ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္။

၂၈.၆.၂၀၁၆
မဆိုင္းမတြ ထုတ္ျပန္ရန္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚက်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအား BROUK မွ တိုက္တြန္း။

ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးမွ ၂၀.၆.၂၀၁၆ ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ "ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ် ာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား" အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိ ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းေ၀း ေဆြးေႏြးရန္ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ျပင္ဆင္လွ်က္ ရွိရာ၊ Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္သည္ The International Peace Bureau (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗ်ဴရုိ) ႏွင့္ The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) (အာရွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဖိုရမ္) တို႔မွ ပူးတြဲ စီစဥ္သည့္ အခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသက္တမ္း ပထမသုံးလပတ္၏ လူ႔အခြင့္အေရ းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေ ေနာက္ဆုံ းအေျခအေန မ်ားကို ဦးထြန္းခင္မွ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ရခိုင္ စီမံကိန္း ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သည့္ Chris Lewa မွလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္မွ စတင္ကာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ ပိတ္ေလွာင္ ခြဲျခားျခင္း ခံရလွ်က္ ရွိသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ (႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္) အလြန္ ၾကီးေလးေသာ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္တြင္း တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ သြားလာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚ လူနာမ်ား အေနျဖင့္ ေဆးဝါးကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အလြန္ အားနည္းသည့္ စစ္ေတြေဆးရုံရွိ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသ ေဆာင္သို႔ ရဲအေစာင့္ေရွာက္ျဖင့္ ပို႕ေပးရေလ့ရွိေၾကာင္း၊ လူဦးေရ အဆမတန္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ ရွိေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ ျပိဳက် ပ်က္စီး လုနီးပါးရွိေနျပီး၊ အေရအတြက္ ၁၂၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း) ရွိ အေျခမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚတြင္ သာမွီခို ေနရျပီး၊ လူသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားအား ပိတ္ပင္ျငင္းပယ္ျခင္း ခံေန ရေၾကာင္းလည္း သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎အခမ္းအနားသို႕ အေမရိကန္၊ အီးယူ ႏွင့္ အိုအိုင္စီ အပါ အဝင္ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ လူသားထု အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈသဖြယ္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုျပစ္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း BROUK ဥကၠ႒ဦးထြန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အကယ္၍ ကမာၻ႕ကုလ သမဂၢ အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ ပါက၊လူသတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့သည္ဟုဝန္ခံေျပာၾကားေသာ္လည္း၎လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ပမာျဖစ္မည္ဟုလည္း ဦးထြန္းခင္က ဥပမာေပး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ၾကိဳတင္တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ၊ New National Verification Card (ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားသစ္ (NVC) မ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားထုတ္ေပးရန္ NLD ဦးေဆာင္ ေသာအစိုးရမွၾကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းအားလက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု ဦးထြန္းခင္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ကဒ္မ်ားအား ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားတင္မကျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားမည္သည့္လူမ်ိဳးစုမွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎ကဒ္ မ်ားသည္မွန္ကန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္အတြက္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ ေပးျခင္းသည္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲေရွာင္ရွားလွ်က္ရွိသည့္ အစိုးရ အားတစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ျမင္လာေစရန္ ျပဳမူသည့္ၾကိဳးစားမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ ေဝါဟာရအားအသုံးျပဳျခင္းမျပဳေတာ့ပါက၊ ထိုသို႕ေသာအျပဳအမႉသည္ပိုမိုျငိမ္းခ်မ္းသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာေစရန္ေျခလွမ္းမဟုတ္ရုံမကလူမ်ိဳး ေရး အစြန္းေရာက္မ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာေရာက္ျပီး အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစျခင္း သာျဖစ္မည္ဟုလည္း BROUK မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ ႏိုင္ငံ တကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ကြၽႏု္ပ္တို႕အား႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍သာေခၚဆိုရန္ကြၽႏု္ပ္တို႕လိုလားေၾကာင္းႏွင့္NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရမွကြၽႏု္ပ္တို႕အားေခၚတြင္ရန္လိုလားသည့္အမည္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွမြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟူေသာအမည္သစ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တည္မႈ (Identity) ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ၏ အခြင့္အေရးအားျငင္းပယ္သည့္အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎အမည္သစ္အား ကြၽႏု္ပ္တို႕ ျပင္းထန္စြာကန္႕ကြက္ သည္" ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခက္ခဲ၍ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာျဖစ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေစျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အတိဒုကၡမ်ားကို ရွည္ၾကာေစရုံသာျဖစ္ေစျပီး၊ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာမက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြါးလွ်က္ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ဆန္႕က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အမုန္းတရားမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ေစရန္ ထိေရာက္ေသာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခိုင္မာေသာဦးေဆာင္မႈတို႕ယခုပင္လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးထြန္းခင္က တင္ျပခဲ့သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ခံစားေနရသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားတိုးပြါးလာႏိုင္သည္ဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎ျပစ္မႈမ်ားအား အဆုံးသတ္ေစရန္မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ ေဆာ္ဩျခင္းမရွိေသး သည့္အတြက္စိတ္ပ်က္အားငယ္မိေၾကာင္းကိုလည္း ဦးထြန္းခင္မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ အၾကံေပးတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ျပဳကာ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အဓိကအဆင့္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္အလို႕ငွါ NLD ဦးေဆာင္ ေသာအစိုးရအား ေဆာ္ဩရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ပထမအဆင့္။ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားဘာသာျခားလူနည္းစုမ်ားအေပၚအပူအပင္အေၾကာင့္အၾကကင္းစြာအမုန္းဝါဒျဖန္႕မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတို႕ဆက္လက္ရွိေနသည္ျဖစ္သည့္အတြက္အမုန္းဝါဒျဖန္႕မႈမ်ားအားအေရးယူရန္။

ဒုတိယအဆင့္။ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ရခိုင္မ်ားႏွင့္အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာအကူအညီမ်ားေပးအပ္ခြင့္ကို ကန္႕သတ္ထားခ်က္မ်ားအား ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းရန္။ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရလက္ထက္၌ဆက္လက္တည္ရွိေနသည့္ ၎ကန္႕ သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာေပးဆပ္ေနရသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာဌာနမ်ားသို႕ျပန္လည္ေနထိုင္ျခင္းအားတားဆီးရန္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိ သင့္ေပ။

တတိယအဆင့္။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလ သမဂၢတို႕ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္။ ၎ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ တြင္တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့မႈႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႕ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားခံစားလွ်က္ ရွိသည့္ မ်ားစြာေသာလူ႕အခြင့္အေရး က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ႏွင့္ ခြဲျခားမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေနသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီးအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာကာ၊ ၎အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီထုတ္ျပန္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ရခိုင္စီမံကိန္း ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈျဖစ္သည့္ Chris Lewa မွလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

For more information please contact Tun Khin +44 7888714866.

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိလိုပါက ဦးထြန္းခင္ ဖုန္း-+44 7888714866 သို႕ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာကို ဤေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

The UN report is available here http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20137&LangID=E

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus