ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ ေျမာက္ဘက္ဆုံး ဗႏၶဳလရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ဳိးစုံ ခံေနရMYARF
RB News
23.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ဆုံးရြာ ျဖစ္သည့္ ဗႏၶဳလ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသုိ႔ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စုစုေပါင္း (၂၀) ဦးေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ဌာနေပါင္းစုံ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးမည္ဟု ဆုိကာ ရြာအတြင္းရွိ အိမ္တုိင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး မိသားစု၀င္မ်ား အားလုံးကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းႏွင့္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား အပ္ႏွံထားသည့္ ေျပစာမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္၍ အိမ္ျပင္သုိ႔ ထြက္လာခုိင္း ခဲ့သည္။ 

ေနအိမ္မ်ား အတြင္းမွ ထြက္လာသူ အားလုံးကုိ တန္းစီးခုိင္းၿပီး အသက္ (၁၈) ႏွစ္အထက္ႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ဟုဆုိကာ အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္မ်ားကုိ ေနအိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ျပန္၀င္ခုိင္းၿပီး၊ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ အထက္မ်ားကုိ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေျပစာမ်ားကုိ မ.က.ဖ အဖြဲ႔သုိ႔ အပ္ႏွံ ေစခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ေလွ်ာက္လႊာ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ အတင္းအဓမၼ လက္ေဗြမ်ား ႏွိပ္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ အတင္းအဓမၼနည္းျဖင့္ အိမ္ေျခ (၃၅) လုံးမွ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ အထက္ လူဦးေရ (၁၁၃) ဦးကုိ ခုိး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား အျဖစ္ အတင္းအဓမၼ လက္ေဗြႏွိပ္ခုိင္းခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။ အဆုိပါရြာသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္ဆုံး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံး ရြာျဖစ္သည္။ ေရွးအခါက အဆုိပါ ေနရာတြင္ အင္တူလာႏွင့္ ေဘာက္တူလာဆုိ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာႏွစ္ရြာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ဆုံးရွိ အင္တူလာရြာကုိ ေတာင္ဘက္ဆုံးရွိ ေဘာက္တူလာရြာသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အတင္းအဓမၼ ေရြ႕ေျပာင္း ခုိင္းခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ ေဘာက္တူလာ ရြာသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ သြားခဲ့ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ ေအာက္ပုိင္း ရြာမ်ားသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ လည္းေကာင္း အသီးသီး ထြက္သြားခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ေဘာက္တူလာရြာကုိ ဗႏၶဳလရြာဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့သည္။ 

အင္တူလာရြာတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ၿပီး၊ အင္တုမရရြာဟု အမည္သစ္ ေပးခဲ့သည္။ နယ္စပ္နားတြင္ ရခုိင္ရြာ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ လုံၿခဳံေရး အတြက္ တပ္စခန္း တစ္ခု ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 

အင္တူလာႏွင့္ ေဘာက္တူလာ ရြာႏွစ္ရြာကုိ စုေပါင္း၍ ဗႏၶဳလရြာဟု အမည္ေပးၿပီးေနာက္ ေတာင္ဘက္တြင္ ေအာင္ခ်မ္းသာသက္ ရြာအသစ္ တစ္ရြာခ်ထားၿပီး၊ တပ္စခန္း တစ္ခုလည္း ခ်ထားကာ ရုိဟင္ဂ်ာရြာကုိ ၀န္းရံထားခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ န.စ.က စခန္း တစ္ခုကုိ ရုိဟင္ဂ်ာရြာ အနီးတြင္ ထပ္မံခ်ထားခဲ့သည္။ အဆုိပါ စခန္းေနရာတြင္ ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေနရာယူထားသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာရြာ ႏွစ္ရြာ စုစည္းၿပီးေနာက္ အိမ္ေျခ (၈၂) လုံး ရွိခဲ့သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လယ္ေျမ၊ စားက်က္ေျမမ်ားကုိ ရခုိင္ရြာသားမ်ား၊ သက္ရြာသားမ်ားႏွင့္ တပ္စခန္းမ်ားက ရန္ပုံေငြ အတြက္ဟု ဆုိကာ သိမ္းခဲ့သည္။ ရြာေတာင္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ရွိ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရြာအနီးရွိ န.စ.က စခန္းမ်ားတြင္ ၿခံစည္းရုံ ကာေပးရျခင္း၊ အေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေပးရျခင္း၊ စခန္းျပင္ပ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း၊ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ေပးရျခင္းမ်ား အျပင္၊ နယ္လွည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ စခန္းအေျပာင္းအလဲ စစ္တပ္မ်ား အတြက္ အတင္းအဓမၼ ေပၚတာ ဆြဲခံရျခင္း၊ စစ္တပ္၊ ရဲလုံထိန္းမ်ား၏ စားနပ္ ရိကၡာမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ ေပးေရးအတြက္ ေပၚတာဆြဲခံရျခင္း၊ စခန္း (၃) ခုလုံးတြင္ ညေစာင့္ လုံၿခဳံေရး လုပ္ေပးရျခင္း၊ အိမ္ၿခံ၀င္းတြင္ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား လုယက္ခံရျခင္း၊ ရြာမွ ထြက္ၿပီး ခေမာင္းဆိပ္ ေဈးသုိ႔ သြားႏုိင္ရန္ တစ္ရက္ထြက္ခြင့္ကုိ ဟင္းခ်ဳိမွဳန္႔ အႀကီးတစ္ထုပ္ႏွင့္ Sun ဓါတ္ခဲ တစ္စုံ ေပးေဆာင္မွသာ ထြက္ခြင့္ရျခင္း စသည့္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ ေပါင္းစုံကုိ ခံစားေနရသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus