ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အစၥလာမ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး အပုိင္း (၁)


“လားအိက္ရားဟ ဖိဒ္ဒီးန္’’ 

(ကုရ္အာန္ က်မ္း ၊ က႑ ၂ ၊ အပုိဒ္ ၂၅၆) 

အဓိပၸါယ္ - မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကုိမွ် အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ အတင္း အဓမၼ အလ်င္း မျပဳ လုပ္ရ။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ၏ ေခာတ္အ ခါက မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕၌ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ၀င္ မ်ား ေရာေႏွာ ေနထုိင္ ၾကသည္။ ဂ်ဴးအမ်ားစုမွာ စာတတ္ ေပတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မုစ္လင္မ္ မိဘမ်ား၏ သားသမီး မ်ားသည္ ဂ်ဴးတုိ႔ထံမွ စာေပ သင္ၾကား ရသည္။ ထုိအခါ ကေလးငယ္ အခ်ဳိ႕မွာ ဂ်ဴးတုိ႔ႏွင့္ အေန နီးရာမွ ဂ်ဴးဘာသာအား ခုံမင္ သြားၾကသည္။ မုစ္လင္မ္ မိဘ မ်ားသည္ ဂ်ဴးဘာသာ ခုံမင္ ေနေသာ မိမိတုိ႔၏ သားသမီး မ်ားအား အစၥလာမ္ ထဲသုိ႔ ၀င္ရန္ အတင္း အဓမၼ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိ ေလသည္။ ထုိအခါ အလႅာဟ္ အရွင္ ၿမတ္သည္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ထံ အထက္ပါ ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ကုိ ခ်ေပး လုိက္ သည္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ ၎မုစ္လင္မ္ မိဘတုိ႔အား ေခၚယူ၍ မိမိတုိ႔၏ သားသမီး မ်ားအား အစၥ လာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ အတင္း အဓမၼ ၀င္ေရာက္ ခုိင္းျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ ေလသည္။ သိရသည္မွာ အစၥလာမ္သည္ သူစိမ္း တရံစာ ဘာသာ ၿခားအား အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ သြပ္သြင္းဖုိ႔ ေနေနသာ ၊ မုစ္ လင္မ္ မိဘက မိမိ၏ သားသမီး ကုိပင္ အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ အတင္း အဓမၼ ၀င္ေရာက္ ေစျခင္း ကုိပင္ တားျမစ္ ထားသည္။ အစၥလာမ္သည္ ဤမွ်ပင္ လူ႔အခြင့္ အေရး အျပည့္ အ၀ ေပးထားေသာ သာသနာ ျဖစ္ေပသည္။ 

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဂ်ဴးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ မ်ားႏွင့္ အေရာင္း အ၀ယ္ အေပး အယူ မ်ား ျပဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ ေခာတ္အခါ မွာေကာ ၊ အရုိက္ အရာ ဆက္ခံသူ ခလီဖဟ္ သမၼ တ ႀကီးမ်ား၏ ေခတ္တြင္ပါ ဘာသာ ျခားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေနထုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္း စာအုပ္ မ်ားတြင္ ခုိင္ လုံစြာ ရွိေပသည္။ ဒုတိယေျမာက္ သမၼတႀကီး အုမရ္ဗင္န္ ခတၱားဗ္ထံတြင္ ၀စီးက္ အမည္ရွိ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္ေသာ သခၤ်ာ ပညာရွင္ ၀န္ထမ္း တစ္ဦး ရွိခဲ့ၿပီး သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး အုမရ္ဗင္န္ ခတၱားဗ္၏ အနားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ စတုတၳေျမာက္ သမၼတႀကီး အလီ သခင္ လက္ထက္တြင္ သမၼတျဖစ္သူ အလီသခင္ႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တစ္ဦးတုိ႔ အမႈ ျဖစ္ပြားရာ တရားရုံးမွ သမၼတ အလီ သခင္အား အမႈ ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည့္ သမုိင္း ၿဖစ္ရပ္လည္း ရွိေပသည္။ ဤအခ်က္ မ်ားက အစၥလာမ္ သာ သနာတြင္ ဘာသာ လူမ်ဳိး ခဲြျခားျခင္း အလ်င္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရုံမက ဤအခ်က္ ကုိပင္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ အဓိပတိႀကီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ ျပသသြား ၾကေပသည္။

အစၥလာမ္သည္ ႏွလုံးသားကုိ အေျခခံေသာ သာသနာ ၿဖစ္ေပသည္။ လူတစ္ေယာက္ စိတ္ႏွလုံးသား ထဲမွ မပါဘဲ အဘယ္မွ်ပင္ မုစ္လင္မ္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ဟစ္ေၾကြး ေနပါေစ၊ မုစ္လင္မ္ ကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္ ေနပါေစ ၊ မုစ္ လင္မ္ ျဖစ္မသြားေပ။ မုစ္လင္မ္ ၿဖစ္ရန္ အစၥလာမ့္ ယုံၾကည္ခ်က္ မ်ားအား ႏွလုံးသား ထဲမွ ႏွစ္ႏွစ္ ကာ ကာ လက္ခံဖုိ႔ လုိအပ္ ေပသည္။ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ တုိက္တြန္းခ်က္ မွမပါဘဲ ၊ မည္သည့္ မက္ လုံးမွ မေပးဘဲ လူတစ္ေယာက္အား ႏွလုံးသားထဲမွ လက္ခံ လာသည္ အထိ အစၥလာမ္ အေၾကာင္း တင္ျပ ၿခင္းျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ဖက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚ ရသည္။ ဤနည္းမွ အပ အျခား မည္သည့္ နည္းႏွင့္ မွ အစၥလာမ္ ဖက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း မျပဳပုိင္ေပ။ အျခား နည္းျဖင့္ အစၥလာမ္ ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေစ ခဲ့လွ်င္လည္း ထုိ၀င္ေရာက္ လာသူအား မုစ္လင္မ္ဟု ေခၚဆုိခြင့္ လုံး၀မရွိေပ။ ႏွလုံးသား၏ ခံယူခ်က္ သက္သက္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာသူကုိသာ မုစ္လင္မ္ဟု အသိ အမွတ္ ျပဳရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ထဲသုိ႔ အတင္း အဓမၼ သြပ္သြင္းသည္ ဆုိေသာ စကားမွာ မျဖစ္ ႏုိင္ေသာ ၊ အေျခ အျမစ္ မရွိေသာ ၊ လုပ္ႀကံ ဖန္တီး ထားေသာ စကားသာ ျဖစ္ေပသည္။

အာေရ ဗီးယား ကြ်န္းဆြယ္ တစ္ခုလံုးကို မုစ္လင္မ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေန႔ အာရပ္ တစ္ခြင္မွာ ခရစ္ယာန္ ကိုးကြယ္သူ Coptic Christian (ကိဗ္သြီ) အေရ အတြက္ ၁၄ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္္။ ၎ ၁၄ သန္း ေက်ာ္ေသာ ခရစ္ယာန္ တုိ႔က မ်ဳိးရုိး စဥ္ဆက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကုိ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ရင္း အာရပ္ ကမာၻ၌ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ လာၾကသည္။ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံကုိ မုစ္လင္ မ္ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေပမဲ့ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာ ဝင္ဟာ ဒီေန႔ထိ စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၈၀% အတိုင္း အတာျဖင့္ လူမ်ားစု အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မုစ္လင္မ္ေတြ အင္အား ရွိလာရင္ လူေတြကို အစၥလာမ္ ဘာသာထဲ အတင္း ဝင္ခိုင္း ၊ မဝင္ရင္ သတ္ပစ္ တာတို႔ လုပ္ရုိး မွန္လွ်င္ ယေန႔ အာရပ္ ကမာၻ မွာလည္း ခရစ္ယာန္ေတြ ရွိစရာ အေၾကာင္း မရွိသလုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မွာလည္း မြတ္စလင္မ္ ဦးေရဟာ လူမ်ားစု အျဖစ္ ရွိေနသင့္ ပါတယ္။

ယေန႔ အင္ဒုိ နီးရွား ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ မုစ္လင္မ္ အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရွိပါတယ္။ ၁၂၉၁ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ႀကီး မာကုိပုိလုိဟာ တရုတ္ျပည္မွ အျပန္ စူမာၾတားကၽြန္း ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး နတ္ကုိးကြယ္သူ တုိ႔အၾကား မုစ္လင္မ္ တုိ႔ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရေၾကာင္းႏွင့္ မုစ္လင္မ္ အုတ္ဂူ ကုိလည္း ေတြ႕ခဲ့ ရေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ အဲ့ဒီ ေနာက္ပုိင္း အင္ဒုိနီးရွားမွာ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ အေရ အတြက္ဟာ တစ္စတစ္စ မ်ားျပား လာခဲ့သည္။ မည္သည့္ မုစ္လင္မ္ စစ္တပ္ (သုိ႔မဟုတ္) သာသနာ ျပဳမႈ တစ္စုံတရာ မေတြ႕ရဘဲ အင္ဒုိနီးရွား အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ အစၥလာမ္ သာသနာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမာၻ႔သမုိင္းက အံ့ဖြယ္ အေၾကာင္း အရာအျဖစ္ တင္ျပ ထားၾကသည္။

က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ က႑ ၄၊ အပုိဒ္ ၃ တြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က မုစ္လင္မ္ အမ်ဳိးသား မ်ားအား ဇနီး မိန္းမ ၁ ဦးသာ ယူၾကရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။ တစ္ဦး ထက္ပုိ၍ ယူလုိပါ ကလည္း အလြန္ဆုံး ၄ ေယာက္ သာ ယူရန္ ကန္႔သတ္ ထားသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ မုစ္လင္မ္ ေလာကတြင္ မိန္းမ ၄ ေယာက္ ယူသူသည္ မုစ္လင္မ္ အမ်ဳိးသား အေယာက္ ၁ ေထာင္တြင္ ၁ ေယာက္ပင္ မရွိေပ။ မိန္းမ ၂ ေယာက္ယူသူပင္ ၁၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္ႏႈန္း ရွိခ်င္မွ ရွိမည္။ ဤအေရ အတြက္မွာ အျခား ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ မ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မကြာျခားပါ။ သုိ႕ျဖစ္ရာ မုစ္လင္မ္ တုိ႔အား သားေဖာက္ သာသနာ ျပဳသည္ဟု စြတ္စဲြ သမုတ္သူမွာ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည္းေသာ လူ႔ဗာလသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

(ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။) 

Written By Nurullah MUG 
Tafseer Reference- Ma a limul Irfan 
(Maulana Abdul Hameed Sawati)

အစၥလာမ့္ အဆုံးအမမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus