ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ားပူးတြဲေၾကညာခ်က္
၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၅

အာရ္ကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ယင္း၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဝါကာအူဒင္ကုိ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ဆန္႔က်င္ပယ္ခ်ျခင္း

အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံး (ARU) ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါကာအူဒင္ က စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ဗီအုိေအသတင္းဌာနႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းစဥ္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံရုံးကိစၥအား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ၎၏ သေဘာထားအျမင္ကုိ တင္ျပခဲ့ျခင္း အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လြန္စြာ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ 

၎ေျပာရာဆုိရာတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အုိင္စီစီသည္ အေျဖမဟုတ္၊ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ အေသးစိတ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ အျခားျမန္မာတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အုိင္စီစီ သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ရုိဟင္ဂ်ာလူထုႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ဆႏၵမရွိ” ဟူ၍ ပါရွိေလသည္။ 

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ိဳးစံုကို အလူးအလဲ ခံစားေနၾကရသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးအား ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာ့လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ား၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ရခိုင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘံုပ်က္စီးျခင္း ခံလိုက္ရသူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ညီအစ္ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္သာတိုင္း တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အတြက္ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ တခဲနက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုသာမကဘဲ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအားဆန္႔က်င္၍ “အျပင္းထန္ဆုံး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား” အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ လူသားတို႔ အက်ိဳးေဆာင္႐ြက္မႈ ဥပေဒမ်ားအရ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေနသည္ကို ဝါကာအူဒင္မွ ယခုကဲ့သို႔ လူသိရွင္ၾကား ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသည္ သိကၡာမဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ဝါကာအူဒင္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးစုအေပၚ မေဖာ္ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ယုတ္မာသည့္လုပ္ရပ္မ်ား အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ကမ္းလွမ္းသည့္အတိုင္း “ျပည္တြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး” ကို အစားထိုး သံေယာင္လိုက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာလူသတ္သမားမ်ား၊ မုဒိမ္းေကာင္မ်ား၊ မီးရွိဳ႕သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္သူမ်ားအား ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ရာမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ အိုအိုင္စီ အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းတာဝန္ခံမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းစနစ္ကို အယံုအၾကည္ လံုးဝကင္းမဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔က နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး UNHCR မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာတဝွမ္း ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ တစ္သားတည္းရပ္တည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ ပံုစံ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ “High- level Event on the Global Compact on Refugees: A Model for Greater Solidarity and Cooperation” ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာမွ အႀကံျပဳခ်က္ (၃) ခုကို ပန္ၾကားခဲ့ရာ ၎၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ - အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အတြက္ “လံုၿခံဳေရးဇုံ” အပါအဝင္ (ႏိုင္ငံတကာ) တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ - အေၾကာင္းပါရွိပါသည္။ 

ဤတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ OIC မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔အား ကိုယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႔အျဖစ္ ဆက္ဆံလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ဆုပ္ကုိင္ထားသူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္းေဖာ္ျပသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တာဝန္ခံမႈဆႏၵအား ထိပါးေစခဲ့ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျပယ္ေစျခင္းအေပၚ ေလးနက္စြာ ပူးပင္ေသာက ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ဝါကာအူဒင္၏ အျမင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စနစ္တက် ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ခံေနၾကရေသာ သားေကာင္မ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵကို တစ္စံုတရာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈသည္ အစုအၿပံဳလိုက္ လူသတ္ၿပီး အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္သည့္ ၂၀၁၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူမ်ိဳးအား လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ အဆင့္ (၅) ဆင့္အနက္ (၄) ဆင့္ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ၌ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အာရ္ကာန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအ႐ံုး (ARU) ေခါင္းေဆာင္မွ ကၽြႏု္ုပ္တို႔လူမ်ိဳး၏ ဆႏၵႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ပ်က္ျပယ္ေစခဲ့သည္မွာ ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႐ိုဟင္တို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ OIC အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားမွ်တမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေနရပ္ရင္းျပန္ပို႔မႈအေပၚ ဝါကာအူဒင္၏ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကုိ ကိုယ္စားမျပဳသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လက္မခံၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တရားဝင္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္၊ ကမၻာအႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ မရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူမ်ိဳးသည္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ခုကို ဗဟိုျပဳ၍ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္၊ ယင္းတို႔မွာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၌ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ က်န္ရစ္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ျခမ္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမြးရပ္ဌာေနအတြင္း IDP စခန္းမ်ား၊ စုၿပံဳေနထိုင္ရာ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္  အမုိးပြင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေျပာရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပန္႔က်ဲ႕အေျခစိုက္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ား အလိုရွိသည့္၊ ျမင္မက္ ဆႏၵရွိသည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီ နည္းစနစ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

ဤအေတာအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဝါကာအူဒင္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသံအျဖစ္ လက္ခံျခင္း မရွိ သကဲ့သို႔ လက္ခံဦးမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအတြက္ ေျပာဆုိျခင္း မဟုတ္ပါ။

ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား -

1. Arakan National Congress (ANC) Party, KSA

2. Arakan Rohingya Development Association – Australia (ARDA)

3. Arakan Rohingya National Organisation (ARNO)

4. British Rohingya Community in UK

5. Arakan Rohingya Youth Association (ARYA) – Bangladesh

6. Burmese Muslims Welfare Association (Pakistan)

7. Burmese Rohingya Association in Queensland-Australia (BRAQA)

8. Burmese Rohingya Association Japan (BRAJ)

9. Burmese Rohingya Community Australia (BRCA)

10. Burmese Rohingya Community in Denmark

11. Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK)

12. Burmese Rohingya Community of Wisconsin (BRCW)

13. Canadian Burmese Rohingya Organisation

14. Canadian Rohingya Development Initiative

15. Los Angeles Rohingya Society

16. Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organisation in Malaysia (MERHROM)

17. Rohingya Advocacy Network in Japan

18. Rohingya American Society

19. Rohingya Action Ireland

20. Rohingya Arakanese Refugee Committee

21. Rohingya Association of Canada

22. Rohingya Community in Finland

23. Rohingya Community in Germany

24. Rohingya Community in Norway (RCN)

25. Rohingya Community in Sweden

26. Rohingya Community in Switzerland

27. Rohingya Culture Center of Chicago (RCC)

28. Rohingya Organisation Norway

29. Rohingya Society Malaysia (RSM)

30. Rohingya Society Netherlands

31. Rohingya Women Development Network (RDWN)

32. Swedish Rohingya Association (SRA)


ပိုမို အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ -

ထြန္းခင္(လက္ကိုင္ဖုန္း) ~ +၄၄ ၇၈ ၈၈၇ ၁၄၈၆၆
ေနဆန္းလြင္(လက္ကိုင္ဖုန္း)~ +၄၉ ၁၇၆ ၆၂၁၃ ၉၁၃၈
ေဇာ္မင္းထြဋ္(လက္ကိုင္ဖုန္း)~ + ၈၁ ၈၀ ၃၀၈၃ ၅၃၂၇"ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ႐ွိေသာ ဇာတိေျမသို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အကာအကြယ္ေစာင့္အေ႐ွာက္ႏွင့္ျပန္ခြင့္ရေရးအတြက္ ဘာလင္ေတာင္းဆို" 

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၆) ရက္

ဂ်ဴးျပတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဂ်ီႏိုဆိုက္ဆိုင္ရာ ဘာလင္ကြန္ဖရင့္ က ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္႐ွိဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (ဂ်ီႏိုဆိုက္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေလးအနက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္။

ထိုအထဲတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းထားေသာ ေက်း႐ြာ ဒါဇင္မ်ားစြာကို ဘူဒိုဇာမ်ားႏွင့္ ထိုးဖ်က္ေနမႈ၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ့ေနမႈ၊ တိုင္းျပည္အတြင္းတြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေပၚတြင္ မ်က္ႏွာဖုံးကြၽတ္သြားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ တိုင္းျပည္ႏွစ္ခုၾကား ပိုင္ဆိုင္မႈကင္းမဲ့ဇုန္သို႔ေရာက္႐ွိေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာအေထာက္အပံ့ စီးဆင္းမႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္႕အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုက္တြန္းမႈတို႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ လူသတ္ကြင္းမ်ားမွ ေၾကာက္လန္႔တၾကားထြက္ေျပးလာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို နယ္စပ္ဖြင့္ေပးသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရကုိ စံနမူနာျပ ေမတၱာျပည့္ဝသည့္၊ လူသားဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။

လတ္တေလာသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရအေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားမွ လူသားဆန္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ့ဇ္ဘဇား႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ာ႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လူသားဆန္ေသာအကူအညီမ်ားပမာဏကို သိသိသာသာျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရမ်ား ႏွင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကူညီသူမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔က ဖိတ္ေခၚေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ခန္႔မွန္းေျခ တသန္းခန္႔႐ွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို အကာအကြယ္အေစာင့္အေ႐ွာက္႐ွိသည့္ ဇာတိေျမသို႔ အကာအကြယ္အေစာင့္အေ႐ွာက္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ႏိုင္ေရးသည္ တခုတည္းေသာ ေရ႐ွည္အတြက္
ေျဖ႐ွင္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္တပ္၊ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ အရပ္သားပါတီမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ျမန္မာျပည္တြင္ တည္႐ွိမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားႏွင့္ သမိုင္ေၾကာင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ျငင္းဆန္ေနခ်ိန္၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မိမိဘာသာ အုပ္စုအမွတ္အသားျပဳလုပ္မွတ္သားခြင့္တို႔ကို အေလးမထားခ်ိန္တြင္လည္း ျဖစ္သည္။

လူသိ႐ွင္ၾကား ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ခုၿပီးသည့္တိုင္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္တခုမ်ွ မရႏိုင္ခဲ့သည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ အထူးပင္ စိတိပ်က္မိသည္။ ဂ်ီႏိုဆိုက္အပါအဝင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈဟု တေန႔တျခား ပိုမို၍ အသိအမွတ္ျပဳခံေနရသည့္ အေရးကိစၥႀကီးတြင္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ အက်ိဳးဆက္႐ွိသည္၊ ထိေရာက္မႈ႐ွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစုံတရာမ်ွ မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေသး။ ဤသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၆၆၈၀၀၀ ခန္႔ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေျခာက္လၾကာသည္အထိ ျမန္မာျပည္၏ တေန႔တျခားဆိုးရြားလာေနေသာ လူသားဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးႀကီးအေပၚ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈ တစုံတရာ မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သူတို႔တြင္ အိမ္ဟုေခၚစရာ ကမၻာေျမအစိတ္အပိုင္းတခု ရ႐ွိႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေရ႐ွည္ ျပႆနာေျဖ႐ွင္းခ်က္နညး္လမ္းမ်ားကို ႐ွာေဖြမည့္ အထူးကြန္ဖရင့္တခုက်င္းပရန္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ကေနဒါအစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသားအစိုးရမ်ား (for instance, Turkey)၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔က တိုက္တြန္းဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ။ 

ပါေမာကၡ Maria do Mar Castro castrovarela@posteo.de
ထြန္းခင္ tunkhin80@gmail.com; +44 788 871 4866
ေဒါက္တာဇာနည္ fanon2005@gmail.com; +44 771 047 3322

(ဓါတ္ပုံ - Bernat Armangue/AP )

ကမာၻ႔၀ါရင့္မြတ္စလင္မ်ားေကာင္စီမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ္အေရး ျပင္းထန္စြာ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္
ဓါတ္ပုံ (May Wong/Channel NewsAsia)

႐ိုဟင္ဂ်ာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


ရက္စြဲ။ ၂၀၁၇ -ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္


ျမန္မာအစိုးရက ဖြဲ႔စည္​း​ခဲ့သည့္ “ေမာင္ေတာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္" က​ ဩဂုတ္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ​အစီရင္ခံစာ တစ္​ရပ္​ကုိ ထုတ္​ျပန္​ခ့ဲသည္​။ ထိုအစီရင္​ခံစာကုိ ​ဖတ္႐ွဳၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရပါသည္​။ သုိ႔​ေသာ္​ ထိုအစီရင္​ခံစာသည္ ကြၽႏု္​ပ္တို႔ ႐ိုဟင္​ဂ်ာအတိုင္​ပင္​ခံအဖြဲ႔အတြက္​ အံ့အားသင့္ဖြယ္တစ္​ခု မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ စ၍ ျမန္​မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္လ်က္႐ိွ​ေသာ က်ယ္​ျပန္​႔ၿပီး သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္မာ​ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အဆိုပါ အစီရင္ ခံစာျဖင့္ ျငင္းပယ္မည္ကို ​ေမွ်ာ္​လင့္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေကာ္မ႐ွင္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ကတည္းကပင္​ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားအ​ေပၚ လုံျခံဳ​ေရးတပ္​ဖြဲ႔ဝင္​မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (OHCHR) မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္​မာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္​ ႐ိုဟင္​ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအ​ေပၚ အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္​းက်င့္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ​ေဒသခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္​ျခင္းႏွင့္ ​ေဒသခံ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး​ေနမႈမ်ားရိွ​ေန​ေၾကာင္​း စသည့္ လူ႔အခြင္​့အ​ေရးခ်ဳိး​ေဖာက္​မႈမ်ားကုိ​ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း ပါ႐ိွပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာလူထုအ​ေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ လူ႔အခြင္​့အ​ေရးခ်ဳိ​း​ေဖာက္​မႈမ်ားကို ႏိုင္​ငံတကာအသုိင္​းအဝုိင္​းမွ မွန္​ကန္​​​ေသာ အခ်က္​အလက္​မ်ားအျဖစ္​ ​​ေလး​ေလးနက္​နက္​ သိ႐ိွလက္ခံၿပီးေနာက္တြင္​ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကုိ တင္​ျပ၍ အခ်က္အလက္ ႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႔ (IFFM) ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္​မာအစုိးရ ​ေကာ္​မ႐ွင္​၏ အမွန္တရားကုိ ဖုံးကြယ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ယံုၾကည္ႏုိင္ဖြြယ္ရာ မရိွ​ေသာ အစီရင္​စာခံစာအျဖစ္​ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္​ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔ ႐ိုဟင္​ဂ်ာအတိုင္​ပင္​ခံအဖြဲ႔ကလည္​း လက္ခံထားသည္။ ထို႔အျပင္​ ဤက့ဲသုိ႔ အမွန္တရားကုိဖုံးကြယ္ထားသည့္ အစီရင္​ခံစာက ျမန္မာအစိုးရ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတင္းကိုသာ က်ဆင္းေစမည္ ျဖစ္​သည္​ဟု ယုံၾကည္​ပါသည္​။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (OHCHR) ၏ အစီရင္ခံစာကို ျငင္းပယ္လိုက္သည့္ ျမန္မာအစိုးရအ​ေနျဖင္​့ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႔ (IFFM) ကုိ ျမန္​မာႏိုင္​ငံသုိ႔ ဝင္​​ေရာက္​စစ္​​ေဆးခြင္​့ျပဳပါရန္​၊ ထိုအဖြဲ႔၏ ႐ွာ​ေဖြ​ေတြ႔ခ်က္​မ်ားကုိလည္​း အတည္ျပဳေပးရန္ႏွင္​့ မီဒီယာမ်ားကုိဝင္ခြင့္ ေပးပါရန္ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔ ႐ိုဟင္​ဂ်ာအတိုင္​ပင္​ခံအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရမွ ယခုကဲ့သုိ႔ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ဆက္တိုက္ျငင္းပယ္ေနျခင္းသည္ “႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအ​ေပၚ အက်ဳိးအ​ေၾကာင္​းမ့ဲစြာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး​ေဖာက္​မႈမ်ား ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚ​လာႏိုင္​​ေၾကာင္​းႏွင္​့ ထိုခ်ဳိး​ေဖာက္​မႈမ်ားအတြက္​လည္​း ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ႏုိင္မႈရိွသည္"​ ဆို​ေသာ အသိစိတ္ကုိ စစ္တပ္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ မ်ားအား သိ​ေစ၍ အားေပးရာေရာက္ၿပီး အေျခအေနကို ပိုၿပီး႐ႈပ္ေထြး ေစပါသည္။ ျမန္​မာအစုိးရ ​ေကာ္​မ႐ွင္​၏ အစီရင္​ခံစာသည္​ ယခင္ကတည္းက တင္းမာမႈမ်ားရိွ​ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္၏ အ​ေျခအ​ေနကုိ ပို၍တင္​းမာမႈမ်ားျဖစ္​လာ​ေအာင္​ ထပ္​ဆင္​့ျမႇင္​့တင္​​ေပးရာ ​ေရာက္​ေၾကာင္​းႏွင္​့ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအ​ေပၚ ဥပေဒမဲ့​ လူ႔အခြင္​့အ​ေရးခ်ဳိး​ေဖာက္​မႈမ်ား ျဖစ္​​ေပၚလာ​ေအာင္​ မီး​ေလာင္​ရာ ​ေလပင္​့​ေပး​ေနသလို ျဖစ္​​ေနသည္​ဟု ျမန္​မာႏိုင္​ငံအတြင္​းက လူအမ်ားစုကလည္​း ယုံၾကည္​​ေနပါသည္​။ ဤအခ်က္​မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာစိုးရိမ္ ပူပန္မႈျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္​​ေထာင္​စုအဆင္​့ အစိုးရအဖြဲ႔၏ စီမံကိန္​းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင္​့ ဖိႏွိပ္​မႈ မူဝါဒမ်ား၏ ပစ္မွတ္ထားျခင္​းခံ​ေနရသည္​့လူမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ႐ိွေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (Amnesty International) ႏွင့္ အျခား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တကြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္​ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရျခင္​းအေပၚ လြန္​ခ့ဲ​ေသာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္​၊ ကုလသမဂၢအ​ေထြ​ေထြညီလာခံ၌လည္​း ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္​။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္​ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ထိထိ​ေရာက္​​ေရာက္​ ေလ်ာ့ခ်ခံေနရၿပီး အထူးသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစ​ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၁၉၈၂ ျမန္​မာႏိုင္​ငံသား ဥပေဒ ႏွင့္ အက္ဥပေဒမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား​ေၾကာင့္ပင္​ ျဖစ္​ပါသည္​။ ယင္​းထက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာရလွ်င္​ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနလာရပါသည္​။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ေတာင္းဆိုလိုသည္​မွာ -

၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ိွ ႐ိွဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးစုအေပၚ က်ဴးလြန္လ်က္႐ိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ေနသည့္ မူဝါဒကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္​။

၂ - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္​း႐ိွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခား ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္​​ေပၚသည္​့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး​ေဖာက္​မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႔ (IFFM) ကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္​။

၃ - ျမင့္တက္လာ​ေနသည့္​ လူ႔အခြင္​့ခ်ဳိး​ေဖာက္​မႈမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္​ ႏွင္​့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူနည္းစုအားလံုးကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရန္​။

၄ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္​ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ​ေဒသအားလံုးသို႔ အတားအဆီးမထား႐ိွစြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္​။

႐ိုဟင္ဂ်ာအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္သည့္ UN, EU, OIC, US ႏွင့္ UK တို႔ကိုလည္း ​ေအာက္​ပါအတိုင္​း ​ေတာင္​းဆိုပါသည္​။

၁ - အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႔ကို ဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ ဆက္လက္ ျငင္းဆန္ေနပါက ျမန္မာအစိုးရအေနအ​ေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား မရ႐ိွေစမည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္​ရန္​။

၂ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ျမန္​မာႏိုင္​ငံအ​ေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္​ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အျခား​ေဒသမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္​ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မ်ားအေပၚ ထား႐ိွသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ဖယ္႐ွားျခင္းေပၚမွာ မူတည္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရအား သိ​ေစရန္​။

၃ - ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္​ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား အကန္႔အသတ္မဲ့ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ​ျမန္​မာအစုိးရကုိ ေစ့စပ္​​ေဆြး​ေႏြးရန္​။

၄ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည့္ ခက္ခဲ​ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္​မ်ား ျဖစ္​​ေသာ္​လည္​း အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္​ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ​ေလး​ေလးနက္​နက္​ႏွင္​့အျပည့္အဝ အ​ေကာင္​အထည္​ ေဖာ္ရန္​။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို သိ႐ိွလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္။

ကိုထြန္းခင္ + ၄၄၇၈၈၈၇၁၄၈၆၆
ကိုေနဆန္းလြင္ + ၄၉၆၉၂၆၀၂၂၃၄

(ဓါတ္ပုံ - Refugees International)


ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

႐ိုဟင္ဂ်ာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္

မတူကြဲျပားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနရာေဒသ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ဆုံ၍ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆုံရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္၍ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဆႏၵသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္၍ အျခားေသာလူမ်ဳိးစုမ်ားကဲ့သို႔ ေလးစားမႈႏွင့္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားက ရခိုင္ေဒသ၏ မူလဘူတ ဌာေနလူမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကမာၻအဝွမ္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ အဖြဲ႔၏ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ညီလာခံတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔က ျမန္မာအစိုးရအား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိပါသည္။

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္။
(၂) ေဒသတြင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ ကပ္ဆိုက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိ အျခားေသာ ဖိႏွိပ္ခံေနရသူမ်ားထံ ကန္႔သတ္မႈမရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိေရး အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္။

(၃) ကုလသမဂၢ၏ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္။

(၄) ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တုိ႔၏ မူရင္းေနရပ္၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ လုံၿခဳံစြာျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၅) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အျခားေသာလူထုႏွင့္အတူ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၆) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္။

အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔က ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အစၥလာမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၊ အာဆီယံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိပါသည္။

(၁) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား အကာအကြယ္ရရွိေရး၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ပုိမုိထိေရာက္သည့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါရန္။

(၂) ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔မွ လတ္တေလာထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာအရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာကေလးငယ္ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ ခ်က္ခ်င္းၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ပါရန္။
အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ အျမန္ဆုံးသြားေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနအမွန္ကုိ ေလ့လာရန္လည္း တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ —

(၁) ထြန္းခင္ - +44 7888714866
(၂) ေနဆန္းလြင္ - +49 69 26022349

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အတိုင္​ပင္​ခံ႐ုံး သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ေရး ​ေကာ္​မတီက လိမ္​လည္​လွည္​့ဖ်ား၍ သတင္​း ထုတ္​ျပန္​​ေနျခင္​းကုိ ျပင္​းျပင္​းထန္​ထန္​ ကန္​႔ကြက္​ ရႈတ္​ခ်ျခင္​း

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၈) ရက္

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ဘဂုံးနား (တပ္ဦးေခ်ာင္း) ေက်းရြာမွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆရာ ဟာဖီးဇ္ မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္ကုိ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲမ်ားက ဖမ္​းဆီး၍ မဟုတ္​မမွန္​စြပ္​စြဲခ်က္​ျဖင္​့ လူမဆန္​စြာ ညႇဥ္​ပန္​းႏွိပ္​စက္​ စစ္​​ေဆး၍ သတ္​ျဖတ္​လိုက္​သည္​ကုိ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ႐ုံး သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ေရး​ေကာ္​မတီက ႏွလုံး​ေရာဂါျဖင္​့ သာမာန္​ ေသဆုံးသြားသည္​့ ျဖစ္​ရပ္​ဟု လိမ္​လည္​လွည္​့ဖ်ား သတင္​းထုတ္​ျပန္​လာသည္​ကုိ (ေမာင္​​ေတာခ႐ိုင္​၏ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး ​ေစာင္​့ၾကည္​့​ေလ့လာ​ေရးအဖြဲ႔) မွ ျပင္​းျပင္​းထန္​ထန္​ ကန္​႔ကြက္​ ရႈတ္​ခ်လိုက္​ပါသည္​။

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ႐ုံး သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ေရး​ေကာ္​မတီ၏ လိမ္​လည္​ သတင္​းထုတ္​ျပန္​မႈထဲတြင္​ --

ဟာဖီးဇ္မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္သည္​ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအား ေထာက္ပံေပးေနသူတစ္​ဦး ျဖစ္​၍ ဖမ္​းဆီး​ခ့ဲေၾကာင္​း၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနစဥ္ ရင္ဘတ္ေအာင့္သည္ေျပာကာ ထုိင္ေနရာမွလဲက်သြားသျဖင့္ ေမာင္ေတာေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ကုသမႈခံယူစဥ္ ည ၁၁ နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ေသဆုံးခဲ့ျခင္​းျဖစ္​​ေၾကာင္​း၊ ေသဆုံးသူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က ႏွလုံးေရာဂါ႐ွိသူျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္၏ရင္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္အရ ႐ုတ္တရက္ ႏွလုံးခုန္ရပ္ကာ ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ဟု ​ေရးသားထားပါသည္​။

ဟာဖီးဇ္ မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္ အသတ္​ခံရမႈ ျဖစ္​ရပ္​အမွန္​မွာ --

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ဘဂုံးနား (တပ္ဦးေခ်ာင္း) ေက်းရြာမွ ဦးေနာ္ဇိရ္အာမတ္၏သား အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆရာ ဟာဖီးဇ္ မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) ကုိ မန္က်ည္းေခ်ာင္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင္​့ ဘဂုံးနား နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္​၊ ဇြန္​လ ၂၆ ရက္​​ေန႔၊ နံနက္​ ၁၀ နာရီခန္​႔အခ်ိန္​တြင္ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္​။

ဟာဖီးဇ္ မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္သည္​ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ အီးဒ္ေန႔တြင္ ဝတ္​ျပဳၿပီး​ေနာက္​ ဘဂုံးနားေစ်းရွိ လဘက္ရည္ဆုိင္၌ အသိမိတ္​​ေဆြမ်ားႏွင္​့အတူ လဘက္ရည္ ထိုင္​ေသာက္ေနစဥ္ အဆိုပါ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲအဖြဲ႔က ၀ုိင္း၀န္း ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မန္က်ည္ေခ်ာင္း စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲကာ ယင္​းစခန္​း၌ ခ်ဳပ္​​ေႏွာင္​ထားၿပီး တေနကုန္ ​ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီးေနာက္ ည ၁၁ နာရီ​ေက်ာ္​ အခ်ိန္​တြင္ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲမ်ားက ၎ကုိ သတ္​ျဖတ္ၿပီးေနာက္ အ​ေလာင္​းကုိ ​ေမာင္​​ေတာျပည္​သူ႔​ေဆး႐ုံသုိ႔ ပို႔​ေဆာင္​​ေပးခ့ဲသည္​။ 

ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဟာဖီးဇ္ မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္၏ ေနအိမ္သုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဟာဖီးဇ္ မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္၏ ဇနီးကုိ ခင္ပြန္းျဖစ္သူထံတြင္ ေရာဂါရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဆးရုံတြင္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခင္ပြန္းသည္တြင္ ယခင္ကတည္းက ေရာဂါရွိေနသည္ဆုိသည္မွာ မွန္ကန္သည္ဟု ေရးသား၍ အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပး ၀န္ခံ လက္မွတ္ ေရးထုိးခုိင္းခဲ့သည္။ 

အသတ္​ခံရသူ ဟာဖီးဇ္မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္၏ အေလာင္းကုိ မိသားစု၀င္မ်ားက ဇာတိရြာတြင္ ျမွပ္ႏွံသၿဂဳိဟ္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ား ခြင့္မျပဳဘဲ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ တာ၀န္ခံကုိ ေခၚ၍ အပ္ႏွံၿပီး ယင္းရပ္ကြက္ သခၤ်ဳိင္းတြင္ လုံျခံဳ​ေရးထူထပ္​စြာခ်ထားၿပီး ျမွပ္ႏွံသၿဂိဳလ္​ ခုိင္းခဲ့သည္။ ​ဇြန္​လ ၂၇ ရက္​​ေန႔၊ နံနက္​ ၁၁ နာရီခန္​႔အခ်ိန္​တြင္​ ျမဳပ္​ႏွံ သၿဂိဳလ္​ခဲ့သည္။

တုန္​႔ျပန္​ခ်က္​

နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲတပ္​ဖြဲ႔က ရက္​ရက္​စက္​စက္​ ညႇဥ္​းပန္​းႏွိပ္စက္ကာ သတ္​ျဖတ္​လိုက္​သူ ဟာဖီးဇ္မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္သည္​ ႏွလုံး​ေရာဂါရိွသူ တစ္​ဦးမဟုတ္​​ေၾကာင္​းကုိ ၎၏ မိသားစုဝင္​မ်ား၊ အိမ္​နီးနားခ်င္​းမ်ားႏွင္​့ ၎၏ သူငယ္​ခ်င္​းမိတ္​​ေဆြမ်ား၏ ​ေျပာျပခ်က္​အရ အတည္​ျပဳ သိရိွရပါသည္​။ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ႐ုံး သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ေရး ​ေကာ္​မတီက "ႏွလုံး​ေရာဂါ" ျဖင္​့ ႐ိုး႐ိုး​ေသဆုံးသြားသည္​ဟု ​ေရးသားထားျခင္​းမွာ လူသတ္​တရားခံ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲမ်ားကုိ အကာအကြယ္​​ေပး​လို၍ တမင္​အ​ေၾကာင္​းျပခ်က္​ဖန္​တီး ​ေရးသားျခင္​းျဖစ္​သည္​။ အသတ္​ခံရသူ၏ ႐ုပ္​အ​ေလာင္​းကုိ ျပန္​လည္ တူး​ေဖာ္​၍ စစ္​​ေဆးလွ်င္​ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲမ်ားက ၎ကုိ မည္​က့ဲသုိ႔ လူမဆန္​စြာ ညႇဥ္​ပန္​းႏွိပ္​စက္​၍ သတ္​ျဖတ္​လိုက္​သည္​ကုိ ​အမွန္​အတိုင္​း ​ေတြ႔ရိွရမည္​ျဖစ္​ပါသည္​။

ထို႔အျပင္​ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ႐ုံး သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ေရး​ေကာ္​မတီက ဟာဖီးဇ္မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္သည္​ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ရာက္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးေနသူ ဆိုၿပီး စြပ္​စြဲ​ေရးသားထားသည္​မွာလည္​း လုံးဝမွန္​ကန္​မႈ မရိွ​ေပ။ ဟာဖီးဇ္မုိဟာမတ္ဆာဒဲခ္သည္​ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ရာက္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးေနသူတစ္​ဦး ျဖစ္​ခ့ဲလွ်င္လည္း ၎ကုိ ဖမ္​းဆီး၍ ဥပ​ေဒအတိုင္​း စစ္​​ေဆးကာ ျပစ္​ဒဏ္​​ေပးရမည္​သာ ျဖစ္​သည္​။ ယခုက့ဲသုိ႔ ဖမ္​းဆီးၿပီး ၁၂ နာရီ​ေက်ာ္​အတြင္​း သတ္​ျဖတ္​လိုက္​သည္​မွာ မည္​သုိ႔မွ် လက္​ခံႏိုင္​စရာ မရိွ​ေသာ လုပ္​ရပ္​ျဖစ္​ပါသည္​။

သုိ႔ျဖစ္​ပါ၍ အျပစ္​မ့ဲျပည္​သူတစ္​ဦးကုိ အ​ေျခအျမစ္​မရိွ​ေသာ စြပ္​စြဲခ်က္​ျဖင္​့ ဖမ္​းဆီးၿပီး လူမဆန္​စြာညႇဥ္​းပန္​းႏွိပ္​စက္​ကာ သတ္​ျဖတ္​လိုက္​သည္​့ ျဖစ္​စဥ္​၏ အမွန္​ကုိဖံုးကြယ္​၍ လိမ္​လည္​လွည္​့ဖ်ား သတင္​းထုတ္​ျပန္​ခ့ဲသည္​့ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီကုိ ျပင္​းျပင္​းထန္​ထန္​ ကန္​႔ကြက္​ ရႈတ္​ခ်လိုက္​​ပါသည္​။

(​ေမာင္​​ေတာခ႐ိုင္​၏ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး ​ေစာင္​့ၾကည္​့​ေလ့လာ​ေရးအဖြဲ႔)
MYARF (Myanmar Youth Activists for Rohingya Freedom) အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ငါးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

MYARF ၏ ငါးႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္၍ ျမန္မာအစုိးရထံ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ --

(၁) ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား မတရားဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္မ်ဳိးသားလုံးက ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား လဲလွယ္ရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့သည္မ်ားကုိ စီစစ္ေပးပါရန္။

(၂) ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ကုလား၊ ခုိး၀င္ဘဂၤါလီဟု ႏွိမ္ခ်ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးပါရန္။

(၃) ပညာေရးက႑ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ားအား တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ ယူခြင့္ေပးပါရန္ႏွင့္ အေျခခံအဆင့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းလက္ခံျပီး စာသင္မေပးဘဲ အခ်ိန္ျဖဳန္း ဘဝဆံုးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးပါရန္။
(၄) စီးပြားေရးႏွင့္ ခရီးသြာလာေရးက႑ တြင္ ခရီးသြားလာျခင္း ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးပါရန္၊ မည္သူမဆို စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္ အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားေပးပါရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ စပ္တူရွယ္ယာရွင္ေဒသခံမ်ား အား ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူေပးပါရန္။

(၅) က်န္းမာေရးက႑တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ေဆးရံုႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆးရံုမ်ားတြင္ ဆရာဝန္မ်ား ေနရာအလိုက္ ခ်ေပးပါရန္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တာဝန္က်ေသာ သားဖြားဆရာမမ်ား သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအား စီစစ္ၿပီး အေရးယူေပးပါရန္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သားဖြားဆရာမမ်ားက လူနာမ်ားအား ဆဲဆိုေစာ္ကားျခင္း ၊ရိုက္နွက္ျခင္း၊ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းတုိ႔အား တားဆီးအေရးယူေပးပါရန္။

(၆) ဘာသာေရးက႑တြင္ ဗလီေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္္ေပးၿပီး လြတ္လပ္စြာဝတ္ျပဳခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ယူခြင့္ျပဳရန္၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳပါရန္။

(၇) IDP စခန္းမ်ားရိွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံ ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ားအား ၎တို႔၏ မူလေနရာေဟာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္သြားေရာက္၍ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္။

(၈) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ မသကၤာမႈျဖင့္ ဖမ္းထားသူ အသက္မျပည့္ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ သာမာန္ အရပ္သားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ မတရားညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနငွားရမ္း ခြင့္မျပဳျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္အထား မခိုင္လုံဘဲ လက္နက္အားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ထြက္ဆိုခိုင္း၍ နွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနျခင္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ စီစစ္အေရးယူေပးပါရန္။

(၉) ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေျမမ်ား၊ ယာေျမမ်ား မတရားသိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးပါရန္၊ ၁၉၉၂ ခုနွစ္မွ စ၍ တရားဝင္သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ယာေျမမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးပါရန္၊ သိမ္းပိုက္ခံေျမမ်ား၏ အနီးအနားရွိ ေျမမ်ားကုိ အာဏာစက္ျဖင့္ အတင္းအဓမၼ လုယူထားသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေပးအပ္ပါရန္။

(၁၀) ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင မွ ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔အား လက္ခံၿပီး ဝင္ေရာက္စံုစမ္းခြင့္ျပဳပါရန္။ 

16.5.2017

Burmese Rohingya Organisation UK ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

"မီး႐ိႈ႕၊ ထိုးသြင္း၊ ေသနတ္ပစ္- ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား"ဟုအမည္ရသည့္ အစီရင္ခံစာ အသစ္တစ္ရပ္အား Burmese Rohingya Organisation UK မွ ယေန႔ထုတ္ ျပန္လိုက္သည္။

ကာလရွည္ၾကာ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာ့လူနည္းစု ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေန သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႕တြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပုံစံအသစ္တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ရသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ လက္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္န ယ္ျခားေစာင့္စခန္းသုံးခုအား လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ၊ ကိုးဦးေသဆုံးခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈအား လက္တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚစနစ္တက် စီမံထားသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၌ လူသားထုတစ္ရပ္လုံးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ စနစ္တက်ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားသည့္မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၃) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ "လွ်ပ္တစ္ျပက္ အစီရင္ခံစာ" ၌အက်ယ္တဝင့္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အျခားအစိုးရ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားကာ စနစ္တက်စီမံထားသည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္စက္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အရပ္သားမ်ား အေပၚပစ္မွတ္ထား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား သက္ေသခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ား၏ စီစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားလည္း ၎အစီရင္ခံစာတြင္ပါသည္။ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ အသက္ (၈) ႏွစ္အရြယ္ ရွိကေလးငယ္၏ ဖခင္အားသတ္ျဖတ္ျပီးေနာက္ ထိုကေလးငယ္ရွိရာ ေနအိမ္ကိုမီး႐ိႈ႕ခဲ့သျဖင့္ ကေလးငယ္ မီးေလာင္ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာအားစီးနင္း တိုက္ခိုက္စဥ္ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္အရြယ္ကေလးတစ္ဦးအား အေနာက္မွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ သည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ စုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔ (Fact Finding Mission) အား တားဆီးပိတ္ပင္ကန္႕ကြက္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အား ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ ခြင့္ျပဳလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ဟု ၎အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားကာ၊ အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (Fact Finding Mission) အားမျဖစ္မေန တားဆီး ပိတ္ပင္ခဲ့ပါက၊ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ အခ်က္အလက္အေထာက္ အထားမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း၌ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ၎အစီရင္ခံစာ၌ သရုပ္ျပ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၎အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ၎အစီရင္ခံစာတြင္အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရမွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အတြင္း လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့မႈ အေပၚအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီး၊ အခ်က္ အလက္အေထာက္အထားမ်ားစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာထြက္ရွိျပီးေနာက္တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္မပ်က္မကြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဤတစ္ၾကိမ္တြင္မူ တစ္စုံတစ္ရာလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက၊ ထိုသို႔ေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္တိုက္ေတြ႕ၾကဳံေနရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Burmese Rohingya Organisation UK ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဦးထြန္းခင္ ဖုန္း-+44 7888714866 အားဆက္သြယ္ရန္။
၂၀၁၇ မတ္လ (၂၇) ရက္

အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ အုပ္စုမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား က်ဴးလြန္မႈ အပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လူနည္းစုမ်ား အာဏာမဲ့မ်ား လူ႔အခြင့္ေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ မ်ား၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ “ႏိုင္ငံတကာ မႈခင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္” ဖြဲ႔စည္း႐န္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္အား ကန္႔ကြက္၊ ဟန္႔တား၊ တားဆီး၊ ပိတ္ပင္ သည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔၊ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္ အာဏာပိုင္၊ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ အၾကမ္းဖက္ ကမၻာ့ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

“ႏို္င္ငံတကာ မႈခင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္”သည္ ရခိုင္ေဒသ တစ္ခုတည္းကိုသာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ျမန္မာျပည္မ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ေဖၚထုတ္မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၍- အဆိုပါ “ႏို္င္ငံတကာ မႈခင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္”အား ကန္႔ကြက္သူ၊ ဟန္႔တားသူ၊ တီးဆီးပိတ္ပင္သူ မည္သူ သည္ မဆို ျမန္မာအ၀ွမ္းရွိ ဖိႏွိပ္ခံ လူနည္းစုမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ား အားလံုး၏ ဘံုရန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ သတ္မွတ္သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ က်ဴးလြန္သူတို႔အား ေဖၚထုတ္အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္သည္အား ဟန္႔တားသူ၊ ကန္႔ကြက္သူ၊ သေဘာမတူသူ အားလံုးသည္ သမိုင္းတရားခံ စင္စစ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement
ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း-

ဇန္န၀ါရီလ (၂၉ ) ရက္၊ ၂၀၁၇

လက္ရွိ အာဏာရ အစိုးရ ပါတီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီ၏ ဥပေဒ အႀကံေပး ပညာရွင္ ေရွ႔ေနႀကီး ဆရာဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံမႈ အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။

လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈအား တင္းက်ပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္၊ ၿမိဳ႔ျပ(ေသနတ္)လက္နက္မဲ့ ဇံုလည္း ျဖစ္ေသာ ေနရာတြင္ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး ဦးကိုနီအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံသည္ ဆိုျခင္းမွာ အဆိုပါ လုပ္ႀကံမႈအား တရား၀င္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အဆိုပါ အမႈအား တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္၍ တရားအစစ္အား ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေပးရန္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအား ေတာင္းဆိုပါသည္။


မုဟမၼဒ္ တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Rohingya Exodus