ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

နစကနယ္ေျမ (၅) မွေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းတြင္တရား၀င္ဓါးျပတုိက္ေန


QS Madani 
RB News 
17.2.2013 

ေမာင္ေတာ ။ ။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ၿမဳိ႕သစ္ေက်းရြာ (ရူစူဖာရာ) တြင္ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ရခုိင္လူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းျပႆနာျဖစ္ ပြားၿပီးေနာက္ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ အာဏာ ပုိင္မ်ားသည္ ၿမဳိ႕သစ္ေက်းရြာ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳ လုပ္ရမည္ဟုေခါင္းစဥ္ တပ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသူရြာသား မ်ားအားအစုလုိက္အျပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္စီး နင္း၍ တရား၀င္ ဓါးျပတုိက္ျခင္းျပဳ လုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ နစကမ်ား၊ စရဖမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ရခုိင္အစြန္းေရာက္ လူငယ္မ်ားသည္ တရြာ၀င္ တရြာထြက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသူရြာသား မ်ားကုိ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဒုကၡေပး လ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရွိ ရပါသည္။  ေနအိမ္မ်ားကုိ စီးနင္းသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ေနအိမ္ရွိ လူမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ ျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ား၊ ေရႊမ်ား၊ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ေနအိမ္ပုိင္ ဆုိင္မႈအေထာက္ အထားမ်ား ကုိလု ယူၾက ေၾကာင္းသိရပါသည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဒုိးတန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ လူဒုိင္းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ 

(၁) ဦးနာဇီရ္ဟူစိန္း (ဘ) အမည္မသိ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) 
(၂) ေဒၚကူလ္ဆူမာ (ဘ) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) 
(၃) ဦးေလယာကာသ္အလီ (ဘ) ဦးေဆရာဂ်ဴလ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) 
(၄) ေမာင္ဘရွာရ္ (ဘ) ဦးေလယာကာသ္အလီ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္) 
(၅) ေမာင္အုစ္မာန္ (ဘ) ဦးအဒူလသီဖ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) 
(၆) ဦးေလယာကာသ္အလီ (ဘ) အမည္မသိ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) 
(၇) ဦးမုိဟာမတ္ေဒဒရီစ္ (ဘ) ေမာ္လာနာဦးကဘီရ္ (အသက္ ၂၉ ႏွစ္) 
(၈) ဦးမုိဟာမတ္ဟာရွင္ (ဘ) ဦးေဇာ္မီရ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) 
(၉) ေမာင္မုိဟာမတ္အာနတ္စ္ (ဘ) ဦးဆယာဒ္အဟမတ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္) 
(၁၀) ဦးကမာလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) 

အထက္ေဖာ္ျပပါ (၁၀) ဦးမွ (၄) ဦးကုိဖမ္းဆီးသြားသည့္ေန႔ ညဘက္တြင္သတ္ျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရ ရွိပါသည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ျပဴး မေက်းရြာ (ဟာဆာဘီလ္) ကုိနစကမ်ား ၀င္ေရာက္စီး နင္းခဲ့ၿပီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အထက္ျပဴး မေက်းရြာ ရွိေနအိမ္ ၂၁ အိမ္ကုိ၀င္ေရာက္စီး နင္းခဲ့သည္။ အဆုိပါေနအိမ္ ၂၁ အိမ္မွ စားနပ္ ရိကၡာမ်ား လုယက္ခဲ့ၿပီး ရုိက္ႏွက္၍ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္သြားရန္ နစက မ်ားမွေျပာ ဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဦးေအလီယာစ္၏  ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္း ရာတြင္ နစကမ်ားမွ “မင္းက ဘဂၤလီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ငါတုိ႔ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္မယ္” ဟုေျပာၿပီး ေနာက္ ေကာ္ ဖီမစ္ ထုတ္မ်ား ကုိေတြ႔ေသာ အခါ “အရသာရွိတဲ့ ဒီေကာ္ဖီမစ္ေတြ ေသာက္ၿပီး မင္း ဒီႏုိင္ငံ ထဲက ထြက္ မသြားႏုိင္ တာလား” ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ဒုိးတန္းရြာရွိ ေနအိမ္ (၄၁) အိမ္ကုိ၀င္ေရာက္စီးနင္းေၾကာင္းသိရွိရပါ သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ငါးစားႀကဳိးေက်းရြာအုပ္စု၊ လိပ္အုိင္ရြာရွိေနအိမ္ (၆၀) ကုိ၀င္ ေရာက္ စီးနင္းခဲ့သည္။ အဆုိပါေန အိမ္မ်ားမွ ေငြေၾကးမ်ား၊ ေရႊမ်ား၊ အ၀တ္အစားမ်ား၊ ဟင္းခ်က္သည့္ အုိး မ်ား၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေနအိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တန္ဖုိးရွိ သည့္ပစၥည္း မ်ား ကုိလုယူ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖုိးရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား လုယူခံရျခင္း၊ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသူရြာသား အမ်ားအျပားမွာ မိမိတုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားရွိေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာ၍ ေတာင္ မ်ားေပၚႏွင့္ဆည္မ်ား၊ ကန္မ်ားအနီး အ၀ွက္မ်ားတြင္ေနရာယူ၍ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ 

အာဏာပုိင္မ်ားမွ ရခုိင္ရြာ တစ္ရြာလွ်င္ ေသနတ္ ၄ လက္စီခြဲတမ္းခ်ေပးထားၿပီး၊ ယခုအခါ လက္နက္မ်ား ကုိင္ေဆာင္၍ ေစ်းမ်ား၊ ျပည္သူ အမ်ားသြား လာသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးေနသည့္အဓိကတာ၀န္ရွိသူ (၃) ဦးမွာ - 

(၁) နစကနယ္ေျမ (၅) မွ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္ 
(၂) စရဖမွ ဦးမုိးပ်ံထြန္း 
(၃) နစကနယ္ေျမ (၅) နယ္ေျမမွဴး ဗုိလ္မွဴး၀င္းလႈိင္ - တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus