ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သရဲသမိန္ ဒုကၡသည္ ကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရန္ Civil Rights အဖြဲ႔ ေတာင္းဆို
ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဂၽြန္လ ၂၆ ရက္

သရဲသမိန္ အၾကမ္းဖက္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ကိစၥ

ပဲခူးတုိင္း ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ သရဲသမိန္ရြာရွိ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းအား အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးခံရယံုမွ်မက ေဒသခံ မြတ္ဆလင္ မိသားစုတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္မ်ား (လံုး၀) လံုၿခံဳမႈ မရွိသည့္ အတြက္ ထြက္ေျပး တိမ္ေရွာင္ေနရေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

“တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး” ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လူထုမဲကို ရယူကာ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သူတုိ႔အား အေရးယူျခင္း မရွိေသးသည့္ အျပင္၊ အၾကမ္းဖက္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘ၀တို႔အား မည္သို႔မည္ပံု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ ဟုလည္း တစံုတရာ တာ၀န္ယူမႈ အလွ်ဥ္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ေနရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္အား တာ၀န္ယူထားသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ (ေရွ႔တန္း စစ္မ်က္ႏွာ အမဲေရာင္ မဟုတ္ေသာ နယ္ေျမမွ) ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္တို႔အား တာ၀န္ယူမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လစ္ဟင္းေနျခင္းမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္သူတို႔၏ ဘက္မွ ကူညီပ့ံပိုးေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွာ သတ္မွတ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေရးကိစၥ အ၀၀ အား အလွ်င္အျမန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။

အစိုးရ၏ တာ၀န္ယူမွ တာ၀န္ခံမႈ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိလာပါက- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သံရံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာ့ဥပေဒေဘာင္တြင္းမွ အလွ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။


ရဲေဇာ္ (ရိႈက္ခ္မိုဟာမၼဒ္)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ (ျမန္မာျပည္)
Civil Rights Movement


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus