ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (အပုိင္း ၃)


အဘူအာနင္
RB News
15.10.2012

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္”

အပုိင္း (၃) 

“A critical Analysis of the Answers replied by relevant ministers to questions, raised by Hluttaw members, concerning the affairs of Muslims in Arakan State”

၁၆။ ဆယ္ရာစု မတုိင္မီ ရခုိင္ျပည္ကို ၿပည္တြင္းျပည္ပ သမုိင္း ဆရာအားလံုး ကအိႏိၵယ လူမ်ိဳး မ်ား ေထာင္ စုႏွင့္ ခ်ီ ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေဒသ အိႏၵိယလူမ်ိဳးအေျခစိုက္ေသာ ေဒသ အိႏၵိယစာေပ ယဥ္ေက်း မႈ ထြန္း ကားေသာေဒ သဟုဆုိထားသည္။ရခုိင္ျပည္ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာ အေထာက္အထားအရ လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္ မ်ား၏ေနာက္ဆံုး သုေတသန အရ လည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၏ေရွးေဟာင္း အမည္ မ်ား မွာ ရကၡပူရ၊ အရကၡေဒရွ္႕ဟုရွိခဲ့သည္။ ဓည၀တီ၊ေ၀သာလီျမိဳ႕ျပႏုိင္ငံ အမည္မ်ား လည္းရွိခဲ့ သည္။ ၄င္းတို႔ သည္သမိုင္း အေထာက္အထားအရ  ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာမ်ားအရ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ား ၏ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ မ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ရဟာမီ၊ ရကၡမ္း၊ ရကၡန္း၊ရာကာန္၊ အရ္ေခါန္း၊ ရိုရွန္း၊ ရိုဟန္း စသည့္ အေခၚအေ၀ၚ မ်ားလည္း ေခတ္အလုိက္ လူမ်ိဳးအလုိက္ (အသံထြက္ ကြဲလြဲမႈ မ်ားျဖင့္)ေခၚေ၀ၚ မႈရွိခဲ့ သည္။ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးမ်ားကအာရ္ကာန္ဟု ေခၚသည္။ ရခုိင္ျပည္ကို အဂၤလိပ္ သိမ္းယူေသာ အခါ ထုိနာမည္ ပို၍ထင္ရွားေပၚလြင္ လာ သည္။ ၿမန္မာတုိ႕က ရခုိင္ဟုေခၚ သည္။ (Dr.Pamela  Gutman, Ancient Arakan) အထက္ နာမည္ အားလံုးသည္ျမန္ မာမႈမဟုတ္ ကုလား မႈျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရ မည္။ျမစ္ မ်ား နာမည္လည္း ကစၧပနဒီ၊ ဣဥၥနာနဒီ၊ မာလာယုနဒီ၊ ရွိရိမာ ဘူနဒီ၊ နာ.ဖ္နဒီ စသည္ျဖင့္ ကုလား အေခၚ အေ၀ၚ မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆယ္ရာစုႏွစ္ မတုိင္ခင္က မဟာမု နိေက်ာက္ စာ အာနႏၵစျဒာေက်ာက္ တုိင္ပါ စာႏွင့္အျခားစာေပ အေရးအသားအားလံုး ေရွးေဟာင္းေက်ာက္ စာအားလံုးသည္ ကုလားစာၿဖစ္ ၿပီးေက်ာက္  စာပါဘုရင္ အဆက္ ဆက္ႏွင့္ျပည္ သူ မ်ားအ မည္သည္ လည္းကုလားနာမည္ မ်ား ျဖစ္ေန သည္။ေက်ာက္ စာပါစကားမ်ားသည္ ယေန႕ရခုိင္ျပည္ နယ္ ကုလား မ်ား၏ စကား ႏွင့္တူသည္။ တျခားမည္ သည့္လူမ်ိဳးစကားႏွင့္ မွမတူ ညီပါ။ ေဒါက္တာပါမီလာက ဘူး သီးေတာင္ၿမိဳ႕ဆုိင္းတင္နားရွိ ဒူးဒန္း ရြာသားမ်ား သည္ေက်ာက္ စာပါ စကားမ်ား ေျပာဆုိ ေၾကာင္း ဥပမာေပးထားသည္။ (Dr.Pamela Gutman, Ancient Arakan 1976 ႐ႈ) ေရွးေခတ္က ထုိးခဲ့ေသာ ရုပ္ထုအမ်ားအျပားသည္ ကုလား ရုပ္ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ သမုိင္းေၾကာင္း အရကုလားႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနသည္။ ဘဂၤလား တခုလံုး မူဆလင္ျဖစ္ လာခဲ့၍နီးစပ္ေသာ ရခုိင္ေဒ သသည္လည္း မူဆလင္ျဖစ္ လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိေခတ္က ၿမန္မာႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမရွိခဲ့ပါ။ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပ်ဴ၊ မြန္တုိ႕၏ နုိင္ငံမ်ား သာရွိခဲ့ သည္။ ေဒါက္တာ ပါမလာကပင္ ယေန ့ရခိုင္မ်ားသည္ ဆယ္ရာ စုႏွစ္ေလာက္မွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ သို႕ခ်ဥ္း နင္း၀င္လာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေ၀ႆ လီႏုိင္ငံျပိဳပ်က္ၿပီး ရခုိင္တုိ႕၏ အာ ဏာျပန္႕ သြားေၾကာင္း ရခုိင္သည္ ေရွ႕ေျပးဗမာ တပ္ စုျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာမ်ိဳးႏြယ္ ကြဲျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းထားသည္။ မူဆလင္ယဥ္ေက်း မႈလက္ရာမ်ား ၊ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႏွံ႕အျပားမွာေတြ႕ရ သည္။ တခ်ိဳ႕ကို ရခုိင္ျပည္နယ္ျပ တုိက္မွာေတြ႕ရသည္။ စစ္ေတြျမိဳ႕ ဘဒရ္မူကာန္ဗလီ ဟုေခၚ သည္။ ေၿမာက္ဦး ရွိစင္ဒီခါန္ဗလီမ်ားကို အဂၤလိပ္ ၿပဳစုေသာ ဗမာေဂးဖီးတီး ယားစစ္ေတြ ခရုိင္ တြင္ေရွးေဟာင္း မူဆလင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္ အဦးမ်ား အျဖစ္ ျပထားသည္။ ကုသိုလ္ ကံမေကာင္း ၍ ဗဒရမ ကာန္သည္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရား တန္းေဆာင္ျဖစ္ သြားၿပီး စင္ဒီခါန္ဗလီသည္ ယေန႕ျဖိဳ ဖ်က္ျခင္း ခံရသည္။ ထုိေနရာမွ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း မွာ ေနရာ ယူထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေနာက္ဆံုးရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရၿဗိတိသ်ွ သိမ္းျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကို နယ္ပယ္ (Division ) ၅၅ ခုခဲြ၍ က်ြန္းအုပ္အမည္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားခန္႔ခဲ့ရာယခင္ရခိုင္ျမန္မာေခတ္ ကအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳရွိ သူမ်ား ကိုဦးစားေပးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၅၅ ဦးတြင္ မူဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ၁၁ ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ၁။ ရွိခ့္ ဇာႏု ၂။ လာလ္မူဟာမဒ္ ၃။ အာလီ မူဟာမဒ္ ၄။ အိျဗာဟိမ္ ၅။ ရွိခ့္ ရွဴဂ်ာအာခ္ေရာင္ ၆။ အာမိရ္အာလီ ၇။မူဟာမတ္ဟာနိဖ္ (ခ)ဗိုလ္ငျဖဴး ၈။ ဟာေဆာင္းအာလီ ၉။Shawayoo (ခ)အုေမာရ္ခတၱာဘ္ ၁၀။ဗိရ္အာလီ (ခ)ေမာင္လွ ၁၁။ ရွဴဂ်ာအာခ္ေရာင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ (ရခိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး Charles Paton ၏ ၁၈၂၆ ခု ႏွစ္အစီရင္ခံစာ၊ စာ -၂၇ )

ေနာင္ ၁၈၃၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားတြင္ မင္းသားႀကီးေရႊပန္း၊ ေဒး ၀န္ၾကီးေအာင္ေက်ာ္ရီ၊ ေအာင္ေက်ာ္ဇံ စသည့္ တို႔ႏွင့္ အတူ အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရာတြင္ ေမာင္ကံငယ္ (ခ)ဇာႏု ဆိုသူ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ တဦး လည္း ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ (Dr J. Leider, Arakan around 1830, Arakan research Journal ,coxbazar, B.D, 2004)

အထက္ပါ တုိ႕သည္ယေန႕ ရခုိင္မွာ ရွိေသာ ကုလားမ်ား (မူဆလင္မ်ား) သည္ တုိင္းရင္းျဖစ္ Indigenous ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိက က်ေသာ အေၾကာင္း အခ်က္ျဖစ္ ပါသည္။ သမုိင္းေရး ၿခင္းမဟုတ္ သျဖင့္ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ core points,nueclei မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း သာျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ကို အိႏိၵယ ဘဂၤလားမွ (ရို၀န္း)၊ ရိုဟန္း ဟုေခၚသည္။ (ရခုိင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း 12-2-2012 ေန႕ရက္ ထုတ္စာတမ္းမွာ ပါသည္။) ထုိသူမ်ားကို ရခုိင္ ဘုရင္မ်ားေခတ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ (ရုိ၀မ္ဂ်ာ) ဟု ေခၚဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း မ်ားကို 17-18  ရာစု သမုိင္း မွတ္တမ္း မ်ားမွာေတြ႕ရသည္။ ယင္းတို႔မွာ (Asiatick researches vol-v,1801, London.The classical Journal vol-IV,1811,Londan. Linguarum totius orbis index,1815,Berlin တို႔ျဖစ္ၾကသည္။)

ထို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ မွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသားမဟုတ္၊ ရခုိင္မူဆလင္၊ ၿမန္မာမူဆလင္ နာမည္ မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားမွ ၀င္လာေသာ မူဆလင္ႏွင့္ မတူဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ (ဒုိင္ ယာခီေခတ္၊ ၉၁ဌာနေခတ္မ်ားမွာ) ဦးဂိုနီမာရကန္၊ ဦးအီးအက္စ္ တာဗီမာရကန္တုိ႕ကထုိေခတ္ တုိင္း ရင္း သား ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၄၇ခု၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တုိင္းျပဳ ၿပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဤမူဆလင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေတြ အေနာက္ မွ ဦးဖုိး ခုိင္၊ ေမာင္းေတာမွ ဦးဆုလ္တန္အမဒ္၊ ဘူးသီးေတာင္မွဦးအဒုဂဖၹါရ္တုိ႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးဆုလ္ တန္အမဒ္ႏွင့္ ဦးအဒုဂဖၹါရ္တုိ႕ သည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး  ေကာ္မတီ(၃၅)ဦးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ (ဦးေဖခင္၏ ကိုယ္ေတြ႕ပင္လံု႐ႈ) (ဦးေက်ာ္၀င္း+၃ ျမန္ မာႏုိင္ငံ သမုိင္း၊ ၁၉၅၈-၆၂ III တြဲ ၁၉၉၀ခု၊ သမုိင္းျဖစ္ရပ္အမွန္ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕မွ တည္ျဖတ္ထုတ္ေ၀သည္ကို႐ႈ)

ဖဆပလေခတ္မွာ လည္း ပါလီမန္အမတ္မ်ား၊ အတြင္း၀န္မ်ား အျပင္၀န္ၾကီးမ်ား ပင္ရွိခဲ့သည္။ မဆလေခတ္ ၌ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ မွေရြးခ်ယ္ ခံခြင့္ ရရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ၁၉၇၄ခု တြင္ ေမာင္းေတာမွ ေဒါက္တာ အဒူေရာ္ဟိမ္း၊ ဘူးသီးေတာင္မွ ဦးအဘုလ္ ဟူစိန္တုိ ႕ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ၁၉၇၈ခု တြင္ေမာင္းေတာမွ ဦးအဒူလ္ဟုိက္(ခ)ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ပထစ အစုိးရ က်န္း မာေရး ၀န္ၾကီးမွာ ဦးဆုလ္တာန္မာမူဒ္၊ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ အမတ္မင္းျဖစ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ ဦးခ်စ္လြင္၊ ဦးေဖာ္ေဇာ္အမတ္၊ ဦးေက်ာ္မင္း၊ ဦးတင္ေမာင္၊ ဦးေရႊယက္ တုိ႕မွာ ထုိေဒ သက မူဆလင္ အမတ္ မ်ားျဖစ္ခဲ့ သည္။ဤရခုိင္မွ မူဆလင္ မ်ားအထဲမွ စစ္ဖက္နယ္ဖက္ ၀န္ထမ္း မ်ားရွိခဲ့ သည္။ ယခု လည္း ရွိေန ဆဲျဖစ္သည္။ ပင္စင္စား မ်ားကလည္း အေျမာက္ အမ်ားရွိပါ သည္။ ျမန္မာ ပါစပို႕ ကိုင္ျပီး ႏုိင္ ငံျခားမကၠာသို႕ ဟဂ်္သြားခဲ့ သူက လည္း ေခတ္ အဆက္ဆက္ မွာရွိခဲ့ သည္။ ႏုိင္ ငံေရးနယ္ ပယ္မွာလည္း သံတြဲမွဦးဘစိန္၊စစ္ေတြမွဦးယာစိန္၊ မလ္၀ီအဒူေရာ္မန္၊ ဦးဘုိးခုိင္း၊ ဦးဆုတ္ တန္မာမူဒ္ တုိ႕ႏွင့္ ေမာင္းေတာ ဘူး သီးေတာင္ နယ္မွလူေျမာက္ မ်ားစြာၿဗိတိ သွ် ဆန္႕ က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ ဆန္႕က်င္ေရး တုိ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ စစ္ေတြျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း တြင္ ေက်ာင္း အုပ္ ဆရာၾကီး မွာဦးေအာင္ ထြန္း ဦးျပီး ေနာက္ ဦးဇုိင္ႏုဒၵိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္၁၉၄၃ခုႏွစ္တြင္ဘူးသီးေတာင္ေမာင္းေတာနယ္မွာနယ္ခံ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ Victory Forceက ၿဗိတိသွ်ပံုမွန္စစ္သားမ်ားထက္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ ေျမာက္စြာ တုိက္ပြဲ ၀င္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်မွတ္တမ္းမ်ားမွာေတြ႕ရသည္။ (Major Anthony Irwin, Burmese outpost. Field marshal William slim, Defeat into Victory ႐ႈပါ)

ရခုိင္ျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား အစည္းအရံုးဟူ၍ ကိုလုိနီေခတ္ေႏွာင္းဖြဲ႕ စည္း တည္ ေထာင္ ခဲ့သည္။ ၄င္းတြင္ ဦးဆူလ္တာမန္မူဒ္၊ ဦးယာစိန္၊ ဦးဖုိးခုိင္ တုိ႕အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ ခဲ့ သည္။ ယေန႕ေျပာဆုိေနေသာ အေနအ ထားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မူဆလင္၏ အခန္း က႑ဘာ တစ္ခုမွ မရွိပါ။ အားလံုးေရးေမွ်ာ ကမ္းပါျဖစ္ေနသည္။ ကုလားျပည္ျပန္ရမည္ဟု ေအာ္ေနသည္။

ဤသံသယ ဆုိသူမ်ားကိုလယ္ေျမဥစၥာပစၥည္း၊စက္ရံု၊ ဆုိင္ခန္းေစ်းခန္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ၿပဳခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံျခား သား တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ခြင့္ ရရွိ၍ဘြဲ႕ရသူမ်ား လည္း ေျမာက္ မ်ားစြာရွိသည္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ မ်ားတြင္ ယေန႕ သံသယဆုိသူမ်ားကို အိမ္တုိင္ ရာေရာက္ ကြင္းဆင္း၍ မွတ္ပံုတင္ ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပး ခဲ့သည္ ။ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕သည္ ၿမန္မာျပည္တြင္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ပထမ ဦး ဆံုး ထုတ္ေပး ခဲ့ေသာၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတုိ႕ရြာမ်ားတြင္ အစိုး ရေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ စာ တုိက္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့သည္။သူတုိ႕ကႏွစ္စဥ္ေျမခြန္ေဆာင္သူ မ်ားလည္းျဖစ္ ပါသည္။ျပည္ေထာင္ စုေန႕ဗဟုိ အခန္းအနားသို႕ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဧည့္သည္မ်ား လည္းျဖစ္ ခဲ့သည္။ သူတုိ႕ကို တကၠသိုလ္မ်ားတြင္  က်ာင္း သား /သူ အသင္းမ်ားကဲ့သို႕ ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ား အ သင္း ဟု မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။ ျမန္မာအသံမွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားအစီအစဥ္ဟုရွိခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ ပအုိ၀္၊ လားဟူ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာ စကားသံုးမ်ိဳးကို တပါတ္လွ်င္သံုးရက္ ဆယ္မိ နစ္စီ ျမန္မာ့ အသံမွ အသံလႊင့္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၅ခုႏွစ္ အထိရွိခဲ့သည္။ (ျမန္မာ့အ သံေရႊရတုသဘင္ စာေစာင္ရႈပါ)

အထက္ပါ အခြင့္အေရး အသီးသီး ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က သံသယကို ခြဲျခားမရထုိဘဂၤလားေရာေထြမႈ မရွိခဲ့ပါ။ ယေန႕ ထုိစကား မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ၾကံစည္မႈတစခု၊ ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခု၊ Ultra Motive တခုရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ မမွန္မကန္၊ မမွ် တေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖစ္မည္။ လူမ်ိဳးေရးကိုအေျခခံျပီး စတင္ သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိေသာ စီမံခ်က္ၿဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္၏ အျဖစ္သနစ္ Phenomenon ျဖစ္ပါသည္။ေအးခ်မ္းစြာ ရာ စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဘ တည္ေဆာက္လာသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကို မိမိပင္ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ သိထား ခံယူထား သူမ်ားကို သံသယ ဆုိေသာ ထုိးႏွက္ ခ်က္တြင္ ဘ၀တစ္လံုး ၿဖိဳခြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္

ယေန႕ဒီမုိကေရစီ အစိုးရ ၿပည္သူ႕အစုိးရက အထက္ မမွန္မကန္ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ မသင့္ေတာ္ဟု ယူဆပါသည္။ ယထာတူတက်က်ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ခုိး၀င္လာသူဆုိလွ်င္ ျမန္မာအသံအစီအစဥ္မွာ မည္သို႕၀င္ႏုိင္သနည္း။ ယေန႕ႏုိင္ငံ ေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက တေယာက္တည္းသေဘာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သတ္မွတ္သြားျခင္း ဟု ေမး ၿမန္း ခန္း တစ္ခုမွာ ရွင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဤမွ်ေသာ ကိစၥကို ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ ပါ ဘဲနဲ ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ရန္ မရွိပါ။ ထုိစဥ္က အစိုးရမွာ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ကာ ကြယ္ေရးဌာနမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေခတ္ေရးစာ ေဆာင္ မွာရိုဟင္ဂ်ာ အေၾကာင္း လိႈင္ လိႈင္ေရး သားေဖၚ ထုတ္ခဲ့ျခင္းလဲ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္း သေဘာဟု ဆုိမည္လား။

ယခုျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ အထက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ေရမေရာ၊ ဆီမေရာႏုိင္ငံ သားျဖစ္ေနသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ၀န္ၾကီးမ်ားက ႏုိင္ငံျခား သားဟု ေျပာေန သည္။ ခုိင္မာေသာ အေထာက္ အထားျဖင့္ ႏုိင္ငံ သားျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ ထားရမည္ဟု လမ္းညႊန္ သည္(စာ-၁၁)ရႈ။ ၄င္းတုိ႕ ကို မွန္ကန္သည္ဟု ယူရမလား။လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို တုိင္းျပည္ တစ္ခုလံုး အထင္မွား အျမင္ မွားျဖစ္ေစေသာ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ယခုရွိေနေသာ မူဆလင္မ်ား၏ ဘုိးဘြား၊ မိဘမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမဟုတ္ပဲနဲ႕၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေၾကာင္း ခုိင္မာေသာ အေထာက္အထား ဘယ္မွာရမည္နည္း။ မူဆလင္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသားဟု အစုိးရက သတ္ မွတ္လွ်င္၊ သူတုိ႕သည္ မူဆလင္ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္းပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ အထား ဟုဆုိရေပမည္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးစီ၏ သိကၡာပိုင္းႏွင့္ ဆုိင္သည္ကို လည္းစဥ္းစား သင့္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ သည္ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ထြက္ေရာေႏွာ၍လံုး၀မ   ျဖစ္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ အျဖဴေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္ သည္။ တရား ဥပေဒစုိးမုိးေသာေနရာျဖစ္သည္။ ရခုိင္ဘက္လံုျခံဳေရး၊ လ၀က စသည့္၀န္ထမ္း မ်ား တြင္ ကုလား လူမ်ိဳးသည္ တစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ။

အမွန္စင္စစ္ ဘဂၤလာေဒရွ္႕နယ္စပ္သည္ ၿမန္မာအေရွ႕ဖက္ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္မတူ၊ နယ္စပ္ တေလ်ွာက္ န.စ.က စခန္း ၂၆ ခု ၀န္ထမ္းအင္အား ၃၀၀ စီျဖင့္ ေနရာခ် ထားသည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ နယ္စပ္ တခုလံုးကို သံဆူးၾကိဳးျဖင့္ ကာရံထားျပီးျဖစ္သည္။ ဘဂၤလာေဒရွ္႕နယ္စပ္ ေမာင္း ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ တုိ႕တြင္ ဘဂၤ လား ကုလားမ်ားကို ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ေရာေထြး သျဖင့္ စိစစ္ေရးကတ္ မထုတ္ေပးႏုိင္ ဆုိလွ်င္ ရခုိင္ျပည္အတြင္းဖက္က မူဆလင္မ်ား ကိုေကာ အဘယ္ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မ ထုတ္ေပး ရသနည္း။ ထုိေဒသမ်ားသုိ႕ မည္သည့္ကုလား၊ မည္သည္ ့မူဆလင္မွ် သြားေရာက္ ခြင့္မရွိ သည္မွာ နွစ္ေပါင္းႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္ျပီ။ သူတုိ႔ကိုလည္း ေရာေထြးေနသည္၊ ခြဲျခား မရဟုဆုိ ပါ့မ လား။ ေရာေထြးေန ခဲ့ေသာ္ ေဖၚ ထုတ္အေရး ယူႏုိင္သည္ မဟုတ္ လား။  အေျဖမွန္ ထုတ္ရန္လုိပါသည္။

ရုိးသား ပြင့္လင္းစြာ သံုးသပ္သင့္ေသာ အဆင့္ေရာက္ေန ပါသည္။ မသိေယာင္ေဆာင္ေနရန္ မ သင့္ေတာ္ ပါ။ အဂတိတရားျဖင့္ မေတာ္တရားျပဳမႈ၊ ႏွိပ္ကြပ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အခြင့္အေရး ပိတ္ပင္မႈ မ်ားရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ခြဲမရသည့္သံသယဆိုသည္တို႔လည္း အဂတိတရား၏ ကြင္းဆက္ မ်ား ၿဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေနပါသည္။ ယင္းသို႕ အထက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႕သတ္ထား မႈမ်ားသည္ ၀န္ၾကီး မ်ား ၏ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းရာတြင္ ပို၍ေပၚတင္ထင္ရွား ေနပါသည္။ရခိုင္ျပည္ရွိ တိုင္းရင္း သားဆို သူလူမ်ိဳးစု အားလံုး၏ မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားအမ်ားဆံုးေနထိုင္ သည္မွာ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ ျဖစ္ သည္။ ထိုသူတို႔ အားမည္သို႔ ခြဲျခား ႏိုင္ပါသနည္း။

၄င္းတုိ႕သာမန္ျပည္သူ မ်ားကျမင္လွ်င္ ယေန႕တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပို၍ ၿမင္မည္မွာ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါ။ ၿပည္သူ႕ အစိုးရ သည္ ၿပည္သူမ်ားအေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး မရွိသင့္ေပ။ အစိုး ရ ၏ ေမတၱာေစ တနာသည္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းေနရာ မေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ တေျပးညီလႊမ္းျခံဳ၍ သက္ေရာက္ေစ သင့္ သည္။ ၄င္းသည္ အမွန္ကန္ဆံုးအမ်ိဳးသား ေရး၀ါဒ ျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ကုလား ထြက္ေျပးျခင္းႏွင့္ ဘဂၤလားကုလားခုိး၀င္ျခင္း

လက္ရွိ ကမာၻတြင္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားေပၚထြက္ လာရာ ပထ၀ီနယ္ ေျမကို လြယ္ လြယ္  ႏွင့္ ျဖတ္ ကူး၍ မရပါ။ ႏုိင္ငံ တုိင္း တြင္ လ၀ကဥပေဒႏွင့္ နယ္စပ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံ မ်ားပါ ရွိပါ သည္။ ေရွးေခတ္ကဲ့သို႕ သြားလုိရာသြား၍မရပါ။ နယ္စပ္တဘက္တြင္ မိမိႏွင့္ လူမ်ိဳးတူ မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ ၾကီးၾကပ္ တာ၀န္ယူေနလွ်င္ လြယ္ကူေကာင္းလြယ္ကူမည္။ လူမ်ိဳး မတူသူမ်ား အာဏာ ပိုင္ ျဖစ္လွ်င္ နယ္စပ္ကူးျဖတ္ရန္မလြယ္။ ျမန္မာဘက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရခုိင္၊ ျမန္မာ မ်ားျဖစ္၍ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘဂၤါလီမ်ား တရားမ၀င္ထုိးေဖာက္၀င္ မလာရဲပါ။ လြတ္လပ္ေရး ရသည္ ကစ၍ ဘဂၤါလီမ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႕ခုိး၀င္သည္မရွိပါ။ လက္ရွိဥပမာ ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၀၅ခုမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တဖက္ႏုိင္ငံမွ နယ္စပ္ေက်ာ္၀င္လာ၍ ဖမ္းဆီးအေရး ယူျခင္းခံရသူ ၂၇၈ေယာက္သာရွိျပီး ၀န္ၾကီးစာရင္းအရ ဘဂၤလားေဒရွ္သို႕ေျပးေနရသူ B.D ေျပး ေမာင္းေတာတစ္ၿမိ႔ဳထဲ မွာမွာခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနသည္။အထက္ခုိး၀င္သူဆုိသည္မွာ ေခတၱခဏ ကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ သလုိေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ နယ္စပ္ကၽြံျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။မုိးဒဏ္ေလ ဒဏ္ေၾကာင့္ သည္ဖက္ကမ္းသို႕ေသာင္တင္ လာသူမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္သည္။အျမဲတန္းအေျခစုိက္ေနထုိင္

လာျခင္းမဟုတ္။ရခုိင္ျပည္မွထြက္ခြာသူမ်ားတြင္မူဂ်ာဟဒ္၊BTFေခတ္၊မဆလေခတ္၊န၀တ၊နယကေခတ္မ်ား မွာစဥ္ ဆက္မျပတ္ထြက္သြားသူမ်ားရွိရာဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ပါကစၥတန္၊ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊မေလးရွားစ သည့္ႏုိင္ငံမ်ား တႏုိင္ငံစီတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသားသိန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါ သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ သိန္းဂဏန္းျဖင့္ ထြက္ေျပးသူမ်ားရွိေပသည္။ ယခုအထိျပန္မလာဘဲ စခန္းမွာ က်န္ရွိ သူမ်ားလည္းေသာင္းဂဏန္ႏွင့္ရွိပါသည္။ထုိထြက္ေျပးသူမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္စခန္း မ၀င္ဘဲ ျမိဳ႕ထဲရြာ ထဲခုိေအာင္းေရာေႏွာသြားၿပီး ျပန္မလာသူမ်ားလဲရွိသည္။ သိန္းဂဏန္းႏွင့္ ရွိသည္ဟု  ။ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားမဟုတ္၍ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္မည္ ထင္စရာရွိပါသည္မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႕သည္ Gipsi(a)Roma မ်ားမဟုတ္ပါ။ အတည္တက်ေနလုိ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတြင္ဘ၀လံုျခံဳမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈမရွိ၍ စြန္႕စား ထြက္သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ေရးသားရန္မသင့္ေတာ္ပါဟု ယူဆ၍ဒီမွ်သာေရး သားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ သည္ ကုလားနယ္စပ္ျဖစ္၍ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ကုလားမ်ား အေျခစုိက္ေနထုိင္ရာ ရခုိင္ဘုရင္ ေခတ္မွာ လူဦးေရ၏ ေလးပံုသံုးပံုပင္ ကုလားျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕ မွတ္တမ္း မွာ ေတြ႕ရပါသည္။ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီ စစ္တေကာင္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Major R.E Robert ၏ ကိုယ္ ေတြ႕အစီအရင္ခံစာ 1777ခု ဇြန္လကိုရႈပါ။ လြတ္လပ္ေရးရကာစ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံု တင္ကဒ္္ မထုတ္ ေပးခင္ ကာလကစစ္ဆင္ေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ျပီး အေထာက္ အထားမျပႏုိင္ ဟုအေၾကာင္း ျပကာ ကုလားမ်ား ကိုတစ္ဘက္ႏုိင္ငံသို႕ႏွင္ထုတ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း မၾကာခင္က ထုိစဥ္က တာ ၀န္ရွိ သူတစ္ဦး က ၀န္ခံထားသည္။မွန္ကန္တရားမွ်တသေလာ။

ယခုတဖန္ တဘက္ႏုိင္ငံမွ လူမ်ား တရားမ၀င္ ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ ေနပါသျဖင့္ ခရီးလမ္းတြင္ ဌာနေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕က စခန္းတုိင္း၊ ဆိပ္ကမ္း တုိင္းမွာ တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ စစ္ေဆးေန သည္။ႏုိင္ ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး အတြက္အႏၲရာယ္ ရွိသျဖင့္ဤသို႕ တင္းၾကပ္ ျခင္းျဖစ္ သည္ ဟု ရွင္းျပသည္။ တ ဘက္ႏုိင္ ငံမွ နည္းမ်ိဳး စံုျဖင့္ ၀င္လာၾကသည္ဆုိေသာ စကား သည္ေဒ သခံမ်ား အတြက္ယံုႏိုင္ စရာမ ရွိပါ။ အေ၀းက လူမ်ားအတြက္ ယံုစရာျဖစ္ေကာင္းမည္။ ဘဂၤလာ ၏နယ္စပ္ သည္ မုိင္၁၅၀ခန္႕ရွိ၍ ပင္ လယ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္း၊ကုန္းေၾကာင္း နယ္စပ္ မ်ားရွိ ျပီး ထိုနယ္စပ္ တို႔သည္ သူစိမ္း မ်ား၀င္လာရန္ မလြယ္ကူပါ။ ျခံစည္းရုိးရွိေနပါ သည္။ လူေကာင္း၊ သူေကာင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာေနသျဖင့္ မွန္ကန္ သည္ဟု ယူဆစရာျဖစ္ေနသည္။ ခရီးသြား လမ္းေၾကာင္း မွာ စစ္ေဆး သည္ဆုိသည့္ တဘက္ႏုိင္ငံမွ လူမ်ား ကိုမဟုတ္၊ မိမိႏုိင္ငံမွ ပံုစံ(၄) ယူ၍သြား လာသူမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္ ထုိသူမ်ား မည္မွ်က်ဥ္းၾကပ္ မည္နည္း။ နယ္စပ္ မုိင္တစ္ရာခန္႕အတြင္း နစကစခန္း ၂၆ခုရွိသည္။ စခန္းတစ္ခုစီ တြင္ ၀န္ထမ္းအင္အား သံုးရာခန္႕ ရွိသည္။တဘက္ႏုိင္ငံမွလူမ်ားမည္သုိ႕၀င္လာမည္နည္း။

အစိုးရသည္ ရားမ၀င္ ခုိးယူသူမ်ား ထိန္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူရန္ နစကအဖြဲ႕ဖြဲ႕ ထားသလုိ ႏုိင္ငံ စြန္ခြာသူမ်ား မိမိႏုိင္ငံ သားမ်ားႏုိင္ငံ တြင္းသို႕ျ ပန္လည္ေရာက္ ရွိႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္ အစီ အစဥ္ တ ခုျပဳ လုပ္ရန္ အၾကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးျခားကုလားမ်ားထြက္ေျပးေလေကာင္း ေလ ဆုိေသာ အျမင္ မ်ိဳးထား ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ မိမိႏုိင္ငံသား တစ္စုအေပၚ မုန္းတီး၍ လူဦးေရစစ္ ဆင္ေရး အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္း မ်ားရွိေနျခင္းကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိႏွိပ္ကြပ္မႈဒဏ္မ်ား မေရာ့ ေသးပါ။ ယခုရြာလံုး ကၽြတ္ မီးရိႈ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ က်န္ရွိ ေသာ ရြာမ်ားကို လႏွင့္ ခ်ီ၍ ပိတ္ဆုိ႕ ထားသျဖင့္ အစာငတ္ေသေၾက ပ်က္စီးမည့္ ကိန္းဆုိက္ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ မဆ လေခတ္ေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ မူဆလင္မ်ားကို ပိုမုိတင္းၾကပ္ လာေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရာ ၁၉၇၈ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ေျမာက္ ပိုင္၊ လူႏွစ္သိန္း ခြဲေက်ာ္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့မႈေပၚခဲ့ေပသည္။ ၀န္ၾကီးရွင္းလင္း ခ်က္အရ နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး၊ ဟသၤာစီမံခ်က္တုိ႕ျဖင့္ လူေပါင္း(၁၈၀၀၀၀)ကို ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ တြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျပႆနာျပန္ေပၚလာရာ ၁၉၉၃မွ ၂၀၀၅ခုႏွစ္အတြင္း (၂၃၀၀၀၀) တ ဘက္ႏုိင္ငံႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံတစ္ခုကို မည္ သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ် ႏုိင္ငံျခား သားသိန္းခ်ီ၍ လက္ခံပါဟု အၾကပ္မ ကိုင္ႏုိင္ ပါ။ ျမန္မာဘက္မွ လ.၀.က ရံုးမွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျပီး မွန္ကန္သူမ်ားကို လက္ခံျခင္းျဖစ္ သည္။ ၀န္ၾကီးရွင္း လင္းရာတြင္ ျပန္လည္ လက္ခံသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသားဟု ပြင့္လင္းစြာမေျပာပါ။ ၄င္းသည္ျမွဳပ္ ကြက္တ ကြက္ရွိေနသည္။ သိသျမင္သာမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္လွ်င္ လက္ခံစရာ မရွိ၊ တဘက္ႏုိင္ငံကသာ လက္ခံထားရမည္။ တာ၀န္ယူရမည္။ ျပန္လည္လက္ခံရာ၌ စာရင္း အင္း၊ လူပုဂိၢဳ္လလိမ္ညာ၍မရပါ။ ၾကားမွာ UNHCRအဖဲြ႕က တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ေပး သည္။ ျပန္၀င္ လာသူ မ်ားျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားျဖစ္၍ ၄င္းတုိ႕ေၾကာင့္ ရခုိင္ဘက္မွ ကုလားမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ကုလား မ်ားႏွင့္ေရာေႏွာသြားသည္ဟုေျပာရန္မရွိပါ။ လူသားျခင္းစာနာ၍လက္ခံရ သည့္မိမိိႏုိင္ငံ အတြင္း ေနရာေပး ဆက္ဆံရသည္၊ဟု ဆုိသည့္ ေလသံလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႕စာနာ၍ဆုိလွ်င္ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ လူေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာ အဘယ္ေၾကာင့္ က်န္ေနသနည္း။ လက္မခံ ဘဲအဘယ္ေၾကာင့္ထားသနည္း။ ယခုလူသားခ်င္း စာနာ၍ တဘက္ႏုိင္ငံသားမ်ားကို လက္ခံ ဆက္ဆံထားျခင္းဟု ရွင္းလင္းေနျခင္း သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရသည္ႏုိင္ငံ သားအားလံုးကို အျဖဴအမဲမခဲြျခားဘဲ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ လူမႈဘ၀ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ေအာင္ စီမံခန္႕ခြဲသြားမည္ဟု သူတုိ႕ကေမွ်ာ္လင့္သည္။ ရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ားက လက္ရွိ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသား မူဆလင္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေနပါသည္။ လူမ်ိဳးစုတစ္စု၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ႏုိင္ငံျခားသားလုိလုိ၊ သံသယလုိလုိေခၚေ၀ၚ သံုးႏႈန္းျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ မတူညီ ျခားနားမႈကို သည္းခံပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကသာ မတူညီ ျခားနားမႈကို ရန္သူလုိ သေဘာ ထားျပီးသုတ္သင္ရန္ၾကိဳးစားတတ္ေပသည္။ ဤလူမ်ား ယခုမွခုိ၀င္လာသူမ်ားမဟုတ္၊ လြတ္လပ္ ေရးရရွိ သည့္ အခ်ိန္ကပင္မူလရွိေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ (၁၉၅၁ခု၊ သန္းေခါင္းစာရင္း ႐ႈ)

ယခုအခါမၾကာခင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာ ငတ္မြတ္ေနသျဖင့္ အစာေရစာေပါမ်ားေသာ မိမိႏိုင္ငံ တြင္းသို႔ ခိုး၀င္လာ သည္ ဟု စြပ္စဲြျခင္းမွာ လက္ေတြဘ၀ႏွင့္မကိုက္ ညီေၾကာင္းေတြ႔ရ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ လ၀က ၀န္ၾကီး ကပင္ခိုး၀င္လာသူ မရွိသေလာက္ပင္ ဟုရွင္းျပထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။

လူမ်ိဳးမ်ားအဆင့္ခြဲျခားမႈမ်ား

ေဒသတခုအတြင္း ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ အိမ္ခ်င္းကပ္၊ ရြာခ်င္းစပ္၊ စီးပြားေရး ေနရာခ်င္းယွဥ္၍ အတူတူေနထုိင္ လာသူမ်ားကို တုိင္းရင္းသားႏွင့္အျခားလူမ်ိဳးဟုလည္း ေကာင္း၊   ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ ငံသား၊  ႏုိင္ငံ သားျပဳ ခြင့္ရ၊ ႏုိင္ငံမဲ့ စသည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လူလူခ်င္း ခြဲျခားမႈ Segragationကို ဥပေဒအရ တရား၀င္ ေစျခင္း၊ Legalized ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Institutionlizion ျပဳ လုပ္ျခင္းႏွင့္ တရား၀င္ အုပ္စုခြဲမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္း ေပးျခင္း မ်ိဳးျဖစ္ သြားမည္။ အုပ္စုအခ်င္း ခ်င္းႏုိင္ ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ သည္။ ျပည္သူ မ်ား၏ညီ ညႊတ္မႈ ကို ျဖိဳခြဲႏိုင္သည္။ ယခုရခိုင္မွာျဖစ္ေနေသာလူမ်ိဳးစု ႏွစ္စုၾကား ပဋိပကၡ အေရး အခင္း သည္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ထိုသို႕ခြဲျခား ဆက္ဆံလာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ ပင္ျဖစ္ ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လြတ္လပ္ေရးရရွိ သည္မွ စ၍ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားဟူ၍ လူအပ္စု ႏွစ္မ်ိဳး သာရွိခဲ့သည္။ NRC အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကုိင္ေဆာင္သူသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျပီး F.R.C ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၅%)ပင္မရွိခဲ့ပါ။ လူနည္းစုသာျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာလည္း နုိင္ငံျခားသားျဖစ္သူမ်ား F.R.C ကိုင္ေဆာင္ ခဲ့ရသည္။ ေသာင္းဂဏန္းပင္ရွိခဲ့သည္။ ယခုဥပေဒ အသစ္ရ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံျခားသားဟုဆုိလွ်င္ ထုိဥပေဒ ကိုယ္၌က လြဲေခ်ာ္ေနရသည္ဟုုဆုိရမည္။ ဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကးျပန္ အက်ိုးသက္ ေရာက္ေစ ႏုိင္သလား။ ယေန႕ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒ သည္ ႏွစ္ငါးဆယ္မတုိင္ခင္က ဥပေဒအရ ရရွိထားေသာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းႏုိင္ပါ သလား။ အထက္ ပါႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အသစ္သည္ လူတစ္စု၊ လူမ်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ ကို ႏုိင္ငံျခားသားျ ပဳလုပ္လုိ၍ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥ ပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ကို ႏုိင္ငံပိုင္ျ ပဳ၍ရ သည္။ ေမြးရာပါႏုိင္ငံ သားအျဖစ္ ထုိႏုိင္ငံ ပိုင္ျပဳ၍ ရသလား။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ မကိုက္ ညီေတာ့ ပါ။ ႏုိင္ငံ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက မိန္႕ခြန္း ေခၽြထားသည္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္သင့္၊ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ ပါ သည္။ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး အား ႏုိင္ငံ သား အဆင့္ ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံမဲ့ျပဳျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္ အေရးေၾကညာ စာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း ႏွင့္လည္း မကိုက္ညီပါ။ (၃၀-၀၇-၂၀၁၂) ခု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္နစက အဖြဲ႕ျဖင့္ ကုလားမ်ား၏ သြားလာခြင့္၊ အိမ္ေထာင္ၿပဳခြင့္ ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ကန္သတ္ ႀကီးၾကပ္သြား မည္ဆုိျခင္း သည္တရားဥပေဒေဘာင္တြင္း က်ေသာ ရွင္း လင္း ခ်က္ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။

ဒီမုိကေရစီေျပာင္းျပန္ ဤစာတမ္း၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၃ မွ ၂၄ ထိေဖာ္ျပေသာ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျငင္းပယ္စရာတခုမွ မရွိပါ။ ခုိင္လံုျပီးတကယ္ရွိခဲ့ေသာ အေထာက္ အထား မ်ားျဖစ္ ၾက သည္။ ထုိေရွးေဟာင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးကို ခုိး၀င္လာသူ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ထုိးေဖာက္ေရာေႏွာသြားသူ၊ သံသယ ျဖစ္ေန ရသူ၊ ႏုိင္ငံျခား သားစ သည္ျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ သူမ်ားဟု တရား၀င္ လႊတ္ေတာ္မွ ေၾကညာေပးျခင္းသည္ အလြန္အကၽြံအင္အား သံုးေျပာ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာနည္းေသာ၊ ဆင္းရဲေသာ အားကိုးအားထားမဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစု တစုကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အထက္ပါကဲ့သို႕ေၾကညာေပးျခင္းသည္ ထုိလူမ်ိဳးစု ၏ ဘ၀တခုလံုးူကို ေခ်မႈန္းလုိက္သကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။ ဤလူမ်ိဳးစု၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကို ရုပ္သိမ္း ထားသည္။ အေျခခံအခြင့္အေရးအားလံုးပိတ္ပင္ထားသည္။ ခရီးသြားလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ရေသာ ပံုစံ(၄)ျဖင့္ ရက္အကန္႕အသတ္ႏွင့္သာ ခရီးသြားခြင့္ရွိသည္။ ၄င္းကို ယေန႕ျပည္ ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားက အမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ဟု လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းေျပာဆုိေနသည္။ ထုိသုိ႕ဆုိလွ်င္ ဤမူဆလင္မ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ အျပစ္ရွိ ေနသူမ်ားျဖစ္ ေနသည္။ ပံုစံ(၄)မယူဘဲ ခရီးသြားလွ်င္ လ၀ကဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁)ႏွင့္ ၆(၂)တုိ႕အရ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈဥပေဒပုဒ္မ-၁၈၈အရ လည္းေကာင္း အေရးယူမည္ဟု ၀န္ၾကီးက ေျပာ သည္။ ႏဳိင္ငံသားတစုကို ဤမွ်ၾကဥ္းက်ပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို မည္သည့္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ကမွ် ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ စိတ္ပူမိပါသည္။ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပး ရန္ ရွိ သည္မဟုတ္လား။ Democary သည္ Tyrany of Majority ကိုဆုိလုိျခင္း မဟုတ္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအရသတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္၊ ၁၉၈၂ႏုိင္ငံသား ျပစ္မႈဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လ၀က၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးတုိ႕က ရွင္းေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕မွာ ထုိဥပေဒကိုယ္၌ကား ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ဥပေဒျဖစ္ေနသည္။တုိင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္ သူမ်ားသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျပီး တုိင္းရင္းသား အျဖစ္အသိအမွတ္ မျပဳလုိသူ မ်ားကို ႏိုင္ငံျခား သားျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားစာရင္း ဆုိသည္လည္း မည္သည့္ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ အာဏာရွိသူက မိမိသေဘာျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသား အလုိလုိျဖစ္သြားသည္။ သာဓကျပရ ေသာ ရခုိင္မွာ မူဆလင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ား၊ ဘရူး၀ါဆုိသူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတူ၊ ဘာသာကြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာမွအပ အားလံုးတူညီပါသည္။ ဘရူ၀ါသည္ ဗုဒၶဘာ သာ ျဖစ္ေန ၍ ယေန႕တုိင္း ရင္းသား ျဖစ္ေနသည္။ ဘဂၤလာေဒရွ္႕မွာ ဗုဒၶဘာသာဘဂၤါလီမ်ားကို ဘရူ၀ါ ဟု ေခၚ သည္။ ဘဂၤလား ေဒရွ္႕မွာ ၄င္းတုိ႕လူဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ မူဆလင္မ်ားသည္ ရခုိင္ဘုရင္ေခတ္မွာ လည္းရွိ ခဲ့ပါသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သည္။ ဘၾကီးေတာ္စစ္တပ္တြင္ ပါ၀င္ျပီး ပထမ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္၊ အဂၤလိပ္ကိုတုိက္ခုိက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အသက္စြန္႕ခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ကို ေတာ္လွန္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘာတခုမွ လုပ္ခဲ့ေသာ သာဓကမရွိသည့္ လူမ်ိဳးက ငါတုိ႕က တုိင္းရင္းသား၊ မင္းတုိ႕က ကုလား၊ အဆင့္မတူဟု ႏွိမ့္ခ်ေျပာ ဆုိျခင္းခံေနရ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္းကလည္း အထက္ပါႏုိင္ငံအတြက္ အသက္ေပးခဲ့သူမ်ား၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား၏ လူမႈဘ၀တခုလံုးကိုယေန႕ကန္႕သတ္ထား ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရး လုိအပ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ဟု ၀န္ၾကီးမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာေနသည္။ အလြန္က်ဥ္း ေျမာင္းေသာအမ်ိဳးသားေရး လုိအပ္ခ်က္ဟု ဆုိရေပမည္။ ႏုိင္ငံသားအားလံုးမပါဘဲ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ အမ်ိဳးသားေရးသို႕ ဦးတည္လုိေသာ အခ်က္ျဖစ္ ေနပါသည္။ ထုိအယူအဆသည္ သင့္ျမတ္ေသာ၊ လူသားဆန္ေသာ စိတ္ေနျမင့္ မားေသာ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ရာစု ကမာၻက တန္ဖုိးေပး ေသာအယူအဆလားစဥ္းစားစရာျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္မွကု လားမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရးကို အႏၲရာယ္ျပဳခဲ့သည္ဟူ၍ မရွိပါ။ ထုိသူတုိ႕ကို ယခုအႏၲရာယ္ အျဖစ္မီးေမာင္း ထုိးျပျခင္းမွာမိမိ ဘက္မွမတရားျပဳက်င့္ေန သည္ကိုကာကြယ္ရန္ အတြက္ဆင္ေျခ သာျဖစ္ သည္။ျပည္သူေထာက္ခံမႈရ ယူရန္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးဟူ သည္ မိမိႏွင့္မတူေသာလူမ်ိဳးကို ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သန္႕စင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာကို ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေပါင္းရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ထသည္၊ စသည္ျဖင့္ လက္ညိဳးထုိးမီးေမာင္း ထုိးျပကာ သိကၡာခ်ေနေၾကာင္းေတြ႕ရ သည္။ယေန႕ရုိဟင္ဂ်ာကို တုိက္ခုိက္၊မီးရိႈဖ်က္ ဆီးေနသူ ရခုိင္မ်ားတြင္ ဦးပညာသီဟ၊ ဦးစိႏၵာ၊ဦးၾကာလွေအာင္ ၊ဘံုေပါက္သာေက်ာ္တုိ႕ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာရခုိင္ လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ ဟူ၍သူပုန္အဖြဲ႕ လြတ္လပ္ေရး မရခင္က ရွိခဲ့သည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မထုတ္ေဖၚသနည္း။ ဦးစိႏၵာသည္ ေျမပံုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူထုအစည္းအေ၀းရွိေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပျပီး ေတြ႕ဆံုရန္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မေတြ႕ခဲ့ပါ။ ဦးပုကေလး၊ ငါတုိ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊၂၀၀၃ မွာ ရႈပါ။)၄င္းကအျပစ္မဟုတ္လား။ ဦးလွထြန္းျဖဴတုိ႕ ဦးေဆာင္၍ Arakanistanထူေထာင္ ရန္ ၾကိဳး ပန္းခဲ့ျခင္းမွာ အျပစ္မရွိဘူးလား။ (ျမန္မာ့သမုိင္း၊ ၁၉၅၈-၆၂ တတိယတြဲ-ဦးေက်ာ္၀င္း+၃၊ ၁၉၉၀ ရႈပါ) အဂၤလိပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၁၈၂၄တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ကသစၥာရွိျခင္းလား၊ယေန႕အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးအေရးအခင္းတုိင္း၊ေနရာတုိင္းမွာဘယ္သူမ်ား ပါေနသလဲ။

မဆလအစိုးရကို တပ္မေတာ္အစိုးရက ဆက္ခံသည္။ တပ္မေတာ္အစုိးရကို ယခုျပည္သူ႕ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရက ဆက္ခံသည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ေျပာေၾကာင္းၾကားသိရသည္။ မဆ လ ေခတ္ ေႏွာင္း ပိုင္းက စတင္ေသာ ရခုိင္မွကုလားမ်ား သန္႕စင္ေရးစီမံခ်က္ကို အဆင့္ဆင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာရာ ဒီမုိကေရစီျပည္ သူ႕အစိုးရက ဆက္လက္ သန္႕စင္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ ရြက္ ေနျခင္းကို ၀မ္းနည္း စြာေတြ႕ရ၏။ ၄င္းသည္ သူတုိ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၏ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ၊ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ မကိုက္ညီေသာဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္မည္။ဖ်က္သိမ္းမည္

ဆုိျခင္း ဘယ္ေရာက္သြား သနည္း။ စနစ္ေျပာင္းသည္ အေတြးအျမင္ ေျပာင္းရမည္ဆုိျခင္းမွာ ဘယ္မွာ နည္း။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးဦးထိပ္ ထားရမည္ဆုိျခင္းမွာဘယ္မွာနည္း။ ရခုိင္က ကုလားမ်ား ျပည္သူ မဟုတ္ လား။ ျပည္သူမဟုတ္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ FRCမကိုင္ေဆာင္ဘဲမည္သို ႕ေနႏုိင္ခဲ့သနည္း။ သူတုိ႕၏ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ကိုရုပ္သိမ္းထားေသာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို တကမၻာ လံုးက မတရားေသာ မမွ်တေသာ ဥပေဒဟု ေျပာဆုိေနျခင္းကိုပင္ ဦးသိန္းညြန္႕က အလြန္ တရားမွ်တျပီး အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရးဆြဲခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ လူမ်ိဳးေရး ၀ါဒ racism သတ္သတ္သာျဖစ္ေနသည္။ န၀တ၊ နအဖ အစုိးရကို ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္ ေ၀ဖန္ရံႈခ် အတုိက္အခံျပဳလုပ္ခဲ့သူတခ်ိဳ႕က ယေန႕အစုိးရႏွင့္ ေလသံ တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ သြားျခင္း၊ ၁၉၈၂ခုႏွစ္နိုင္ငံသားျဖစ္ဥပေဒကို အေျမွာ္အျမင္ၾကီး သည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီးမ်ား ကေရးဆြဲခဲ့ သည္ဟု လြတ္ေတာ္တြင္း တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း သည္ ႏုိင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ ဟုဆုိရမလား၊ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားေမွ်ာ္၍ ေျပာျခင္းလားဟုစဥ္းစား စရာျဖစ္ ေနပါသည္။

သံသယဆုိေသာ စကားကို မဆလေခတ္ေႏွာင္းက စတင္တြင္သည္။ ၁၉၇၈ နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး ကာလအတြင္း ရြာစဥ္၊ အိမ္စဥ္စစ္ေဆးျပီးေသာ မွတ္ပံုတင္မ်ားေပၚတြင္ သံသယဟု တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ေပးခဲ့သည္။

နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရး၊ ဟသၤာစီမံခ်က္ျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့သူမ်ား ျပန္လက္ခံျပီးေနာက္ မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပး ျခင္း ရပ္ဆုိင္းသည္။ ခရီးသြားမ်ားမွ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးျပီး ျပန္လည္ လက္ခံ ရျခင္းကို မေက် နပ္ျခင္းျဖစ္၍ လမ္းခရီးတြင္ မွတ္ပံုတင္မ်ားသိမ္းယူခဲ့သည္။ န၀တ၊ နယက အစိုးရမ်ားက သူတုိ႕ဘ၀တခုလံုးကို ကန္႕သတ္လုိက္သည္။ နယကအဖြဲ႕က သူတုိ႕ အေပၚခ်ဳပ္ ကိုင္မႈအရပ္ရပ္ကို ပို၍ တင္းၾကပ္ခံပါသည္။

ယခုဒီမုိကေရစီအစိုးရကလည္း သံသယဟုေျပာေနသည္။ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထား ရမည္ ဟုဆုိသည္။ တျခာင္းႏုိင္ငံ၏  ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနျခင္းကို စြန္႕လႊတ္ရမည္ဟုေျပာသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမိဘ မွႏုိင္ငံတြင္းေမြးဖြားေၾကာင္း ခုိင္မာေသာအေထာက့္အထားျပႏုိင္ ရမည္ဟုဆုိသည္။ဤသည္ဆုိ သည့္ ၀က္အူတရစ္ၾကပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကိစၥမ်ားသည္ တရားေသာအမႈမဟုတ္ပါ။ အင္အားရွိ၍ ဆႏၵအတုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဂတိ တရားသာျဖစ္သည္။ အေမရိကမွာ လူမဲမ်ားကိုခြဲျခားရန္ Jimcrow ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ ညႊန္႕ၾကားခ်က္ မ်ားရွိခဲ့ သည္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ Apartheid Law လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး ဥပေဒမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိပံုစံအမ်ိဳးအစား ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ခြဲျခားေရးဥပေဒမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိပံုစံမ်ိဳး ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ က်င့္သံုးျခင္း ကို ဥပေဒႏွင့္ညီသည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာၿဖစ္ေနသည္။ ယေန႕ျမန္မာႏုိင္ ငံwGifဥပေဒ ပညာရွင္အေတာ္ေပါမ်ားေနသည္မဟုတ္လား။ေလ့လာသံုးသပ္ျပီးအ ၾကံေကာင္း မ်ားျပဳသင့္ သည္။လူမ်ိဳး တမ်ိဳးအညြန္တံုးေစသည့္စီမံခ်က္မွာအားေပးေျမွာက္ပင့္ျခင္း

မျပဳသင့္ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရးဟု ေအာ္ခံသူမ်ားကလည္း လူ႕အခြင့္အေရးအခုစာရင္းၾကည့္၍မရ။ လူ႕အခြင့္ အေရးကဗ်ာဆန္၍မျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးကိုပို၍ အေရးၾကီးသည္ဟု ဆုိျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာျဖစ္သည္။ ကမာၻကလည္း အ့ံၾသေနပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ လူမ်ိဳးခြဲျခားဆက္ခံျခင္းကို အတုိင္းအတာ မည္မွ်ၾကီး မားေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ေဖာ္ထုတ္ရန္မလုိပါ။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၀န္ၾကီးမ်ား၏ ေျဖရွင္း ခ်က္ မ်ား တြင္ ေပၚလြင္ေန ပါသည္။ ဥပမာတခုျပရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လ၀က၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက-

“ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာမွ စစ္ေတြႏွင့္ ရန္ကုန္ကိုသြားရာလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ တဘက္ႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားတရားမ၀င္ခုိး၀င္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္အရ လုိအပ္သည့္ေနရမ်ား၌ စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ မ်ားျဖင့္ စီစစ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း(ဦးခင္ရီ၊ ၂-၉-၂၀၁၁)

ဘဂၤါလီကုလားမ်ား ၀င္လာမစဲတသဲသဲျဖစ္ေနလုိ႕လား၊ အုတ္ႏွင့္အံုႏွင့္၀င္လာသလား။ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ားပါရွိလုိ႕လား။ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကိုမည္သုိ႕ထိပါးသနည္း။ဤမွ်အင္ႏွင့္အား ႏွင့္ဌာ နေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးရေလာက္ေအာင္အေၾကာင္းအခ်က္ အဘယ္ နည္း။ပံုစံ(၄) ယူ၍ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ခရီးသြားသူတစ္ေယာက္စႏွစ္ေယာက္စေလာက္ကို ဤမွ်ဌာနေပါင္းစံု အားႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းမွာ အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ဘူးလား။ တေနရာမဟုတ္၊ ႏွစ္ေနရာမဟုတ္၊ ခရီးတေလွ်ာက္ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ဤသို႕စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးသည္ ခရီးသြားအား လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းေစသည္ကို စဥ္းစားအပ္ပါ သည္ဟုထင္ပါသည္။ တဘက္ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာသူမ်ားကို ယခင္ အစိုးရမ်ားက မေတြ႕ရွိခဲ့ပါသလား။ ယခုနစက တပ္ခြဲ၂၆ခုက နယ္စပ္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ ေနရာမွာ ဘဂၤါလီကုလားမည္သို႕၀င္ႏုိင္မည္နည္း။ ယခုပံုစံ(၄)ယူ၍သြားရျခင္းသည္ ထူးဆန္းပါသည္။ ပံုစံ(၄)ဟူသည္ လြယ္ကူသြားရသည္ မဟုတ္။ ျပည္နယ္တြင္း သြားလာရန္ ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းခန္႕၊ ျပည္နယ္ေက်ာ္ သြားလွ်င္   ေငြက်ပ္ေလးသိန္းစီ ကုန္က်သည္ဟု ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအဒူေရာ္ဇက္(ခ)ဦးေရႊေမာင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ ေမးျမန္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိသို႕ဆုိလွ်င္ ဆင္းရဲသား ခရီးသြားရန္ မလြယ္၊ ခ်မ္းသားသူလဲ ရွိသမွ်ပံုစံ(၄)အတြက္ ထုတ္ေပးရေသာ စနစ္ျဖစ္ေန ပါသည္။

သမုိင္းစဥ္ဆက္အရ ထုိေဒသတြင္ေနထုိင္လာေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အေျခခံအခြင့္အေရးကို ဤကဲ့သို႕ ပိတ္ပင္ ထားျခင္းကိုဘဲ အမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္ဟုဆုိလွ်င္ တခုခုလုိေနသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ႏုိင္ ငံတႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္သည္ထုိႏုိင္ငံရွိလူမ်ိဳးစုအားလံုးျပည္သူအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကြယ္ကြယ္ေပးေသာလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သင့္သည္။လူတမ်ိဳး၊ လူတစ္စု၏

ဆႏၵျပည့္၀ရန္ဦးတည္ေသာအမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္သည္လူမ်ိဳးေရး၀ါဒသက္သက္ျဖစ္သြားမည္။

ကမၻာအေရွ႕မွ အေနာက္သို႕ တစ္ရက္တည္းႏွင့္ခရီးသြားႏုိင္ေသာေခတ္မွ ေမာင္းေတာမွ ၇န္ကုန္သို႕ လာ၇န္ ေထာက္ခန္စာအဆင့္ဆင့္လုိအပ္ေန၍ တလေက်ာ္ၾကာသည္။ ခရီးသြား ေထာက္ခံ စာပံုစံ(၄) မယူလွ်င္ လ၀ကဥပေဒ ၆(၁)၊ ၆(၂)တုိ႕အျပင္ ျပစ္မႈဥပေဒပုဒ္မ-၁၈၈ အရ “အေရးယူမည္”ဟု ၀န္ၾကီးက ရွင္းထားသည္။

ယခုႏွစ္မတုိင္မီက ျမိဳ႕နယ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္ကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ပိတ္ထားသည္။ အိမ္ေဆာက္ ခြင့္ပိတ္ ထားသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ကန္႕သတ္ထားသည္။ ဘာသာေရး အေဆာက္ အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ ခြင့္မရွိ။ အဓိကစီးပြားေရးအားလံုးကို နစကမွွွ ကိုင္ထားသည္။ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ကန္႕သတ္ထား သည္။ အစိုးရအလုပ္အကိုင္မရရွိႏုိင္၊ ေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမရွိ၍ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ေနရသည္။

ဤသည္တုိ႕အားလံုးသည္ ထုိေဒသမွ လူမ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါခၽြတ္ျခံဳက်ေအာင္၊ လူစဥ္မမွီ ဘ၀ေရာက္ေအာင္ တမင္ၾကံစည္ျပဳလုပ္ထားျခင္းႏွင့္တူေနေလသည္။ ၀မ္းနည္းစရာက ထုိသို႕အ သက္သြင္း ထားေသာ စနစ္မဟုတ္၊ ထုိသို႕ျပဳလုပ္ထားေသာစနစ္ကို မတရားဘူးဟု ေတြးျမင္သူ၊ စဥ္းစားေနသူ၊ ျပဳျပင္ေပးလုိသူ အလြန္နည္းပါးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ အထက္ပါကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သက္ေသခံရွိပါသည္။ စြပ္စြဲျခင္း မဟုတ္ပါ။

အထင္မွားအျမင္မွားျဖစ္ေနရျခင္းရခုိင္ႏွင့္မူဆလင္တုိ႕သည္ေရွးပေ၀သဏီကပင္အတူတကြပူေပါင္းေနထုိင္ လာေသာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။ ညီအစ္ကိုလုိေနထုိင္လာၾကသည္။ အိမ္ခ်င္းကပ္၊ ရြာခ်င္းစပ္ လ်က္ ေနထုိင္ လာခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊ စီပြားေရး၊ ေကာင္းတူ၊ ဆုိးဖက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မတူညီျခင္း မ်ား ရွိသလုိ တူညီမႈမ်ားလည္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္မႏြယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းတြင္ တူညီနီးစပ္သည္။ ခံစားစံစားမႈမ်ားအရ ခံစားစံစားမႈရွိခဲ့ပါသည္။ ကိုလုိနီေခတ္ေႏွာင္းမွစ၍ ထုိမိတ္ ဘက္အေနအထား ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္းကို ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေတြးျမင္ သူမ်ား သတိထားမည္ ဟုထင္ပါသည္။ ျပဳျပင္သင့္သည္။ ပ်က္အစဥ္ျပင္ခဏ မဟုတ္လား။ လူမ်ိဳးစု မ်ားညီညြတ္ သင့္ျမတ္မႈ သည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးပါသည္။ ေရွးက အယူအဆမ်ားကို ျပင္ဆင္ သင့္ပါ သည္။ေျမွာက္တိုင္း မေျမာက္ရန္လုိေပသည္။ေျမာက္ဦးႏုိင္ငံေတာ္ ဆုိသည္ကို ဤ မူဆလင္မ်ားက ထူေထာင္ထိန္း သိမ္းေပးခဲ့ သည္ကို သတိျပဳရန္လုိေပမည္။ ေဒသတခု ေနလူမ်ိဳးစု မ်ား၌အျပန္ အလွန္မွီခုိရသည္။ ကူညီရသည္။ ရုိင္းပင္းရသည္။ေလးစားရသည္ မွာ လူသား စရိုက္ ပင္ျဖစ္ သည္။

ယခုအေနအထားမွာ မူဆလင္ဆုိရင္ ဘဂၤလားေဒရွ္မွ လုိး၀င္လာသူဟု အျမင္မွား အထင္မွား ျဖစ္ေန သည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာစုႏွစ္ တ၀က္ခန္႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစည္း မ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားထားရွိ ခ့ဲေသာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုျပည္သူအမ်ားကသူစိမ္းမ်ားအျဖစ္ျမင္ေနပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကထုိသုိ ႕ျဖစ္ေနရျခင္း ကိုေအာင္ျမင္မႈ ဟုမျမင္ပါ။ႏုိင္ငံအတြက္ဆံုးရံႈးမႈဟုျမင္ပါသည္။လူမ်ိဳးစုႏွစ္စုၾကား အက္ေၾကာင္း ႀကီး လာျခင္းသည္အက်ိဳးမဟုတ္ပါ။

ရခိုင္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ရခုိင္ကုလားမ်ား (မူဆလင္မ်ား) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏဳိင္ငံသားျဖစ္သည္။ ၁၆၁၀ခ ုတြင္ အင္း၀စေနမင္း လက္ထက္ ရခုိင္မွ မူဆလင္ ၃၇၀၀ ေက်ာ္ခိုလံႈလာခဲ့ရာ စေနမင္းက ေနရာ ဆယ္ႏွစ္ခု ခြဲ၍ ေနရာခ်ေပး ခဲ့သည္။ သာသနာေရာင္၀ါထြန္းေစဖုိ႕နအဖအစိုးရထုတ္(၁၉၉၇)

ဘုိးေတာ္ဘုရားက ၁၇၈၅ ခုႏွစ္တြင္ရခုိင္မူဆလင္စစ္သံု႕ပန္းအျဖစ္ဖမ္းဆီးလာသူမ်ားရွိ သည္။ ဘၾကီးေတာ္ ဘုရားက ရခုိင္မူဆလင္ေသြးေသာက္တပ္ဖြဲ႕စည္းသည္။(စာ-၂၁) လြတ္လပ္ ေရး ရရွိျပီး ႏုိင္ငံသား မ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ရခုိင္မွ မူဆလင္ျပည္မမ်ားသို႕ ေရႊေျပာင္း ေနထုိင္ျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ဤသို႕ အားျဖင့္ ရခုိင္မွ မူဆလင္အႏြယ္မ်ား ျမန္မာျပည္ အႏွံ႕မွာရွိေန ေပသည္။ ျမန္မာ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္သည္ အဆင္ ေျပရာေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမ်ားရွာေဖြခြင့္ရွိသည္။ ထုိ႕ျပင္ တခ်ိဳ႕ရခုိင္က မူဆလင္မ်ား၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ မြန္စသည့္ျပည္နယ္မ်ား အထိေရာက္ရွိ ေနထုိင္ျခင္း လည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႕သည္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ၊ ျမိဳ႕ရြာလူဦးေရ၏ (၁%)ပင္မရွိေခ်။ သူတုိ႕အား ဘဂၤလားေဒရ္ွမွ ခုိး၀င္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႕ံျပန့္ႏွွံ႕ေနျခင္းသေဘာ မီးေမာင္းထုိးျပျပီး အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္ဟု မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းမွာ ထုိလူမ်ိဳး အား ဒုကၡေပးလုိ ေသာဆႏၵ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားမွသူ႕တုိ ့အား သန္႔စင္ရွင္းလင္းလို ေသာ သေဘာျဖစ္ ေနုပါသည္။ သူတို႔သည္ ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ တရားေသာ စီးပြားေရးျဖင့္ ေအးခ်မ္း စြာ ဘ၀တည္ ေဆာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူအေရာင္းအ၀ယ္၊ ဘိန္း အေရာင္း အ၀ယ္၊ အရက္ ေသစာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေလာင္းကစား ၀ိုင္းေထာင္ျခင္းစသည့္ စီးပြားေရးမ်ိဳး ကုိ ေရွာင္တတ္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကိုပင္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကႏိုင္ငံေတာ္လုံ ၿခဳံေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ ဟုမီးေမာင္း ထိုးျပလွ်င္ထိုသူမ်ား ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္သြားႏိုင္သည္။ လူ႕သမုိင္းမွာ အာဏာ ရွင္မ်ား ၏ သားေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားကိုသတိရေနရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေမာင္းေတာခရုိင္သည္ အေမရိကန္၊ဂ်ပန္၊စကၤာပူကဲ့သို႔ တိုးတက္ေသာ ေနရာမဟုတ္အလုပ္ အကိုင္ေပါမ်ားေသာေနရာမဟုတ္၊ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္လည္းပိတ္ ထား ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႔ ကုလားမ်ား နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တရားမ၀င္ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သည္ဆိုျခင္း မွာသူတို႔မည္သည့္အလုပ္လုပ္ကိုင္စားမည္နည္း။မဟုတ္သည္ တခုကိုဟုတ္သည္ ထင္ျမင္ေနေသာ Illusionယူဆခ်က္တခုသာျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကုလား၀င္လာ၍ေတာ ထဲပုန္းေအာင္းေနလွ်င္ မေျပာတတ္ပါ။ရြာထဲ၀င္လာလွ်င္ အစိုးရသတင္းရသြားမည္။ရြာတုိင္း၊အိမ္တိုင္းမွာအစုိးရရွိ သည္။အစိုးရသုိ ႔သတင္းေပးသူ ရွိသည္။လြယ္ေသာကိစၥမဟုတ္၊သူေျပာကိုယ္ေျပာ၊အားလုံးသူကေျပာေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္က၀င္လာၿပီးမည္သည့္ အလုပ္ လုပ္စားမည္နည္း။ သူတုိ႕ကိုေကၽြးေမြးထားႏုိင္ေအာင္ ရခုိင္မွကုလားမ်ားသည္လည္း တရုတ္၊ ယုိးဒယားနယ္စပ္မွသူမ်ားလုိခ်မ္းသာသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ သေရေခတၱ ရာေခတ္မွာ ငါ့စေကာပါသြားဟု တေယာက္ကေအာ္၍ေနာက္တေယာက္ကလဲ ငါ့စေကာ ဟုေအာ္ျပန္။ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ တရြာလုံးေအာ္သည္။ တရြာၿပီး တရြာေအာ္ဟစ္ေၾကာက္ လန္ ႔ေျပးလႊား၍ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ၿပီး တုိင္း ျပည္ပါပ်က္ခဲ့သည္ဟူေသာ ပုံျပင္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွ ကုလားရခိုင္ျ ပည္၀င္ေရာက္ေရာေႏွာျခင္းမရွိ၊ ပုံျပင္တီတြင္ၿပီး တေယာက္နား တေယာက္ေရာက္ေစျခင္း၊ သတင္းက်ယ္ျပန္ေစျခင္း သာျဖစ္သည္။ရခိုင္ကုလားမ်ားကို မနာလုိေသာ ပ်က္စီးေစလုိေသာ အင္အားစုတစုက ဖန္တီးေသာပုံ ျပင္သာျဖစ္သည္။နယ္စပ္ေဒသျဖစ္၍နယ္ကၽြံ၊ ေျခကၽြံၿပီး အေၾကာင္း တခုခုေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ ေနသူတစ္ ေယာက္စႏွစ္ေယာက္စရွိႏို္င္သည္။ အၿမဲတန္းအေျခစုိက္ရန္ေရာက္ ရွိျခင္းမျဖစ္ႏုိ္င္ပါ။ဘဂၤလားမွအိမ္ ေထာင္က်လွ်င္မိန္းဖက္မွပစၥည္းဥစၥာ(သူ႕အ ဆင္ႏွင့္သူ)ေပးရသည္။ ရခုိင္မွ ဘာမွ မရႏုိင္။မိန္းမကို သာေရႊေငြအတင္ေပး ရသည္။သို႕ျဖစ္၍ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကုလားရခိုင္ ၀င္ ေရာက္ အိမ္ ေထာင္က် ေရာေထြး သည္ဆိုျခင္းသည္ လုပ္ႀကံဖန္တီးေသာဒ႑ရီLegendျဖစ္ပါ သည။္ တန္ဖိုး မရွိ အႏွစ္မရွိ ေသာ စကား Cliche ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဒ႑ာရီကို ၀န္ႀကီးမ်ားကပါ ယုံၾကည္ ေနျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းျခင္းသည္ ရခိုင္ကုလားမ်ားကိုမနာလုိသူမ်ား ေက်နပ္ သြား ေအာင္ divide and rule ကစားကြက္လားဟု စဥ္းစားရပါသည္။ Sometimes lies are more credible than truth ဟူေသာ ေဘာစနီးယား စကားပံု တစ္ခုရွိသည္။ အမွားကိုေျပာဖန္မ်ား လွ်င္အထူးသျဖင့္ လူအထင္ၾကီးသူ မ်ား ပါ၀င္ေျပာလာလွ်င္ အမ်ားက အမွန္ဟု ယူဆတတ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ား ကေျပာလာေသာအခါ ရခုိင္က မူဆလင္မ်ားေပၚ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ အထင္ အျမင္ လြဲမွား မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေနပါသည္။ အထင္ေသး အျမင္ ေသးျဖစ္ေနသည္။ ဘဂၤလာ ေဒရွ္႕ ကုလားမ်ား စဥ္ဆက္ မျပတ္တရား မ၀င္နည္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ၀င္လာေနသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေဒသ တည္ျငိမ္ေရးတုိ႕အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေန သည္။ ထုိဘဂၤါလီမ်ား ရခုိင္ေဒသ တြင္မက ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ား အထိ ျပန္႕ပြားေရာက္ရွိ ေနသည္စ သည္ျဖင့္ တပ္လွန္႕ႏႈိးေဆာ္ေနျခင္းသည္ ။

အလြန္ဆုိး က်ိဳးမ်ား ေပးႏုိင္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ လူမႈဘ၀တခုလံုးကို က်ဥ္းၾကပ္သြားႏုိင္သည္။ လူမ်ိဳး သန္႕စင္ေရး ပံုစံႏွင့္တူေပသည္။ဂ်ာမန္ျမိဳ႕ရြာမ်ားးမွာရွိခဲ့ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဘ၀ႏွင့္မ်ား တူသြားမ လားဟု စိုးရိမ္ေနရပါသည္။ နစကအဖြဲ႕ကဘဂၤလားမွခုိး၀င္၍အေျခစုိက္သည္၊ အိမ္ ေထာင္က် သည္ ဆုိၿပီး အေရး ယူသည္ ဟူ၍မရွိပါ။ေဒသခံမ်ားကို သာဘဂၤလားမွ၀င္လာသူ ဟု လက္ညိဳး ထုိးမီးေမာင္း ထုိးျပျ ခင္းျဖစ္ ပါသည္။Juden Rein-ဂ်ဴး သန္႕စင္ၿပီး ဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္ ကဲ့သို႕ မူဆလင္ သန္႕စင္ၿပီးဟု ဆုိင္ဘုတ္ တင္ လုိသလားမသိပါ။ မူဆလင္ မ်ားကို တရြာၿပီးတစ္ရြာ မီးရိႈဖ်က္ ဆီးေန ေၾကာင္းျ မင္ ေန ရ သည္။

ရခုိင္ႏွင့္အေရွ႕ဘဂၤလားသည္ေ ထာင္စုႏွစ္ခ်ီ၍ႏုိင္ငံ တခုတည္းရွိခဲ့သည္။ရခုိင္ေခတ္မွာ လည္းဘဂၤလား တပိုင္း၊ ရခုိင္ပိုင္နက္ျဖစ္ခဲ့သည္။သုိ႕ျဖစ္၍ဘဂၤလားကုလားႏွင့္ရခုိင္သားမ်ားေနရာ ေရႊ ႕ေျပာင္းေရာေထြး မႈရွိသည္။ရခုိင္မွာဘဂၤလားကုလားရွိသည္ထက္ဦးေရမ်ားေသာရခုိင္သားသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွာရွိပါသည္။ ထုိရခုိင္သား မ်ားကို သယံဇာတေပါၾကြယ္ ၀ေသာဘဂၤလားေဒရွ္ သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဟုေျပာ မည္လား။ သူတုိ႕ကိုဘဂၤလားေဒရွ္႕သို႕ ခုိး၀င္သူဟု မေျပာႏုိင္၊ ဘဂၤါလီႏွင့္ လူမ်ိဳး မတူ၍ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံသား မဟုတ္ ဟု မဆုိႏုိင္၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕မွာပင္ ရခုိင္လူမ်ိဳးပါ၀င္ တတ္သည္။ ယေန႕ ရန္ကုန္မွာ ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕သံအမတ္ Anup Kuman Chakmaသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စု တုိင္းရင္းသား ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဒုိင္းနက္၊ (ခ်က္မြား)လူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒရွ္႕ရခုိင္မ်ား ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနလွ်င္ ရခုိင္မွာရွိ ကုလားမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ သားျဖစ္ သင့္သည္ဟု ဆုိျခင္းသည္ ယုတိၱိေဗဒအရလည္းေကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္း အရ လည္းေကာင္း၊ ေျမပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း (Logical as well as historical reality) အမွန္ တရား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိအျဖစ္ကို ျငင္းပယ္လုိသူမ်ားတြင္ အဂတိတရား လႊမ္းမုိးေနျခင္း၊ အမ်ိဳးသား စိတ္လြန္ကဲေနျခင္းသာျဖစ္ရမည္။ လြန္ကဲမႈအားလံုးသည္ ပ်က္သုဥ္း ျခင္းသို႕ တြန္းပို႕ တတ္သည္။ အဂတိတရားကင္း၊ အမုန္းတရား၀င္၊ ဆႏၵကိုထိန္းႏုိင္ေသာ၊ သင့္တင့္မွ်တ သည့္ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ Fair and balanced political culture တခု ႏုိင္ငံအတြင္း အသက္သြင္းရန္ လုိအပ္ေပသည္။ထုိသို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ political climateကို ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကသာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ သေဘာထားၾကီး၍ အျမင္က်ယ္ျပီး ဆန္႕က်င္ဘက္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ရမည္။ အတၱစဲြ မ်ား၍ လြန္ဆန္ေသာတယူသန္ အမ်ိဳးသားေရး အျမင္ရွိ၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ ။ မွ်တေသာ နယက ဂုဏ္ ႏွင့္ျပည့္စံု ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ တမ်ိဳး သားလံုး၊ တႏုိင္ငံလံုး၏ ယံၾကည္ ကိုးစားမႈ၊ ၾကည္ညိဳေလး စားမႈကို ခံယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းျဖင့္သာ ျမန္မာအား လံုး ရင္ၾကားေစ့ ညီညႊတ္ လာမည္။ ျမန္မာတေခတ္ေျပာင္ေျမာက္လာမည္။ ယေန႕ႏုိင္ငံ ေတာ္မွ မူ အ ေရးၾကီး ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားအားလံုးကို ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားျပဌာန္း ခ်ိန္တန္ျပီ လူသည္ ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္သည္။ သင့္ျမတ္မွ်တေသာ မူမ်ားက်န္ရစ္ သင့္ေပသည္။ မွန္ကန္ေသာ မူျဖင့္ အုခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံတုိးတက္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈတုိးတက္မႈသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ တခုခုကို အေျခခံ ၍ မဟုတ္ဘဲ စကၤာပူ၊ အေမရိကကဲ့သို႕ ႏုိင္ငံတခုလံုးကို အေျခခံရန္လုိေပသည္။

အပုိင္း (၁)
အပုိင္း (၂)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus