ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား ဆင္ျခင္ပါေစ။ ေစာလြင္ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)


တုိင္းရင္းႏြယ္ဖြား ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားသည္ အလြန္တရာ ေအးခ်မ္းသာယာ လွပ ေနေသာ ေတာ ေတာင္ ေရေျမေပၚ  ျပည္ေထာင္စု၏အရိပ္ ေအာက္တြင္ မိမိတုိ႔ ၏  မိသားစု သားသမီး မိဘေဆြမ်ိဳး ရင္းခ်ာမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေနစဥ္၊ မတူ ကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးဟူ၍၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတစု မွ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ လာေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး တစုကုိ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား မွ အကာအကြယ္မေပးပဲ  ႏုိင္ငံတကာ အလယ္မွာ ေဘးဖယ္ ထားျခင္းသည္ “ျငိမ္းခ်မ္းသည္” ဆုိေသာ ဗုဒၶအယူဝါဒႏွင့္ ေလ်ာ္ ကန္မႈမရွိ ႏုိင္သလုိ၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ ဖိအားေပး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာခ်၊ အျမင္မေတာ္ ေဝဖန္မႈ ရွိလာျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ လူမ်ိဳးတစု၏ ပေယာဂ ေသြးထုိး ႏုိးဆြေပးမႈေၾကာင့္ ဟူ၍ဆုိႏုိင္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ( ၁၇ ) ရက္ေန႔စြဲပါ စာအမွတ္ ၁၀၇ (၁) / ၈ / သမၼတရုံး မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ သဝဏ္လႊာ ႏွင့္ အတူ ပူးတြဲပါရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ မွတ္တမ္း၌ ပါရွိေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာျပည္သူမ်ား၏ အျခအေနႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေအာက္တြင္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္( ၉ ) အရ၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခအေန ကုိ ေဖၚျပရာတြင္ (က) “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သံဃာအခ်ိဳ႔ႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ိဳ႔ တုိ႔ေခါင္းေဆာင္၍ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈစိတ္ဓါတ္ကုိ အလြန္အက်ြံ့ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ အဆင္အျခင္မဲ့စြာ တုိက္ခုိက္လုိစိတ္ကုိ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ  ရခုိင္အသုိင္း အဝန္းမ်ားသုိ႔ပါ ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊  (ခ ) “ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ရန္ကုိလည္း အဆက္မျဖတ္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္“ ဟု၍လည္းေကာင္း ပါရွိသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။ ဤသည္ကား အမွန္တရားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 တဖန္ ထုိသုိ႔ ေဖၚျပထားသည္ကုိ မွားယြင္း၍ ထုတျ္ပန္ထားေၾကာင္းဟုမွဴးေဇာ္၏ FB မွ ထုေခ်ထားေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတရုံးသည္ ကေလးေဆာ့ ကစားေသာရုံးမဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းမ်ားမွ ပုိ၍ အေတြ႔ အၾကဳံရွိသည္မွာ ဧကန္မလႊဲပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ ေဖၚျပေပးသည္ကား မ်ားမၾကာမီ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထား ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သည္ အထက္ေဖၚျပပါ အမွတ္စဥ္ အမွတ္ (၉) (က) အရ၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဆုိရာ၌ RNDP  ေခါင္းေဆာင္ တရိစၦာန္ဆရာဝန္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ပါတီမွထုတ္ျပန္ေသာ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ အင္္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ အတြင္းက်က် ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အရာရာသည္ အမ်ိဳးသားေရး သက္သက္ မဟုတ္ပဲ၊ အမ်ိဳး ဘာသာေရး လည္း အက်ဴံးဝင္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိ ႏုိင္ပါသည္။
အျခားတဘက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ား၊ တခ်ိဳ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနစဥ္ အေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးကုိ အေၾကာင္းျပျပီး၊ ထုိသုိ႔ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားကုိ ဦးသိန္းစိန္၏ မိဒီယာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ၊ ေျမွာက္ေပးေသာ စကားအသုံးအႏွဳန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုိ၍ အျငင္းအခုန္ မုန္းတီးမႈကုိ ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ၏တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကုိ အခ်ိဳ႔ေသာ ျပည္တြင္း မိဒီယာမ်ား၊ လူမူကြန္ ယက္မ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႔ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားကလည္း  အျပည့္အဝ ေထာက္ခံမႈရရွိ ခဲ့သည္ကုိလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ ႏုိင္ပါသည္။ တဖန္ ဦးသိန္းစိန္၏ ေနာက္ဆုံး VOA အင္တာဗ်ဴးအရ၊ ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားကုိ အားေပး အားေျမွာက္ ေပးခဲ့ေသာ စကားအသုံးအႏုန္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပး၍ ေျပာဆုိလာခဲ့ေသာအခါ ထုိအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ “ထိပ္ေျပာင္၊ အဘေျပာင္” စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလွာင္ေျပာင္ လာခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရျပန္သည္။
လူသတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔၏ အလုိကုိ နတ္မ်ားလာမျဖည့္စြက္ႏုိင္ဆုိသကဲ့သုိ႔   ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏မတူကြဲျပားေသာ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံး၏လုိအင္ဆႏၵအျပည့္အဝကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိဳ႔ေသာ လူနည္းစု တုိင္ရင္းသားမ်ားကုိလည္း လုံးဝ ေဘးဖယ္ ခ်န္လွပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာသည္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေသာ္လည္း တျခားဘာသာဝင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မ်ားကုိ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ အားေပးေသာစကားမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက် စီမံကိန္းခ်၍ျဖစ္ေစ လုပ္လာျခင္းသည္ ျမနန္မာႏုိင္ငံမွ အစၥလာမ္သာသာဝင္လူမ်ိဳးမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစရန္ ႏွင့္ တူေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားေတာင္းေနျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပမည္ဆုိပါက လက္ခံစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္လ်က္ႏွင့္ သူတုိ႔၏ အသက္ အုိးအိမ္မ်ား မီးရွိဳ႕ဖ်က္စီး သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္မရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဗလီမ်ားကုိ လုံးဝ ပိတ္ပင္ထားးျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ျပား၊ မွတ္ပုံတင္ကပ္ျပားမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး ဘာသာဟူ၍ ခြဲျခားေရးသားထားျခင္းျဖင့္ အသြားအလာ အလုပ္အကုိင္ သာေရးနာေရး လူမႈေရးရာကိစၥမ်ား  စသည္တုိ႔ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက ဖိႏွိပ္ရန္ အတြင္းပုိင္းေပၚလစီျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား လုပ္လာသည္မွာ ရာစုတ၀က္နီးပါးရွိျပီျဖစ္ပါသည္ ကုိ ေထာက္ရႈ ေလ့လာ သိရွိႏုိင္ပါသည္။
တဖန္ သမၼတ  ဦးသိန္းစိန္ ၏အာဏာပုိင္မ်ားသည္ သမၼတ ၏ရခုိင္ျပည္နယ္ က ရုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ  သေဘာထားကုိ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပေဖၚထုတ္ပြဲအတြက္ မႏၱေလးျမိဳ႔ မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္ က ဆရာေတာ္ ဦး ဝီရသူ အား တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ ျမန္မာမူဆလင္မ်ား ရခုိင္ျပည္္နယ္ရွိ ကမန္မ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားကုိျပန္လည္ ျခိမ္းေျခာက္ေစျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အစြန္းေရာက္ မ်ားကုိ ေသြးထုိး အားေပးေစရာ ေရာက္ျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္သား အခ်င္းခ်င္း အမ်ိဳးဘာသာ မုန္းတီးစိတ္ ကုိ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းႏွင့္တူေန ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအားလုံးကုိ ေက်ာသားရင္သား စိတ္ဝမ္းမကြဲ ပဲ တစည္းတလုံး ေအးအတူပူအမွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေစလုိပါသည္။
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ဌာေနတုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္ကုိ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ား အရ သိရွိေနသည္ကုိ မၾကား၊ မသိ၊ မဟုတ္ဟု လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးမွတဆင့္ ျငင္းေနျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ေျပာဆုိလွ်င္မွားမည္မထင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တိဘက္-ျမန္မာအႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔  (ေအဒီ ၁၀ ရာစု)အလယ္ပုိင္း၊(၁၀၄၄-၁၀၇၇)မွစတင္၍ အေနာ္ရထာသည္ အရည္းၾကီးအယူဝါဒမွ ဟိနယာနဗုဒၶဘာသာ သုိ႔သန္႔စင္ေစျပီး ေအဒီ ၁၁-ရာစုေနာက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္သုိ႔ သာသနာျပန္႔ပြားသည္ကုိ   သမုိင္းေလ့လာသူတုိင္းသိရွိႏုိင္ သလုိ၊ ထုိအခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ ရွိေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ မူလဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ယေန႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ပါ။ သမုိင္းအေထာက္အထား အရ ေအဒီ ၈ ရာစုမတုိင္မီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဟိႏၵဴမင္းဆက္မ်ားစုိးစံရာေဒသ တခုျဖစ္ေသာေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေအဒီ-၉ ရာစု အလယ္တြင္ မြန္ဂုိမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္တြင္ ခ်ျႏၵားမင္းဆက္ မ်ားတည္ထားေသာ ေဝသာလီျမဳ႔ိကုိ ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္၍ မြန္ဂုိမင္းဆက္မ်ား ထီးနန္းစုိးစံ ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သမုိင္းသုေတသီ မ်ားတင္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ယေန႔အထိသုံးစြဲေနသာ “ဓညဝတီ” ဟူေသာစကားလုံးသည္ ေရွးေခတ္ မဟာထုိင္ ခ်ျႏၵား (စျႏၵား) မင္းဆက္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဓညဝတီ နယ္ျပည္ေတာ္ ကုိအစြဲျပဳ၍ ေခၚဆုိေနေသာ အမည္ပင္ျဖစ္သည္။
သုိ႔အတြက္ ထုိေခတ္ ေအဒီ ၈-ရာစုအေစာပုိင္း အေရွ႔အာရွ၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွသုိ႔ အစၥလာမ္သာသနာ ျပန္႔ပြား ထြန္းကားခဲ့သည္ဟု သမုိင္းေလ့လာသူမ်ား လက္ခံပါသည္ဟု ဆုိလွ်င္ ေအဒီ ၁၀-ရာစုအေစာပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္လာသူ တိဘက္-ျမန္မာအႏြယ္ဝင္ျဖစ္ေသာ မြန္ဂုိလြဳိက္ အႏြယ္ (ဗုဒၶဘာသာဝင္)မ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု တထစ္ခ် သတ္မွတ္ႏုိင္လွ်င္( အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မြန္ဂုိလြဳိက္ အႏြယ္ဝင္ ပသီလူမ်ိဳး မပါဝင္) ေအဒီ ၈-ရာစုေနာက္ပုိင္း  အစၥလာမ္သာသနာ ျပန္႔ပြား ထြန္းကား လက္ခံယုံၾကည္ခဲ့ေသာ သူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းတြင္ေနထုိင္သည့္ အင္ဒုိ-အာရိယာန္အႏြယ္ဝင္ မ်ားျဖစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသား မဟုတ္ (မျဖစ္) ဟုဆုိေနလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေသာေၾကာင့္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မာရမာၾကီး ႏွင့္ ဒုိင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတုိ႔၏  ဘာသာစကားသည္ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားေျပာဆုိေသာ စကားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တဘက္ႏုိင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားဟု ျမင္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား၊  ရုိဟင္ဂ်ာသည္ တုိင္းရင္းသား ဟုတ္မဟုတ္ ကြဲျခား သိရွိ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေစာလြင္ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)

 RB News Desk    


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus