ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

(ဓါတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)

ၿပည္ေထာင္စု သမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ

အမွတ္၊ ၁၉ /၂၀၁၅

၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလၿပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္

(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္)

ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ သက္တမ္း သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာၿခင္း

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အၿခာ အာဏာပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး (လတ္တေလာၿပဌာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား တို႔ကို ၿပဌာန္း က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။

၂။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ၿပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၁၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၃) ပါ ၿပဌာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ႀကသူအခ်ိဳ႕သို႔ လိုအပ္ခ်က္အရ ကိုင္ေဆာင္ရန္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား မိုးပြင့္အထူးစီမံခ်က္ၿဖင့္ အရွိန္ၿမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီၿဖစ္၍ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ေန႔ရက္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ သတ္မွတ္ပါသည္။

၃။ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၁၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၄) ပါ ၿပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံၿခင္း၊ စိစစ္မႈခံယူၿခင္း တို႔ကို သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၍ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ႀကရမည္။ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံၿခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

၄။ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား ၏ နည္းဥပေဒ ၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၁) ႏွင့္ နည္းဥပေဒခြဲ (၃)၊ နည္းဥပေဒ ၂၉ ၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၂) တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး၊ ညီညႊတ္မွ်တမႈ ရွိေစေရးတို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ မိုးပြင့္အထူးစီမံခ်က္တြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ပါသည္။

၅။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)ပါ ျပဌန္းခ်က္အရ မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိအျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးအား လည္းေကာင္း တာဝန္ေပး အပ္ပါသည္။

၆။ ထုိ႔အၿပင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရဟန္းရွင္လူၿပည္သူအေပါင္းက ေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ အႀကံၿပဳေရးေကာ္မရွင္ကို ပညာရွင္မ်ား၊ ပါဝင္ထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္သြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးထုတ္ၿပန္ ေႀကညာအပ္ပါသည္။

(ပံု) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus