ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လက္ေတြ႔က်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္လက္ေတြ႔က်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

ျမန္မာ ဘဂၤလားနယ္စပ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္တို႔ အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္ ေျဖရွင္းနည္းကိုမွ် မႏွစ္သက္သည့္ အျပင္ အားေပးျခင္းလည္း အလွ်ဥ္း မရွိပါ။ သို႔အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းမွန္သမွ်အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အား ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း တိတိက်က် ေဖၚထုတ္လွ်က္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ အားေပးပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ အျဖစ္ ဖန္တီး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ကခ်င္စစ္မ်က္ႏွာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား အာရံုလႊဲရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ယုတၱိမဲ့ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အမုန္းတရား ဓါတ္ခံမ်ားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ထပ္ဆင့္ဖိႏွိပ္ရန္ ဟန္ျပင္သည့္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း- မသမာ သူတို႔က ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္- ဤကိစၥအား အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အဖြဲ႔မွ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္ဟု တိက်စြာ အေျဖ မထုတ္ႏိုင္မွီ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အျပစ္မဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူထု အေပၚသို႔ အလွ်င္စလို ေခါင္းပံုခ်သည့္ မီဒီယာမ်ား ပါတီ၀င္မ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ လက္ရွိအစိုးအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းဆို ပါသည္။

ဤ ကိစၥသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ရမည့္ ကိစၥဆိုသည္ထက္ ေျဖရွင္းမႈ မမွန္ကန္လွ်င္ လက္ရွိ အာဏာပိုင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ကုစားမရႏိုင္သည့္ ေခါင္းကိုက္ရမႈႀကီးျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သတိမူမိေစလိုပါသည္။မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus