ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ေသကံခြဆုံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသခံ ရြာသား အမ်ားအျပားထံမွ ေငြညွစ္

MYARF
RB News
13.1.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ေသကံခြဆုံ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္း၀င္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ေသကံခြဆုံ ေက်းရြာအုပ္စ၊ ၀က္မက် ေက်းရြာသား အမ်ားစုမွာ အလြန္ဆင္းရဲ၍ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနရသည္။ တံငါးသည္မ်ားသည္ ရြာအနီးအနားရွိ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ပုိက္ခ်၍ ငါးဖမ္းေလ့ရွိၿပီး၊ ထုိသုိ႔ ငါးဖမ္း၍ ေရာင္းခ်ေနသည္ကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္း၀င္းက ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တံငါးသည္ တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/- ေပးႏုိင္မွသာ ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အကယ္၍ ေငြမေပးဘဲ ငါးဖမ္းပါက ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။ တံငါးသည္မ်ားကလည္း အျခား လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ မရွိသျဖင့္ မတတ္သာသည့္ အဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတာင္းခံသည့္ ေငြမ်ားကုိ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးအာဘူဆီဒိတ္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္
(၂) ဦးမာမတ္အာယုပ္ (ဘ) ဦးအာလီအာခ္ေဘာရ္
(၃) ဦးေဖာေဇာရ္အာလီ (ဘ) ဦးေဇာ္ေဘာရ္ဟာကိမ္း
(၄) ဦးမာမတ္အီလီယာမ္ (ဘ) ဦးအဒူဆူးဖီး
(၅) ဦးမာမတ္ဇူဘုိင္ (ဘ) ဦးမာမတ္ကာဆိမ္း
(၆) ဦးအဒူမာလဲခ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ကာဆိမ္း
(၇) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္ (ဘ) ဦးႏူရ္မာမတ္
(၈) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာရ္ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာဖ္
(၉) ဦးအဒူေမာ္ဂ်ိတ္ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာဖ္
(၁၀) ဦးအဒူဟာဘဲစ္ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္
(၁၁) ဦးဟာေဆာင္း (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္
(၁၂) ဦးေဆာ္ယာဒ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ကာဆိမ္း
(၁၃) ဦးအာဘူတာဟဲရ္ (ဘ) ဦးအာဘူဆီဒိတ္
(၁၄) ဦးေဆာ္တာေဘာရ္ (ဘ) ဦးအဒူေဆာလာမ္
(၁၅) ဦးအာဘူးလူး (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္
(၁၆) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ကာဆိမ္း
(၁၇) ဦးႏူရ္မာလ္ဟာကိမ္း (ဘ) ဦးအီဆုဖ္
(၁၈) ဦးမာမတ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးအီဆုဖ္
(၁၉) ဦးေရွာရႈအာေလာမ္ (ဘ) ဦးအာမီးရ္ဟူစိန္း
(၂၀) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးအီေဇာတ္အာလီ
(၂၁) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္ (ဘ) ဦးကုလႅာမ်ာ
(၂၂) ဦးေဟာလိလ္ (ဘ) ဦးအာဘူလူးေဆာင္း
(၂၃) ဦးေဆာ္လာမတ္အုလႅာ (ဘ) ဦးအီႏုစ္
(၂၄) ဦးယာစီးန္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္
(၂၅) ဦးအာဘူလ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးေအာ္လီမ်ာ
(၂၆) ဦးဟာဘဲစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအီလီယာစ္
(၂၇) ဦးဆုလ္တာန္အစၥလာမ္
(၂၈) ဦးအဒူေကာ္ရီးမ္ (ဘ) ဦးအဒူမူနာဖ္
(၂၉) ဦးအာဘူဆီဒိတ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဘီဟူစိန္း
(၃၀) ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္အာမတ္
(၃၁) ဦးဆီးရူး (ဘ) ဦးကာလူ
(၃၂) ေဒၚဒိလ္ဘာရ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္ -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြက္ ေငြညွစ္ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ ဆက္လက္ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္း၀င္းသည္ ေက်းရြာရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားကုိလည္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးေဆြတာေဘာရ္ (ဘ) ဦးမားေဆာင္း (အသက္ ၄၉ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း
(၂) ဦးမာမတ္ေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၃) ဦးမာမတ္ရွာကဲရ္ (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေငြညွစ္ခံရသူမွာ -- 

(၁) ေမာ္လ၀ီေရွာ္ဘိအာေလာမ္ (ဘ) ဦးမားေဆာင္း (အသက္ ၃၂ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ေလးသိန္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးအာဘူကာလာမ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဘီဟူစိန္း (အသက္ ၄၈ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း
(၂) ဦးမာမတ္ဆိဒိတ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဘီဟူစိန္း (အသက္ ၄၆ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ သုံးသိန္း -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus