ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ပဲခူးတုိင္း ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ သရဲသမိန္ရြာ ဗလီႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေတာင္းဆိုမႈေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဂၽြန္လ ၂၄ ရက္

ပဲခူးတုိင္း ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ သရဲသမိန္ရြာ ဗလီႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေတာင္းဆိုမႈ

ပဲခူးတုိင္း ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ သရဲသမိန္ရြာ ဗလီႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ အႏိုင္ က်င့္ျခင္းတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights အဖြဲ႔မွ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ရႈတ္ခ်၍ ထိခိုက္ နစ္နာရသူ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲရပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာရွိသူမ်ား ဘက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္-

ပ်က္ဆီး သြားေသာ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား လူေနအိမ္မ်ားအား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳျပင္ခြင့္ ေပးရန္-

ျပသနာ၏ အရင္းအျမစ္အား ေသခ်ာစစ္ေဆး ေဖၚထုတ္ေပးရန္-

ေၾကာက္လန္႔ထြက္ေျပးရသည့္ မိသားစုမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားအား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အစိုးမွ တာ၀န္ယူေပးရန္-

ႏွစ္ဘက္ေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔အား လူမႈဆက္ဆံေရး ပညာရပ္မ်ား (မတက္မေနရ) သင္တန္းေပးရန္- ႏွင့္

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး လူနည္းစု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ တစ္ရပ္ အလွ်င္အျမန္ျပဌာန္းေပးရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights အဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။ရဲေဇာ္ (ရိႈက္ခ္မိုဟာမၼဒ္)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ (ျမန္မာျပည္)
Civil Rights MovementComment ေရးရန္

Rohingya Exodus