ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ ျပႆနာမ်ား၏ မူလဇစ္ျမစ္ကုိ အေျဖ႐ွာရာဝယ္ေမာင္သစၥာ (ရခိုင္ျပည္)
RB News
5.9.2016

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆုံးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ဳိးတိုင္းသည္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာ ျငင္းမရေပ။ ရခိုင္ျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေန အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးကုိ အဓိက စီးပြားေရးသဖြယ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနၾကရသည္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ညံ့ဖ်င္းလြန္းသည္။ မီးမရိွ လွ်ပ္စစ္မဖူလုံ။ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝက ၂၁ ရာစုႏွင့္ ဖီလာဆန႔္က်င္ေနလ်က္ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနၾကသည္မွာလည္း အမွန္အကန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးစုထဲတြင္ လူနည္းစု ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဘဝသည္ စစ္အာဏာ႐ွင္အဆက္ဆက္၏ ခြဲျခားဆက္ဆံ ဖိႏွိပ္ခ့ဲမႈေၾကာင့္ အလြန္ပင္ စုိိးရမ္စရာအေနအထားေရာက္ေနသည္။ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကရသည့္အထဲတြင္ စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံ ဖိႏွိပ္ခံလာေနခ့ဲရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာက ကမာၻ႔အဖိႏွိပ္ခံရဆုံး လူမ်ဳိးဟူ၍ သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္ေရး အစစအရာရာ ဆုံးရႈံးခံေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည့္ အဖိႏွိပ္ခံ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရးကုိ ႏိုင္ငံတကာက စုိးရိမ္ေၾကာင္း ဝုိင္းဝန္း ေျပာလာေသာအခါ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးလိမ္ညာခ့ဲဖူးသည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကုိလည္း လိုက္နာဖို႔တာဝန္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုတာဝန္မ်ားကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားက ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ အင္အားႀကီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ Sanction ခ်မွတ္ခံခ့ဲရမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခ့ဲရသည္။ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီကုိအားေပးသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ကြန္ျမဴနစ္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္သာ ပိုမိုရင္းႏွီးခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ Sanction ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္သာ စီးပြားကူးသန္ၾကရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ေျပးစရာမရိွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ငယ္ႏိုင္သေဘာျဖင့္ အပိုင္စားႏိုင္ငံ အျဖစ္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာသည္ထိ ကုိင္တြယ္ စားပစ္လာခ့ဲသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တန္ဖိုးျမင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား သူတို႔၏ မူးယစ္ေဆးျပားျဖင့္ လဲလွယ္ခ့ဲျခင္းသာျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားက ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးထက္ မိမိကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိသာ ေ႐ွ႕တန္းတင္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္စစ္ကြၽန္ျပဳျခင္းခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခ့ဲသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မ်က္ျမင္အသိပဲျဖစ္ပါသည္။ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ သစ္ပင္ဟူ၍ မက်န္ေအာင္ ခုတ္ယူသြားခ့ဲသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုၿပီး ျမစ္မ်ားစြာ အပိုင္သိမ္းထားသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္ကုိလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္သည္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းက့ဲသုိ႔ အျခားေသာ တ႐ုတ္လက္ထဲေရာင္းစားလိုက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာလည္း ရိွေနပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝမႈကုိ တ႐ုတ္က အပိုင္စီးၿပီး ေကာင္းစားေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ စာရင္း၌ ထိပ္တန္းေနရာကုိ ေရာက္ရိွေနခ့ဲရသည္။

၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသည္ ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳျပီး တက္လာခ့ဲသည္။ ဒီမိုကေရစီအစုိးရသာ ေျပာေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္​းစိန္အပါအဝင္ ထိပ္တန္းတာဝန္ရိွသူအမ်ားစုသည္ စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္မ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

ယခင္ နဝတ၊ နအဖ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးမ်ားကုိ မၾကည့္ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခ့ဲသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ထိုဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုအထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ မင့ဲညႇာ၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္က်ဳိးကုိသာ ေ႐ွ႕တန္းတင္၍ ထင္ရာစုိင္းခ့ဲသည့္ နဝတ၊ နအဖ အစုိးရ၏ အေမြကုိ ထိန္းသိမ္းေပးေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကုိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရလာသည္ႏွင့္အမွ် အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြင္းခ့ဲသည္။ အစုိးရအလိုမက်ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ ဆႏၵျပသူသည္ သံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ပင္ ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြင္းခ့ဲသည္မွာလည္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ေၾကးနီစီမံကိန္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စသည္တို႔အတြက္ ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခ့ဲသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီအမည္ခံ အစုိးရျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းခ့ဲသည္။ ဤသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အက်ဳိးစီးပြားထက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ပိုမို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးခ့ဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေရးသည္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြက္ မဟာစိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္ခ့ဲသည္။

အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း တရုတ္နိုင္ငံကုိေရာင္းခ်လိုက္သည့္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ရသည့္ဝင္ေငြကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးစြဲေပးရန္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားက အစုိးရကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆႏၵျပ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကုိ အစုိးရက အၾကမ္းဖက္ နိမ္နင္းသည့္ လမ္းစဥ္မသုံးခ့ဲဘဲ ေရရွည္အသုံးတည္တံ့မည့္ အျခားနည္းတစ္နည္းကုိ သုံးခ့ဲသည္။ ဤသည္ကား လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး ႏြယ္သည့္ ပဋိပကၡတစ္ခု ဖန္တီးေပးခ့ဲ၍ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားကုိ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမွ အာ႐ုံလြဲလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာ္ျငာ၍ စစ္တပ္ခ်ခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သယ္ေဆာင္သြားရာ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္တပ္စခန္းမ်ား ခ်ထားႏိုင္ေရးသည္ ဦးသိန္းစိန္အစုိး၏ လွည့္ကြက္တစ္ကြက္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ျမန္မာနိုင္ငံထဲတြင္ရိွေနသည့္ မဟာစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက အကာအကြယ္ေပးခ့ဲၾကသည္။

တရုတ္နိုင္ငံကုိ သယံဇာတမ်ား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ယူေဆာင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးေနျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အကာအကြယ္ ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အာဏာတည္ျမဲအတြက္လည္း ကူညီၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေျပာရလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ၎၏ဆရာ ဦးသန္းေရႊ၏ နအဖ အစုိးရက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးခ့ဲသည့္ အစုိးရျဖစ္ပါသည္။ ျပည္မက စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခ့ဲသူမ်ားကုိ အင္အားသုံးေခ်မႈန္းခ့ဲၿပီး အကာအကြယ္ေပးခ့ဲသလို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းကုိမႈ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရးႏြယ္သည့္ ပဋိပကၡ ဖန္တီးေပးၿပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ားကုိ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူအသြင္ျဖင့္ ဂုဏ္တင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခ့ဲ၍ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းကုိ အာရံုလႊဲေစခ့ဲသည့္ပုံစံႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခု ရိွသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အစုိးရဝန္းထမ္းအမ်ားစုသည္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တပ္တြင္လည္း ရခိုင္လူမ်ဳိး အေတာ္မ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ AA ဆိုၿပီး အင္အားအသင့္အတန္ရိွေသာ ရခိုင့္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လည္း ရိွျပန္သည္။ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားကလည္း ရခိုင္ျပည္ကုိ အဖရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ပစ္မည္ ဟူ၍ မၾကာမၾကာ လူသိ႐ွင္ၾကား ေႂကြးေၾကာ္ ေနၾကသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ အေျခအေနမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က လြယ္လြယ္ကူကူ အသာစီးရယူလိုက္သည္မွာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးႏြယ္သည့္ ပဋိပကၡကုိ ဖန္တီးေပးခ့ဲ၍ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပဋိပကၡ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ဌာေနရခိုင္ပညာ႐ိွမ်ားက အမွန္တရားကုိ သိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တရားကုိ သိရိွၾကသည့္ ထိုဌာေနရခိုင္ပညာရိွမ်ားကုိ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ရန္ အဝကြၽန္းသား ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက အျပည့္အဝ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရအားေပး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအထိ ေခၚၿပီး ေငြေၾကးမက္လုံးေပးကာ အသုံးခံပစၥည္းတစ္ခုလုိ သုံးခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကုိ သိရိွၾကေသာ ဌာေနရခိုင္ဖြား ရခိုင္မ်ားက ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ မုန္းတီးၾကသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ သြားစဥ္အခါက ရခိုင္မ်ားကပင္ လုပ္ၾကံသတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲဖူးသည္မွာလည္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားက ေဒါက္တာေအးေမာင္အေပၚ အယုံအၾကည္မရိွေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပသခ့ဲသည္။

{ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္၌ ဖန္တီးေပးခ့ဲေသာ ပဋိပကၡကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ျပည္မအထိ ဆြဲယူသြားခ့ဲသည္။ ၉၆၉ အဖြဲ႔ေခၚ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႔ တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းေစခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး ႏြယ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ဖန္တီးခ့ဲသည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ သမၼတရုံး ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌး တို႔ကုိယ္တိုင္က လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ႏြယ္သည့္ ေသြးထိုးလႈံေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲ၍ ထိုမ်ဳိးခ်စ္အမည္ခံအဖြဲ႔ကုိ အားျဖည့္ခ့ဲပါသည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၄၄ ေနရာ၌ NLD ပါတီက ၄၃ ေနရာျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ခ့ဲသည္မွ စတင္လာခ့ဲေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီကုိ အသာစီးရေအာင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ USDP ပါတီက ၾကံဖန္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ ေရးျပလွ်င္ စာ႐ွည္သြားမည္ျဖစ္၍ မေရးေတာ့ပါ။}

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရ ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္နယ္၏ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ ျပႆနာမ်ား၏ မူရင္းဇစ္ျမစ္ကုိ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ကုိ ဦးေဆာင္ေစၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မ႐ွင္တစ္ခုကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါသည္။

ဤအၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ကုိ အေကာင္းျမင္သေဘာႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနၾကသူမ်ားရိွသလို အဆိုးျမင္သေဘာျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ားလည္း ရိွၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးခ်စ္အမည္ခံ NLD ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဤအၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ကလည္း ဤအၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ကုိ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကဆိုလွ်င္ အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဟူ၍ပင္ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ 

အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္လည္း လူရယ္စရာျဖစ္သည္။ အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား သုံးဦးပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးမည္ဟူ၍ တစ္မ်ဳိး၊ ျပည္တြင္းျပႆနာကုိ ႏိုင္ငံတကာ ျပႆနာျပဳလုပ္လိုက္၍ ဆိုၿပီးတစ္မ်ဳိး အေျခအျမစ္မရိွ စြပ္စြဲေျပာဆိုေနရင္း ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လွ်င္ ယခင္စစ္အာဏာ႐ွင္ကုိ အားေပးတတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက ဤအၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ ဆိုသူမ်ားကလည္း အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကုိ တိတ္တဆိတ္ ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္ကုိ သမၼတရံု းၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက မခံႏိုင္သည့္ အဆုံး ''ကုိယ့္သမိုင္းကုိယ္မယုံဘူးလား ဆရာေရ'' ဆိုၿပီး ႏွစ္သိမ့္ေပးစကားေျပာခ့ဲရသည့္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ 

အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသူမ်ား၏ အဓိက စုိးရိမ္ခ်က္ဟာ ဘာလဲ။ ရခိုင္သမိုင္းပညာ႐ွင္ဆိုသူမ်ား ဤအၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ကုိ ဘာေၾကာင့္မ်ား အစုိးရိမ္ႀကီး စုိးရိမ္ေနပါသလဲ။ ကုိယ့္ဘက္က မွန္ရင္ ေကာ္မ႐ွင္မွာ မည္သူပင္ပါဝင္ပါေစ စုိးရိမ္စရာလိုေနလို႔လား။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုေကာ္မ႐ွင္ကုိ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေနၾကရသလဲ။ ထိုေမးခြန္းမ်ားစြာ၏ အေျဖကုိ အထက္တြင္ေရးသားခ့ဲသည္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္ သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေကာ္မ႐ွင္ကုိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကသာ အမွန္တကယ္ ကန္႔ကြက္သင့္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ ျပႆနာမ်ား၏ မူလဇစ္ျမစ္ကုိ အေျဖ႐ွာႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည့္ ေကာ္မ႐ွင္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကရင္း ကမာၻ့အဖိႏွိပ္ခံဆုံးဟူ၍ သတ္မွတ္ခံရသည့္အထိ မိမိ၏ အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ကုိ ဆုံးရွံးခံေနရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ပါဝင္ခြင့္မရေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျပႆနာကုိ ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ လာေရာက္စုံစမ္းသည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔ကုိမဆို ဆန္႔က်င္ခ့ဲျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း ရခိုင္အေရးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္က ကုိယ္စားလွယ္မပါဝင္ခ့ဲေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ထိုေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ (က်ေနာ့္ ပုဂၢလအျမင္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမပါသည့္ မည္သည့္ေကာ္မ႐ွင္ကုိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား မႀကိဳဆိုသင့္ေပ။)

ထိုေကာ္မ႐ွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခ့ဲသူလည္းျဖစ္၊ ဒုခ်ီးရာတန္းျပႆနာကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႔စသည္းခ့ဲသည့္ ေကာ္မ႐ွင္တြင္ ဥကၠဌ ရာထူးယူခ့ဲသူလည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ CDNH ဆိုေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ မတူကဲြျပားေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲပူးတြဲေနႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္းဘက္က ပူးေပါင္းမႈရိွၿပီး တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းဖက္က ပူးေပါင္းျခင္းမရိွေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျဖခ့ဲဖူးတာေတာင္ရိွပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္သည္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ အစက ႀကိဳးဖမ္းခ့ဲဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္ကုိ ကြင္းဆင္းၿပီး လက္ေတြ႔ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမွန္၊ သေဘာထားမွန္၊ သမိုင္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔သိခ့ဲသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းရိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ရိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား တို႔သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ မေၾကာက္မရြံ႕ပူးေပါင္းရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ 

၁။ မိမိ၏ သမိုင္းအမွန္ကုိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကပါ။ 

၂။ ယခင္ နဝတ၊ နအဖ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ တို႔က ေခတ္အဆက္ဆက္ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ အမႈမ်ားကုိ တိတိက်က် ေျပာျပပါ။ 

၃။ ယေန႔အထိ ရက္စက္ဖိႏွိပ္ေနၾကေသာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအေၾကာင္းကုိ နာမည္ႏွင့္တကြ တိတိက်က် ေျပာျပပါ။ 

ႏိုင္ငံတကာရိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာကုိယ္စားလွယ္မပါသည့္ ဤအၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါဟု တိုက္တြန္းရင္း.......။ 

အမွန္တရားကုိ မည္သူကမွ် ၾကာၾကာ မဖုံးဖိႏိုင္ေပ။ အမွန္တရားအေပၚ ရပ္တည္ေနဖို႔အတြက္ မည္သည္ကုိမွ် ေၾကာက္ရြံ႔ေနဖို႔လည္း မလိုေပ။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus