ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၁) ရက္။

ေလးစားအပ္ ပါေသာ သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္ ခင္ဗ်ား-

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတၾကီး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ခံရျခင္း အေပၚကြၽႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း - ယူေက (BROUK) မွ ၾကိဳဆို လိုက္ပါသည္။ ဤသို႕ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံ ရျခင္းအား ကြၽႏု္ပ္တို႕ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ လမ္းမၾကီး အတြက္  အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခု အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕႐ႈျမင္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႕လႊတ္စေတးျခင္း ျပဳခဲ့သည့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားလုံး၏ မိခင္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္လည္း ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဂုဏ္ယူပါသည္။

 ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း - ယူေက (BROUK) သည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အားလုံး အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းၾကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖြဲ႕အစည္းၾကီးသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္း သားတို႕ရွိရာ ေဒသမ်ားအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ သြားေစရန္ NLD LA ႏွင့္ UK ရွိ ျမန္မာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ၏ BROUK မွ ေထာက္ခံ အားေပးၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ ဝန္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားအဆင့္ျမင့္ အရပ္သားအစိုးရ ရာထူးဌာန မ်ားတြင္ လည္း ေကာင္း အသီးသီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိေနၾကသည့္ အတြက္ မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္း အားရေက်နပ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ႏွင့္ အစိုးရမ်ား လက္ထက္ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ အလို႕ငွါ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို တစ္ျပိဳင္နက္ထဲခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ လူထု ေထာက္ခံမႈရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတြင္းဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ သိသာ ထင္ရွားစြာျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္လူမ်ိဳးတုန္းသန္႕စင္ျခင္းႏွင့္လူသားထု အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတို႕၏ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားအဖြဲ႕ (Human Rights Watch) မွေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ လူသားထုအေပၚျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ေျမာက္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကို Fortify Rights အဖြဲ႕မွလည္း ေတြ႕ရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ Yale Law School မွ Lowenstein International Human Rights Clinic၊ Fortify Rights ႏွင့္ Queen Mary University London မွ International State Crime Initiative တို႕အတူတကြ ေလ့လာမႈမ်ားအရလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ိဳးတုန္း ေဖ်ာက္ ဖ်က္မႈ အေထာက္အထားမ်ားကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ေသာ စခန္း မ်ားတြင္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျပႆနာမ်ားရွိေနျပီး၊ Arakan National Party (ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ) မွ အဆင့္ျမင့္ပါတီဝင္မ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မုန္းတီးေရးအတြက္ ဆက္လက္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါသည္။

NLD အစိုးရသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမုန္းတီးဆန္႕က်င္ေရးျမႇင့္တက္မႈမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသြား ေစရန္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းပထမဦးဆုံးၾကိဳးပမ္းတင္ျပလာရုံမက၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားအဆုံးသတ္ေစကာတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးစံႏွုန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္ အေၾကာင္း ရင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာရွည္မည္ျဖစ္ရာ၊ ၎လုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္လည္းေကာင္း၊ အသက္မ်ားစြာအားကယ္တင္ရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြား ေစရန္ေဆာင္ရြက္မႈတို႕အေပၚ ခ်က္ျခင္းထိေရာက္မႈရွိေစရန္လည္းေကာင္း NLD အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရ သက္ တမ္းပထမေျခာက္လတာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္သင့္ႏိုင္သည့္လက္ေတြ႕ေျခလွမ္းမ်ားကိုေအာက္ပါ အတိုင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

၁) အမုန္းဝါဒျဖန္႕ခ်ီသူမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္မ်ားပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္။
၂) လူသားခ်င္းစာနာသည့္ လမ္းဖြင့္ေပးမႈႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား၎တို႕ေနအိမ္မ်ားသို႕အႏၲရာယ္ကင္းစြာျပန္လည္ ေနထိုင္ေရး။
၃) ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းျခင္း။
၄) တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ။

ေျခလွမ္းေလးခု-

၁) အမုန္းဝါဒျဖန္႕ခ်ီသူမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္မ်ားပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္။

က႑အစုံပါဝင္သည့္က်ယ္ျပန္႕တာရွည္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို စီမံခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းသို႕စီမံခ်မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဒသအသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစုံႏွင့္အတူႏိုင္ငံတကာမွကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွအဆင့္ျမင့္အစိုးရဝန္ၾကီးအဆင့္တို႕ ပါဝင္ေသာအမ်ိဳးသားညီလာခံၾကီး တစ္ရပ္ မွ အစျပကာ၊ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္နည္းပညာတို႕အား ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ပံ့ပိုးကူညီသည့္အခါ လက္ခံရယူသင့္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း၊ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းအား အလွ်င္အျမန္စတင္သင့္သည္။

လိုရင္းအားျဖင့္ဆိုရမူ၊ NLD အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အျခားေျခလွမ္းႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ပထမေျခလွမ္း မွာ အမုန္းဝါဒျဖန္႕ခ်ီမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းတို႕အားကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္စည္းရုံးသူတို႕အား ဥပေဒအရႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕အခ်ိန္အထိ၊ အမုန္းဝါဒ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႕အား လုံးဝဥႆံုအေရးယူျခင္းမရွိေသးပါ။

ဒုတိယေျခလွမ္းမွာ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အျခား NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားပုဂၢိလ္အားျဖင့္ဦးေဆာင္ ကာ မတရားမႈမ်ားႏွင့္အမုန္းဝါဒျဖန္႕မႈမ်ားကိုအထူးသျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေဟာေျပာ၍ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒျဖန္႕ခ်က္မ်ားကို တန္ျပန္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဩဇာ ႏွင့္ လူထု ေထာက္ခံမႈအား ေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈသည္ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲမႈအား ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ရုံမက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူ႕အခြင့္ အေရးကိုေထာက္ခံပံ့ပိုး လွ်က္ရွိသူ မ်ားမွ ၎တို႕၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အကာအကြယ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။ ဤနည္းအား ျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္စကားစစ္ထိုးျငင္းခုံမႈမ်ားအေပၚအေျပာင္းအလဲရွိလာႏိုင္ပါသည္။

၂) လူသားခ်င္းစာနာသည့္ လမ္းဖြင့္ေပးမႈ

NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ကန္႕သတ္ ခ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ား၏လုံျခဳံေရးအတြက္အာမခံခ်က္ေပးရန္ေဆာင္ရြက္ရန္။

NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ သီးျခားလြင့္စင္ေနထိုင္ေနရေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားအားအေထာက္ အပံ့ျပဳႏိုင္သည့္ အစိုးရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုေပးအပ္ရန္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ခ်မွတ္ထားသည့္အလုံးစုံေသာကန္႕သတ္မႈမ်ားႏွင့္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား က်ယ္ျပန္႕စြာ ေဖာ္ ထုတ္ကာ ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းရန္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ရခိုင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ ၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ နားလည္ သည္းခံမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈအျပည့္ျဖင့္ ဆက္လက္အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ၾကရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားလုံး ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းအျဖစ္အၾကမ္းဖက္မႈ အသုံး ျပဳျခင္းကို ကြၽႏု္ပ္တို႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အမိႏိုင္ငံေတာ္ ၾကီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌႐ိုးရွင္းေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကလိုပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္သီးျခားျပည္နယ္ကိုလည္း မလိုလားသလို၊တစ္စုံတစ္ဦးအေပၚကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတို႕ လႊမ္းမိုးရန္လည္း မလိုလားပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္မ်ားစြာေသာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဘာသာအယူဝါဒတို႕ရွင္သန္ရာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ေနထိုင္ ရာေပ်ာက္ဆုံးလွ်က္ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ မူလဘူတေက်းရြာမ်ားသို႕ အႏၲရာယ္ကင္းစြာျပန္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းသည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုံျခဳံေရးအကာအကြယ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃) ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းျခင္း။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားျငင္းပယ္ခံရသည့္ အေျခအျမစ္အေၾကာင္းတရားမွာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားရယူခံစားခြင့္ တို႕ အပါအဝင္႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္မ်ားစြာေသာခြဲျခားခံရမႈတို႕သည္တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကို မရရွိျခင္းအေပၚမူတည္ပါသည္။ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ခိုင္မာေသာလူထုေထာက္ခံမႈ၊ ခိုင္ခန္႕ေသာပါတီစည္းလုံးမႈ၊ႏွစ္မ်ားစြာလိုေသးသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတို႕ကိုအားျပဳကာအစိုးရသက္တမ္းအဦး အစ ၌ပင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလင့္ကစား၊အထက္ပါအေရးကိစၥမ်ားကို ျပဳရန္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ၎ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မုခ်အျငင္းပြါးဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေရွာင္လႊဲရႏိုင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ တစ္ခုေသာအခ်ိန္ကာလ၌ ယင္းကိစၥအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ NLD ဦးေဆာင္ ေသာ အစိုးရ အခိုင္မာဆုံးျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ပို၍သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ လွပါသည္။

၄) တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ လူသားျဖစ္တည္မႈအားက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ ႏွင့္ မ်ိဳးတုန္းသန္႕စင္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ထင္ရွား ေသာအေထာက္အထားမ်ားရွိေနပါသည္။ ဤျပစ္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳ၍မရသလို၊ ဤျပစ္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ၎တို႕ရဲ့လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လစ္လ်ဴ႐ႈ၍မရႏိုင္ပါ။ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ အပူ အပင္ကင္းစြာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္လွ်က္ရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကိုဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္အားေပးျခင္းသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႕သည္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုတားဆီးရန္အလြန္အေရးပါထိေရာက္ေသာကိရိယာတန္ဆာ ပလာျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါျပစ္မႈမ်ားအားစုံစမ္းစစ္ေဆးအေျဖထုတ္ရန္ႏွင့္ အေရးယူရန္အတြက္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ထိေရာက္လြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕သင့္ပါသည္။ အကယ္ ၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအား NLD အစိုးရအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းၾကီးမွ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သင့္ပါသည္။

သမၶတၾကီးအေနျဖင့္ဤကမ္းလွမ္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားအေရးတယူစဥ္းစားကာအေကာင္အထည္ေဖာ္ လိမ့္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ သမၼတၾကီး (သို႕မဟုတ္) သမၼတၾကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ တို႕မွ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးမည္ ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္

ထြန္းခင္
ဥကၠ႒
ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း - ယူေက (BROUK)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus