ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

၁၉၄၂ ခု အာရ္ကန္ ေဒသတြင္ အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ (အပုိင္း ၂)


မဟာမင္းခန္႔
RB News
21.4.2013

အပုိင္း (၁) မွ အဆက္

မစၥတာ အဒူလ္ ဂဖၹါရ္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အရာရိွ ႀကီးမ်ားသည္ ထုိစဥ္က ၿမိဳ႕တာ၀န္ခံ မ်ားျဖစ္ ေပရာ၊ ရခုိင္ လူ မ်ဳိး တုိ႔အား ၿပန္လည္ ေနရာ ခ်ထား ေပးရာတြင္ အားသြန္ ခြန္စုိက္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ရ ခုိင္ ေတာင္ ပုိင္း ေဒသ တြင္ လူသတ္ပဲြ ေၾကာင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ဇယား တြင္ ၿပထား သည့္ အတုိင္း ရုိဟင္ ဂ်ာ မ်ား ေန ထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ကုိးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀၇ ရြာကုိ ရခုိင္တုိ႔က လံုး၀ နီးပါး ဖ်က္ဆီးပစ္ ခဲ့ သည္။ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ေက်းရြာ မ်ားကုိမူ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔က သိမ္းပုိက္ ႏုိင္ ခဲ့ၿပီး၊ ျပန္လည္ ေနထုိင္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ စစ္ေျပး တစ္ခ်ဳိ႕ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ တုိ႔သည္ မူ ရင္း ေန ထုိင္ ခဲ့ ရာ ေဒသမ်ား (ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕နယ္) သုိ႔ ၿပန္လည္ ေနထုိင္ရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္ လည္း ရခုိင္ လူမ်ဳိး မ်ားက ခြင့္ မ ၿပဳခဲ့ေပ။တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာညီေနာင္ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ဘူးသီး ေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာ နယ္ေျမ မ်ားသုိ႔ ခုိလံႈ ေနထုိင္ ခဲ့ရ ေလသည္။ ထြက္ေျပး လာေသာ ရုိဟင္ ဂ်ာ တုိ႔ ၏ အုိး အိမ္ လယ္ယာေျမ ကၽြဲႏြား တိရစၧာန္ မ်ားကုိ မတရား သိမ္းပုိက္ ထားေသာ ရခုိင္ လူမ်ဳိး တုိ ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တုိ႔၏ ဥစၥာ ပစၥည္း မ်ားစြာျဖင့္ ယခု အခ်ိန္ထိ သက္ေတာင့္ သက္သာ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့စြာ အသက္ ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသည့္ အျပင္၊ သိမ္းပုိက္ခံ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔၏ အုိးအိမ္ လယ္ယာေျမ မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ ေပး အပ္ရန္ မည္သည့္ အခါမွ မစဥ္းစား ေတာ့ေပ။
ယခု အခ်ိန္ထိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ေျခာက္ေထာင္ ခန္႔သည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရ္ွ ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ခရုိင္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ ေနထုိင္ လ်က္ရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဒု - မဟာ မင္းႀကီး ဦးေက်ာ္ခုိင္ သည္ ထုိဒုကၡ သည္ မ်ားကုိ လက္ခံရန္ ခါးသီးစြာ ျငင္းပယ္ ခဲ့သည့္အျပင္ ထုိစဥ္က ဒုကၡသည္ မ်ားျပန္လည္ လက္ ခံေရး ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ရိွ လာေသာ အိႏၵိယ ကုိယ္စား လွယ္ေတာ္ ႀကီး `မစၥတာ ဂါန္ဒီ ဗီးယား´ ၏ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား သယ္ေဆာင္ လာမည့္ မီးသေဘၤာ ကိစၥ ေဆြးေႏြး ကမ္းလွမ္း လာသည္ ကုိလည္း အလြန္ ခါးသီးစြာ ျငင္းပယ္ ခဲ့သည္။ အမွန္ စင္စစ္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ မ်ားကုိ ၾကာရွည္စြာ မထိန္းသိမ္း ႏုိင္သည့္ အျပင္ ဒုကၡသည္ စခန္း ကုိလည္း ပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။ 

ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား ရက္ရက္ စက္စက္ အၾကင္နာ မဲ့စြာ သတ္ျဖတ္ ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ `အန္ေသာ္နီ အိရ္၀င္း´ သည္ "စစ္ပဲြ စတင္ မျဖစ္ပြား ခင္က အာရ္ကန္ ျပည္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ လူမ်ဳိးတုိ႔ အတူ ယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ဳိးေရး ဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္း ေပၚထြက္ လာၿပီး စစ္မက္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ၎စစ္ပဲြ ေၾကာင့္ ရခုိင္ လူမ်ဳိး တုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္ ေတာင္ပုိင္း ေဒသကုိ လႊမ္းမုိး ထားႏုိင္ ခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔သည္ ေျမာက္ပုိင္း တြင္ စဲြၿမဲစြာ ေနထုိင္ လာခဲ့သည္။ လူသတ္ ပဲြတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ မ်ားကုိ လက္နက္ အင္အား သာလြန္ေသာ ရခုိင္ လူမ်ဳိးတုိ႔က ႀကိဳက္သလုိ ခ်ယ္လွယ္ စုိးမုိး ထားႏုိင္ ခဲ့စဥ္ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔သည္ အလြန္႔ အလြန္ ၄ ေပ အထိသာ ရွည္လ်ားေသာ ဓါးရွည္ တုိ႔ျဖင့္ ခုခံခဲ့ ရသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔အထိနာ ေသြးေခ်ာင္း စီးခဲ့ရသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔သည္ ေခတ္မီ ရုိင္ ဖယ္ ေသ နတ္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ စနစ္ တက် ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ ထားေသာ ရခုိင္ တုိ႔၏ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္း တုိက္ပဲြကုိ မည္သုိ႔မွ် မယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္သျဖင့္ အသက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ဆံုးရံႈးခဲ့ ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ သခင္ဆုိး မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ေၿမာက္ပုိင္း ေဒသသုိ႔ ခ်ဥ္း ကပ္ ေလ တုိင္း ေဒသေန အမာခံ တုိ႔ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ ရသျဖင့္ ရခိုင္ လူမ်ဳိး တုိ႔ ေရွ႕မ တုိး ႏုိင္ ပဲ ေနာက္ဆုတ္ ခဲ့ရသည္။ ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ရင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္ ရာတြင္ ရခုိင္ တုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် ရင္ဆုိင္ ႏုိင္စြမ္း မရိွခဲ့ပါ" ဟု ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔၏ သတၱိကုိ ခ်ီး က်ဴး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ 

ထုိပဋိပကၡ ေၾကာင့္ အာရ္ကန္ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသကုိ လႊမ္းမုိး ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားေန ထုိင္ရာ ေဒ သႏွင့္ ေတာင္ဖက္ ပုိင္းကုိ လႊမ္းမုိးေသာ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသ အျဖစ္ သိသာ ထင္ရွားေသာ ထူးျခား အဂၤါရပ္ တစ္ခု သဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ လာရသည္။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နယ္ေျမ တစ္၀ုိက္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားလႊမ္းမုိး ေသာေဒသ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ရခုိင္မ်ား မည္သုိ႔မွ် မထုိးေဖာက္ ႏိုင္သျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအေပၚ မေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင့္ အခ်ဥ္ ေပါက္လာ ခဲ့သည္။ 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုိစဥ္က လူနည္းစု ၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ လူမ်ဳိး ဦးဘုိးညိဳသည္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ား အၾကား ေနရာ ဖလွယ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူသည္ ႏုိင္ ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထံသုိ႔ ရုိ ဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ကုိးေသာင္း ခန္႔ကုိ ရခုိင္ လူမ်ဳိး အမ်ား စု တုိ႔ေန ထုိင္ရာ ေတာင္ ပုိင္း ေဒသ သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ ေစျခင္းျဖင့္ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ား စု ေနထုိင္ ရာ ရခုိင္ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသ အား အေရွ႕ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေပါင္းစည္း လုိက ေပါင္းစည္း လုိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႕၏ စိတ္ကူးဥာဏ္ အႀကံ အစည္မွ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ႏုိင္မည္ဟု ယူဆ ရေသာ စာတမ္းကုိ အစုိးရထံ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပ ခဲ့သည္။ ဤနည္း အားျဖင့္ ရခုိင္ လူမ်ဳိး အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒီ တုိ႔ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ထံပါးတြင္ ပက္စက္ ယုတ္မာေသာ ကူလီ ကူမာ လုပ္ရပ္ မ်ားကုိ လုပ္ႀကံ ဖန္တီး၍ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အစုိးရက ပံ့ပုိး ကူညီေသာ ေအာ္ပေရးရွင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လုပ္ႀကံ ဖန္တီး ဆင္ႏဲြ ေစ ကာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔အား ဘုိးဘြားပုိင္ နယ္ေျမမွ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္၊ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္း လံုးပါးပါး သြားေစရန္ တစ္နည္း၊ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ အမ်ဳိးတံုး သြားေစရန္ စီမံကိန္း အသြယ္သြယ္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေလသည္။ 

ဤသုိ႔ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ား တင္ျပ လာေသာ အေၾကာင္း အရာကုိ ဦးႏု အစုိးရ AFPFL က စိတ္၀င္ တ စား ျဖစ္လာၿပီး၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ `သူလာ သူလီ´ ေက်းရြာတြင္ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ က တည္း က ေနထုိင္ လာခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ အျမစ္ ျဖတ္ေခ်မႈန္း၍ အေရွ႕ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အျခား ေန ရာ ေဒ သမ်ားမွ ေခၚေဆာင္ လာေသာ ရခုိင္ မ်ားကုိ အစားထုိး ေနရာခ် ထားေပးၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား က်န္ရစ္ ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ၊ အုိးအိမ္၊ ကၽြဲႏြား တိရစၧာန္ မ်ားႏွင့္ အျခား ကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္း မ်ားကုိ ရခုိင္ လူမ်ဳိး တုိ႔အား ခဲြေ၀ ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ကဦးစီး၍ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ မတရားမႈ ကုိခံခဲ့ရသည့္ အျပင္ မိမိ တို႔ပုိင္ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား လည္း လက္လႊတ္ ဆံုးရံႈး ခဲ့ရ ေလသည္။ 

ထုိနည္း လည္းေကာင္းပင္ ရခုိင္ လူမ်ဳိး စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး အသင္း ANUO မွ ရခိုင္ အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒီ တုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိယ္ပုိင္ အခြင့္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အား စဥ္ဆက္ မျပတ္ ကုန္းတုိက္ ဆန္႔က်င္ ေျပာဆုိ ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္း အစုိးရ၏ အစီ အစဥ္ အရ နတ္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တုိ႔၏ ေက်းရြာ ေပါင္း ၂၀၀ ကုိ အာရ္ကန္ အတြင္းပုိင္း ေဒသသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစကာ ၎လစ္လပ္ သြားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ထုိလူ ဦးေရႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ရခုိင္ မ်ားကုိ အာရ္ကန္ ျပည္အႏံွ႔ ေဒသ မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေန ထုိင္ ေစမည္ဟု ရခုိင္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီ တုိ႔ဖက္မွ သြားပုတ္ ေလလႊင့္ သတင္း ထုတ္လႊင့္ ခဲ့သည္။ ၎ အျပင္ အေရွ႕ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံမွ တရား မ၀င္ ေမွာင္ခုိ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ မႈႏွင့္ လူစိမ့္ ၀င္လာ မႈတုိ႔ကုိလည္း တားဆီး ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ မုတ္သုံ ရာသီ ၿပီးေနာက္ နတ္ျမစ္ နယ္စပ္ကုိ ပိတ္ပစ္ လိမ့္မည္ဟု သတင္း ထြက္လာ ခဲ့သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မစၥတာအဒူလ္ဂဖၹါရ္ႏွင့္ အျခား ရုိဟင္ ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္း အိမ္ေစာင့္ အစုိးရ၏ ျပည္ထဲေရး ဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ အား ေတြ႔ ဆံု ေမးျမန္း ေသာအခါ ၎မွ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ထံတြင္ ဤသုိ႔ အစီ အစဥ္ မရိွပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ မမွန္ သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနျခင္းမွာ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီ တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ သာျဖစ္ သည္ဟု ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ 

လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားမႈ၏ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ေပါင္းမ်ားစြာ တုိ႔သည္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခုိလံႈ ခဲ့ရၿပီး၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ စပ္ၾကား ကာလ အေတာ အတြင္းလည္း လူသံုးေသာင္း ေက်ာ္တုိ႔သည္ ယခင္ အေနာက္ ပါကစၥတန္ နုိင္ငံသုိ႔ ရခုိင္ လူမ်ဳိး တုိ႔၏ ရက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈ အေပါင္းမွ တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပး ခဲ့ေလသည္။ လူမ်ဳိးေရး အဓိ ကရုဏ္း သည္ ရခုိင္ (ေမာ့ဂ္) `BTF’ ေခၚ ဗမာျပည္ နယ္စပ္ ေဒသ ကြပ္ကဲ ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖဲြ႔ေၾကာင့္ အရိွန္ အ ဟုန္ ျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီး၊ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ပုလိပ္ တုိ႔ျဖင့္လည္း အားျဖည့္ ခဲ့သည္။ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅) (POPA) အ ရ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ထားခံရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား ၿဖစ္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကံညိဳျပင္ ေက်းရြာမွ `မစၥတာ အာဇ္ဟားရ္ ဟူဆိန္´ ႏွင့္ ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကာစာ ရီ ဘီလ္ ေက်းရြာမွ `ဦးေမာ္တီ ရာ့ဟ္မန္´ တုိ႔ထံမွ အတင္း အဓမၼ ေငြညွစ္ျခင္း ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ ရသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအေပၚ အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးကာ သတ္ျဖတ္ ပဲြတစ္ခု ျဖစ္ပြား ေစခဲ့သည္။ ၎ျဖစ္ရပ္ အတြက္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ရခုိင္ (ေမာ့ဂ္) ေခါင္းေဆာင္ တစ္ခ်ဳိ႕ ၀မ္းနည္း ေၾကကဲြေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ ခဲ့သည္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထု တစ္ရပ္ လံုး၏ စိတ္ႏွလံုး ထဲတြင္ ယခု ထက္တုိင္ ၾကားေန ျမင္ေန ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤနည္း အားျဖင့္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီ တုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔အား သုတ္သင္ ရွင္းလင္း၍ မလံုေလာက္ ေသးသည္ဟု ယူဆ သျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ အစုိးရမွ `လ၀က´ ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ေနသည့္ လူဦးေရ စီစစ္ေရး စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏဲႊ ေစကာ ၁၉၅၉ ခု ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ေသာင္း သံုးေထာင္ခန္႔ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ေသာင္း ခန္႔ေလာက္ကုိ တစ္ ဖက္ ႏုိင္ ငံသုိ႔ ႏွင္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ လူမ်ဳိး တုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤသုိ႔ လူမဆန္ ယုတ္မာ ပက္စက္သည့္ မေကာင္းႀကံ စိတ္ဓါတ္ မ်ားကုိ အစဥ္ ေမြးထုတ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား အခ်ိန္ အခါ အားေလ်ာ္စြာ မလိမ့္ တပတ္ မဆီ မဆုိင္ တင္ျပ လာခဲ့ေသာ တုိင္ၾကား ခ်က္မ်ာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ က လည္း မလႊဲ မေရွာင္သာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔အေပၚ စစ္ဆင္ေရး အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆင္ႏဲႊကာ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီ တုိ႔၏ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္ေရး တုိက္ကြက္တြင္ အစဥ္ တစုိက္ ပါ၀င္ ဆင္ႏဲႊ ခဲ့ေလသည္။ ဘဂၤလား ေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တုိ႔သည္ ယခု အခ်ိန္ထိ ဌာေန ျပန္ႏုိင္ ေရး ကုိ ေစာင့္ ဆုိင္း ေန ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 

က်မ္းကုိး 

1. Maurice Collis: Into Hidden Burma 
2. Mr. Zaimuddin: Political Development in Burma. 
3. Mr. A. Ghaffar: Press Conference given on the 21th April, 1960. 
4. Anthony Irwin: Burmese Outpost 
5. Memorandum presented to the Regional Autonym Enquiry Commission by S. Ahmed 
6. The Nation Daily dated 8th July, 1959 
7. Mr. A.Ghaffar: Address Presented to U Nu on 10-3-50 at Maungdaw 
8. Mr. Zaimuddin: A Cursory Survey of Muslims’ Position in Akyab District (Unpublish)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus