ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျပတ္သားထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္

ျပတ္သားထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရး ကတိမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေသာ အစိုးရ အေနျဖင့္- လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔အား အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကား အၾကမ္းဖက္ေသာ အုပ္စုမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း မရွိသည့္ အျပင္-ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္၀န္း အတြင္း အဓမၼေစတီတည္ျခင္း ကိစၥ၊ ပဲခူး သရဲသမိန္ ဗလီ ဖ်က္ဆီးျခင္း ကိစၥ၊ ဖားကန္႔ ၀တ္ျပဳေဆာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ကိစၥ ႏွင့္ ယခု ရက္ပိုင္း သကၤန္းကၽြန္းတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ အႏုိင္က်င့္ေနမႈတို႔အား အေရးမယူဘဲ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း ကိစၥမ်ားက အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားဘက္မွ အာဏာပိုင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဘက္လိုက္သည့္ ပံုသ႑ာန္တို႔ အား ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ရန္ အမုန္း၀ါဒ ျဖန္႔ေ၀ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမည္ဟု လက္ရွိ အစိုးရ၏ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ကိုမွ ကတိ ေပးသည္မွာလည္း ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအား မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး လိမ္လည္လွည့္စားေသာ စကားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ထင္ဟပ္ေနသည္။

မတရားသျဖင့္ ျပသနာ ရွာခံရသူ လူနည္းစုႏွင့္ ျပသနာရွာသည့္ လူမ်ားစုတို႔ အၾကား ျဖစ္တည္ လာသည့္ ပဋိပကၡအား ခ်က္ခ်င္း မေျဖရွင္းဘဲလွ်က္ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္းမ်ားမွာ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ မရိုးမသား ဆႏၵရွိေၾကာင္းကိုလည္း သက္ေသျပရာ ေရာက္သည္။ ဤျပသနာအား အေျခခံ၍ ပဋိပကၡႀကီး အသြင္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္- လက္ရွိ အစိုးရတြင္သာ ရာႏႈန္းျပည့္ တာ၀န္ရွိေနသည္။

လူနည္းစုတို႔အား စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈတို႔အား - ရပ္တန္းက ရပ္ရန္ - အဆုိပါ အႏိုင္က်င့္သူ အၾကမ္းဖက္သူတို႔အား အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ျပတ္သားထိေရာက္စြာ အေရး ယူေပးရန္- အာဏာပိုင္အစိုးရအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွာ ေတာင္းဆိုပါသည္။

မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus