ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာ (၃) ရြာမွ ေနအိမ္မ်ား၊ ဆုိင္ခန္းမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴးက အမိန္႔ေပး၍ ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္း

Rohingya Eye
RB News
24.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း မန္က်ည္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ရဲမွဴးက ေက်းရြာအခ်ဳိ႕မွ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ယခင္ န.စ.က ဆြဲခဲ့သည့္ ေက်းရြာ ေျမပုံတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဟု ဆုိကာ အတင္းအဓမၼ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း မန္က်ည္းေခ်ာင္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ရဲမွဴးသည္ ၎၏ အပုိင္ ပေဒါင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဂေဇာန္ဒီးယာ ရြာမွ တဲအိမ္ (၄) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၆) ခန္း၊ ခူးန္ခရားဖာရာရြာမွ အိမ္ (၄) လုံး၊ ဆုိင္ခန္း (၃) ခန္းႏွင့္ မန္က်ည္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ေနအိမ္ (၂) လုံး၊ ဆုိင္ခန္း (၁၀) ခန္းတုိ႔ကုိ ယခင္ န.စ.က ဆြဲခဲ့သည့္ ေက်းရြာ ေျမပုံတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဟု ဆုိကာ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၀) ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့သည္။

ေနအိမ္မ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားကုိ ၿဖဳိဖ်က္ေပးရန္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားက ေဆာင္းရာသီတြင္ အိမ္မ်ား ၿဖဳိဖ်က္ ဖ်က္ဆီးလုိက္လွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေနထုိင္ေရး အတြက္ ခက္ခဲမည္ဟု ဆုိကာ ၿဖဳိဖ်က္လုိျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရဲမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဂေဇာန္ဒီးယာရြာမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးအဘူေဆာ္ယာဒ္ (ဘ) ဦးအာႏူမ်ာ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၂) ဦးရာမတ္အုလႅာ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၃) ဦးဇူဘုိင္ရ္ (ဘ) ဦးမာေဆာင္း (အသက္ ၃၃ ႏွစ္)
(၄) ဦးေအနာမုလႅာ (ဘ) ဦးမာေဆာင္း (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) -- တို႔ျဖစ္ၿပီး၊

ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးဇာဟိတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္အာမတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၂) ဦးအစၥမုိင္လ္ (ဘ) ဦးအာဘူတာရ္ (အသက္ ၂၉ ႏွစ္)
(၃) ဦးေဆာ္လမူ (ဘ) ဦးအလီအာခ္ေဘာရ္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္)
(၄) ဦးဟာရဲစ္အုလႅာ (ဘ) ဦးအလီအာခ္ေဘာရ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၅) ဦးအလီမ်ာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၆) ဦးမာမတ္အလီ (ဘ) ဦးနာဂူမ်ာ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ခူးန္ခရားဖာရာရြာမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးမူဘာရဲခ္ (ဘ) ဦးအာဆဲရာ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၂) ဦးဟာဆိမ္း (အသက္ ၃၄ ႏွစ္)
(၃) ေဒၚယာစ္မီးန္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္)
(၄) ဦးေရာ္ဟီးမ္မုလႅာ၏ ဇနီး (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ၿပီး

ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးရာမတ္အုလႅာ (ဘ) ဦးအဘူေဇာ္မိလ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္)
(၂) ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးအီလီယာစ္ (အသက္ ၃၄ ႏွစ္)
(၃) ေမာ္လ၀ီအီႏုစ္ (ဘ) ဦးေဘာဆိရ္အာမတ္ (အသက္ ၃၇ ႏွစ္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

မန္က်ည္းေခ်ာင္းမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးမာမတ္ဟာရဲစ္ (ဘ) ဦးအဒူမာလဲခ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၂) ဦးေဇာ္မိလ္ရွား (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ၿပီး

ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးမာမတ္ဟာရဲစ္ (ဘ) ဦးအဒူမာလဲခ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၂) ဦးမာမတ္ေတာ္ယုဖ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၃) ဇာဟိတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးရႈနာမ်ာ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္)
(၄) မာဘူေရာန္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ရွိတ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၅) ဦးမာမတ္ႏူရ္ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၆) ဇာဂိရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္ေဟာက္ (အသက္ ၁၉ ႏွစ္)
(၇) ဦးမုစ္တာခ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္ေဟာက္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)
(၈) ႏူရ္ကမာလ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေဆာ္ေယာဒ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၉) မာမတ္အူေမာရ္ (ဘ) ဦးအာယုဖ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ၿဖဳိဖ်က္ခံခဲ့ရသည့္ အိမ္အမ်ားစုမွာ ၀ါးထရံ၊ ဓနိ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တဲအိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဆုိင္ခန္းအမ်ားစုမွာလည္း ၀ါးထရံ၊ ဓနိ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဆုိင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အိမ္ပုိင္ရွင္ အမ်ားစုမွာ က်ဘန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ကလည္း အဆုိပါ ရဲမွဴးက ဂေဇာန္ဒီးယာရြာမွ ေနအိမ္ (၂) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၃) ခန္း၊ ခူန္းခရားဖာရာရြာမွ ဆုိင္ခန္း (၄) ခန္း ၿဖဳိဖ်က္ရန္ ထပ္မံ၍ အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus