ဆက္သြယ္ရန္


Welcome to Rohingya Blogger – a Blog that also helps visitors to add their own activities.  My name is Ba Sein and I’m a Blogger utilizing the latest technology to inform the lastest news and keep in touch with poeple.

Back in 2005 I stumbled upon an article about ‘Blogging’. I didn’t know it at the time but that moment changed my life. When i saw the Rohingya people who is living inside and outside of Burma.

Within 24 hours of reading the article I had started my own blog – a blog where I’ve explored issues of Pop Culture, Politically and Blogging ever since. I’ve learned so much from the experience of that blog that I’ve since started many other stuffs.


  • Why Rohingya Blogger?
 
This site is dedicated to helping other Rohingya to know their difficulties, share their own experiences and promote the human rights upon their struggle . 

I started it in September 2005 mainly because I wanted to keep a record of what I was learning about blogging for Rohingya. Since then I’ve added well over  500 articles,  Book shelf and case studies to my archives here.


If you would like more information on  Rohingya Blogger please get in touch through sending email to rohingyablogger@gmail.com

Chat with me LIVE now !  • Subscribe to Rohingya Blogger

Please stay in touch with what Rohingya Blogger is up to through one of our subscription methods. Also feel free to connect with me on Twitter, Facebook and LinkedIn if you’re active on those networks.

ရိုဟင္ဂ်ာ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား ခင္ဗ်ား။ “ရိုဟင္ဂ်ာ” နွင့္ပတ္သက္၍ စာမူမ်ားဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။Please leave your comment or suggestion or any advice here!