ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

(Picture Credit: The Voice of Rohingya)

RB News 
18.3.2013 

အထက္ပါ မွတ္တမ္းအရ ဦးဟာဖီဇူလာ သည္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ ဌာန မ်ား၌ ႏုိင္ငံ ျခားသား မ်ားကုိ အလုပ္ ခန္႔ထား ျခင္းမရွိ ေသာ ေၾကာင့္ ဦးဟာဖီဇူလာ သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ က်န္းမာ ေရးဦးစီး ဌာန တြင္ ေက်ာက္ ထုိး ဆရာ အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ခဲ့သူ ဦးဟာဖီ ဇူလာအား ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ အာဏာ ရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း လက္ ထက္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီသုိ႔ အသြင္ ကူးေျပာင္း သည့္ႏွစ္တြင္ အထက္ပါ သက္ျပည့္ ပင္စင္ လက္မွတ္ကုိ ထုတ္ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ သည္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားတန္းတူ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္စု ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄၃ မ်ဳိးဟု ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၃၅ မ်ဳိးဟု ျပင္ဆင္ ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ဖန္ ၁၀၁ မ်ဳိးဟု လ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီမွ ေျပာဆုိေန ပါသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အစုိးရ ဌာနမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ သက္ေသခံ အေထာက္ အထားမ်ား စြာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူသည့္ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ လက္ထက္ အစပုိင္း တြင္ပင္ သုံးစြဲခဲ့သည္။ 

အကယ္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မရွိခဲ့ဟု ဆုိလွ်င္ အထက္ပါ သက္ေသခံ လက္မွတ္ တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ဟု ေရးသား၍ မွတ္တမ္း တင္ရန္လည္း အေၾကာင္း မရွိေပ။

Rohingya Exodus