ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

(ဓါတ္ပုံ - Alexander Hotz / Coconuts Yangon)

ေရးသားသူ - စျႏၵာေမာင္စိေကၠ-ရခိုင္​ျပည္​ [MYARF]
RB News
19.7.2016

လူမ်ဳိးဟုဆုိရာ၌ ထုိလူမ်ဳိးအား သိသာ ထင္ရွားေသာ အုပ္စုအျဖစ္ ခြဲျခားသိရွိႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ေသာ အမွတ္သညာ အမည္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ထုိအမွတ္သညာအမည္ကုိ မွည့္ေခၚရာ၌ ၎လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ရုပ္ခႏၶာ သြင္ျပင္လကၡဏာ၊ မ်ဳိးရုိးဗီဇ၊ ရုိးရာဓေလ့ စရုိက္၊ ေနထုိင္ရွင္သန္ရာ နယ္ေျမေဒသ၊ ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကား၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္ အမည္ေပး မွည့္ေခၚၾကရသည္။

သုိ႔ျဖစ္​၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမွတ္သညာအမည္နာမကုိ အထက္နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ မူသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အမည္မွည့္ခ့ဲ​ေလသလား၊ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆုိလ်ွင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး တစ္ခ်ဳိ႕က ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္မုန္းၾကျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မရွိဟု တဇြတ္​တိုး ဆႏၵျဖင္​့ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ သာမန္လူပုဂၢဳိလ္တစ္ခ်ဳိ႕၊ ဘာသာေရး ပုဂၢဳိလ္တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး​ေခါင္းေဆာင္ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္းကုိ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ၾကားသိရသည္။

ထုိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အခါမွစ၍ ေနထုိင္လာၾကသည္၊ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားအဆင့္ စသည့္တုိ႔ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳခ်က္၊ ႏုိင္ငံျခားသား သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေက်ာက္စာမ်ား၊ ျပည္တြင္းသမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာအစုိးရထုတ္ စာအုပ္မ်ား၌ ေဖာ္ျပပါရိွခ်က္မ်ား၊ ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ မိန္းေျခြခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ့အသံ၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားကုိ တုိတုိတုတ္​တုတ္ တင္ျပပါမည္။ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပလည္​း ႏုိင္ပါသည္။

ဦးစြာ ပထမ သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳခ်က္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။ ၁၉၃၄-ခုႏွစ္မွစ၍ UN အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ UNESCO ႏွင့္ SIL International အဖြဲ႔ၾကီးတုိ႔ ပူေပါင္းျပီး ကမၻာေပၚတြင္ အသုံျပဳေနေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာစကားေပါင္း (၇၁၀၅) ခုကုိ မႏုသားေဗဒ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လ်က္ သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ Ethnologue စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝသည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားတြင္ လူတုိ႔၏ ပင္မမ်ဳိးႏြယ္စုကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ Code နံပါတ္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမ်ဳိး Code နံပါတ္မွာ ISO 639 (rhg) ျဖစ္သည္။ ထုိ Code အရ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း အင္ဒုိ-အာရိယာန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာစာေပ ရွိေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံျခား သမုိင္းပညာရွင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားထားခ်က္မွာ မ်ားျပားလွသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ တစ္ဦး၏ေရးသားခ်က္ကုိသာ အလ်င္းသင့္စြာ ေဖာ္ျပပါမည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္သည္ Scottish Traveler Dr. Francis Buchanan သမုိင္းပညာရွင္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ထုိပညာရွင္ၾကီး၏ ၁၇၉၉-ခုႏွစ္ ေရးသားစာအုပ္တြင္ ရခုိင္ေဒသ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ (The first is that spoken by Mohamedan who have been long settled in Arakan and who call themselves Rooinga or native of Arakan) ဟု ထုိစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၃၇) တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ Native of Arakan ဆုိသည္ Arakan နယ္ေျမ၏ မူလဘူတလူမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္အဆုိအရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၃) မွ (၂၂၆) ၌ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ၎တြင္ Mug (or) Yakain ဟူ၍ ​ေရးသား​ေဖာ္​ျပထားပါသည္​။ ထို႔အျပင္​ အဆိုပါ ပညာ႐ွင္​ႀကီးက အသုံးအႏႈံး ေဝါဟာရအခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားရာ ေနကုိ (Bel)၊ လ ကုိ (Sawn)၊ ၾကယ္ ကုိ (Tara)၊ ေရ ကုိ (Pannae)၊ မီး ကုိ (Auin)၊ ေက်ာက္ ကုိ (Sheel)၊ ဦးေခါင္း ကုိ (Mata)၊ ပါးစပ္ ကုိ (Gall) စသည့္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမည္ေသာ စကားကုိ ယခုအခါတြင္ မည္သည့္လူမ်ဳိးမ်ား ေျပာဆုိေနသနည္း။ အေျဖမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းသည္ မတ္လ ၁၄-ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ကြန္ဖရန္၌ Dr. Buchanan ေရးသားထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးအား ညႊန္းထားေၾကာင့္ That spoken by Mohamedan ဟု ေရးသားထားေသာ စာသားကုိ ဝွက္ထားျပီး လက္လႊဲစဖြယ္ လုိရာဆြဲ ေျပာဆုိျခင္းသည္ သမုိင္းပညာရွင္ တစ္ဦး၏ အျပဳအမႈ မဟုတ္ပါ။ Mohamedan သည္ ရခုိင္လူမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ရခုိင္သူ ရခုိင္သားမ်ား အားလုံး သိရွိၾကသည္။ ၎သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူတုိ႔အား ေခၚေဝၚေသာ အမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္တြင္ ေက်ာက္စာမ်ားကုိ ေလ့လာလ်ွင္ AD ၇၂၀ တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ အာနႏၵ စျႏၵေက်ာက္စာ ျဖစ္သည္။ ဤေက်ာက္စာသည္ ရခုိင္သမုိင္းတြင္ ေရွးအက်ဆုံး ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ ထုိေက်ာက္စာကုိ နာဂရိစာ (အိႏၵိယစာ) ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ေက်ာက္စာပါ စာမ်ားကုိ ေလ့လာလ်ွင္ စကားလုံး အမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာစကားလုံးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ ရခုိင္ေဝါဟာရစာလုံး တပါဒမ်ွ မပါဝင္ေခ်။ ဤအခ်က္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္လ်ွင္ ထုိေခတ္အခါသမယ၌ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေရာက္ရွိေနထုိင္လာၾကသည္ ျဖစ္ျပီး၊ ရခုိင္တုိ႔သည္ ထုိခ်ိန္၌ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေၾကာင္း သိသာထင္းရွာလွသည္။ ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းလည္း သူ႔စာအုပ္တြင္ ၁၀ ရာစု မတုိင္ခင္ ေရးသားထားေသာ ေက်ာက္စာမ်ားကုိ သကၠဌ၊ ပါဠိ၊ နာဂရိ စေသာ အိႏၵိယစာမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေၾကာင္း၊ ထုိေခတ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားသ႑န္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ယခုအခါ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား သကဲ့သုိ႔ သြင္ျပင္လူမ်ဳိးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာၾကီးတုိ႔သာလ်ွင္ ရွိၾကသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရန္ လုိအပ္ပါမည္။

၎အျပင္ ဦးေအာင္သာဦးေရးသား​ေသာ ရခုိင္ရာဇဝင္တြင္လည္း ၁၄၃၀ ဝန္းက်င္ ရခုိင္-ျမန္မာ စစ္ပြဲတြင္ ထုိေခတ္ မူဆလင္မ်ား ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈေၾကာင္း ၎တုိ႔အား “က်ား” ဟု အမည္ေပးခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား ရြာေဟာင္းက က်ားဟု ေခၚေဝၚေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ရခုိင္ျပည္အား ရခုိင္-အာရကန္ဟု မမွည့္ေခၚခ်ိန္တြင္ ရုိဝါန္၊ ရုိဟင္ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ ထုိက်ားတုိ႔အား ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႔ထုတ္ ဧရာဝတီ Online သတင္းစာတြင္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္” ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ပါလာသည္။ ထုိေဆာင္းပါး အထက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတခုတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလက ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ Reuters ဓာတ္ပုံတပုံကုိ တင္ထားသည္။ ေဆာင္းပါးအစတြင္ ကြင္းအတြင္း၌ (၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘာသာျပန္အသင္းက ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ စာေပဗိမာန္၏ ရုပ္ျပဗဟုသုတဘဏ္၊ အတြဲ-၉၊ အပုိင္း (က) တြင္ ပါရွိသည့္ “ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္” ကုိ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာအစုိးရက ဘဂၤလီဟု ေခၚဆုိ၍ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပေသာ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပထဝီေနာက္ခံႏွင့္ သမုိင္းအေျခအေနကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ သတ္ပုံႏွင့္ အသုံးအႏႈံးမ်ားမွာ မူလအတုိင္းသာ ျဖစ္သည္။) ဟု နိဒါန္းျပဳထားသည္။

စြယ္စုံက်မ္းလာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၏ တတိယစာပုိင္းတြင္ (ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္တြင္ လူဦးေရး ၄ သိန္းေက်ာ္၊ ၅ သိန္းနီးပါး ပါရွိ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးၾကသည္။ လူမ်ားစု (၇၅%) ခန္႔မွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ျဖစ္၍၊ ရခုိင္၊ ဒုိက္နက္၊ ျမိဳ၊ ခမြီး စေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားလည္း ေနထုိင္ၾကသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ အိစၥလာမ္ဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾက၏။) ဟု ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဌာန၊ တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူ ဝိဇၨာသင္တန္းသမုိင္း ျပဌာန္းခ်က္၊ သမုိင္း အပုိဘာသာ (Minor subject ) ၏ တတိယႏွစ္ သမုိင္းစာအုပ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေရွးပေဝသဏီကာလကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ နဝမတန္း ပထဝီဝင္ျပဌာန္း စာအုပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း၌ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ရခုိင္ျပည္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဌာနမွ တရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္​ ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ရွိၾကသနည္း။

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပထမဆုံး သမၼတ ဦးေစာေရႊသုိက္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား မျဖစ္ႏုိင္လ်ွင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းတုိ႔သည္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား မျဖစ္ႏုိင္”ဟု ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း။

၂။ ၂၅-၀၉-၁၉၅၄ ခု ေန႔တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ေမာင္ေတာ၊ဘူးသီးေတာင္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္သည္။” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း။

၃။ ၀၄-၁၁-၁၉၅၆ ခု ေန႔တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဘေဆြ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ တျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္တူ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲျခင္​း။

၄။ ၂၀-၁၁-၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမယုနယ္ျခား ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမယုခရုိင္ရွိ လူအမ်ားစုသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စေသာ ေဖာ္ျပေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္​ဟု​ သက္​​ေသခံ​ေနလ်က္​ရိွပါသည္။

ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ အသံလႊင့္ဌာန တစ္ခုတည္​းသာ ရွိခဲ့သည္။ ထုိအသံလႊင့္ဌာန၊ တုိင္းရင္းသား အစီစဥ္မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာအစီစဥ္ျဖင့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေတးဂီတ စသည္ျဖင့္ အသံလႊင့္ခဲ့ျခင္းသည္ပင္လ်ွင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာကုိ ျမန္မာက ေၾကညာခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ သမုိင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာ ပါရွိသည္။ အားလုံးကုိ ေရးသားလ်ွင္ စာ႐ွည္​သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလုိပါ။ ေနာင္အလ်ဥ္သင့္လ်ွင္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိလ်က္ အမုန္းပြားျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လုိရာဆြဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါက ကမၻာ့အလယ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ား ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ ပုံရိပ္သည္ မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ကုိ မေတြးဝံ့စရာပါ။

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးသူတုိင္းအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မည္ဟု ယူဆေနပါသည္။

တိက်မွန္ကန္ေသာ အေျဖကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါေစ၊ အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးႏုိင္ပါေစ။ လူလူခ်င္​း ခြဲျခား ႏွိပ္​စက္​ျခင္​း ကင္​း႐ွင္​းသြားပါ​ေစ။

အခ်ိန္​​ေပး ဖတ္​​ေပးသည့္ အတြက္​ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

စျႏၵာေမာင္စိေကၠ-ရခိုင္​ျပည္​ [MYARF]

ပဲခူးတုုိင္း၊ ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္၊ သူရဲသူမိန္ ေက်းရြာ ရဲစခန္ းအတြင္းသုုိ႔ တိမ္းေရွာင္ လာေသာ မြတ္စလင္ ေဒသခံ တခ်ဳိ႕ကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုုံ- ေသာ္ဟိန္းထက္ / ဧရာ၀တီ)

လ၀ီ၀မ္
ဧရာ၀တီ
30.6.2016

က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေတြ ႐ွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ကေတာ့ ယေန႔အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေပးႏိုင္တာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ ဘယ္သူမွ ဥပေဒ အထက္မွာ မရွိေစရဆုိတ့ဲ မူဝါဒကုိ က်ေနာ္တုိ႔ က်င့္သုံးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါဦးမယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္လုိ႔ ေျပာရင္ မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈတစံုတရာ က်ဴးလြန္ရင္၊ လူ႔အခြင့္အေရ းခ်ိဳးေဖာက္ရင္ အျပစ္ေပး အေရးယူရမယ္။ မည္သူမဆုိ တန္းတူညီမႈ အခြင့္အေရး ရဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ဒါမွဟုတ္ရင္ေတာ့ ဥပေဒက စာ႐ြက္ေပၚမွာပဲ ရွိေနပါ လိမ့္မယ္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ သူရဲသမိန္ေက်းရြာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡကိုပဲၾကည့္ပါ။

ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မ႐ွင္ကေတာ့ အခင္းျဖစ္ပြားရာ သူရဲသမိန္႐ြာကို ဇြန္လ ၂၈ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာတာ ေတြေတာ့ ေတြ႔ရပါတယ္။ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ၆ ရက္ေျမာက္ေန႔မွ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမတုုိင္ခင္ကေတာ့ မြတ္ဆလင္႐ြာသား ေတြဘက္က ႐ြာသား ၂၀၀ ေလာက္ လုံၿခဳံမူမရွိလုိ႔ ဆုိၿပီး ႐ြာကေန ထြက္သြားပါတယ္။

လုံၿခဳံမူမရွိတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ရဲက မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ေတြကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ခဲ့လို႕ပါ။ အမူထဲမွာ ပါဝင္ေနတ့ဲသူေတြ ယေန႔အထိ ဘာမွ အေရးယူ ေပးတာမရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ဧရာဝတီသတင္းအဖြဲ႔က အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး တေန႔မွာပဲ အဲဒီ႐ြာကုိ ေရာက္သြားတယ္။

အဲဒီလူေတြ မနက္ကပဲ ေနအိမ္ကုိ ျပန္သြားတယ္။ အေျခအေနက တည္ၿငိမ္ေနၿပီလုိ႔ ရဲက ေျပာတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္လို႔ သိရပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ေရာက္ေနတုန္းမွာ အေျခအေနက အထိတ္တလန္႔နဲ႔ ႐ွိေနတုန္းပါ။ လူအုပ္စုတစုက ရဲစခန္းရဲ႕မ်က္နာခ်င္းဆုိင္ စစ္ေတာင္းျမစ္ရဲ႕အျခားတဖက္ကမ္းမွာ တုတ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရွိရာဘက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖုုိ႔ ၿခိမ္ေျခာက္ေနေသးတယ္။ စက္ေလွ ၂ စီးနဲ႔ ေမာင္းလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမစ္ရဲ႕အလယ္တဝက္ေရာက္ေတာ့ ရဲစခန္းဘက္ကုိ မလာဘဲနဲ႔ အျခားအရပ္မ်က္နာ တဖက္ကမ္းကို ေမာင္းထြက္သြားတယ္။

အဲဒီလူအုပ္စု ေအာ္ဟစ္မႈေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ေရွ႕မွာ မြတ္ဆလင္မိသားစု အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ သူတုိ႔အိမ္ကေန အဝတ္ထုတ္ေတြနဲ႔ ရဲစခန္းထဲ ေျပးဝင္သြားတယ္။ ေျပးလာတ့ဲသူေတြအထဲမွာ ကေလးငယ္ေတြလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးလူႀကီးပုိင္းေတြလည္း ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေၾကာက္လန္႔လုိ႔ ငုိေနတာလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ထုိင္ေနတ့ဲ ရဲေတြအားလုံးလည္း ျမင္ေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ေအာ္ဟစ္သြားတဲ့လူေတြ ဘယ္သူ ဘယ္ကလဲ ဆုိတာ ရဲက သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း မရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိ ခဏခဏ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံေနရေတာ့ ထြက္ေျပးၾကေတာ့တာပါပဲ။

ဘာေၾကာင့္ ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကို အေရးမယူရတာလဲလို႔ တာဝန္ခံတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ရဲမွဴးအုန္းလြင္ကုိ ဧရာဝတီက ေမးခဲ့ပါတယ္။

သူေျပာျပတာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကုိ ေက်ေအးလုိက္တာပဲ ေကာင္းတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာေတာ့ ရဲက မလုပ္ဘူး။ ေက်ေအးတ့ဲကိစၥပဲ ရဲက လုပ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ သူထပ္ၿပီး ေျပာသြားတာက အမူခင္းထဲမွာ ပါဝင္တ့ဲ႐ြာသားေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရင္ ျပႆနာ ဒီထက္ပုိႀကီးသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ သူက ဆက္ၿပီး ေျပာျပပါတယ္။ ဘာ ျဖစ္လို႔လည္းဆုိေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြက လူနည္းစုျဖစ္ေတာ့ အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈကုိ ဦးစားေပးေၾကာင္း ရဲမွဴးက ေျပာျပ တယ္။

က်ေနာ္တုိ႔သတင္းအဖြဲ႔က ဖ်က္ဆီးထားခံရတ့ဲ ဗလီဘုရားေက်ာင္းဆီကုိ သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖ်က္ဆီးခံထားရတ့ဲ အိမ္နဲ႔ ပစၥည္းစုေဆာင္းဖုိ႔ ေဆာက္လက္စရွိတ့ဲ ဂိုေထာင္ အေဆာက္အအံုတခုဆီကုိ သြားၾကည့္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ေလွ်ာက္လာတ့ဲလမ္းမွာ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းေနတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ၎တို႔ဟာ အၾကမ္းဖက္မႈထဲမွာ ပါဝင္ေနသူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗလီဆရာဟာဂ်ီ ဦးဝင္းေ႐ႊက က်ေနာ့္ကုိ လက္ညွိဳးနဲ႔ ထုိးျပပါတယ္။ အခုဖ်က္သြားသူေတြက အဲဒီက ႐ြာသားေတြျဖစ္ၿပီး သူသိတ့ဲလူေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကလူေတြ လာတုန္းကလည္း အဲဒီလူရဲ႕ နာ မည္ေတြ ေပးထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးတာ မရွိပါဘူးတ့ဲ။ လမ္းေပၚမွာပဲ အခုထိ အဲဒီလူေတြ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းေနေသးေၾကာင္း ဦးဝင္းေ႐ႊက ဆက္ေျပာပါတယ္။

သူရဲသမိန္႐ြာမွာ မြတ္ဆလင္ အိမ္ေျခ ၃၇ အိမ္ပဲ ႐ွိတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအိမ္ေျခက်ေတာ့ ၁၅၀၀ ေလာက္႐ွိတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တရားဥပေဒဟာ လူမ်ားစုျဖစ္လို႕ လူနည္းစုကို အႏိုင္က်င့္ခြင့္ ေပးထားပါသလား။ ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ ဘာသာေရး လူမႈေရး သဟဇာတျဖစ္မႈကို ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္သူ အျပစ္က်ဴးလြန္သူေတြဟာ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳး ကိုယ့္ဘာသာဝင္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရပ္ၾကည့္ေန႐ံုပဲဆိုရင္ ဒါကို တရားဥပေဒလို႕ေခၚႏိုင္မလားဆိုတာ ေမးခြန္ထုတ္စရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

(လဝီဝမ္သည္ ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းမွ အၾကီးတန္းသတင္းေထာက္ျဖစ္ျပီး မြန္တိုင္းရင္းသားတဦးလည္း ျဖစ္သည္)ရုိေနဆန္းလြင္
RB News
28.5.2016

ေမလ (၂၂) ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ရဲ့ ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ အေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိသြားခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေခၚအေ၀ၚနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းခုန္ေနတာထက္ ႏွစ္ဖက္လုံး လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျဖကုိ ရွာရမယ္လုိ႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ေ၀ါဟာရနဲ႔ အတူ ရွိေနတဲ့ အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာက ဂ်ီႏုိဆုိက္ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ အေျခအေနက ဂ်ီႏုိဆုိက္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း သုံးရတဲ့ အေျခအေနမွာ တကယ္ရွိေနၿပီလား ဆုိတာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုကုိ သုံးဖုိ႔ဆုိတာ တကယ္ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြက ဆုံးျဖတ္ရတာ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ တကယ္ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ အေျခအေနက ဂ်ီႏုိဆုိက္ ေျမာက္တယ္လုိ႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားထားတဲ့ အျပင္ ကမာၻ႔ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ (၇) ဦးကလည္း ဂ်ီႏုိဆုိက္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာ အခုဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္သြားပါၿပီ။

အေခၚအေ၀ၚ ကိစၥေျပာပါမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တရား၀င္ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ေလာက္ထိ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရခဲ့ၾကပါတယ္။

“ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆုိတဲ့ အေခၚအေ၀ၚကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က တရား၀င္ အခမ္းအနားလုပ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ အခမ္းအနားတက္ မိန္႔ခြန္းေျပာ၊ သူနဲ႔အတူ အရာရွိႀကီးေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း မိမိတုိ႔ရဲ့ ညီရင္းအစ္ကုိပမာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ့ အာေဘာ္ ဂ်ာနယ္မွာေတာင္ ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေရးၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ ျမန္မာ့အသံရဲ့ တုိင္းရင္းသားအစီအစဥ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ အစီအစဥ္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားနဲ႔ အသံလႊင့္ေပးခဲ့တယ္။ စြယ္စုံက်မ္း၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ပထ၀ီ၀င္ ဘာသာရပ္ရဲ့ ျမန္မာျပည္ ေျမပုံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသကုိ သီးသန္႔ ေဖာ္ျပတဲ့ အထိရွိခဲ့တဲ့ အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ ပထ၀ီ၀င္ရဲ့ သင္ရုိးညြန္းတမ္းမွာလည္း ပါလာျပန္တယ္။

“ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားတာမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ ရခုိင္ေတြက လက္မခံဘူးဆုိတာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေျပာရသလဲ ဆုိရင္ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳတုန္းက အခုရခုိင္ျပည္နယ္က ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အဲဒီေနရာမွာဘဲ ရွိေနခဲ့တာပါ။ ရခုိင္ေတြလည္း အဲဒီေနရာမွာဘဲ ရွိေနခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳေနခ်ိန္မွာ ရခုိင္ေတြက မကန္႔ကြက္ခဲ့ဘဲ၊ အခု တရားမ၀င္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္က်မွ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ အသည္းအသန္ ကန္႔ကြက္ေနရသလဲ ဆုိတာကုိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။ တကယ္ပဲ ရခုိင္အားလုံးက လက္မခံတာလား? ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူေတြက လက္မခံရဘူးလုိ႔ ေျပာထားလုိ႔ ရခုိင္ျပည္သူေတြကပါ လက္မခံဘူးလုိ႔ ေျပာေနၾကတာလား? ၿပီးေတာ့ ရခုိင္နဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြက ၁၉၄၂ ကေန ၂၀၁၂ ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ အဓိကရုဏ္းေတြၾကားမွာ ေနခဲ့ၾကတာလား? ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ခဲ့ၾကတာလား? ရခုိင္နဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိရင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇတ္လမ္း တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဘယ္လုိ ရွိခဲ့သလဲ ဆုိတဲ့ သမုိင္းကုိ ေသခ်ာ ျပန္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။

အဲဒါေတြ အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အဂၤလိပ္မ်ား မသိမ္းပုိက္ခင္ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ ေ၀ါဟာရလား၊ ၿပီးေတာ့ ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ကတည္း အဲဒီေဒသမွာ အခု ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေျပာေနတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ တကယ္ရွိခဲ့သလား ဆုိတာ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အဂၤလိပ္မ်ား မသိမ္းပုိက္ခင္ ကတည္းက ရွိေနခဲ့တဲ့ လူနည္းစုတစ္စု (မြတ္စလင္မ်ား) ရဲ့ လူမ်ဳိးအမည္ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ကုိ လူအမ်ားစုက မလုိလားလုိ႔ ေျပာင္းလဲရမယ္ဆုိတာက လူမ်ားစုက လူနည္းစုကုိ အႏုိင္က်င့္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။

ယေန႔ ရခုိင္ျပည္နယ္လုိ႔ ေခၚေနတဲ့ အာရ္ကာန္ေဒသရဲ့ သမုိင္းအစစ္အမွန္ကုိ ေသခ်ာဆန္းစစ္ၿပီး အေျဖရွာမယ္ဆုိရင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျဖကုိ ရမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း “လူမ်ဳိးအမည္ကလည္း သိပ္အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာကုိ ကၽြန္မသိပါတယ္။ တစ္ကမာၻလုံးက လူသားတုိင္းဟာ မိမိလူမ်ဳိးအမည္ကုိ မိမိဆႏၵအတုိင္း သတ္မွတ္ခ်င္ၾကတဲ့ ဆႏၵ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွိၾကတယ္ ဆုိတာကုိ ကၽြန္မသိတယ္။ လူသားတုိင္းရဲ့ မိမိလူမ်ဳိးအမည္ကုိ မိမိဆႏၵအတုိင္း သတ္မွတ္လုိမႈကုိ ကၽြန္မ မဆန္႔က်င္ပါဘူး” လုိ႔ေျပာထားပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္တယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ဒီလုိသတ္မွတ္လုိက္တယ္ ဆုိတာမ်ဳိးသာ ျဖစ္လာဖုိ႔ ရွိမွာပါ။ အဲလုိ ေျပာင္းလဲပစ္တယ္ ဆုိရင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ သမုိင္း၊ identity ကုိ လူအမ်ားစုက အႏုိင္က်င့္ၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္တာမ်ဳိးသာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထပ္ေျပာပါရေစ။ ဘယ္ရုိဟင္ဂ်ာကမွ သူတုိ႔ရဲ့ လူမ်ဳိးအမည္ေျပာင္းဖုိ႔ သေဘာတူမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုိဟင္ဂ်ာအေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားေနသူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာရဲပါတယ္။

ဂ်ီႏုိဆုိက္ ကိစၥေျပာပါမယ္။ ဒီေန႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရွိေနတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဟာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အတည္မျပဳခင္ကာလထိ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိသာ ထုတ္ေပးတဲ့ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား ကုိင္ေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံအႏွ႔ံ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္၊ ေဆး၀ါးကုသခြင့္၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အားလုံးကုိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ တန္းတူ ရရွိခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီလုိ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရခဲ့တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဒီေန႔ ခုိး၀င္လာသူေတြ၊ တရားမ၀င္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြလုိ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္စြဲၿပီး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳေတာ့ဘူး။ လူေတြက ဒီလူေတြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူေတြ အေပၚမွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ မူ ေျပာင္းသြားတာ တစ္ခုတည္းပါ။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ၊ ေမြးဖြားခြင့္ အားလုံးကုိ န.စ.က အဖြဲ႔က ကန္႔သတ္ၿပီး အမုိးပြင့္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ထားတဲ့ပမာ ထားလာခဲ့တယ္။ စစ္အစုိးရ ဆင္းသြားၿပီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားမ်ား ဆုိတဲ့ အစုိးရ တက္လာေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး န.စ.က ထက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးတဲ့ ကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္ျပန္တယ္။ တစ္ခါ အခု NLD အစုိးရ တက္လာေတာ့လည္း အဲလုိ ကန္႔သတ္မႈေတြ ရပ္တန္႔သြားသလားလုိ႔ ေမးရင္ လုံး၀ (လုံး၀) မရပ္တန္႔ဘဲ ယခင္အတုိင္း ရွိေနဆဲပါပဲ လုိ႔သာ ေျဖရပါမယ္။

ကန္႔သတ္မႈေတြနဲ႔ အတူ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေပါင္းစုံလည္း ရွိေနဆဲပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးက အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ထြက္ရင္ ဘယ္လုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမလဲ ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ ေနေနရၿပီး၊ မိမိတုိ႔ရဲ့ ရြာအတြင္း၊ အိမ္အတြင္းမွာ ေနရင္းနဲ႔ပဲ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရတုန္းပါ။ အမ်ဳိးသမီး ဘယ္ႏွစ္ဦး မုဒိန္းက်င့္ခံရသလဲ၊ အမ်ဳိးသား ဘယ္ႏွစ္ဦး ပစ္သတ္ခံရသလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္ဦးကုိ မတရားသျဖင့္ ေထာင္ခ်လုိက္သလဲလုိ႔ ေမးလာရင္လည္း မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိတယ္လုိ႔သာ ေျဖရပါမယ္။ အမွန္တကယ္ အဲဒီလုိ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိေနလုိ႔ပါ။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံေနရတာေတြ၊ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ေတြကုိ မခံႏုိင္လုိ႔ စက္ေလွေတြစီးၿပီး နီးစပ္ရာ ႏုိင္ငံေတြကုိ ထြက္ေျပးေနတာေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြက စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ေနတာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ နဂါးမင္း စီမံခ်က္ စကတည္းကပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါး ရလာတဲ့ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာဆန္းစစ္ၿပီးမွ ဂ်ီႏုိဆုိက္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ သုံးဖုိ႔ လုိေနပါၿပီ၊ ဂ်ီႏုိဆုိက္ရဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ပါတဲ့ အခ်က္ေတြ အတုိင္း ဒီလူေတြက တကယ္ခံစားေနရၿပီဆုိတာကုိ သိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ေသခ်ာကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

NLD အစုိးရရဲ့ ရက္ေပါင္း (၁၀၀) စီမံကိန္းထဲမွာ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကိစၥလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရး ေဆြးေႏြးတာမွာလည္း ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကိစၥပါ၀င္ပါတယ္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ယေန႔ထိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ စီမံခ်က္ ေခါင္းစဥ္ ေပါင္းစုံနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ စီမံခ်က္တုိင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အျပတ္ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔ပါ။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရတဲ့ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ေတြကုိလည္း နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးမွာ ယာယီသက္ေသခံကဒ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပန္သိမ္းခဲ့ၿပီး အခုဆုိရင္ ယာယီသက္ေသခံကဒ္ျပား ျပန္အပ္ထားတဲ့ စကၠဴစာရြက္ တစ္ရြက္စီသာ ကုိင္ထားရတဲ့ အေျခအေနကုိ တြန္းပုိ႔ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိလည္း ၿမဳိ႕တြင္း သြားလာေနတဲ့ အခ်ိန္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက စိတ္မထင္ရင္ မထင္သလုိ ဆုတ္ျဖဲပစ္တာေတြ မနည္းပါဘူး။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရရင္ စနစ္တက်နဲ႔ အေထာက္အထားေတြ ေဖ်ာက္ပစ္ခံထားရတဲ့ လူေတြကုိ အေထာက္အထား ျပပါဆုိရင္ ျပဖုိ႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီမွာ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တာက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ စံပယ္စီမံခ်က္ ကစၿပီး သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားေတြ၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ နဂါးမင္းစီမံခ်က္နဲ႔ သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားေတြ၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ထုတ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး လိမ္ညာၿပီး သိမ္းခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားေတြ ျပန္လည္ထုတ္ေပးၿပီးမွ လုိအပ္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတာင္းမလား ဆုိတာပါ။

ဦးေန၀င္း အစုိးရလက္ထက္ကစၿပီး လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စု အေပၚ စနစ္တက် က်ဴးလြန္လာတဲ့ ဒီရာဇ၀တ္မႈႀကီးကုိ ေသခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။ ဒီလူေတြမွာ အေထာက္အထား မရွိဘူးဆုိၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတုိင္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ ဦးေန၀င္း က်ဴးလြန္လာခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈကုိ ဆက္လက္ၿပီး က်ဴးလြန္သြားတာပဲ ျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး အခုလာမယ့္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ခံဖုိ႔ကိစၥထိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ အတိဒုကၡမ်ား အားလုံးက ဂ်ီႏုိဆုိက္မွာ အက်ဳံး၀င္ေနတာကုိလည္း သတိျပဳဖုိ႔ လုိမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေဌးလြင္ဦး
RB News
23.5.2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္၊ သူေနတဲ့ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းက ၿခံစည္းရိုးေပၚကေန လမ္းေပၚက လူထုပရိသတ္ကို မိန္႔ခြန္းေတြေျပာ- အေမးအေျဖေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလက ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔ ေဘးမွာ လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီ NLD ရဲ႔ ေရွးဦး ပါတီဖခင္ႀကီးထဲမွာ ပါတဲ့ ဦးတင္ဦးနဲ႔ ဦးၾကည္ေမာင္ (ကာနယ္ၾကည္ေမာင္) ဘယ္ ညာ ရံၿပီး စကားေျပာေလ့လည္း ရွိပါတယ္။

တစ္ၿပိဳင္နက္မွာ- နအဖ အစိုးရထုတ္ သတင္းစာမ်ားက NLD ပါတီ မေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ အမ်ိဳးမေစာင့္ေၾကာင္း အႀကီးအက်ယ္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။- အဆိုပါ သတင္းစာမ်ား က တစ္ခါတစ္ရံ- ဦးတင္ဦးကိုပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးေစာ္ကားၿပီး “သြားေခါေခါနဲ႔ စစ္သားေဟာင္းႀကီး” ဆိုတဲ့ အသံုးကိုပင္ သံုးခဲ့တာမ်ား ရွိပါတယ္။

အတိုက္အခံ ဆိုတဲ့ ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ယံုမွ်မက အတုိင္းမရွိ အာဏာျပ ရန္လို ေစာ္ကား ပုတ္ခတ္လြန္းတဲ့ သတင္းစာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္- ဒီမိုကေရစီေရးမွာ အားသန္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ပင္ အလြန္တရာ ခံျပင္းမိပါတယ္။- သတင္းစာပါ ေစာ္ကားမႈ လြန္ကဲတဲ့ သတင္း စာသားမ်ားေၾကာင့္- ႏုိင္ငံေရးမွာ စိတ္မပါတဲ့ ျပည္သူမ်ားပင္- ေစာ္ကားခံရသူ (NLD ပါတီနဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္)မ်ားကို ကရုဏာ ျဖစ္လာရတဲ့ အဆင့္၊ ေစာ္ကားခံရသူဘက္မွ မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္လာရတဲ့ အဆင့္ထိပါ။ (မွီလိုက္သူတုိင္း သိေနဦးမွာပါ။)

တစ္ေန႔မွာ အဆိုပါ သတင္းစာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးၾကည္ေမာင္ (ကာနယ္ၾကည္ေမာင္)က ၿခံစည္းရိုးေပၚမွ မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္- ဒီသတင္းစာ ေရးတဲ့ သူေတြဟာ (စိတ္ပညာ သေဘာအရ) အစိုးရကို ျပည္သူက အျမင္ကပ္လာေအာင္- ေစာ္ကားခံရသူကို ျပည္သူက ကရုဏာျဖစ္လာေအာင္ ကိုယ့္ဘက္က ေရးေပးေနတယ္ လို႔ေတာင္ ထင္ရတယ္-ေက်းဇူးေတာင္ တင္ရမယ္တဲ့။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သူ႔ေဘးမွာ ရွိပါတယ္။)။ (ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ပရိတ္သပ္ႀကီးက သေဘာက်လို႔ ၀ါးကနဲ လက္ခုတ္ေတြ တီးၾကေပါ့။)-

အခု- ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း- ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကို- ကၽြန္ေတာ္ အဲ့လိုပဲ ျမင္ေနတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဦးၾကည္ေမာင္ (ကာနယ္ၾကည္ေမာင္) စကားနဲ႔ ေျပာရရင္- ကမၻာက ရိုဟင္ဂ်ာ အေပၚ ကရုဏာ သက္သည္ထက္ သက္လာေအာင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္က ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ရပ္တည္ သည္ထက္ ရပ္တည္လာေအာင္ တမင္မ်ား ေရးေပးေနသလားလို႔ပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းက မျဖစ္မေန ရပ္တည္ေပးရေအာင္- မီဒီယာမ်ားသာ မက- ႏုိင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အႀကီးအက်ယ္ အားျဖည့္ေပးေနသလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ပထမေတာ့ ရခိုင္နဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပသနာလိုလို။ ေနာက္ေတာ့ မီဒီယာမ်ားက ရခိုင္ဘက္က လိုက္ တစ္ဘက္သပ္ တအားဖိႏွိပ္ေရးေနသလိုလို။ ေနာက္ဆံုးေတာ့- အာဏာပိုင္ အစိုးရမ်ား၊ စစ္တပ္ထိပ္သီးမ်ား ကိုယ္တုိင္က- ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္၊ တစ္ဘက္သပ္ ဖိႏွိပ္ အခြင့္အေရး မေပးခ်င္လို႔ ေပကပ္ခံ- ဆိုတာမ်ား ကမၻာမိသားစုမွ မ်က္လံုးမွိတ္ထားရင္ေတာင္ အလုိလို ျမင္ေနရတဲ့ အဆင့္ထိ ျဖစ္ကုန္ပါေရာလား။

ရခိုင္နဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ - ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သာ ျပသနာ တက္ခဲ့တယ္ ဆိုခဲ့ရင္- ႏွစ္ဘက္ကို မွ်မွ်တတ ေျဖရွင္းေပးရမယ့္ ကိစၥပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ရုပ္သိမ္းသလို ရခိုင္မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံသား ရုပ္သိမ္း။ ရိုဟင္ဂ်ားကို ပညာေရး၊ က်မၼာေရး ပိတ္ထားသလို ရခိုင္မ်ားကိုလည္း ပညာေရး က်မၼာေရး ပိတ္ထား။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေရြးေကာက္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိတ္ထားသလို ရခိုင္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ေရြးေကာက္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပိတ္ထား- ႏွစ္ဘက္လံုး မွ်မွ်တတ ပံုစံေပး ဆံုးမ လိုက္ရင္- အားလံုး ၿငိမ္သြားမယ့္ ကိစၥ။ ၿပီးမွ လိမၼာၿပီ ဆိုမွ ႏွစ္ဘက္လံုး ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္- အားလံုး အဆင္ေျပသြားမယ့္ ကိစၥ။

ခုေတာ့ လူနည္းစုလည္း ျဖစ္၊ ဖိႏွိပ္ခံလည္း ျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာကိုမွ တစ္ဘက္သပ္ - ခိုး၀င္ လို႔ စြပ္စြဲ၊ အတင္း ေမာင္းထုတ္၊ အတင္း ႏုိင္ငံျခားသား ခံယူခိုင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ခိုး၀င္ လက္မခံလို႔ ထမင္းမေပး ေဆးမေပးဘဲ အစာျဖတ္ ေရျဖတ္ ျဖတ္ထား။- ဒီထက္မက လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္မႈကိုပါ က်င့္သံုးလာတဲ့ အဆင့္ထိ ျဖစ္ကုန္ ေရာ။ ဒီ က်ဴးလြန္မႈေတြဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက က်ဴးလြန္ေနတာလား-၊ အာဏာပိုင္ေတြက က်ဴးလြန္ေနတာ လား-၊ ကမၻာက သိေနပါတယ္။ (ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက ရန္ျဖစ္ထားလို႔ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မုန္းေနတယ္ ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ အခြင့္အေရးရရင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ေမာင္းထုတ္ပစ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း သိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ အာဏာပိုင္ေတြ မဟုတ္လို႔ Genocide ကို သူတုိ႔ က်ဴးလြန္လို႔ မရဘူး။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႔ Genocide က်ဴးလြန္ေနျခင္းအေပၚမွာ- သူတုိ႔ မေက်နပ္တဲ့ လူမ်ိဳးကို မ်ိဳးျဖဳတ္ေနတာေၾကာင့္ အားေပးေနတယ္ ဆိုတဲ့ အဆင့္ထိ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏုိင္မယ္။- သုိ႔ေသာ္- ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မေက်နပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၿပီး လက္ေတြ႔ Genocide က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားက ဗမာအာဏာပိုင္ မ်ားသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

Genocide က်ဴးလြန္ေနၿပီလို႔ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳကာ အနီကဒ္ျပ ေျဖရွင္းေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ--၊ ဗမာ ဗမာခ်င္း အတင္းကာကြယ္ေပးေနတဲ့- လူေတြရဲ႔ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ စကားမ်ားေၾကာင့္---

ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ပိုလို႔ပိုလို႔ ကရုဏာသက္လာတဲ့ အျပင္---၊ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ စကားေျပာသူမ်ားကို ပိုလို႔ပိုလို႔ မုန္းတီးစက္ဆုတ္လာရေလေတာ့-၊

ကာနယ္ၾကည္ေမာင္ စကားနဲ႔ ေျပာရရင္-- ေက်းဇူးေတာင္ တင္ရမယ္ေပါ့။


မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္(ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈတာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

ေဌးလြင္ဦး
RB News
17.5.2016

ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ဆိုျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ ျဖစ္၏။

အေၾကာင္းမူ- မည္သည့္ လူမ်ိဳးမွ မိႈေပါက္သလို ေပါက္လာျခင္းကား မရွိ။ လူသား မ်ိဳးႏြယ္ တစ္စုခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းေရႊ႔ရာ စီးေၾကာင္းအရ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ရာ အရပ္ ရွိခဲ့ေပမည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ျခင္း ဌာေနလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု အမွတ္သညွာျပဳျခင္းတို႔မွာ- ၎တို႔၏ ယခင္ မူလ စတည္ခဲ့ရာအား ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ မမွီဘဲ သမိုင္းဆက္ျဖတ္ခဲ့သည္ထိ ၾကာျမင့္လ်က္ လက္ရွိ အေျခခ်ရာ ေဒသတြင္ အမည္တစ္ခုျဖင့္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ ျဖစ္တည္ေနခဲ့ျခင္း၌ တည္၏။

ဥပမာ- ဗမာ ဟု ေခၚတြင္ေနေသာ လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ မိႈေပါက္သကဲ့သို႔ ေပါက္ဖြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ တရုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ နဂိုမူလ နန္ေက်ာင္လူမ်ိဳးဟု ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္၏။ နန္ေက်ာင္တို႔ ၀င္လာရာ လမ္းမွာ ယခု ဘူတန္ နီေပါလ္ မွ ေအာက္သို႔ မဏိပူရ္ကို ျဖတ္၍ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ (တရုတ္ျပည္ ေျမပံုကို မၾကည့္ မသိ သူတုိ႔က တရုတ္ျပည္မွ လာလွ်င္ ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္ခဲ့ရမည္ဟုသာ ခံစားမိမည္ ထင္သည္။- တရုတ္ျပည္၏ ေျမပံုအား ေသခ်ာ ၾကည့္ေစလိုသည္။) မဏိပူရ္ ေတာင္တန္းအား ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ အတြက္ လက္ရွိကာလတိုင္ ဗမာစကားေျပာ လူမ်ိဳးမ်ား မဏိပူရ္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ရွိေနဆဲပင္။ သို႔ေသာ္ နဂို မူလ ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ သမုိင္းသည္ကား ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ။ လက္ရွိတြင္ နန္ေက်ာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဗမာ ဟု ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ဗမာအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဌာေနလူမ်ိဳး အျဖစ္ အမွတ္သညွာျပဳရေတာ့၏။

ရွမ္းလူမ်ိဳး။ ။ ရွမ္းလူမ်ိဳး- မဏိပူရ္ကုန္းျမင့္မွသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္း- ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာက္ပိုင္း မွစ လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လာအို၊ ထိုင္းထိ မ်ိဳးရိုးႀကီး ရွိေန၏။ ျမန္မာျပည္ အေနျဖင့္ အလြန္ႀကီးမား ေသာ လူမ်ိဳးစုႀကီး ျဖစ္၍- လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္ပင္- ဗမာထက္ အဆ ပိုမ်ား၏။ (သန္းေခါင္ စာရင္း အမွန္ကို ၾကည့္ပါ။) အဆိုပါ ရွမ္းလူမ်ိဳးႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္သာ “ရွမ္း” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ၿပီး- လာအို ႏွင့္ ထုိင္း တို႔က ခြန္လာအို၊ ခြန္ထိုင္း ဟူသည့္ အမည္မ်ားျဖင့္ သီးျခားခြဲထြက္သြားခဲ့ၿပီ။ သမိုင္းအားျဖင့္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ရာေထာင္ ရွိခဲ့ၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွမ္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဌာေန လူမ်ိဳး အျဖစ္ သတ္မွတ္ရ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္- စသည့္ စသည့္- မည္သည့္ လူမ်ိဳး မဟူ လက္ရွိ ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈ ကာလ ၾကာျမင့္လွ်က္- ၎တို႔၏ မူလဇစ္ျမစ္မွ သီးျခားျဖာထြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ အတြက္- လက္ရွိေနထုိင္ရာ ေဒသတို႔၏ ဌာေနမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီ။

လူသား သဘာ၀ ေျပာင္းေရႊ႔ၿမဲ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဆက္လက္ေျပာင္းေရႊ႔ ေနေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ မ်ိဳးရိုးဇာတိအား မေမ့ေပ်ာက္ေသးသည့္ လူမ်ိဳးစုတို႔အား အဆုိပါ ေဒသတြင္ ဌာေန လူမ်ိဳး အျဖစ္ မေခၚဆိုအပ္ မသတ္မွတ္အပ္ပါ။-

ဥပမာ- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ စသည္တုိ႔ အေနျဖင့္ ထုိင္း၊ မေလး ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ - ယခု ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့သူတို႔ ရွိ၏။ အခ်ိဳ႔ဆိုလွ်င္ ဦးႏု ေခတ္ကာလ (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ကပင္) ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့သူတို႔ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔ မိမိတို႔၏ ဇာတိမ်ားအား မေမ့ေပ်ာက္ေသးသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ား၌ ႏိုင္ငံသား အဆင့္ျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနၾကေလ၏။

ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔ ဟူမူကား- ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္လည္း ရခိုင္ေဒသတြင္ မိႈေပါက္သကဲ့သို႔ ေပါက္ဖြား ခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္။ ၎တို႔၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ (ဘာသာစကား ရိုးရာဓေလ့ အသြင္အျပင္ အားျဖင့္ လုိက္ေသာ္) နီေပါလ္ဘက္မွ တစ္ဆင့္ မဏိပူရ္ ကုန္းျမင့္အတုိင္း ရခိုင္ပင္လယ္ကမ္းရိုးထိ စုန္ဆင္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။

၎တို႔သည္ ဘဂၤလီ စင္စစ္ လူမ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖင့္ လြန္စြာ ကြာျခားၿပီး- ဘာသာစကား ဓေလ့ထံုးတမ္း ရုပ္ရည္သြင္ျပင္လည္း သီးျခားစီ ျဖစ္၏။ (တနည္းအားျဖင့္ အေနာက္ဘက္ ဘဂၤလားမွ အေရွ႔ဘက္ ရခိုင္ေဒသသို႔ စီးေၾကာင္းအားျဖင့္ ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ ေျမာက္ဘက္ မဏိပူရ္ကုန္းျမင့္မွ ေတာင္ဘက္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းသို႔ စုန္ဆင္းခဲ့ၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္၏။ ရခိုင္ေဒသသို႔ ၎တို႔၀င္ခဲ့ၾကသည္မွာ လြန္စြာေရွးက်၍ ၎တို႔၏ မူလမ်ိဳးရိုး ဇာတိကိုပင္ ၎တို႔မသိ ေမ့ေပ်ာက္ခဲ့ၾကေလၿပီ။ ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္မႈ ရွိသည့္ လူမ်ိဳးႏြယ္မွာ လက္ရွိ ကမၻာ့ေျမပံု ႏိုင္ငံသတ္မွတ္မႈ အရ အႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာ နယ္ဆံုရာ (ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အထက္ပိုင္းေဒါင့္) မ်ားတြင္ ရွိေန၏။ သို႔ျဖစ္၍ ၎တို႔ လူမ်ိဳးႏြယ္မွာ နီေပါလ္မွသည္ ရခိုင္ထိ ပ်ံ႔ႏွံ႔လွ်က္ ရွိ၏။ (က်မ္းကိုး ျပရန္ လိုမည္ မထင္- လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ေလ့လာလွ်င္ - ဘာသာစကား ဆက္စပ္မႈအားျဖင့္ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။- ဟင္နရီ ဂ်ီ ဘဲလ္ မွတ္တမ္းျပဳသည့္ ၁၈၅၂ ခုထုတ္- An Account of Burma Empire စာအုပ္တြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္၏။)

ႏိုင္ငံမ်ား သီးျခား လြတ္လပ္ေရး ရၾကေသာ အခါ- အဆိုပါ လူမ်ိဳးႏြယ္မွ စစ္တေကာင္း ေဒသတြင္ ရွိေနသည့္ သူတုိ႔အား- ဘဂၤလားမွ ပိုင္ဆိုင္သြား၍- အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးႀကီးမွ ဘဂၤလီမႈျပဳ လွ်က္ ဘဂၤလီဟူေသာ အမည္ျဖင့္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္မွာ ၎တို႔သည္ ဘဂၤလီမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ စစ္ကိုင္းတုိင္းမွသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ထိ - (ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာက္ပိုင္း) ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာႀကီးတြင္ ရွိေနသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရွမ္းတို႔အား ဗမာ ဟု ဗမာမႈ ျပဳ လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။

အိႏၵိယထဲတြင္ ပါ၀င္သြားသည့္ အဆိုပါ လူမ်ိဳးႏြယ္မွ လူစုအား အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ- အာသံသား၊ မဏိပူရ္သား စသည္ျဖင့္ ေဒသနာမည္အားျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ သတ္မွတ္သည့္ လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထား၏။

အဆိုပါ လူမ်ိဳးႏြယ္မွ ရခိုင္ေဒသသို႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစုမွာ- ခိုင္မာေသာ သမုိင္းေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ကပင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး ျဖစ္၏။ (ထိုထက္ ေရွးက်ေသာ သမုိင္း အခ်က္အလက္ကိုကား ကၽြႏ္ုပ္လည္း လက္လွမ္းမမွီေသးပါ။) လူသား သဘာ၀ အေလွ်ာက္ အဆိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးသည္လည္း မိမိတို႔၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္အား ေမ့ေပ်ာက္ ကုန္လွ်က္ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟုသာ သိေနၿပီး ျဖစ္၏။ (ဗမာမ်ားမွာ ၎တို႔ နန္ေက်ာင္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့သည္အား ေမ့သြားသကဲ့သို႔ပင္)။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ လူမ်ိဳး အမည္အား မွတ္တမ္း ခိုင္မာစြာ ရွိခဲ့သည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ထို႔ထက္ ေရွးက်ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ရခိုင္ေဒသအား ရိုဟမ္း ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ေလးရာ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီ။ ၎တို႔ ေျပာဆို သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ရခိုင္ေဒသ မွတ္တမ္း ေက်ာက္စာမ်ားမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီ။ (ကၽြႏု္ပ္ေျပာဆို တင္ျပမႈတို႔အား ကၽြႏု္ပ္ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ပါသည္။)

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အႏြယ္ မည္သည့္ေဒသမွ ျဖစ္ခဲ့ေစကာမူ။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြက္ ဆက္လက္ရွိေနေစကာမူ-၊ အဆိုပါ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ရာေထာင္ ခ်ီလွ်က္ ကိုယ္ပိုင္အမည္နာမျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၍-။ အဆိုပါ လူမ်ိဳး (ရိုဟင္ဂ်ာ)တို႔သည္ ရခိုင္ေဒသ၏ မူလဌာေန လူမ်ိဳး အျဖစ္ မသတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး သမၼတႀကီး စပ္ေရႊသိုက္ ေျပာခဲ့သည့္ စကားအတုိင္းပင္- အကယ္၍ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ မသတ္မွတ္က- ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရခုိင္၊ မြန္ တို႔သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

အခ်ိဳ႔ကလည္း ေစာဒက တက္လိုသည္မွာ- ရွမ္းလူမ်ိဳးသည္ ထုိင္း၊ ျမန္မာ တရုတ္ တြင္ ရွိ၏။ မြန္လူမ်ိဳးသည္ ထုိင္း၊ျမန္မာ တြင္ ရွိ၏။ ရခိုင္လူမ်ိဳးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ျမန္မာတြင္ ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ခြေနေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ကာ- လူမ်ိဳးအမည္ျဖင့္ သတ္မွတ္မႈ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု မရွိ- သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု မရွိရာ၊ မရွိအပ္ ဟု စြပ္စြဲလိုၾက၏။- အဆိုပါ ေစာဒက ျပဳသူမ်ား ဆင္ျခင္ရမည္မွာ-

ဗမာမႈျပဳခံထားရေသာ ရွမ္းျဖဴ လူမ်ိဳး အမည္ျဖင့္ ထုိင္းတြင္ မရွိပါ။ ကရင္လူမ်ိဳး အမည္ျဖင့္ ထုိင္းတြင္ မရွိပါ- (ထုိင္းက ကလီယန္ ဟုသာ ေခၚသည္။ ထိုင္းရွိ ကလီယန္ တုိ႔အား တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္)- အဆုိပါ ကရင္ လူမ်ိဳးႏြယ္အား အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေအာ့ကေရာင္ လူမ်ိဳးဟု ေခၚသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ ကရင္လူဦးေရျဖင့္ မတိမ္းမယိမ္း ရွိသည္။) အက္ဒ္မန္ကၽြန္းသည္ မူလ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသ ျဖစ္၍ ယခု အခါ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးဟုသာ အမည္တြင္ေတာ့သည္။ လက္ရွိထိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ကရင္စကားေျပာလွ်က္၊ ကရင္ရိုးရာ ၀တ္စံုျဖင့္ က်န္ေနပါေသး သည္။

ထိုထက္ အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာ ကို ေပးရေသာ္- ဒိုင္းနက္ လူမ်ိဳး အမည္ျဖင့္ ဘဂၤလားတြင္ မရွိပါ။ ကမန္ လူမ်ိဳး အမည္ျဖင့္ ဘဂၤလားတြင္ မရွိပါ။ ရခိုင္လူမ်ိဳး အမည္ျဖင့္ ဘဂၤလားတြင္ မရွိခဲ့ပါ။ (ေမာ့ဂ္ ဟုသာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။) ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေမာ့ဂ္ ဟူသည္ ရခိုင္ ဟု သတ္မွတ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဘဂၤလားတြင္ ဒိုင္းနက္ဟု ေခၚေသာ လူမ်ိဳး မရွိ၍ ျမန္မာတြင္လည္း ဒုိင္းနက္ မရွိရ ဟု သတ္မွတ္လွ်င္- ျမန္မာ ဘဂၤလား ခြ ေနေသာ လူမ်ိဳးတို႔အား ဘဂၤလား စကားျဖင့္သာ သတ္မွတ္ရ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္- ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း မာရ္မာ့ လူမ်ိဳးဟု ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရန္၊ ရခိုင္ လူမ်ိဳးကိုလည္း ေမာ့ဂ္ လူမ်ိဳးဟု ေျပာင္းလည္း သတ္မွတ္ရန္သာ ရွိသည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္ ဌာေန လူမ်ိဳး ျဖစ္တည္ၿပီး ျဖစ္ေသာ “ရိုဟင္ဂ်ာ” တို႔၏ လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမွာ- အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ႏွင့္ၿပီး “ရိုဟင္ဂ်ာ” မ်ားက ၎တို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္ဟု ရပ္တည္ေနျခင္းပင္။ အကယ္၍ ၎ တို႔ အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး စင္စစ္ မဟုတ္ခဲ့ပါက- လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရွိ၍- မိမိ သတ္မွတ္ လိုသည့္ အမည္အား သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္- သူတို႔၏ ဇာတိ အမွန္အားျဖင့္ သူတို႔ ရပ္တည္ လုိက္ၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ အေမရိကန္ေရာက္ ဘယ္ ဗမာ တစ္ေယာက္မွ (မိမိ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမြဲေတလွ်က္ မ်က္ႏွာငယ္ေနရခ်ိန္တြင္ပင္) မိမိသည္ ထိုင္းလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ မိမိသည္ တရုတ္လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း ရပ္တည္ျခင္း ေျပာဆိုျခင္း မရွိသကဲ့သို႔။ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိ႔သည္လည္း မိမိသည္ ဘဂၤလီ ျဖစ္သည္ဟု ရပ္တည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါေခ်။

ဗမာတို႔၏ ဌာေနလူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္အားျဖင့္ လံုေလာက္သကဲ့သို႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဌာေနလူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္းသည္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ပင္ လံုေလာက္ေပသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရးအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိပါေခ်။

မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္(ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈတာ၀န္ခံ
Civil Rights Movementစျႏၵာေမာင္စိေကၠ (ရခုိင္ေျမ)
RB News
2.3.2016

သက္တန္​႔ဟုဆုိလွ်င္ ကေလးလူႀကီး မက်န္ အားလုံး သိၾကသည္။ မုိးဦး၊ မုိးေႏွာင္းခ်ိန္​ ေကာင္းကင္တြင္ တိမ္မ်ားရွိေသာအခါ ေပၚေလ့ရိွသည္​။ ၎သည္ စက္ဝုိင္းျခမ္း သဏၭာန္ ေရာင္စဥ္တန္း (၇) မ်ဳိးျဖင့္ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ေပၚေလ့ရွိေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေနမင္းႀကီး၏ အျဖဴေရာင္ရွိေသာ အလင္းကုိ ထုိးေပါက္ေသာအခါ အေရာင္ (၇) မ်ဳိး ျဖစ္ေစျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤသည္ ေနမင္း၏ အျဖဴေရာင္ အလင္းတြင္ (၇) မ်ဳိးရွိသည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ကြၽန္​​ေတာ္​တုိ႔ ငယ္​စဥ္​က ေက်ာင္းတြင္ သိပၸံဆရာမ်ားက သုံးေျမာင္း ဖန္တုံးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စက္ဝုိင္းတစ္ခု၌ အေရာင္အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ အေရာင္ (၇) မ်ဳိးကုိ အကြက္အလုိက္ ခ်ယ္ၿပီး ထုိစက္ဝုိင္းကုိ အားျဖင့္ အျမန္ လွည့္လုိက္ေသာအခါ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္လာျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဤကား သဘာဝ၏ အံ့ဖြယ္ရာ တစ္ခုဟု ထင္ျမင္မိသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လည္း လူမ်ဳိးႏြယ္စု (၇) မ်ဳိးရွိသည္။ ရခုိင္၊ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ဒုိက္နက္၊ ၿမိဳ၊ ခမႊီး၊ ခ်င္း ႏွင့္ မာရမာႀကီးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳိးအဆအားျဖင့္ ညီညီမွ်မွ် မရွိသလုိ စည္းရုံးညီၫႊတ္မႈတြင္လည္​း မညီမၫႊတ္၊ စုေပါင္းတုိင္​ပင္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ငါတေကာေကာ ေနသလုိ ေတြ႕ရသည္။ ယုတ္စြအဆုံး ေျပာရလွ်င္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီပင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနသလားဟု ခံစားမိသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ မဲအမ်ားဆုံးႏုိင္သည္​့ ပါတီ ျဖစ္၍ ျပည္နယ္အစုိးရ ဖြဲ႕ခြင့္ေပးရမည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္လွ်င္ အတုိက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ေၾကာ္​ညာခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးေအးသာေအာင္ကုိ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာ ဦး​ေအးသာ​ေအာင္​က မိမိပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္​ခ်က္​ကုိ ျငင္​းပယ္​၍ NLD ပါတီ၏ ကမ္​းလွမ္းခ်က္​ကုိ လက္ခံလုိက္သည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၌ လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေအးသာေအာင္၏ ေနာက္လိုက္​လူထုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသျဖင့္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ပါတီမွာ လက္မႈိင္​က်ခဲ့ရသည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္စု အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ အျပစ္ပုိ႔ေနၾကသည္။ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္​​ေနေသာ ဘဝဟု ခံစားမိသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ တင္ျပလုိပါသည္။ သံလုိက္ႏွင့္ ရုိးရုိးသံတုိ႔ သ​ေဘာလုိပင္။ ရုိးရုိးသံမ်ားတြင္ သံလုိက္ဓာတ္ ရွိသည္​။ သုိ႔ေသာ္ ညီညာမႈ မရွိ။ တစ္ခုမွ ေျမာက္ ေနာက္တစ္ခုက ေတာင္ အေရွ႕အေနာက္ စသည္ျဖင့္ ဆန္​႔က်င္​ဖက္​ ဆြဲေနၾကသျဖင့္ တျခားသံမ်ားကုိ ဆြဲငင္ႏုိင္စြမ္း မရွိ ျဖစ​္​ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္လည္း ဤသုိ႔ဤႏွယ္ပင္ ျဖစ္​​ေနသလားဟု ထင္​မိသည္​။

ရုိးရုိးသံကုိ သံလုိက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေတာင္မွေျမာက္သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပြတ္တုိက္လုိက္ပါက ယခင္က သံလုိက္သည္ သံရုိင္း ျဖစ္သြားေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သက္ေသျပသခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေညာင္းၿပီး ျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာယူစရာဟု ယူဆရသည္။ မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအတြင္း လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ အခ်ိန္တန္ေနသည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ဖ်ံႏွစ္ေကာင္က ငါးတစ္ေကာင္ကုိ ဖမ္းမိခဲ့ရာ ယုန္းအား ခြဲေဝေပးခုိင္းၿပီး ရလာဒ္ကား မည္ကဲ့သုိ႔ ထြက္ခဲ့ပါသနည္​း။ ထုိသုိ႔ ထုိႏွယ္ ျဖစ္သြားမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလႊဲ ေသခ်ာပါသည္။ အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံလစုိက္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ခရီးလမ္းမွာလည္း ၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္၍ ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ စည္းလုံးျခင္းသည္ အင္အား၊ Diversity is strength ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ကာ စည္းရုံးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အထပ္ထပ္ ရရွိလ်က္ ကမၻာ့အင္အား အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာသည္ကုိ အားလုံး အသိပင္ ျဖစ္သည္။ နမူနာ ယူစရာ ေကာင္းေလာက္သည္​့ အခ်က္​ပင္။

အမဲသား ဟင္းတစ္ခြက္ ျဖစ္လာရန္ လုိအပ္ေသာ အရာကား မ်ားလြန္းသည္။ အမဲသား၊ ဟင္း၊ ခတ္မဆလာမ်ဳိးစုံ၊ ၾကက္သြန္​နီ၊ ၾကက္​သြန္​ျဖဴ ၊ ဂ်င္း၊ မီး၊ အုိး၊ ေရ၊ ထင္း စသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္လွ်င္ ေမႊးႀကိဳင္ၿပီး လွ်ာရည္က်ေလာက္ေအာင္ အရသာ ထူးကဲလွေသာ အမဲသား ဟင္းတစ္ခြက္ ရရွိလာသည္။ ဤကား ေပါင္းစပ္ျခင္း၏ သေဘာပင္။ ခ်ဳိသာ​ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ပင္ ျဖစ္​သည္​။

သက္မဲ့ျဖစ္ေသာ အေရာင္ (၇) မ်ဳိးကုိ ေနမင္းႀကီး၏ အလင္း​ေရာင္​ျဖစ္​သည္​့ အျဖဴေရာင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါက သက္ရွိလူသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကြၽန္​​ေတာ္​တုိ႔ လူမ်ဳိးႏြယ္စု (၇) မ်ဳိးတို႔ စုေပါင္းညီၫႊတ္လွ်င္ ကြၽန္​​ေတာ္​တုိ႔၏ ဌာ​ေန ရခုိင္ျပည္ႀကီးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ မထူေထာင္ႏုိင္မွာနည္​း။ မကယ္တင္ႏုိင္မွာနည္​း။

ထူေထာင္လုိေသာ စိတ္ဓာတ္၊ တည္ေထာင္လုိေသာ ဆႏၵ၊ စုေပါင္းလုိေသာ အာသိသႏွင့္ ေအာင္ျမင္လုိေသာ မာနေဇာတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါစုိ႔ဟု ​ေမတၱာျဖင္​့ တုိတုိေတာင္းေတာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္​ပါသည္​။
ဆြဲ၊တင္​၊စစ္​လား ... ဓားျပတိုက္​ပြဲလား ... ဘဂၤါလီ ဇတ္​သြင္​းမႈလား ???
MYARF
RB News
28.1.2016

​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕ ။ ။ ရခိုင္​ျပည္​နယ္​၊​ ​ေမာင္​​ေတာ ခ႐ိုင္​ရိွ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္​ၾက​ေသာ ​ေတာင္​ၿပိဳၿမိဳ႕နယ္​ခြဲ အပါအဝင္​ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕၊ ဘူးသီး​ေတာင္​ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရေသ့​ေတာင္​ၿမိဳ႕တို႔တြင္​ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီ ဇာတ္သြင္းရန္ က်င့္သုံးလာခ့ဲသည့္ ယခင္ န၀တ အစိုးရ၏ စရိုက္ဆိုး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆြဲတင္စစ္ ကို ယခုႏွစ္​ ၂၀၁၆ ႏွစ္​ဆန္​းပိုင္​းမွစ၍ "မ၊က၊ဖ" က ရြာဆင္​းၿပီး တဖန္​ ျပဳလုပ္​​ေနလ်က္ ​ရိွရာတြင္​ ႐ုိဟင္​ဂ်ာ ျပည္​သူမ်ားထံမွ ​ေခါင္​းစဥ္ ​အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ​ေငြ အ​ေျမာက္​အျမား အတင္​း ​ေကာက္​ယူ​ ေန​ေၾကာင္​း သတင္​း ရရိွပါသည္​။

ယခင္​ႏွစ္​ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ​​ေမြးတိုးဟု ​ေခၚ​ေသာ​ ေမြးကင္​းစ က​ေလးမ်ားကုိ အိမ္​​ေထာင္​စု စာရင္​းတြင္​ တင္​​ေပးျခင္​းကိစၥကုိ "မ၊က၊ဖ" က ခ်က္​ခ်င္​း ျပဳလုပ္​​ေပးခ့ဲ​ေသာ္​လည္​း ယခုႏွစ္​တြင္​မႈ အ​ေထာက္​အထား အမ်ဳိးမ်ဳိး ​ေတာင္​းခံျခင္​း၊ အ​ေထာက္​အထား ျပသခ့ဲလွ်င္​လည္​း က​ေလးကုိ အ.ထ.စ မွာ တင္​မ​ေပးဘဲ ​ေရးမွတ္​ယူျခင္​းသာ ျပဳလုပ္​ပါသည္​။ မွတ္​ယူခ အျဖစ္​လည္​း ​ေငြ ​​ေကာက္​ခံ​ေနလ်က္​ရိွပါသည္​။ အလားတူ ေသဆုံးသူမ်ားကုိ အ၊ထ၊စ မွ ပယ္ဖ်ယ္ျခင္​း၊ ​ေနရပ္​လိပ္​စာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္​း၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္​သူမ်ားကုိ အ၊ထ၊စ မွ ပယ္​ဖ်က္​​ေပးျခင္​း စသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္​ "မ၊က၊ဖ" က ​ေငြ အ​ေျမာက္​အျမား ​ေကာက္​ခံ​ေနလ်က္​​ရိွပါသည္​။

ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားသည္​ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ၊က၊ဖ မွ မတန္​တဆ ​ေကာက္ခံေနသည့္ ​ေငြမ်ား ​ေပး​ေဆာင္​ရန္​ အလြန္​ပင္​ အခက္​ၾကံဳ​ေနရပါသည္​။ ေန႔စဥ္ပ်ဥ္းမွ် ၀င္ေငြက်ပ္​ (၂၀၀၀)ထက္ မပိုေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ထက္၀က္ေက်ာ္ အတြက္ မ၊က၊ဖ မွ ​ေကာက္​ခံ​ေနသည္​့ ေငြကုိ ႏွစ္စဥ္လိုလုိ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွာ မႏိုင္​ဝန္​ ထမ္​း​ေနရသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္​​ေနပါသည္​။

ယခုႏွစ္ ဆဲြတင္စစ္ တြင္္ "မ၊က၊ဖ"မွ ေကာက္ခံေနသည့္ ေငြမ်ားကို လက္​လွမ္​းမီွသမွ် ေအာက္တြင္ စုစည္းတင္ျပလိုက္​ပါသည္​။
ဘူးသီး​ေတာင္ၿမိဳ႕

၁။ မီး​ေခ်ာင္​း​ေခါင္​း​ေစ်း​ေက်းရြာ
- ဓာတ္​ပံု႐ိုက္​ခ - ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။
- အ​ေျပာင္​းအ​ေရႊ႕ခ ​- ေငြက်ပ္​ ၁၇၀၀၀။

၂။ အန္​း​ေခ်ာင္​းဘဓာနာ​ေက်းရြာ
- ဓာတ္​ပုံရိ္ုက္​ခ ​- ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။
- အ​ေျပာင္​းအ​ေရႊ႕ခ ​- ေငြက်ပ္​ ၁၇၀၀၀။
၃။ ငက်ည္​​ေတာက္​ ​ေက်းရြာ
- ဓာတ္ပံု႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။
- အ​ေျပာင္​းအ​ေရႊ႕ - ​ေငြက်ပ္​ ၁၇၀၀၀။

၄။ လုံး​ေခ်ာင္​း ​ေက်းရြာ
- ဓာတ္​ပံုရိုက္​ခ ​- ေငြက်ပ္​ ၂၀၀၀။
(ငက်ည္​​ေတာက္​ ​ေက်းရြာတြင္​ ​ေငြက်ပ္​ - ၅၀၀၀ စီ ​ေကာက္​ခံသည္​ကို သိရ၍ (ဒိုင္​းနက္​လူမ်ိဳး) ​ေက်းရြာအုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴး ​ေက်ာ္​စိန္​လွ က ထပ္​မံ​ေငြ ၃၀၀၀ စီ​ေကာက္​ခံ)။
- အ​ေျပာင္​းအ​ေရႊ႕ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၁၇၀၀၀။

၄။ ဒုအိုးသည္​မ​ ​ေက်းရြာ
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၅၀၀။
၅။ အမွတ္​ (၁) ရပ္​ကြက္
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၀၀၀။
​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕

၁။ ႀကိမ္​​ေခ်ာင္​း ​ေက်းရြာ
- အ​ေျပာင္​း​အ​ေရႊ႕ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၁၂၀၀၀။
- ​ေသဆုံး/ႏိုင္​ငံျခားထြက္​ ပယ္​ဖ်က္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၆၀၀၀။

၂။ လိွဳင္​သီ/ထုံး​ေခ်ာင္​း ​ေက်းရြာ
- မကဖ ထမင္းစားစရိတ္​အတြက္​ ​ေငြက်ပ္​ ၁၀၀၀။
- ​က​ေလးေမြးတိုးအတြက္​ ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။ (ခ်က္​ခ်င္​းတင္​မ​ေပး)
- ေသဆုံး/ႏိုင္​ငံျခားထြက္​ ပယ္​ဖ်က္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။

၃။ ငါးခူရ​ေက်းရြာ
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၀၀၀။
- ​က​ေလးေမြးတိုးအတြက္​ ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။ (ခ်က္​ခ်င္​းတင္​မ​ေပး)

၄။ သရက္​အုပ္ ​ေက်းရြာ​
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၅၀၀။
- က​ေလး​ေမြးတိုးအတြက္​ ၅၀၀၀ (ခ်က္​ခ်င္​းတင္​မ​ေပး)
- ေသဆုံး/ႏိုင္​ငံျခားထြက္​ ပယ္​ဖ်က္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။

၅။​ ေရႊ႕ဇား (ကပၸ​ားေခါင္​း)​ေက်းရြာ
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၀၀၀။
- က​ေလး​ေမြးတိုးအတြက္​ ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀ (ခ်က္​ခ်င္​းတင္​မ​ေပး)
- ေသဆုံး/ႏိုင္​ငံျခားထြက္​ ပယ္​ဖ်က္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။

၆။​ ေဂၚဒူသာရ ​ေက်းရြာ
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၀၀၀။
- က​ေလး​ေမြးတိုးအတြက္​ ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀ (ခ်က္​ခ်င္​းတင္​မ​ေပး)
- ေသဆုံး/ႏိုင္​ငံျခားထြက္​ ပယ္​ဖ်က္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။
- အ​ေျပာင္​းအ​ေရႊ႕ခ ​- ​ေငြက်ပ္​ ၁၅၀၀၀။

၇။ ျမင္​းလႊတ္ ​ေက်းရြာ​
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၀၀၀။
- က​ေလး​ေမြးတိုးအတြက္​ ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။ (ခ်က္​ခ်င္​းတင္​မ​ေပး)
- ေသဆုံး/ႏိုင္​ငံျခားထြက္​ ပယ္​ဖ်က္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။

၈။ အင္​းဒင္ ​ေက်းရြာ​
- ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၂၀၀၀။
- က​ေလး​ေမြးတိုး အတြက္​ ၅၀၀၀ (ခ်က္​ခ်င္​းတင္​မ​ေပး)။
- အ​ေျပာင္​းအ​ေရႊ႕ခ -​ေငြက်ပ္​ ၅၀၀၀။

၉။ ကံပူးေက်းရြာ
- ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခ - ​ေငြက်ပ္​ ၁၀၀၀။
- ​ေသဆုံးသူကုိ အ၊ထ၊စမွ ပယ္ဖ်က္ရန္​ ​ေငြက်ပ္​ ၂၅၀၀။
- အေျပာင္းအေရႊ႕ခ ​- ေငြက်ပ္​၂၅၀၀၀။ (နယ္ေျမ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ေျပာင္းေရႊ႕ရ)။
- ေမြးတိုး တင္မေပး။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာအစုိးရ အဆက္ဆက္က စီမံခ်က္မ်ဳိးစုံ ဖန္တီးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကုိ လူမ်ဳိးသုဥ္း သုတ္သင္ရန္ ႀကဳိးစားရင္းႏွင့့္္ ယခုအခ်ိန္မွာ ဘဂၤါလီ ဇတ္သြင္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဆြဲ၊တင္​၊စစ္​ အမည္​ျဖင္​့ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ႀကဳိးစားလာ​ေနျခင္​း ျဖစ္​သည္​။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ဤ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ စစ္အစုိးရက လက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္​းျဖင့္ ျပဳလုပ္​ခ့ဲျခင္​း ျဖစ္​​ေသာ္​လည္​း ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဟု ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံေနရသည့္ ယခု အစုိးရ လက္ထက္တြင္ စစ္အစုိးရ၏ အစဥ္အလာ တစ္ခု ဆက္​လက္​ အ​ေကာင္​အထည္​ ​ေဖာ္​​ေနျခင္​းမွာ ဒီမိုက​ေရစီကုိ အလြန္​ပင္​ ႐ုပ္​ဆိုး​ေစပါသည္​။ ပုိ၍ ဆုိးရြား​ေနသည္မွာ ယခု ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ မ.က.ဖ ဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ ကာကြယ္ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႔က ဦးစီး၍ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ စစ္ေဆးၿပီး ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ ေမြးတုိး၊ ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္ ကိစၥရပ္ မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနျဖစ္သည့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနတြင္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္၍ လုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ မ.က.ဖ ဆုိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ယခုကဲ့သုိ႔ မ.က.ဖ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးထဲကုိသာ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ခြဲျခား၍ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မ်ားကုိ မ.က.ဖ က ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္​ ရခိုင္​ျပည္​နယ္​၏ မူလဘူတ ျဖစ္​​ေသာ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား စာရင္းထဲ အတင္​းအဓမၼ သြင္းလုိက္ျခင္းပင္​ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္​သူမ်ား ​သုံးသပ္​ ေဝဖန္​​ေနၾကပါသည္​။

(Photo: Wikipedia)

MYARF
RB News
27.1.2016

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးဖို႔ အ​ေၾကာင္​းဖန္​လာျခင္​းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္​ ဇႏၷဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔ ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ဌာန၏ ေမးျမန္းခန္း​၌ ေမယု စစ္ေရယာဥ္ သေဘၤာႏွင့္ ပတ္​သက္​၍ ၎သ​ေဘၤာ တာဝန္ခံေဟာင္း ေရတပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး တစ္ဦး၏ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ကုိ နားဆင္​ၿပီးမွ ျဖစ္သည္။ ၎၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ထိုသေဘၤာသည္ အဂၤလိပ္ အစိုးရ၏ စစ္ေရယာဥ္ တစ္စီး ျဖစ္သည္။ ထိုသ​ေဘၤာ၌ အဂၤလိပ္ အမည္နာမ တစ္ခုလည္း ရိွခဲ့သည္။ ထိုအမည္ နာမကိုမႈ အသံလႊင့္ခ်က္မွ သဲကြဲစြာ မၾကားသိရ၍ ေဖၚျပႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ (ဤသည္မွာ စာေရးသူ၏ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။)

ထိုစဥ္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္​ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အရိွန္အဝါသည္ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္၍ အဂၤလိပ္ အစိုးရသည္ ထိုသေဘၤာကုိ ျမန္မာတို႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ အခမ္​းအနားႏွင့္ လက္ခံ ရယူၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ေစၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ သေဘၤာေပၚ တက္ေရာက္လွ်က္ လြတ္လပ္ေရး မိန္႔ခြန္း ေႁခြခဲ့သည္။ ထိုအခမ္​းအနားမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က ထိုသ​ေဘာၤ၏ အမည္နာမကုိ မွည့္ေခၚခဲ့သည္။

အမည္မွည့္ ေခၚရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာတို႔သည္ ဂ်ပန္တို႔အား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ တိုက္ထုတ္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္၊ ရခိုင္ျပည္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ စီးဆင္းတည္ရိွေနေသာ ေမယုျမစ္၏ အဝတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲႀကီးမွ အစြဲျပဳခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ထိုသေဘၤာသည္ ေရျပင္မွေန၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေမယုေဒသ၌ ေနထိုင္လ်က္ ရိွေနခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစု ႏွစ္စု (ရခိုင္+ မူဆလင္) မွလြတ္လပ္ေရး ရလိုေသာ ဆႏၵႏွင့္ စည္းရံုး ပူးေပါင္းကာ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ႏွစ္ဘက္ညွပ္ တိုက္ခိုက္ၿပီး ဂ်ပန္တို႔အား အျပတ္ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎တိုက္ပြဲကို အရင္းခံလ်က္ စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို အစြဲျပဳၿပီး “ေမယု” သေဘၤာဟု မွည့္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ အတိအလင္း ရွင္းလင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ေမယု သည္ လြတ္လပ္ေရး၏ သေကၤတ၊ စည္းလံုးမႈ၏ မွတ္ေက်ာက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၎ျပင္ ၁၅ ရာစု၊ သကၠရာဇ္ ၁၄၀၀ တြင္ ရခိုင္ျပည္ႀကီးသည္ ကမာၻ႔ေျမပံုေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရာမွ ႏွစ္ဘက္လူမ်ိဳးစုတို႔ ပူးေပါင္း၍ နရမိတ္လွ ဦးေဆာင္ကာ ရခိုင္ျပည္ႀကီးကို ကမာၻ႔ေျမပံုတြင္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ နန္းရာဆိုက္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ ဟူ၍ပင္ ေက်ာ္ၾကား ရာဇဝင္တြင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုယခင္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ခံခဲ့ရျခင္း၊ ရာဇဝင္တြင္ျခင္းစေသာ စည္းရံုးမႈမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ဆန္​ေသာ မုန္းတီး တိုက္ခိုက္မႈျဖင့္ လံုးဝ ပ်က္သုဥ္းခံ ခဲ့ရရွာသည္။

ထိုမုန္​းတီး​ေရး မုန္​တိုင္​း၏ အက်ိဳးရလဒ္ကား၊ ရခိုင္ျပည္သည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္သြားရျခင္း၊ ရခိုင့္သယံဇာတမ်ား ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးမဲ့စြာ ႏိုင္ငံျခားေရာက္သြားျခင္း၊ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘဝသုိ႔ ေရာက္ရိွျခင္း စသည္တို႔သာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္​ ျမန္​မာႏိုင္​ငံတြင္​ ရာစုႏွစ္​ မ်ားစြာ၏ အလြတ္​လပ္​ဆုံး ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲဟု တင္​စား ဟစ္​​ေခၚခ့ဲ​ေသာ ​၂၀၁၅ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲတြင္​ မူဆလင္မ်ား မဲမထည့္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၎ကို ရခိုင္လူမ်ိဳး အခ်ိဳ႕က မိမိတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈဟု ထင္မွတ္ေက်နပ္ေနၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကိုပင္ မဲဆြယ္စဥ္က အရသာရိွရိွ၊ ဇာတိေသြးႏိုးၾကားလ်က္ မဲဆြယ္ခဲ့သည္။ မူဆလင္တို႔အား ခိုးဝင္ ဘဂၤါလီဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မရိွဟူ၍ လည္းေကာင္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကသည္။

သုိ႔​ေသာ္လည္း​ ရခုိင္သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္​လူမ်ဳိး တစ္​ဦး ျဖစ္​​သည့္​ ဦးေအာင္သာဦး ေရးသားခ့ဲ​ေသာ “ရခိုင္ရာဇဝင္” စာအုပ္၏ အဆိုအရ ထိုအမည္ နာမသည္ ရခိုင္-ျမန္မာစစ္ပြဲ (ေျမာက္ဦးေခတ္)၌ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ ရခိုင္တို႔က “ရြာေဟာင္းကက်ား”ဟုေခၚဆိုရာမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္လာသည္ဟု အတိအလင္း ေဖၚျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာ့အသံ တိုင္းရင္းသား အစီအစဥ္မွ ၅ ႏွစ္ထိထိ အသံလႊင့္ျခင္း ခံခဲ့ေသာ အမည္နာမ၊ ျငင္​းရန္​ခက္​ခဲ​ေသာ သမိုင္​းအ​ေထာက္​အထားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အမည္​နာမ႐ွင္​ ႐ိုဟင္​ဂ်ာလူမ်ိဳး ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူသည့္ အမည္နာမ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီေခၚလွ်င္လည္း ထိုလူမ်ိဳး၊ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုျပန္လည္း ထိုလူမ်ိဳးပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မရိွဆိုရာ၌ ေနာက္ကြယ္တြင္ တစံုတရာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရိွမည္လား။

AA တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရျခင္းမွာ AA မ်ားရခိုင္ကို ႀကီးစိုးလာလွ်င္ မူဆလင္မ်ားကို ဒုကၡေပးမည္ ျဖစ္၍ တိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေအာင္ျမင့္မွ ေၾကညာလာျပန္သည္။ အဘယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါနည္း။ စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္တန္ပါသည္ဟု ယူဆပါသည္။ လက္​​ေတြ႕မွာမူ ထို႐ုိဟင္​ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ​ ျမန္မာ့ေျမ၊ ရခိုင္ေျမေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေအာင္ က်င့္သံုးႏိုင္​မည့္ လမ္းစဥ္ ရိွမည္ မထင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

၁၅ ရာစု ေျမာက္ဦးေခတ္မွသည္ ယေန႔ထိကို အေသအခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ပါက ထိုလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရွင္ဘုရင္ (၁၇၃၇ ခုႏွစ္၊ ၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ေသာ ရွင္ဘုရင္) စစ္သူႀကီး (မာဂန္)၊ တရားသူႀကီး (ေဒါေလာတ္ခါဇီ)၊ စာေရးဆရာ (အဒူမင္းညိဳ) တစ္ျခားေသာ အရာရိွ အရာခံမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္တြင္၊ အမတ္ႀကီး (ဦးဆုလ္တန္မာမြတ္၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး)၊ ပါလီမန္အတြင္းဝန္ (ဦးဆုလ္တန္၊ ေမာင္ေတာ)၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ပါလီမန္အမတ္မ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရာရိွႀကီးမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား (ရိွေနဆဲ) ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို မဲထည့္ပိုင္ခြင့္ မရိွဟူေသာ ပါလီမန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္ခုလံုးကို ေဖ်ာက္ပစ္​၍ မရႏိုင္ပါ။ အမွန္တရားမွာ ေပၚလာစၿမဲပါ မဟုတ္ပါလား။ စဥ္းစား ရမည္သာ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကိစၥမွာ မူဆလင္ လူငယ္သုံးဦးမွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို မုဒိမ္​းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္​ဟုဆို၍ တစ္ျပည္လံုး အံုၾကြခဲ့သည္။ သုိ႔​ေသာ္​ ရခိုင္​အမ်ဳိးသမီးကုိ မုဒိမ္​းက်င့္ သတ္ျဖတ္​ခ့ဲသည္​ဟု စြပ္​စြဲခံခ့ဲရေသာ မူဆလင္ လူငယ္ သုံးဦးမွာ အမွန္တကယ္ ျပစ္​မႈက်ဴးလြန္​ခ့ဲသူမ်ားလား ဆိုသည္​မွာလည္​း မ​ေရရာ မ​ေသခ်ာခ့ဲ​ေသာ ပုံျပင္​လိုလို ျပဇတ္​လိုလို ဒဏၭာရီဆန္​ဆန္​ ျဖစ္​ပါသည္​။ အလားတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္​ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးမွ ၈-ႏွစ္သာ ရိွေသာ ရခိုင္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးကို စစ္ေတြတြင္ မုဒိန္းက်င့္ ခဲ့သည္။ ကေလးမ ခမ်ာ ေဆးရံုတြင္ ေသဆံုးခဲ့ ရရွာသည္။ ဤအေရးကိစၥတြင္မူ အဘယ္ေၾကာင့္ တစ္ျပည္လံုး အံုၾကြျခင္း မရိွခဲ့ပါသနည္း။ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္​သည္​။

ယုတ္စြ အဆံုးေျပာရလွ်င္ ျပင္ပ ပေယာဂ ႏွင့္ အမုန္းစကား ျပန္႔ပြားႏိုင္ျခင္းကုိ အမွန္တရားဟု ထင္ေနသေရြ႕ ရခိုင္​ျပည္​ႏွင့္ ၎၏ ျပည္​သူမ်ားသည္​ အဆင့္နိမ့္က်ျခင္း၊ ပိုမို ဆင္းရဲျခင္း၊ သယံဇာတ အလုခံရျခင္း၊ အနိမ္ခံ ဘဝတြင္ ေနရျခင္း စေသာ အေဟာသိကံမ်ားအျပင္ လူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းတေနေသာ “ဖယ္ဒရယ္” ရရိွမႈတြင္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလႊဲ ေသခ်ာ ေနပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေသြးထုိး လံႈေဆာ္မႈမ်ားအား ဟန္႔တား ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အရာက လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး စည္းရံုး ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းသာ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ကား စဥ္စား၊ ဆင္ျခင္၊ သံုးသပ္ရမည့္ အခ်ိန္ပင္။ သို႔ႏွင့္ "ေမယုသေဘၤာမွသည္ စည္းရံုးေရးသို႔" ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ျခင္းအံ့ေသာဌာ ဤ​ေဆာင္​းပါးကုိ ေရးသားလိုက္ရ​ေၾကာင္​းပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါ၏

စႁႏၵေမာင္စိေကၠ - ရခိုင္ေျမ ေရးသားတင္ျပသည္။ 
Moe Aung
18.1.2016

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဖိႏွိပ္မႈေတြကုိ အတူတကြ ခါးစည္းခံ ခဲ့ရတဲ့ မတူညီေသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူ မ်ားၾကား ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ခဲ့မႈ ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ သက္တမ္း တစ္ခု အလြန္မွာ စလယ္၀င္အုိး ဖင္မမည္းခင္က ကြဲခဲ့ရသလုိမ်ဳိး ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ နာလန္မထူႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေတြကုိ အၿပီးတုိင္ အဆုံးသတ္ေစမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ရပ္က “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ” ဆုိတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ လက္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။

ဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ တစ္ခုေသာ ေဆာင္းမနက္ခင္းတစ္ခုမွာ အနီေရာင္ေတြကုိ ေအာင္လံ လႊင့္ထူေစမယ့္ ေဆးတံဆိပ္ေတြကုိ ပုံေအာခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၈ အလြန္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈေတြ လားရာဘက္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ သေကၤတ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေရြးခ်ယ္မဲေပးခဲ့သူေတြထဲ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္တစ္လုံး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေန ၂၀၁၂ ပဋိပကၡတိမ္းေရွာင္ဒုကၡသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ေဒၚစုိးစုိး၀င္းလည္း တစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

“လူသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေတာ့ သံဆူးႀကဳိးေတြ ကာရံၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေတြ ဆုံးရႈံးေနတဲ့ က်မတုိ႔ေတြရဲ႕ ဘ၀က ၾကမ္းတမ္းလွပါတယ္။ ကုလားဆုိတဲ့ အေခၚအေ၀ၚ တစ္ခုေအာက္မွာ က်မတုိ႔ လူျဖစ္ရႈံးေနတာေတြကုိ မွ်ေ၀ခံစားေပးမယ့္ အစုိးရတစ္ရပ္ အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္ဖုိ႔ က်မ NLD ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္”

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္လာခဲ့ၾကၿပီးမွ မႈခင္းတစ္ခုေပၚ အေျချပဳၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ တုိက္ခုိက္မႈအေပၚ အခြင့္အေကာင္းယူကာ မတူညီတဲ့ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူေတြကုိ လူသား အသုိင္းအ၀န္းတစ္ခုကေန ဆြဲဖယ္ထုတ္ေနျခင္းဟာ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေက်ာက္တစ္လုံး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေနသူေတြက တညီတညြတ္တည္း ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။

ေက်ာက္တစ္လုံး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ကမ့္တာ၀န္ခံ ျဖစ္သူ ဦးေမာင္လွက - အစုိးရအေနနဲ႔ သူတုိ႔ လူမ်ဳိးေတြအေပၚ ခုလုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းဟာ အစုိးရရဲ႕ စုိးရိမ္လြန္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔အေနနဲ႔ ယခင္ကလုိပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ဖုိ႔ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ဦးေမာင္လွက RiA နဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ျပန္လုိ႔ ေနထုိင္လုိ႔ ရမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔တေတြဟာ ယခင္ကတည္းက တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး မွီခုိၿပီး အတူတကြ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ကုိ မူဆလင္ေတြက မွီခုိၿပီး ေနခဲ့ၾကတာ ရွိသလုိ၊ မူဆလင္ေတြကုိ ရခုိင္က မွီခုိၿပီး လူမႈစီးပြား အစစ အမွီသဟဲ ျပဳခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုခ်ိန္မွာ အတူတကြ ျပန္ေနထုိင္ေစၿပီး ယခင္လုိမ်ဳိး ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ကေတာ့ စုိးရိမ္စိတ္ရွိတာေပါ့။ ၂၀၁၂ တုန္းကလုိ ပဋိပကၡ ျပန္ျဖစ္မွာစုိးလုိ႔ အစုိးရက ေလာေလာဆယ္ ယာယီအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။”

ေက်ာက္ျဖဴ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္တစ္လုံး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အလြန္ မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုပါ။

ဒါေပမယ့္ ေက်ာက္တစ္လုံးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တျခားေသာ ကမ့္ေတြနဲ႔ ထူးျခားကြာျခားခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ ေက်ာက္တစ္လုံး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ညားၿပီး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကြဲကြာေနရသူ မိသားစု အနည္းဆုံး ၄ ခုထက္မနည္းကုိ RiA ရဲ႕ သတင္းအဖြဲ႔က ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ မတူေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ေနသူေတြဟာ မႈခင္းတစ္ခုက အစျပဳခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ အမုန္းတရား ဖန္တီးသူေတြေၾကာင့္ မိသားစု ဘ၀ေတြ ကြဲကြာၿပီး အနာဂတ္လုံၿခဳံမႈ မဲ့ေနမႈ၊ သားသမီးေတြ အေဖ၊ အေမ ေခၚစရာမဲ့ေနမႈ စတာေတြကုိ ယူၾကဳံးမရခံစားခဲ့ရပါတယ္လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားနဲ႔ ညားေနၿပီး ကေလး ၃ ဦးရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေန အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မသန္းေ၀ က ေျပာပါတယ္။

“ သိနားလည္တဲ့သူေတြကေတာ့ အစၥလာမ္နဲ႔ပဲ ညားညား၊ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ပဲ ညားညား လက္ခံၾကပါတယ္။ ခု ဒီမွာက ခဏေလး ေရွာင္ေနပါ။ ကုိထြန္း အမ်ဳိးသမီးဟာ ကုိထြန္း အမ်ဳိးသမီးပါပဲ။ ဘယ္ဘာသာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေနၿပီးရင္ ျပန္ၿပီး ေတြ႔ရမွာပါပဲ။ ခဏေလး ေရွာင္ေနပါဆုိၿပီးေတာ့ ေနေနတာ ခုဆုိရင္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ က်မ ေယာက်ၤားနဲ႔ မေတြ႔တာ။ ပုိက္ဆံ ရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိေပမယ့္လည္း မိသားစုအတူတကြ တျခားေနရာေတြ ရန္ကုန္လုိမ်ဳိးကုိ ေျပာင္းေရြ႕သြားခဲ့ၾကတယ္။ က်မတုိ႔လုိ လက္လုပ္လက္စား လူတန္းစားေတြက အဲလုိမ်ဳိး အေျခအေနမေပးေတာ့ မိသားစုနဲ႔ ေ၀းခဲ့ရတယ္။ ဒီ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ ေနခ်င္လုိ႔ ေနရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိသားစုတကြဲတျပားနဲ႔ ခုလုိမ်ဳိး ရွင္သန္ေနရတာဟာ အရမ္းခံစားရပါတယ္။ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ မိသားစု အတူတကြ ျပန္ေနထုိင္ရခဲ့ရင္ ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ အသက္ရွင္သန္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားေနတာပါ”

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡအလြန္ မတူညီတဲ့ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူေတြၾကား အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးဟာ ေနာင္တက္လာမယ့္ အစုိးရကုိ စိန္ေခၚေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ေရာေထြးသြားျခင္းဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အေျဖရွာဖုိ႔ ခက္ခဲလြန္းေနပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ အတူတကြ ေနထုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာဟာ ၁၉၈၂ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ လက္ခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

“ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သင့္တဲ့သူကုိ ၁၉၈၂ ဥပေဒနဲ႔ အညီ စစ္ေဆးလုိ႔ အတည္ျပဳရင္ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံပါတယ္။ ၈၂ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့သူေတြကုိ ႏုိင္ငံသားေပးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ မကန္႔ကြက္ပါဘူး။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ ခံစားေနရတာက သူတုိ႔ (အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ) ဟာ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ထိတ္လန္႔မႈေတြ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ မေနခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရထားတာေၾကာင့္ ဒီေဒသက ထြက္ခြာလို႔ မရဘူးဆုိတာကုိပါ။ သူတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ေရာင္းခ်ရင္လည္းပဲ သက္ဆုိင္ရာက အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ မျပဳလုပ္ေပးတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကုိ လက္လြတ္စပယ္ထားၿပီး မသြားရဲဘူးျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား စီစစ္မႈေတြကေတာ့ စီစစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သြားတဲ့သူေတြကုိ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ မေပးဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္မႈ ႏုိင္ငံသားေပးအပ္မႈဟာ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိေတာ့မွာလဲ”

ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူ (ေဒသအေခၚ ဘဂၤလီအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား) အႀကီးအကဲ ဦးေက်ာ္လွေအာင္က - ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ မတူညီတဲ့ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူမ်ားဟာ ယခင္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက အတူတကြ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲ ျပဳမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္သြားဖုိ႔ကုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ အစကတည္းက လြတ္လပ္ေရးမတုိင္ခင္ကတည္းက ေအးအတူပူအမွ် ေနထုိင္လာခဲ့ၾကၿပီးမွ ခုလုိ မႈခင္းတစ္ခုေၾကာင့္ အားလုံးကုိ ေမ့ပစ္ဖုိ႔ ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အရင္လုိပဲ အတူတကြ သင့္ျမတ္စြာ ျပန္လည္ေနထုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ႏွစ္ဘက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္”

ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္တစ္လုံး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေနထုိင္သူ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကေလး ၃ ဦးရဲ႕ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚမသန္းေ၀က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေ၀းကြာခဲ့ရတဲ့ သူ႔ အမ်ဳိးသား၊ ကေလးေတြရဲ႕ ဖခင္နဲ႔ ျပန္လည္ဆုံစည္းခြင့္အတြက္ အားကုိးရာမဲ့ေနေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။

“က်မအမ်ဳိးသားက စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္း ရွိသူတစ္ဦးပါ။ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ေယာက်ၤားမ်ဳိးထဲမွာလည္း မပါပါဘူး။ သူက ရခုိင္၊ က်မက အစၥလာမ္ဆုိေပမယ့္ ထားခဲ့မယ့္သူ မဟုတ္ဘူးဆုိတာလည္း က်မ ယုံၾကည္ပါတယ္။ က်မ အေၾကာက္ဆုံးက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မေတြ႔မျမင္ခဲ့ရဘဲ ေသဆုံးသြားၾကမွာကုိပါ။ ေငြေၾကးအဆင္ေျပသူေတြက မိသားစု ဆုံစည္းခြင့္ ရွိၾကေပမယ့္ က်မတုိ႔လုိ႔ က်ပ္တည္းသူေတြအဖုိ႔ ရုန္းကန္ရတာ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ မိသားစု တကြဲတျပားနဲ႔ ျဖတ္သန္းရတာဟာ အရမ္းကုိ နာက်င္ရတယ္ဆုိတာ ခံစားဖူးသူတုိင္း နားလည္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီလုိ အခက္အခဲေတြ ပုိဖိစီးလာေတာ့ အမ်ဳိးသားက အရက္ကုိ ဖိေသာက္လာတယ္။ က်မတုိ႔ မိသားစု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းခြင့္အတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိ အားကုိးရမလဲ။ က်မ တသက္လုံး ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ ရွိခုိးသြားပါ့မယ္”

ဒါးပိန္ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ အာဟာရ ျပတ္ေနေသာ ၂၅ ရက္သား ကေလး အမႊာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလက ဓာတ္ပံု ဆရာက မွတ္တမ္း တင္ထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)ဧရာ၀တီ
13.1.2016

လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈကို ခံရေသာ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ တဦးက ၂၁ ရာစု၏ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္သည့္ ျမင္ကြင္း တခုကို မၾကာခင္ ကမာၻက ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မည္။

ကမာၻ႕သူရဲေကာင္းမ်ားထဲ တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ တိုင္းျပည္အတြက္ ဒီမိုကေရစီကို ရယူေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီက မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသူတဦး အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ေနာ္တို႔ ၾကားခဲ့ရသမွ်ဖူးေသာ လူမ်ိဳးတုန္းေစမႈမ်ားထဲတြင္ အဆိုးရြားဆံုး တခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကိုလည္း အေမြဆက္ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

Yale တကၠသိုလ္မွ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတခုတြင္ လူဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္မႈသည္ လူမ်ိဳးတုန္းေစမႈဟု ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းသည့္ ကုလသမဂၢ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကမူ “ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ဥပေဒမ်ားအရဆိုလွ်င္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ဆန္႔က်င္ ဖ်က္ဆီးသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား” ျဖစ္ရန္ ပံုေပၚသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာတို႔၏ လက္ရွိခြဲျခားမႈ အျမင္အတိုင္း ဆက္သြားမည့္ အသြင္ရွိသည္။ သူက ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရး သမားတေယာက္ ျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာကဲ့ေသာ လူနည္းစုမ်ားကို ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ျခင္းက ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစုၾကားတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္တဦးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားကလည္း ထိုကိစၥအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ အနည္းငယ္သာ ျပသခဲ့သည္။ သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ တဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂ ႀကိမ္ ေရာက္ခဲ့သည္။ သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ ဟီလာရီကလင္တန္ တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ရရန္ႏွင့္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ သိမ္းသြင္းခဲ့ၿပီး သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပား ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အက်ဥ္းစခန္းႏွင့္တူသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္း ၆၇ ခု အေၾကာင္းကို အေရးစိုက္ခဲ့လွ်င္ ပြဲပ်က္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ မိုဟာမတ္ကာရင္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္မွာ လက္ေတြ႔ ျဖစ္သည္။

ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အတူ ႀကီးမားသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းတခုတြင္ မိုဟာမတ္ကာရင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ သူက လူကုန္ကူးသူမ်ားကို ပိုက္ဆံေပး၍ ေလွျဖင့္ ထြက္ေျပးခ်င္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားရွိသည္။

“က်မတို႔က သူ႔ကို ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။ အဲဒါက အႏၲရာယ္ မ်ားတယ္ေလ” ဟု မိခင္ျဖစ္သူ ဆာရာဟတူက ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုဟာမတ္ကာရင္၏ ေျခဖေနာင့္တြင္ ဒဏ္ရာတခု ရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူကမွ် အေလးအနက္ မထားခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာမီမွာပင္ သူ၏ ေမး႐ိုးမ်ား လႈပ္ရွားရန္ ခက္ခဲလာခဲ့သည္။

မိုဟာမတ္ကာရင္ ေမးခိုင္ေရာဂါ ရရွိခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းအတြင္းမွ အျခားေသာ ကေလးငယ္ မ်ားကဲ့သို႔ ပင္ ေမးခိုင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးအပါအ၀င္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား မရခဲ့ပါ။

သူ ေနမေကာင္းျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္ ေဒသခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြင့္လိုက္ ပိတ္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္သည့္ ေဆးခန္းက သူ႔ကို အကူအညီမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စခန္းမွ ထြက္ၿပီး ေဆး႐ံုတင္ရန္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလြန္ေနာက္က်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ “ေနာက္ ၂ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အေလာင္းပဲ ျပန္ေရာက္လာတယ္” ဟု ဆာရာဟတူက ေျပာသည္။

သူတို႔တဲႏွင့္ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ကြာသည့္ ေနရာတြင္ အျခားေသာ မိသားစုတခုလည္း ေၾကကြဲေနသည္။ အသက္ ၂၀ အရြယ္ မိန္းကေလး တေယာက္ျဖစ္သည့္ ေဘလ္ဒါဘီးဂန္းသည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါပိုး (ေအ) ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေျပာသည္။ အသည္းေရာင္ ေအ ေရာဂါသည္ အသက္ကို အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ ေရာဂါ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူ သည္လည္း လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးကုသမႈ မရရွိခဲ့သျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အသက္ ၂ ႏွစ္ အရြယ္ သားျဖစ္သူ ဟိုင္႐ိုးလ္ကို ထားရစ္ကာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

“တကယ္လို႔ သူဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တေယာက္မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူ အသက္ရွင္ဖို႔ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသခ်ာတယ္။” ဟု လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္သည့္ အီႏြတ္မိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ယခုအခါ ဟိုင္႐ိုးလ္ အလြန္ ဆာေလာင္ေနသည္။ အသက္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္ ၄ လ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဟိုင္႐ိုးလ္၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က ၁၉ ေပါင္သာ ရွိသည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ၏ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ အခ်ိဳးကိုျပသသည့္ ဇယားတြင္ ဟိုင္႐ိုးလ္ မပါ ၀င္ပါ။ သူက အနိမ့္ဆံုး အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပင္ မ်ားစြာ နိမ့္က်ေနပါသည္။

စခန္းတြင္ရွိေသာ မိသားစုအခ်ိဳ႕မွာ မိုင္အနည္းငယ္မွ်သာ ေ၀းသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစုစာရင္းမ်ား ရွိၾက သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ သူတို႔၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို ပိတ္ထားခဲ့သည့္ အတြက္ မိသားစုမ်ား စား၀တ္ေနေရး သံုးစြဲရန္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါ။

ကမာၻ၏ တုန္႕ျပန္မႈကလည္း ထိေရာက္စြာ မကူညီႏိုင္ခဲ့ပါ။ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ခက္ခဲေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္လည္း တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ျမင္ေတြ႔ခြင့္ နည္းပါးခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ က်ေနာ္ရရွိခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ဌာနတြင္း စာတေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ အခ်င္းမ်ားေနၾကၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ၏ အေနအထားကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေစသည္ဟု သတိ ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခြဲျခားႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ေသာ Human Rights Watch၊ Fortify Rights ႏွင့္ United to End Genocide တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နစ္နာမႈမ်ား သက္သာရာရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးရမည္ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကၽြန္းႀကီး တကၽြန္းတြင္ နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (MFS) ႏွင့္ Save the Children အဖြဲ႔တို႔က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးေနၾကပါသည္။

အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေနရာအမ်ားစုတြင္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေန ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုႏွစ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကပ္ေဘးတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ အခံရဆံုးစာရင္း၌ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရက လူပုဂၢိဳလ္အရ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္သည္သာမက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလည္း မ်ိဳးႏြယ္စုတခု အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ မရွိဟု ျငင္းပယ္ထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားလံုးကို သံုးစြဲျခင္းမျပဳပါ။ ၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့သည့္အတြက္ လူ ၅ ဦး ကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္း အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္လွ်င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေျပာရန္ ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္ သံ႐ံုးကလည္း အေလွ်ာ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ အဆိုပါ စကားလံုးကို သံုးစြဲရန္ ေရွာင္လႊဲေနခဲ့သည့္ အသြင္ရွိသည္။

“အိုဘားမားရဲ႕ အစိုးရက အမ်ားႀကီးပိုၿပီး လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔တခု ျဖစ္သည့္ Fortify Rights မွ Matthew Smith က ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတခုကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးေရး၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ မူ၀ါဒကို တြန္းအားေပးေရး၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေရးတို႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အျခား အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားစုမွာလည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါ ကိစၥမွာ တခါတရံမွ်သာ ရွားရွားပါးပါး ေပၚထြက္လာတတ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာျခင္းက လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္ေရး လံႈ႕ေဆာ္သည့္ လူျပိန္းၾကိဳက္ ႏိုင္ငံေရးကိုလည္း အင္အားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရ ပိုခက္ခဲေစခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက မြတ္ဆလင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးမွ် ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳ ခဲ့ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းလြန္းသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ယူဆၾကသည္။ သူက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္ းမျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလးစားခဲ့ေသာ က်ေနာ္တို႔အတြက္မူ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆင္ေျပေစရန္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို စြန္႔လႊတ္စေတးခဲ့ျခင္းအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည္က စိတ္မသက္သာစရာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ခုခံကာကြယ္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ သူတို႔အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကံဆိုးမႈမ်ားစြာအတြင္းမွ ကံဆိုးမႈတခုသာ ျဖစ္သည္။ ဦးစားေပးရမည္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆံုးေရး ျဖစ္သည္ဟု သူတို႔က ယူဆၾကသည္။ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသာ တိုင္းျပည္တခုတြင္ လူမ်ိဳးစုတခု၏ ျပႆနာမ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ အေလးေပးျခင္းက အရွည္ကို မေမွ်ာ္ေတြးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူတို႔က ဆိုသည္။

က်ေနာ့္ အတြက္မူ အစိုးရတခုက လူမ်ိဳးႏြယ္စုတခုကို တမင္သက္သက္ ဦးတည္၍ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ တူသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္း၊ သူတို႔၏ အသက္ေမြးမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို ျငင္းပယ္ေနျခင္းမ်ားက တကယ္ပင္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏ လူမ်ိဳးစုကို အစြဲျပဳ၍ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရရင္း ကေလးငယ္မ်ား ေသဆံုးေနျခင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ႀကံဳ ေတြ႔ေနရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျပႆနာတခု သက္သက္မဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ ပါသည္။ ၎ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးက လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အားလံုး၏တာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။

(The New York Times သတင္းစာ ေဆာင္းပါးရွင္ Nicholas Kristof ၏ Myanmar’s Peace Prize Winner and Crimes Against Humanity ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ႏိုင္မင္းသြင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ နီကိုလတ္စ္ ခရစ္စေတာ့ဖ္သည္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကမ႓ာ႕ေရးရာမ်ားတြင္ သူ၏ ေဝဖန္သုံးသပ္ ေရးသားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားက ေလးစားျပီး ပူလစ္ဇာဆု ၂ ဆု ရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။)

Rohingya Exodus