ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခို္င္-ရိုဟင္ဂ်ာ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္စဥ္မ်ား


RB News
21.10.2012

တည္ျငိမ္မူကို ပ်က္ျပားေစရသည့္အေၾကာင္းအရင္း။

၁။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားထဲတြင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစု အနိုင္ရရွိခဲ့ေသာ (RNDP) ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကုိ ၎တို႕ (RNDP) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကသာ အနိုင္ရရွိခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။ ထုိေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးတြင္ တရားစြဲ ဆိုခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျခခံခံု႐ုံးမွ တုိင္ၾကား ခ်က္ကို အမႈဖြင့္စစ္ေဆး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္အား အနိုင္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္၏ တရားမွ်တစြာ အနိုင္ ရရွိမႈကို အသိအမွတ္ မျပဳနိုင္ေသာ (RNDP) ပါတီ သည္္ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျခခံခုံ႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို တရားဥပေဒအား ေလးစား လိုက္နာ က်င္ႀကံတတ္ေသာ စ႐ိုက္အျမင္ျဖင့္လက္မခံဘဲ ထုိခံု႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း မမွန္မကန္စြပ္စြဲၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားအားလံုးစုေပါင္းလက္မွတ္ေရး ထိုး ကာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ ရာ အေျခခံခံု႐ုံး၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ မွန္ကန္မႈမရွိ၍ လက္မ ခံႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည့္ ေၾကညာ ခ်က္သည္ ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေျခခံခံု႐ုံး၏ အဆံုးအျဖတ္သည္သာ ေနာက္ဆံုး အ တည္ျဖစ္ရ မည္ဟု ျပဌာန္း ပါရွိေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒကို အတိအလင္း ဆန္႔ က်င္ေနေသာေၾကာင့္ (RNDP) ပါတီ သည္ ထိုေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ သည့္ေန႔မွစ၍ မိမိတို႔စိတ္ ထင္တိုင္း တရား ဥပေဒစိုး မိုးေရးကို ေျခနင္းလို သည့္စိတ္ ဓါတ္မ်ား လြမ္းမုိးေနေသာပါတီ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိသာျမင္ လာႏိုင္သည့္အျပင္ (RNDP) ပါတီသည္ တျခားေသာပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ နုိင္ငံ ေတာ္ တရားေရး ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးတစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ ခံု႐ုံးအား ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္သည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို မထီမဲျ့မင္ ျပဳလုပ္ရန္ ၀န္မ ေလးတတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါရန္-

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus