ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (အပုိင္း ၁)အဘူအာနင္
RB News
9.10.2012

"ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္”

အပုိင္း (၁)

“A critical Analysis of the Answers replied by relevant ministers to questions, raised by Hluttaw members, concerning the affairs of Muslims in Arakan State”


နိဒါန္း


ယေန႕အခါတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕သြား မည့္ဒီမုိကေရစီခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေပၚလစီမ်ား၊မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႀကံဳလွ်င္ ႀကံဳသလုိ ျပည္သူလူထု သိရွိေ အာင္ ေျပာဆုိ     ရွင္းလင္းေနေၾကာင္း မိန္႕မွာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ အား ရေက်နပ္စရာျဖစ္ပါသည္။ စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲလာျပီး ျပည္သူ့ဘ၀မွာ ေရာင္ျခည္ သစ္မ်ား ထြန္း လင္း လာ မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကလည္း ဒီမုိကေရစီ မ်ားထြန္း လင္းလာ မည္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ ျပည္တြင္းသို႕ ျပန္၀င္လာသူမ်ား လည္း ရွိေနပါ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး က (၃၀-၃-၂၀၁၂)ခုေန႕က်မ္းသစၥာ ခံယူပြဲၿပီးျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွာ မိန္႔ၾကား ခဲ့ေသာမိန္႕ခြန္းတြင္-

ဒါေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေနနဲ႕ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ တနည္း အားျဖင့္ လူ႕အခြင့္ အေရး မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားကို လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဥပေဒသစ္ျပဌာန္း လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီလုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕အေျခခံကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႕ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒျပဳ ေရးရာ လုပ္ ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ဆက္လက္ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

လုိ႕ပါရွိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးမွာ အေရးပါေသာ မိန္႕မွာၾကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက (၆-၄-၂၀၁၂) ေန႕တြင္- “စနစ္တခုေျပာင္းလဲ ခဲ့ျပီးျဖစ္ တယ္။ ေျပာင္း လဲတဲ့ေခတ္ စနစ္ႏွင့္အညီ အေတြး အေခၚေတြ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ လည္း ေျပာင္း ရမယ္” (၁-၁၀-၂၀၁၁ ေၾကးမံု) ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယအစည္းအေ၀းပထမေန႕ (၂၂-၈-၂၀၁၁) ခုေန႕ လႊတ္ေတာ္ဖြင့္ပြဲမွ သမၼတႀကီးက မိန္႕ခြန္းေျခြရာတြင္-
“ျပည္သူ႕အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြာ းဦးထိပ္ထားရမယ္။

ျပည္သူ လူထုကိုစိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ျပည္သူလူထုစိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ထမ္းေဆာင္ ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအားထားမႈခံယူထုိက္တဲ့ ၀န္ထမ္း ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ပညာေပးျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္း(မ်ား) ေဆာင္ရြက္ ေနပါျပီ။ ႏုိင္ငံသား အားလံုး၏ မူလအခြင့္ အေရးမ်ား ကို အထူး အားေပး ေဆာင္ရြက္ ရာ မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲကလည္း ၀ုိင္း၀န္ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္း  ျပင္ဆင္ျပဌာန္းေပးၾက ရေတာ့မယ္ျဖစ္တယ္ဟု မွာၾကားသြားသည္။ ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ သည္။”

မိန္႕ခြန္းမ်ား ပါစကားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံဦးေသွ်ာင္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး၏ ႏုိင္ငံေရး အျမင္၊ ႏုိင္ငံေရးခံ ယူခ်က္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ အသစ္တည္ေဆာက့္မည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအတြက္ လမ္းၫႊန္ မီးရႈးတန္ေဆာင္လည္းျဖစ္ ပါသည္။အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ျပည္သူလူထုကိုေပးေသာကတိက၀တ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။အားရေက် နပ္စရာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ သမၼတၾကီး မိန္႕ခြန္းပါ လမ္းညႊန္ ခ်က္ အရ အားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားတြင္ ပို၍ တာ၀န္ရွိေနပါသည္။ နာမည္သာ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႕မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္ စဥ္အသက္၀င္ျခင္းမရွိေသာ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ကဲ့သို႕ မျဖစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၀ုိင္း ၀န္း  ေဆြးေႏြးျပဌာန္းေပးပါရန္ သမၼတၾကီးက ဖိတ္ေခၚ ထားပါသည္။

အႏွစ္သာရရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ အသီး အပြင့္ မ်ားမွ ျပည္သူလူထုက လက္ေတြ႕အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အစုိးရသစ္၏တစ္ႏွစ္သာသာရွိေသးေသာသက္တမ္းအတြင္းအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕လည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ဥပေဒအသစ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းမ်ားလည္းေတြ႕ရပါသည္။  ျပင္ဆင္ သင့္ေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒ ပါေမာကၡမ်ား ၏  ေဆြးေႏြး ပြဲ လည္းျပဳ လုပ္ ထားေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။ ဤအစဥ္တြင္ကၽြႏု္ပ္၏ စာတမ္းသည္ တေစ့ တေစာင္း အေထာက္ အကူျဖစ္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ေရးသား တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ မႈ ဥပေဒ သည္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ျခင္း မရွိေသာတဘက္ သတ္အ စြန္းေရာက္ ေနေသာ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ ၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒ သည္ တုိင္းရင္း သားဟု သတ္မွတ္ ထား သူမ်ားအထဲက ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ထိခုိက္ေစျခင္း မရွိ သျဖင့္ ထုိသူမ်ားက သတိ ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိျပည္ သူတစုကို ထိခုိက္ နစ္နာေစလွ်င္ အားလံုး၀ုိင္း၀န္းကူညီေျဖရွင္း ေပးသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
ယေန႕လႊတ္ေတာ္အ၀ုိင္းအ၀န္းမွာ အထက္ဥပေဒ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသည္ကို ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ တစ္ခုခုလုိေနသလုိခံစားမိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးအျပင္ အျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ား က လည္း  ျပည္ သူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္ အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေျပာဆုိ မိန္႕မွာ မႈမ်ား  ရွိေနပါ သည္။ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရေရႊမန္းကကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံ စာတင္ သြင္းသူ Mr.Tomas Quintana ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းရာတြင္-

“ျပည္သူမ်ား၏ မူလရပိုင္ခြင့္ ဒီမုိကေရစီလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏုိင္သည့္ ဥပေဒ မ်ားျပဌာန္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ကိုလည္းျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး လုိအပ္သည္္ မ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၊ အသစ္ၿပင္စင္ ျပဌာန္းရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕မွသာ မိမိတုိ႕ အနာ ဂတ္ ခရီးလမ္းတြင္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီအခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လင္းလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိ ကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ စာခၽြန္ေတာ္ အမိန့္ထုတ္ျပန္ႏုိင္ ခြင့္ကို လည္း ေပးအပ္ ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း”(၂၆-၈-၂၀၁၁ေန႕ ထုတ္ေၾကးမံု)မ်ားပါရွိသြားေပသည္။

အလားတူအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဦးခင္ေအာင္ျမင့္က မစၥတာ ကြင္ တား နားအား ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီမူ၀ါဒႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေနမႈကို ရွင္းျပရာတြင္ -

“လႊတ္ေတာ္တြင္ျပည္သူ႕အသံလႊတ္ေတာ္အသံ၊ျပည္သူ႕ဆႏၵလႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ျပည္သူ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟူေသာ ေဆာင္းပုဒ္ တစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းေဆာင္းပုဒ္ႏွင့္ အညီႏုိင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္ မတီမွ ျပည္သူမ်ား အတြင္းဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တုိးတက္လာေရး ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး တုိးတက္ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ ရည္ မွန္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလူ႕အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ အေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိစိစစ္ျပီးယခုလႊတ္ေတာ္ အတြင္းပင္အခ်ိဳ႕ဥပေဒ မ်ားကိုျပင္ဆင္ျပဌာန္း သြားရန္ရွိပါ ေၾကာင္း” (၂၆-၈-၂၀၁၁ ေၾကးမံု) ဟုေျပာဆုိေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ယခုစာတမ္းသည္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေနရျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္ အေရးမ်ား မ ရ ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသျဖင့္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးအနက္ စဥ္းစားေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ၾကီးမ်ားက အထက္ပါ မိန္႕မွာခ်က္၊ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္အညီလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူအားလံုး ကအားရ၀မ္းသာ ဂုဏ္ျပဳၾသဘာေပးၾကပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူ အားလံုး လြတ္လပ္မႈကို လုိလားေနၾကသည္။ တူညီမွ်တေသာ လူမႈဘ၀မ်ားကို ေမွ်ာ္ လင့္ ေတာင့္ တလွ်က္ရွိၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အထက္မိန္႕ခြန္းမ်ား၊ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူကို အေလး ထားေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။ ျပည္သူ႕အသံ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျပည္သူ စိတ္ခ်မ္းသာ မႈကို  ဦးစားေပးေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားဆုိရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ သူတုိ႕သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ခန္႕ရွိပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ သိန္းႏွစ္ ဆယ္ခန္႕ရွိ ပါသည္။ ထုိသူတုိ႕အေျခခံအခြင့္အေရးအေတာ္မ်ားမ်ားကို ႏွစ္အေတာ္ ၾကာၾကာ ဆံုး႐ံႈး ေနရသည္။ ပထမအၾကိမ္ဒုတိယလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလ၀က၀န္ၾကီးကသူတုိ႕ကို ႏုိင္ငံျခား သားဟုသံသယရွိေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရရွိရန္ဥပေဒအရ  ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု ရွင္းျပေၾကာင္း လည္းေတြ႕ရသည္။

အံ့ၾသစရာ၊ စဥ္းစား၍ မရႏုိင္ျဖစ္ေနသည္မွာ အထက္ပါသံသယဆုိသူတုိ႕သည္၂၀၁၀ခုႏွစ္လႊတ္ေတာ္ေရြး   ေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးသူမဲထည့္ခြင့္ရခဲ့သည့္အျပင္ သူတုိ႕ထဲက ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ့မဲျပိဳင္ ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းပါသည္။ အစုိးရ၏ သူတုိ႕အေပၚဆက္ဆံမႈ စံ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ မဲထည့္ ခြင့္ေပးခဲ့ သျဖင့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေန၏။ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရရွိရန္ျပန္လည္ခုိင္မာေသာအေထာက္အ ထားျဖင့္ ဥပေဒ အရ ေလွ်ာက္ ထားရမည္ဟု ေျပာဆုိသည့္အျပင္ လက္ေတြ႕မွာလည္း သူတုိ႕၏ လူမႈဘ၀ တခုလံုးကို ကန္႕သတ္ထားသည္။ စီးပြားရွာခြင့္၊ သြားလာခြင့္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္၊ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံ၊ တကၠသိုလ္မ်ားသို႕ တက္ေရာက္ခြင့္စသည္မ်ားကို ကန္႕သတ္ထားသည္။ အိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္ျပင္ ဆင္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားက ပိတ္ပင္ထား သည္။ လူငယ္မ်ားက အစုိးရ အလုပ္အကိုင္မ်ားမရႏုိင္ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႕ ျဖစ္ ေန ျခင္း သည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္နီးပါးရွိေနသည္။ တျခား လူမႈ၊ စီးပြား ဘ၀နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား လည္း အေျမာက္အမ်ားရွိေနပါသည္။ ဤတြင္ သူတုိ႕ အေပၚႏုိင္ငံျခားသားဟု အျမင္ရွိေန၍ ဤသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းဟု ယူဆရသည္။ ဤအမႈကိစၥမ်ား သည္ ႏုိင္ ငံေတာ္ သမၼတၾကီးႏွင့္ အျခား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ား၏ ၾသ၀ါဒမိန့္ခြန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ဘက္ျဖစ္ေန ပါသျဖင့္ ယေန႕ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားအားလံုးက သိရွိႏုိင္ေအာင္ ဤစာတမ္းျဖင့္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ အထက္ပါမူဆလင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဤစာတမ္းပါအခ်က္ အလက္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုသြားသည္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။ ဤစာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားထက္ ခုိင္လံု ေသာ အေထာက္ အထားအမ်ားအျပားရွိႏုိင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရွင္း လင္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားက အထက္ပါ ကန္႕သတ္ ထားျခင္း၊ ပိတ္ဆုိ႕ထားျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံသားဟု သံသယျဖစ္ေန သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရရွိေအာင္ ဥပေဒအရ ေလွ်ာက္ ထားခုိင္းျခင္းတုိ႕ အားလံုးသည္ သင့္ျမတ္သည္၊ ဥပေဒႏွင့္ညီသည္ဟုဆုိ၏။ အမ်ိဳးသားေရး လုိအပ္ခ်က္အရ နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ သည္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာေနရာ၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္တခုစစ္ ျဖစ္ ေနေသာေနရာ မဟုတ္ပါ။ ထုိေနရာတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အေျခခံအခြင့္အေရး အားလံုးကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း သည္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ မႈရွိပါ၏လား၊ ထုိမူဆလင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကို ထိပါးေနသည္ ဟူေသာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ လည္းမေတြ႕ရွိရပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ထုိအေနအထားမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အေျခခံအခြင့္အေရး အားလံုးပိတ္ဆုိ႕ ထားျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္ဟုဆုိလွ်င္ ထုိအမ်ိဳးသားေရး လုိအပ္ခ်က္သည္ အလြန္က်ဥ္း ေျမာင္းသြားသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားျခင္း၊ သီးျခားဆက္ဆံျခင္း ဟုဆုိရန္သာ ရွိပါသည္။ ဤတြင္ ယေန့ တုိင္းရင္းသား ဟူ သည္အဘယ္သူနည္း၊မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကသတ္မွတ္သနည္း၊ အဘယ့္ေသာ အခ်က္(ေပတံ)ကိုအေျခခံ၍သတ္မွတ္သနည္း။ေမးခြန္းထုတ္ရေပမည္။ယေန႕ဒီမုိကေရစီအသီး အပြင့္မ်ား တစ္ျပည္လံုး ေ၀ဆာ လာခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္က တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ေနထုိင္လာသူ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို သီးျခားေရြး ထုတ္ျပီး ႏုိင္ငံျခားသားဟု သတ္မွတ္ရန္အားထုတ္ စီစဥ္ျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္၊ မွန္ကန္သည္ဟု ဆုိရန္မရွိပါ။ ဤသူတုိ႕သည္ အဂၤလိပ္ေခတ္က စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာမပါ၀င္ခဲ့ပါ။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ရခုိင္ မူဆလင္၊ ျမန္မာ မူဆလင္ မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး တုိင္းရင္သားမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ကို ဆံုး႐ံႈးရ သည္ဆုိလွ်င္ ယေန႕ႏုိင္ငံတြင္းဒီမုိကေရစီမုိးက ေပါကၡရ၀ႆမုိးကဲ့သို႕ ကြက္ၾကား ရြာေန သလားဟု စဥ္းစားေနရသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးလူမ်ိဳး ဘာသာ၊ အသား အေရာင္မခြဲျခားဘဲ တန္းတူရည္ တူမရွိဘူးလား၊ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေခတ္ဥပေဒမ်ား အရ၊ ရခုိင္မွ ယေန႕သံသယ ျဖစ္ေနသည္ဆုိေသာ မူဆလင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
 
(စာ -၂၂ )ယေန႕တုိင္းရင္းသားစာရင္းမွ ပယ္ထားျပီး ကန္႕သတ္မႈအထပ္ထပ္ျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး သံသယဟုစြပ္စြဲျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားဟု ေျပာဆုိျခင္း သည္ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ ညီပါသလား။ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံဘ၀သည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ျပီး ဒီမုိကေရစီ ျပည္သူ႕အစုိးရတက္လာျပီးမွ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရရွိႏုိင္ရန္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ၊ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ-၄၂၊၄၃ တုိ႕အရ ခုိင္မာေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳ ခြင့္ေလွ်ာက္ထား ရမည္ဟု ဆုိသည္။ ရခုိင္မွမူဆလင္မ်ားအတြက္ က်ားကို ေၾကာက့္လုိ႕ ရွင္ၾကီးကိုကိုး ရွင္ၾကီးက်ားထက္ ဆုိးေနပံုရသည္။ အထက္ပါမူဆလင္မ်ားကို ေျပာင္ႏုိင္ငံျခားသားဟု ဆုိျပန္သည္။ ဤလူမ်ား ႏုိင္ငံတြင္းသို႕ ခုိး၀င္ေနထုိင္ သူမ်ားဟုဆုိလွ်င္ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ရန္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ၊ လူ၀င္မႈၾကီး ၾကပ္ေရး လတ္တေလာဥပေဒ(Emergency Act) ႏွင့္ တျခားလ၀က ဥပေဒမ်ားရွိေန သည္ မဟုတ္လား။ အထက္ခုိး၀င္ေနသူမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ေျခာက္ ဆယ္ခန္႕ အေရး မယူဘဲ ထားခဲ့ သနည္း။တဘက္ႏုိင္ငံ ၏ ဆင္းရဲၿပီး လူဦးေရမ်ားလြန္းသျဖင့္ ခုိး၀င္သူမ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာ၍ လက္ခံထားရျခင္း ညွင္သာစြာ ဆက္ဆံရျခင္းဟု ေျပာေနျခင္းသည္ မွန္ပါသလား။ ထုိမွ်စာနာလွ်င္ နွစ္စဥ္လူဦးေရ စစ္ဆင္ေရးအဘယ္ေၾကာင့္ ေတြ႕ရသနည္း။ စစ္ဆင္းေရး အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ရွိသည္မဟုတ္လား။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ထက္ ဖဆပလေခတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအထိ အားလံုးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ (မဆလေခတ္ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲအပါအ၀င္)မဲထည့္ခြင့္၊ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္မ်ားရခဲ့သည္။ အမတ္မ်ား၊ ေကာင္ စီ၀င္ မ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ပါလီမန္အတြင္း၀န္မ်ား၊ ၀န္ၾကီးမ်ားလည္း အထက္သံသယဟု စြပ္စြဲခံ ရသူ မူဆလင္မ်ားထဲမွ ရွိခဲ့ေပသည္။ထုိေရြးေကာက္ပြဲအသီးသီးမွာ မဲစာရင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ လား။ မဲစာရင္းမွာ မပါသူမ်ားသာ ခုိး၀င္သည္ဟု ဆုိလွ်င္အဓိပၸါယ္နည္းနည္းရွိေပမည္။ အားလံုး သူခုိး ၀င္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။

ထုိသူမ်ားစာရင္း၀င္သူမ်ား ယေန႕ႏုိင္ငံျခားသားမည္သို႕ျဖစ္သြားသနည္း။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ မဲထည့္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရခြင့္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကသာရႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။  ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲထည့္ခြင့္မရွိပါ။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္သံသယ ျဖစ္ရျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ လူမႈစီးပြားဘ၀တြင္ကန္႕သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးဘာသာခြဲျခားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၄၈အရ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရပါဟု ပါရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားေသးသည္။ ယခုကိစၥမ်ားသည္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ အပိုဒ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းဟု ဆုိပါသည္။ ထုိႏုိင္ငံသားဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟုဆုိရန္ရွိေနသည္။
ထုိဥပေဒမွာ စံႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္မေနဘူးလား။ ရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ရုပ္သ႑ဘာသာ စကားယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံတူညီေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘရူ၀ါ ဆိုသူမ်ားကို တုိင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ မူဆလင္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသားဟု ဆုိေနသည္။ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ခြဲျခားမႈမရွိဆုိျခင္းကို မည္သို႕ နား လည္ရမည္နည္း။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ မိမိႏွင့္ဘာသာမတူသူမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆင္ေျခအဖံုဖံုျပျပီး သံသယဟု သတ္မွတ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဤအျဖစ္မ်ိဳးသည္ လူမ်ိဳး ဘာသာခြဲျခားျခင္းမွအပ အျခား မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
ဤသံသယျပဳျခင္းတြင္အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိပါသလား။ဘဂၤလာေဒရွ္႕ရွိေန သ ေရြ႕ ကာလ ပတ္လံုး သံသယရွိမည္ဟုဆုိလုိျခင္းလား။လြတ္လပ္ေရးရျပီး ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ရွိခဲ့ သည္။ ထုိဥပေဒႏွင္ ့ညီ ညြတ္၍ ျမန္မာၿပည္ တြင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေနထုိင္လာသူမ်ားကို သံသယ ဟု သတ္မွတ္ျခင္း သည္ ဥပေဒအေၾကာင္း အရမဟုတ္ႏုိင္။

လက္ရွိႏုိင္ငံသားဥပေဒသည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ ေန ထုိင္လာ သူမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္လြန္လာျပီးမွ ႏုိင္ငံျခားသားဟုေဖာ္ညႊန္း လွ်င္ ထုိဥပေဒ ကိုယ္၌ကိုကား ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ သိန္းႏွစ္ဆယ္ခန္႕ျပည္နယ္ တြင္းေန ထုိင္ေသာ မူဆလင္မ်ားကိုႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေစျခင္းထက္၊ အထက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း ကား ပို၍သင့္ေတာ္ မည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္သည္ယေန႕သံသယဆုိသူမ်ားက ကမာၻဦး ကစ၍ အေျခစုိက္ေန ထုိင္ေသာေဒ သျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္ရွိ ေရွ႕ေဟာင္းသမုိင္းအေထာက္ အထားမ်ားက သက္ေသခံ ေန သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ သင့္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေန ေသာ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အ မတ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ား အားလံုးက ႏုိင္ငံသားတစ္စု အေပၚက်ေရာက္ေနေသာ ဤေဘး ဆုိး ၾကီးကို ကာကြယ္ေျဖရွင္း ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

လ၀က၀န္ၾကီးဦးခင္ရီမွ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းရာတြင္ေမာင္းေတာ ေဒသမွ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ဘက္ႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား၊ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ သရုပ္သ႑ာန္စသည္ျဖင့္ အစစတူညီေနသျဖင့္ ခြဲျခား၍မရႏုိင္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ အတြင္း ကူးလူ ဆက္ဆံမႈ၊အိမ္ေထာင္က်မႈရွိ၍ ေရာေထြးသြားသည္။သူတုိ႕ကို ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္ေန သည္။သို႕ျဖင့္ ကန္႕သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရသည္။ ပံုစံ(၄)ျဖင့္သာ ရက္အကန္႕ အသတ္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ျပဳရ သည္ ဟုဆုိသည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘရူ၀ါနာမည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသား သတ္မွတ္ထားသည္။သူတုိ႕ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ခြဲျခားႏုိင္သနည္း။ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္လုိလွ်င္ ဗုဒၶဘာ သာျဖစ္ ရမည္ဟုဆုိလုိျခင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ ေနသည္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ သည္ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္၃၄၈ ႏွင့္ ညီညႊတ္မႈ မရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရသည္။

တစ္ဘက္ႏုိင္ငံမွလူမ်ားႏွင့္ အစစတူညီေနသျဖင့္ ရခုိင္မွကုလားမ်ား(မူဆလင္မ်ား)ကို ခြဲျခားမ ရႏုိင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခဳံေရး၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေန၍ ကန္႕သတ္မႈမ်ားအမွန္ တကယ္ လုိအပ္ေနသည္။ ၄င္းသည္ပင္ အမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္ဟုဆုိလွ်င္တျခားလူမ်ိဳးမ်ား (နယ္စပ္ရွိအျခား လူမ်ိဳးမ်ား)ကို မည္သုိ႕ခြဲျခားႏုိင္ပါသနည္း။လက္ရွိႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈဥပေဒအပိုဒ္(၆) အရ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုပင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံျခားမွေမြးဖြားျပီး ႏုိင္ငံျခားမွာ ၾကီးေနလွ်င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ဘဂၤလား မွာေမြးေသာဘဂၤလားမွာၾကီးေသာရခုိင္မ်ားေန႕စဥ္ျမန္မာ ျပည္သို႕ ၀င္လာၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနျခင္းကို အစိုးရမွမျမင္ျခင္းမွာ ဥပေဒကို လက္ႏွစ္လံုးၾကား လွည့္ျခင္း မဟုတ္လား။

အိႏၵိယႏုိင္ငံမီဇိုရာမ္ျပည္နယ္မွ ခ်င္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံခ်င္းျပည္နယ္မွခ်င္းမ်ား၊နာဂျပည္နယ္မွ နာဂ မ်ားႏွင့္  ျမန္မာနာ ဂမ်ား၊ ကိုးကန္႕ႏွင့္တရုတ္စသည္တုိ႕ကို အဘယ္ေၾကာင့္ခြဲျခားႏုိင္သနည္း။ မည္သုိ႕ ခြဲျခား သနည္း။ ထုိ႕အျပင္ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိေသာ ယေန႕တုိင္းရင္းသားဟုဆုိသည့္ ဘရူ၀ါမ်ား၊ ဒုိင္းနက္(ခ)ခ်က္မားမ်ား၊ ျမိဳခမိမ်ားသည္ ဘဂၤလာေဒရွ္႕မွာ အဓိကအားျဖင့္ပင္ ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ ေနထုိင္ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕၏ လူဦးေရအသီးသီးသည္ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ထက္ ဘဂၤလာေဒရွ္႕မွာ အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားျပားပါသည္။ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ သရုပ္ သ႑ာန္အားလံုးသည္ တစ္ဘက္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ ဘဂၤလာေဒရွ္႕မွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘဂၤါလီကို ဘရူ၀ါ ဟုေခၚသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။မူဆလင္ အလွည့္က်ေသာ အခါဘဂၤ လာေဒရွ္႕ကုလားႏွင့္ခြဲျခားမရ၍လူမႈစီးပြားဘ၀တ္ခုလံုးကိုကန္႕သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိလွ်င္ အဓိပၸါယ္မည္သို႕ေကာက္ရမည္နည္း။

ခုိး၀င္ေရာေထြးသည္ဟုဆုိလွ်င္ အေရးမယူႏုိင္ပါလား။ ဥပေဒမရွိခဲ့လုိ႕ပါလား။ အားလံုးခုိး၀င္ သူ၊ ေရာေထြးသြားသူဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္။ ႏုိင္ငံျခားသားဟု သတ္မွတ္ရန္ သာရွိသည္။ သံသယဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာရသနည္း။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့စဥ္ကလည္း ရခုိင္မွာ ထုိကုလား မ်ားရွိခဲ့သည္။(၁၉၅၁ ခုႏွစ္ သန္ေခါင္စာရင္းရႈပါ) ထုိစဥ္ကပင္ ႏုိင္ငံျခားသားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ရမည္။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၁၉၄၇ခု တြင္ပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အတူ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ သူတုိ႕၏လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ သံသယတုိ႕၊ ခြဲျခားမရတာတုိ႕ ၊ႏုိင္ငံျခားသားအျဖစ္ကိုပထမစြန္႕လႊတ္ပါတို႔  ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္အတြက္ခုိင္မာေသာအေထာက္အထားျဖင့္   ေလွ်ာက္ပါတို႔ ေျပာဆုိလာ ျခင္းသည္ “ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေမွာင္ခုိ၀င္လာေသာပါတိတ္ကိုထုိနယ္စပ္မွ ၀င္လာ စဥ္ကဖမ္း ဆီးျခင္း မျပဳဘဲ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရန္ကုန္ေစ်းမွ၀ယ္ယူ၍ ၀တ္ဆင္ေနစဥ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခၽြတ္ယူရန္ စီစဥ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သြားႏုိင္သည္။” လြတ္လပ္ေရးရစဥ္က ဤကုလားမ်ားကိုခြဲျခားႏုိင္ခဲ့ သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ လက္တြဲေခၚခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္လႊတ္ေတာ္ထဲ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ န၀တ၊နယက အစုိးရမ်ားႏွင့္ (ယခုဒီမုိကေရစီအစုိးရ)က ခြဲျခားမရ၊သံသယျဖစ္ရ သည္ ဆုိျခင္း မွာ ေသြးရုိး သားရုိးမ်ားလားဟု စဥ္းစားေနရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္လည္း ဤကုလားမ်ားရွိေနခဲ့ရာထုိစဥ္ကပင္ႏုိင္ငံျခား သားဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ရမည္။ေနာက္အေရးၾကီးအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ သံသယဟုဆုိျခင္းသည္အားလံုး မိမိ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံျခားသားဟုအဓိပၸါယ္မထြက္ပါ။ လက္ရွိႏုိင္ငံသားဥပေဒအရႏုိင္ငံသား မျဖစ္ လွ်င္ ႏုိင္ငံျခား သားဟု သတ္မွတ္ရန္သာရွိပါသည္။ သံသယဟုေၾကညာျခင္းသည္ရႈပ္ေထြးေစ ပါသည္။ ၄င္းထဲတြင္ သံသယ ကင္းရွင္းသြားပါက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ႏုိင္သည့္လူလည္းရွိေနပါသည္ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေနသည္။ ယခုကန္႕သတ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ထုိႏုိင္ငံသားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသူမ်ားမနစ္နာ ဘူးလား။ သူတုိ႕ အေရးမစဥ္းစား ရဘူးလား။ ဒီအျဖစ္မ်ိဳးဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာနစ္နာေၾကးေတာင္းဆုိခြင့္ရွိေပမည္။ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ သံသယျပဳျခင္းမဟုတ္ မိမိႏွင့္မတူ၍အဂတိ တရား၀င္လာ၍ မလုိမုန္းထားစိတ္ျဖင့္ သံသယျပဳျခင္း သာျဖစ္သည္။ 

  1. thanks help

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus