ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ရခုိင္ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္


ေအာင္ေအာင္
RB News
ဒီဇင္ဘာ (၃)၊ ၂၀၁၂

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။ ။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ရခုိင္လူမ်ဳိးၾကားေျပလည္မႈရရွိရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ဗုိလ္မွဴး  ေဟာင္းထြန္းေက်ာ္ဦး၏ေနအိမ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔က ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္းထြန္းေက်ာ္ဦး၏သမီး၊ လက္ရွိ NGO တြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား၏လက္ရွိအေျခအေနမွာအလြန္ဆုိးရြားေနေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ရွဴရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္ၾကည့္ရွဴခဲ့ေၾကာင္း၊ အစာအာ ဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားႏွင့္အငတ္ေဘးႀကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔မွ ဆန္ႏွင့္ပဲ မ်ား ေထာက္ ပံ့ေနေသာ္လည္းလုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းတုိ႔ကုိ အက်ယ္တ၀န္ ႔ရွင္း လင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရခုိင္လူမ်ဳိးကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာအသုံးအႏႈန္းမသုံးစြဲရန္ကန္႔ကြက္ရာ၊ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ကုိယ္စားလွယ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျပလည္မႈရရန္အေျဖရွာေနသည့္စပ္ၾကားတြင္ ရခုိင္မြတ္စလင္မ်ားဟု သုံးစြဲရန္ တုိက္တြန္းေသာ္လည္း အျခားရခုိင္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔အျပန္အလွန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၿပီးေနာက္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ သည့္ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပလွ်င္ပုိ၍သင့္ေတာ္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေလးနာရီၾကာက်င္းပခဲ့ေသာ္လည္းတစ္စုံတစ္ရာရလာဒ္မရရွိခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ 

ဗုိလ္မွဴးေဟာင္းထြန္းေက်ာ္ဦးသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားပါတီ ကုိဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့ သူ ျဖစ္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဘဂၤါလီဟုသုံးစြဲျခင္းကုိကန္႔ကြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ "ရခုိင္ျပည္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းႏွင့္အနာဂတ္ရခုိင္ျပည္" စာအုပ္ကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ေရးသား ခဲ့သည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus