓမၼဘဂၤလီဟုလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းသည့္စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus