ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စက္ေလွ နစ္ျမွပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ BROUK မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္။

မဆိုင္းမတြ ထုတ္ျပန္သည္- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ၊ ၁၉ ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား စီးနင္း လိုက္ပါလာေသာ ေလွနစ္ျမဳပ္ျခင္း ကိစၥ။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အကူအညီ ေပးေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားအား NLD အေနျဖင့္ ရုပ္သိမ္း ေပးပါရန္။

စားနပ္ ရိကၡာ ဝယ္ယူရန္ အလို႔ငွါ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆင္တက္ေမာ္ (Sandama) ဒုကၡသည္ စခန္း မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး ႏွင့္ ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦးတို႕သည္ စစ္ေတြျမိဳ႕ နယ္သို႕ ေလွျဖင့္စီးနင္းလိုက္ပါရင္း၊ ၾကီးမားေသာလိႈင္းလုံးၾကီး၏ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၁၉.၄.၂၀၁၆ ေန႕တြင္ သဲေခ်ာင္းျမစ္အဝင္၌ ေလွနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ ေလွနစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ခရီးသည္ (၁၅) ဦးေသဆုံး ခဲ့ျပီး၊ (၂၀) ဦးေပ်ာက္ဆုံးလွ်က္ရွိကာ၊ (၂၀) ဦးအသက္ရွင္က်န္လွ်က္၊ က်န္ (၁၀) ဦးမွာ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာ လွ်က္ရွိေၾကာင္း BROUK ၏ ခိုင္မာေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရသိရွိရပါသည္။ ေသဆုံးသူမ်ား အနက္ ကေလးမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အင္အားသုံးဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဆိုးသထက္ဆိုးလွသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈမဲ့ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရပါသည္။ ခရီးသြားလာေရး ကန္႕ သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုံျခဳံေရးကင္းမဲ့မႈမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္စားနပ္ရိကၡာဝယ္ယူျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲလွ်က္ရွိလာပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အျခား ေဒသမ်ားသို႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ကန္႕သတ္မႈမ်ားသည္လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ အေရးအခင္းအား ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ရာမဲ့ျဖစ္ကာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႕ေရာက္ရွိပိတ္မိေနခဲ့သည့္ (၁၄၀,၀၀၀) ဦးေရရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ၏ အေျခအေနမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုးရြားျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အရာရွိမ်ား က လည္း ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႕ေသာကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရးကင္းမဲ့မႈမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ရွည္လ်ားေသာ၊ ရံဖန္ ရံခါ၌မူ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ စားနပ္ရိကၡာရွာေဖြေရးခရီးစဥ္တို႕ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းပို႕လွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ပိုသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဦးေရတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအားစြန္႕ခြါ ထြက္ေျပးခဲ့ ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြန္႕ခြါသြားရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႕သည္ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ အင္အားသုံးဖိႏွိပ္ျခင္းမူဝါဒတို႕ကို ပူးေပါင္းအသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အစိုးရသစ္ ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ထိုမူဝါဒမ်ားအား အဆုံးသတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာအေရးအခင္းႏွင့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအကူအညီေပးေရးကန္႕သတ္ခ်က္ မ်ားအားအဆုံးသတ္ေစရန္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ စတင္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ေျခလွမ္းေလးဆင့္အား Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ ထုတ္ျပန္ကမ္းလွမ္း ခဲ့ပါသည္။

NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းကာ၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေရးအကူအညီေပးအပ္သည့္ လုပ္သားမ်ား၏လုံျခဳံေရးကို အာမခံခ်က္ေပးသင့္သည္ဟု Burmese Rohingya Organisation UK ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ေန႕တိုင္းလူေတြ ေသဆုံး ေနပါတယ္။ ဒီလိုေလွနစ္ျမဳပ္တဲ့ ေၾကကြဲစရာျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အရင္ကလည္းမၾကာခဏျဖစ္ခဲ့သလို၊ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိရင္ေတာ့ ေနာက္လည္းထပ္ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ"ဟုလည္း ဦးထြန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိလိုပါက ဦးထြန္းခင္ (ဖုန္း-+44 7888714866) အားဆက္သြယ္ႏိုင္ပါ သည္။

သတင္းေထာက္မ်ားသို႕ မွတ္စု။

ေလွနစ္ျမဳပ္ရာတြင္ေသဆုံးခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားစာရင္းအား BROUK မွ ေအာက္ပါအတိုင္းလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

၁။ ေဒၚေနာ္စီမာ၊ ၅၄ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၂။ မ႐ိုမာ၊ ၁၆ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၃။ မနီလာ၊ ၂၁ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၄။ ေဒၚညီမျဖဴ (အမ်ိဳးသမီး)
၅။ ေမာင္ၾကီး၊ ၄၂ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသား)
၆။ ေဟာ္စြန္ေရွာ္ရစ္ဖ္၊ ၂ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသား)
၇။ ဦးႏူရာ၏သမီးျဖစ္သူ စာဂ်ိဒါ၊ ၆ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၈။ မုဟမၼဒ္ေရွာ္ရိဖ္၊ ၄ ႏွစ္၊ (အမ်ိဳးသား)
၉။ ဟူစိန္ေရွာ္ရိဖ္၊ ၃ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသား)
၁၀။ ေဒၚမန္နီစာ၊ ၂၀ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၁၁။ စူရတ္ဇမလ္၊ ၈ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၁၂။ အာဂ်ိဒါခါသြန္ ေရာ္ဟီမြဒ္ဒီးန္ ၊ ၆ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၁၃။ စူေလမာခါသြန္၊ ၆၅ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၁၄။ ဖယ္ရာနီ၊ ဦးေခၚလီအဟ္မဒ္၊ ၆၀ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသမီး)
၁၅။ အမည္မသိ၊ ကေလးငယ္။

Burmese Rohingya Organisation UK မွ NLD အစိုးရသို႕ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္ ေျခလွမ္းေလးဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁) အမုန္းဝါဒျဖန္႕ခ်ီသူမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္မ်ားပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အျခား NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားပုဂၢိလ္အားျဖင့္ဦးေဆာင္ ကာ မတရားမႈမ်ားႏွင့္ အမုန္း ဝါဒျဖန္႕မႈမ်ားကိုအထူးသျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေဟာေျပာ၍ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒျဖန္႕ခ်က္မ်ားကို တန္ျပန္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂) လူသားခ်င္းစာနာသည့္ လမ္းဖြင့္ေပးမႈ

NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ကန္႕သတ္ ခ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားမ်ား၏လုံျခဳံေရးအတြက္အာမခံခ်က္ေပးရန္ေဆာင္ရြက္ရန္။ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ သီးျခားလြင့္စင္ေနထိုင္ေနရေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားအားအေထာက္ အပံ့ျပဳႏိုင္သည့္ အစိုးရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုေပးအပ္ရန္။

၃) ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းျခင္း။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားျငင္းပယ္ခံရသည့္ အေျခအျမစ္အေၾကာင္းတရားမွာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားရယူခံစားခြင့္ တို႕ အပါအဝင္႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္မ်ားစြာေသာခြဲျခားခံရမႈတို႕သည္တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကို မရရွိျခင္းအေပၚမူတည္ပါသည္။ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ခိုင္မာေသာလူထုေထာက္ခံမႈ၊ ခိုင္ခန္႕ေသာပါတီစည္းလုံးမႈ၊ႏွစ္မ်ားစြာလိုေသးသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတို႕ကိုအားျပဳကာအစိုးရသက္တမ္းအဦး အစ ၌ပင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလင့္ကစား၊အထက္ပါအေရးကိစၥမ်ားကို ျပဳရန္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ၎ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မုခ်အျငင္းပြါးဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေရွာင္လႊဲရႏိုင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ တစ္ခုေသာအခ်ိန္ကာလ၌ ယင္းကိစၥအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ NLD ဦးေဆာင္ ေသာ အစိုးရ အခိုင္မာဆုံးျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ပို၍သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ လွပါသည္။

၄) တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ လူသားျဖစ္တည္မႈအားက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ ႏွင့္ မ်ိဳးတုန္းသန္႕စင္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ထင္ရွား ေသာအေထာက္အထားမ်ားရွိေနပါသည္။ ဤျပစ္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳ၍မရသလို၊ ဤျပစ္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ၎တို႕ရဲ့လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လစ္လ်ဴ႐ႈ၍မရႏိုင္ပါ။ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ အပူ အပင္ကင္းစြာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္လွ်က္ရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကိုဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္အားေပးျခင္းသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႕သည္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုတားဆီးရန္အလြန္အေရးပါထိေရာက္ေသာကိရိယာတန္ဆာ ပလာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါျပစ္မႈမ်ားအားစုံစမ္းစစ္ေဆးအေျဖထုတ္ရန္ႏွင့္ အေရးယူရန္အတြက္ NLD အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ထိေရာက္လြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕သင့္ ပါသည္။ အကယ္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအား NLD အစိုးရအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အစည္းၾကီးမွ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သင့္ပါသည္။

အက်ယ္သိလိုပါက http://brouk.org.uk/?p=546 တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus