ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၂)


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၁ / ၂၀၁၂)
၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ၁၃၇၄ ခု၊ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း ၁၀ ရက္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အသိေပးေျကညာျခင္း
၁။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလ နွင့္ ဇြန္လ တို့တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အေျကာင္းျပု၍ လူအုပ္စုအခ်င္း ခ်င္း ေဒါသ အေလ်ာက္ အျကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ၊ မီးရိွု့ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဇြန္လ (၁၄)ရက္အ ထိ ေသဆံုးသူ (၅၀)ဦး၊ ဒဏ္ရာရရိွသူ (၅၄)ဦးရိွခဲ့၍ လူေနအိမ္ (၂၂၃၀)အိမ္နွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္ အဦ (၁၄)ခု မီးေလာင္ဆံုးရံႈးခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူ (၆၁၄၆၂)ဦး တို့သည္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ကာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို့ ေရာက္ခဲ့ျကရပါသည္။
၂။ အဆိုပါ ပဋိပကၡျဖစ္ ပြားေနျခင္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အလ်င္အျမန္ ေအးျငိမ္းသြားေစရန္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ျမို့နယ္ အခို့်တြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္၍ လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ က ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီ ဥပေဒကဲ့သို့ အာဏာ တည္သည့္ အမိန့္ကို ထုတ္ျပန္ျပီး အေရးေပၚ အေျခအေန ေျကညာ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ့နွင့္ တပ္ မေတာ္ အပါအဝင္ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဥပေဒစိုး မိုးေရး နွင့္ ရပ္ရြာ တည္ျငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး အတြက္ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေျ ကာင့္ အခိ်န္ တိုအ တြင္း တည္ျငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈ ကို ျပန္လည္ ရရိွခဲ့ပါသမည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ေဆာင္ ရြက္မႈကို လည္း ဥပေဒနွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္ စု လွြတ္ေတာ္၏ အတည္ျပုခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။
၃။ အထက္ပါျဖစ္စဉ္အေပၚ နိုင္ငံတကာအဖဲြ့ အစည္းအခို့်တို့မွ ျမန္မာနိုင္ငံအား လူ့အခြင့္အေရး ခို်းေဖာက္မႈ အျဖစ္ ပံုေဖာ္ျပီး ျပစ္ တင္ေဝ ဖန္မႈ မ်ားျပုလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲြ့ျကီးသို့ပင္ တင္ျပခဲ့ရာ၊ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အဆိုပါျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို နည္းလမ္းမို်း စံုျဖင့္ ျကိုးပမ္း ေခ်ဖ်က္ ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ခိ်န္ တည္းမွာပင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယာယီ ေနရာခ်ထားေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး၊ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈ ျပည့္စံုေရး နွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတို့ အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထားသည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ရရိွေအာင္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ ရပါသည္။
၄။ ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေက်ာက္ျဖူျမို့ နယ္၊ မင္းျပားျမို့နယ္၊ ေျမပံုျမို့နယ္နွင့္ ေျမာက္ဦး ျမို့နယ္ တို့တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဆူပူ အျကမ္း ဖက္ မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္အထိ ေသဆံုးသူ (၁၂)ဦး၊ ဒဏ္ရာရရိွ သူ(၅၀)ဦး ရိွျပီး၊ လူေနအိမ္ (၁၉၄၈)အိမ္၊ ဘာသာေရး အေဆာက္ အဦ (၈)ခု မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးကာ လူအမ်ားအျပား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
၅။ လက္ရိွအေျခအေနသည္ ဒီမိုကေရ စီေဖာ္ေဆာင္ေသာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အခိ်န္တို အတြင္း ညင္သာစြာ အသြင္ကူးေျပာင္း နိုင္ခဲ့ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အသိအမွတ္ျပု ေထာက္ခံလ်က္ ရိွသကဲ့သို့၊ ဆက္လက္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို စိတ္ဝင္စားစြာ ေစာင့္ျကည့္ေနျကသည့္ အခိ်န္ ကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ဤသို့ေသာအေျခအေနတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ဆူပူ အျကမ္း ဖက္ မႈမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္၊ နိုင္ငံသားတို့၏ ဂုဏ္သိကၡာနွင့္အကို်းစီးပြားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစနိုင္ သျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ့၊ တပ္မေတာ္နွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ရပ္ရြာ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို့ျပင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ပဋိပကၡ တြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ျကိုးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ လူပုဂၢဳိုလ္နွင့္ အဖဲြ့အစည္းမ်ားလည္း ရိွေနေျကာင္း သိရိွရ သျဖင့္ ၄င္းတို့ကိုေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒနွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေျကာင္း ထုတ္ျပန္ ေျကညာအပ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus