ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား


ျမန္မာ့ေျမမွ မြတ္စလင္မ်ား

MOSHE YEGAR ေရးသားေသာ THE MUSLIMS IN BURMA (A study of a minority group) ကုိ ၀ါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏုိင္ ျပန္ဆုိသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားရုိဟင္ဂ်ာမ်ား

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ Burmese Rohingya Association in Japan (BRAJ) မွထုတ္ေ၀သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားရုိဟင္ဂ်ာမ်ား


ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွထုတ္ေ၀သည္။ျမန္မာျပည္သား မြတ္စလင္(မ္) ျဖစ္စဥ္သမုိင္းႏွင့္အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္

ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး (မန္း) (သမုိင္းသုေတသီ) ေရးသားသည္။

ျမန္မာျပည္သား မြတ္စလင္(မ္) ျဖစ္စဥ္သမုိင္းႏွင့္အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္

Rohingya Exodus