ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မဆိုင္သူကို ဒုကၡမေပးပါနဲ႔

 


ေဌးလြင္ဦး
RB News
1.11.2012

ျမန္မာျပည္က ျပသနာမ်ိဳး ကမၻာ့ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာေတြ ရွိတယ္။ လူအုပ္စုလိုက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အာဏာရရွိေရး ၿပိဳင္ဆိုင္ရာမွာ လူထုကို လွည့္စားရန္ အကြက္ဆင္ျခင္း၊ မိမိအား ေထာက္ခံေစရန္ လူမ်ားစုႀကီးက အမွားတရားကို ၿပိဳင္တူလုပ္ ေဆာင္ေနသည့္တိုင္- ထိုလူမ်ားစုႀကီးနဲ႔ မဲအေပးအယူ လုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွတ္ဆိတ္ေနျခင္း- သို႔မဟုတ္ အားေပး အား ေျမႇာက္ျပဳျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး--၊ ထိုအမႈႀကီးမ်ိဳး ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ၊ ဖံုးမႏိုင္ ဖိမရ ေပၚလာေသာ အခါမ်ိဳး တြင္- မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း၊ ႏွတ္ပိတ္ပစ္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေလ့ ရွိသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမ်ားအား ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိုသို႔ အမႈမ်ိဳးအား ဆက္လက္ မက်ဴးလြန္မိေစရန္ အႀကံေပးလိုသည္။ မြတ္ဆလင္တို႔အား မတရား အမႈဆင္၍ ဆြဲျခင္း- အေရးယူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မိရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔-၊ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ားမွလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အေပြးသတ္ရန္ ႀကံေဆာင္လွ်က္ အမွန္တစ္ကယ္ အျပစ္ မက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးအကြက္ ဆင္ ဖမ္းဆီးျခင္း မဟုတ္မဟပ္ေသာ ယမယ္ရွာမႈမ်ိဳးျဖင့္ အျပစ္ေပး ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ိဳး မျပဳမိရန္ အထူး အႀကံေပး လိုသည္။

မည္သည့္တရားခံအား ဖမ္းဆီးသည္ ျဖစ္ေစ။ ထုိတရားခံတုိင္းသည္ တရားခံ ခံစားခြင့္ အျပည့္အ၀ ရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ တရားခံတို႔အား ဖမ္းဆီးထားသည္ ဆိုျခင္းအား လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုတရားခံတို႔အား ေရွ႔ေနငွားရမ္းခြင့္- ခုခံကာကြယ္ခြင့္မ်ား ရွိေစရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ မဟုတ္ဘဲ တရားခံ အခြင့္အေရးအား မေပးခဲ့လွ်င္ တရားခံ အစစ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးႏိုင္ၿပီး အျပစ္မဲ့ေသာ သူမ်ားက တရားခံ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ အျပစ္မဲ့ေသာ သူမ်ား မတရား အျပစ္ေပးခံရျခင္းႏွင့္ တရားခံ အစစ္ ေပ်ာက္ဆံုးရျခင္းတို႔မွာ အၾကမ္းဖက္ လူသတ္မႈတို႔အား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေသာ လမ္းစလည္း မဟုတ္ေခ်။ အၾကမ္းဖက္ရန္ မီးေမႊးေပးသူတို႔မွာ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွာ ကင္းလြတ္ေနလွ်င္ သူတို႔အေနျဖင့္ အခြင့္သာသည္ ႏွင့္ ထိုျပသနာအား ျပန္လည္မီးေမႊးေတာ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။

တရားခံ၏ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးျခင္းသည္ တာ၀န္ရွိေသာ အစိုးရအေနျဖင့္- လံုး၀ မွားယြင္စြာ ဆံုးျဖတ္ မိျခင္းမ်ိးလည္း နည္းပါးႏိုင္သည္။ အကယ္၍ တာ၀န္ရွိေသာ အစိုးရ အေနျဖင့္ တရားခံ အခြင့္အေရးအား မေပး ဘဲလွ်က္ ျဖစ္ေစ၊ တရားခံသည္ မည္သူ မည္၀ါ ျဖစ္သည္ဟု တရား၀င္ မေၾကျငာဘဲ အလွ်င္စလို ဆံုးျဖတ္ အျပစ္ေပးျခင္းသည္ ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခု မွားယြင္းခဲ့လွ်င္ ယခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီး အားလံုး၏ တာ၀န္မွာ အစိုးရအေပၚသို႔သာ ပံုေအာက်ေရာက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္လည္း ကမၻာ့ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္လွ်က္ ဤအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးအား အစိုးရမွ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္သည္၊ မည္သို႔ အေရးယူသည္ ဆိုျခင္းအား မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အစိုးရမွ ေစတနာ အမွန္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္မႈ မွန္ကန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကိုင္တြယ္မႈ မွန္ကန္ေစရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍- တရားခံအစစ္မ်ားကို လႊတ္ေပးၿပီး အျပစ္မဲ့ သူတို႔အား စြပ္စြဲထိုးခ် အျပစ္ေပးလွ်င္လည္း- ထိုထပ္ဆင့္ ျပစ္မႈမ်ား အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ခံစားေစရမည္ ျဖစ္သည္။

အျပစ္မဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေဘးရန္ကင္းရွင္းႏိုင္ပါေစ-


ေဌးလြင္ဦး
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔

 1. UN တပ္ မ်ား အ ျမန္ ဆံုး ဝင္ ေရာက္ ေစ ျခင္ ပါ တယ္။
  ဒီ ေခြး ေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ မြတ္စလင္ ေတြ ကို တနိုင္ ငံ လံုး အတိုင္း အတာ နဲ႔ အၿမဲ တမ္းဒုကၡ ေပးေနတာာပါ။
  ျပတ္ျပတ္ သား သား ကိုင္ တြယ္ ၿပီး အ ဖ်ား ရႈး မ သြားဖို႔ အေရး ႀကီး ပါ တယ္။ကမာၻ နိုင္ငံ ေတြ ရဲ႔ ထိေရာက္မဲ႔ ဖိအား လည္း အမ်ား ႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ဗမာတျပည္ လံုး မွာ ရွိ တဲ႔
  မြတ္စလင္ ေတြ ရဲ႔ ဆႏၵက ေတာ့္ UN နဲ႔ OIC ဝင္ ၿပီး ကာကြယ္ေစျခင္ပါတယ္။ ေနာက္ နိုင္ငံ တကာ အသိုင္း အဝိုင္း
  က ဘက္မလိုက္ တဲ႔ ဆံုစမ္း စစ္ ေဆး ေရး အ ဖြဲ႔ မျဖစ္ မေန ဝင္
  လာ ဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ျမန္ မာ အစိုး ရ ရဲ႔ လုပ္ ရပ္ အား လံုး က အလိမ္ အညာ ေတြ ၾကည့္ ပါပဲ။ဒီနိုင္ငံ ထဲ မွာ မြတ္ စလင္ ေတြ ကို အၾကမ္းဖက္ သက္ျဖတ္ဖို႔ အတြက္ ဆို ရင္
  သူတို႔ ရန္သူ ျခင္းေတာင္ ညီညြတ္သြားၾက ပါ တယ္။
  ကမာၻအဖြဲ႔ အစည္း ေတြ အား လံုး က လည္း ျမန္မာ မြတ္စလင္
  ေတြ ရဲ႔ သေဘာထား ထုတ္ ျပန္ လို႔ရ ေအာင္ ကူညီေပးေစခ်င္
  ပါတယ္ ဒီနိုင္ငံ မွာ မြတ္စလင္ ေတြ ကို ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ ခြင့္ မ ေပးပါ

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus