ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၄) | ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)


လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇း ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းတည္ေဆာက္နိုင္ဘို႕ အမွန္တရားကို ဘာေၾကာင့္ ရွာေဖြေဖၚထုတ္သင့္သလဲ။စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ယေန႕အထိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ စစ္အစိုးရ၏ သမတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္က ၀န္ခံေျပာၾကားျပီးေနာက္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း က အျမင့္ဆံုးထားရ မည့္ စံတန္ဘိုး ဟူသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ပို၍ ထင္ရွားသိသာလာသည္။

သို႔ရာတြင္ လူ႕အခြင့္ အေရးဟူသည္အား အမ်ားနားေထာင္ေကာင္းရံု၊ နားေထာင္လိုက္ရသူမ်ားက လူ႕အခြင့္အေရး စကား ေျပာသူအား ေလးစားအထင္ၾကီးသြားေစရံုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာ သံုးစြဲေနပါလွ်င္ လက္ေတြ႕အရ မည္သည့္အခါ တြင္မွ် ခံစားရရွိနိုင္ဘြယ္မရွိပါ။ လူ႕အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲျပီး ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္မွသာ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခံစားနိုင္ပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုသာ ေလးစား လိုက္နာျခင္း ဟူသည့္ သေဘာထက္မည္သို႕မွ် မပိုနိုင္၍ ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲျပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို ေဖၚေဆာင္မည္ ဆိုလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ လူ႕ အခြင့္အေရးအေျခခံကို ပယ္ရွားထားပါက (သို႕မဟုတ္) လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံမ်ားကို ေဖၚေဆာင္မေပးနိုိင္ပါက အဆိုပါဥပေဒ တရပ္ရပ္ ကို ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဥပေဒစနစ္ တစံုလံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ရပါမည္။ ဥပေဒတရပ္ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒစနစ္ တစံုလံုးသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ပံ့ပိုး၊ တည္ေဆာက္ေစရပါမည္။ ယုတ္ေလ်ာ့၊ ဖ်က္သိမ္း ျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ သို႕မွသာ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို လိုလားေသာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းတိုင္း ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရ မည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ အဓိကရုဏ္းၾကီးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဤလမ္းေၾကာင္းကိုပင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမည္။

ယင္း သို႕ မဟုတ္လွ်င္ လူ႕အခြင့္ အေ၇း စကားလံုးကို နုတ္မွအျမွဳပ္ထြက္သည္အထိ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရရြတ္ပါေစဦး၊ လူ႕အခြင့္အေရးသည္ ေရေပၚ တြင္အရုပ္ေရးသည့္ အဆင့္ ထက္ပိုမည္မဟုတ္ပါ။

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ၏ ေရွ႕တြင္ “စစ္မွန္ေသာ” ဟူသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထည့္ရသနည္း။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ စကားလံုးကို စစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပို္င္မ်ားက ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တတြတ္တြတ္ရြတ္ဆို ခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕ တြင္ ဥပေဒမ်ား နွင့္ ဥပေဒစနစ္တစံုလံုးအား ၄င္းတို႕အာဏာ တည္ျမဲေရးအတြက္သာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ “စစ္မွန္ေသာ” ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို လူထု အေနျဖင့္ စနစ္တက်ေလ့လာ စဥ္းစားခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားခံခဲ့ရသည္။

၄င္းတို႕အလိုအရ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူသည္မွာ လူထု၏ လြတ္လပ္ခြင့္အား ဖိနွိပ္ ျပဌာန္း ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အဓိကအားျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာေရးကို ဦးတည္က်င့္သံုးခဲ့ က်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည္။ “စစ္မွန္ေသာ” ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ စဥ္းစားမႈအေျခခံ တရပ္ကို လူတိုင္း နားလည္လြယ္ေအာင္ သာဓက တခုနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

စာရႈသူမ်ားအားလံုး ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ သေကၤတ ရုပ္တု ကို ပံုမ်ားတြင္ ျမင္ဘူးၾကပါမည္။ မ်က္လံုးကို အ၀တ္မဲစည္း ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦး ၏ ရုပ္တုျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဘယ္လက္တြင္ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္ထားျပီး ညာလက္တြင္ ဓါးရွည္ ၾကီး တလက္ကို စြဲထားသည္။ မ်က္လံုးကို အ၀တ္မဲစည္းထားသည့္သေဘာမွာ မႈခင္းတရပ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္ စီရင္ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း စသည္တို႕ ကို လံုး၀မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ က်ဴး လြန္သူ မွန္သမွ် ကို စီရင္သြားမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္ထားျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈကို ေရွ႕ရွဳသည္၊ ခြဲျခားမႈ ဘက္ လိုက္မႈ မရွိဘဲ မွ်တစြာ ေဖၚထုတ္ စစ္ေဆး သြားမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဓါးရွည္ၾကီး၏ သေဘာမွာ အျပစ္က်ဴးလြန္ သူ ကို အျပစ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံ အက်ဆံုး ေသာ မူျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းအတြင္း စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား ပ်ံ႕ပြားက်င့္သံုးခြင့္မရ၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တည္းခဲ့သည္။

ေပၚေပါက္နိုင္သည့္ လူမ်ိဳး ေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ကိုလည္း မေပါက္ကြဲေစရန္ ၾကိဳတင္တားဆီးမႈမ်ား မလုပ္ခဲ့။ ေပါက္ကြဲလာသည့္ အခါတြင္ လည္း နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ တရုပ္နွင့္ ျမန္မာ၊ ရွမ္းနွင့္ ၀၊ ပအို၀္႕နွင့္ရွမ္း၊ မြန္နွင့္ ကရင္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ိဳးစံုေပၚခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္လည္း ရွိသည္။ ကရင္ နွင့္ ကရင္ ျခင္း သတ္ၾကသည့္ အဆင့္ပင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္မွာလည္း နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ၾကံဳေနရျပန္ ပါ သည္။ လူထုမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈ ခံစားရမႈမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေၾကကဲြဘြယ္ ဆိုသည္ထက္ ဟိုမွာဘက္ကမ္း သို႕ ေက်ာ္ လြန္ေနပါသည္။

စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိဘဲ လံုျခံဳေရးယူေပးဘို႕ ေသနတ္ ေအာက္မွာ ဒူးေထာက္ျပီး ေတာင္းခံေနရသမွ် ကာလ ပတ္လံုး အဆိုပါ အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး ထပ္မံၾကံဳေတြ႕ေနရပါဦးမည္။ ဤ ျဖစ္ရပ္ဆိုးၾကီးမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ျပီး ေနာင္ကို ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွား နိုင္ေစရန္၊ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု လူထုၾကီး တရပ္လံုး ျငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္၊ သာယာေသာ ဘ၀ကို ရရွိေစရန္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံေပၚတြင္ စစ္မွန္ေသာဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းမွတပါး အျခား မရွိပါ။ ယင္းသို႕ျဖစ္ေစရန္မွာ လူထုမ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို ေန႕စဥ္လိုက္နာက်င့္သံုးဘို႕ လိုပါသည္။ ဤသည္ကို သေဘာတူပါက စာရႈသူ ေခတၱမွ် စာဖတ္ရပ္ျပီး အ၀တ္မဲ တခုရွာ၊ မ်က္လံုးကို စည္းပိတ္၊ တေနရာတြင္ ျငိမ္သက္စြာထိုင္၊ အသက္မွန္မွန္ရႈကာ၊ စိတ္အာရံုတြင္ ရွိေနသည့္ အစြဲမွန္သမွ် ဖယ္ထားလိုက္ပါ။ မည္ ကဲ့သို႕ေသာ အစြဲမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ငါ႕လူမ်ိဳးက လုပ္သမွ် အားလံုးမွန္သည္။ ငါမနွစ္ျမိဳ႕သည့္ လူေတြ လုပ္သမွ် အားလံုးမွားသည္။ (မည္မွ်ပင္ ဆိုး၀ါးရက္ စက္သည့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါေစ) ငါ့ဘာသာတရား လုပ္တာ အားလံုးမွန္သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းနွင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ဘာသာ ၀င္ေတြကို လာမထိနွင့္၊ ထိလွ်င္ မီးပြင့္သြားေအာင္ တုန္႕ျပန္သြားမည္။ (မည္မွ် အထိ လူ႕ အခြင့္ အေ၇း ခ်ိဳးေဖါက္ေနပါေစ) ငါ့ပါတီ ဦးေဆာင္တာ မွန္သမွ် အားလံုး တရားသည္။ ငါ႕ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တာမွန္သမွ် အားလံုး မွန္သည္ —– အစရွိသည့္ အစြန္းေရာက္အစြဲမ်ားကို ဆိုလို သည္။ မိမိ၏ စိတ္အစဥ္တြင္ ယင္းအစြဲမ်ား တည္ရွိေနသမွ်၊ အရာကိစၥမ်ားအေပၚ ယင္းအစြဲမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာေနသမွ်၊ ယင္းအစြဲမ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ လုပ္ ေဆာင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဥပေဒ စိုးမိုးေရး မတည္ေဆာက္နိုင္ပါ။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ယင္းသို႕ေသာ အစြဲမ်ိဳးရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ အားမလိုအားမရမႈမ်ား၊ မစၦရိယစိတ္မ်ား၊ အမုန္းမ်ား၊ အာဃာတမ်ား၊ ေဒါသ မ်ား၊ အစရွိသျဖင့္ Negative Sense အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အာရံုမ်ားသာ ဖံုးလႊမ္းေနပါမည္။

ယင္းသို႕ျဖစ္ပါက လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္နိုင္မည္ မဟုတ္။ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈကို ရ နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းအဓိကရုဏ္းၾကီးမ်ားေနာက္ထပ္ မေပၚေပါက္နိုင္ေရးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး တည္ ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ရပါမည္။ ဤသည္ကို ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန႕ စြဲျဖင့္ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ တင္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားဟူသည္မွာ က်ယ္ျပန္႕ နက္ရွိဳင္းလွပါသည္။ မည္သည္မ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္ အမွန္တရားပါနည္း။

အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ရိုးရိုး အျမင္မတူရံုမွ် နွင့္ အျပန္အလွန္ ကေလာ္ၾက၊ ဆဲၾက၊ ခဲနွင့္ ပစ္ေပါက္ၾက၊ ထိုးၾက ၾကိတ္ၾက၊ ရုန္႕ရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ရံုမွ် မဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး နွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူအုပ္စုၾကီး နွစ္စုက ျပစ္မႈၾကီးမ်ား အျပန္အလွန္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ရွာေဖြရမည့္ အမွန္တရားမွာ လတ္တေလာအေၾကာင္းမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဤအဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း ျပစ္မႈမ်ားကို မည္သူေတြ က မည္သည့္အေၾကာင္း နွင့္ အစမွအဆံုး မည္သို႕မည္ပံုက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မည္မွ်ေလာက္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း တရပ္လံုး ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းအရ ထိခိုက္ ပ်က္စီးနစ္နာဆံုးရွံဳးသြားရသည္ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာအေၾကာင္းေတြ ေပၚေပါက္ေစသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမွာ မည္သို႕ ျဖစ္ခဲ့သည္ စသည္တို႕ကို ေဖၚထုတ္သြားရန္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာအေၾကာင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သာဓက တခုကို ျပပါမည္။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္၌ ရ၀မ္ဒါ နုိင္ငံတြင္ ဟူတူမ်ားက တူစီ လူနည္းစုမ်ားအား လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဟူတူ အစိုးရသည္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ေရဒီယုိ စသည္မ်ားမွ ေန၍ ဟူတူလူထုက တူစီ မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးအရ မုန္းတည္းမႈမ်ား တက္ၾကြလာေစရန္ စနစ္ တက်လႈံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။ ယင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္ကို ေလ့လာပါ။

“ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြဟာ ျပသနာအစတံုးက လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္နဲ႕ အေတာ္ကေလးေရးၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ သိလာတယ္။ အျမင္ေျပာင္းလာတယ္။ လူသားခ်င္းအျမင္နဲ႕ျမင္ရမယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္လို႕မရဘူး ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိလာတယ္။”

ဦးသိန္းစိန္၏ စကားလံုးအရ ျပည္တြင္းမီဒီယာ ဆိုရာ၌ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားနွင့္ နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာ ရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာ့အလင္းနွင့္ ေၾကးမံုတို႕သည္ နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည္။ ေၾကးမံုသတင္းစာပါ ေရးသားခ်က္ ကို စာေရးသူ ေထာက္ျပခဲ့ျပီးပါျပီ။ အဓိကရုဏ္းၾကီး မျဖစ္မွီ၊ ျဖစ္စ နွင့္ ျဖစ္ေနစဥ္ တ၀ိုက္၌ နုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာနွင့္ ေရဒီ ယိုမ်ားက လွံဳ႕ေဆာ္သည့္ သေဘာေဆာင္ေသာ ေရးသားတင္ျပ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ မွန္သမွ် အားလံုးအတြက္ စစ္အစိုးရ တြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္က မီဒီယာဟူေသာ စကားလံုးကို လံုးေထြးသံုးျပီး အစိုးရပိုင္ မီဒီယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ပါ ၄င္းနွင့္ မဆိုင္သလိုလို တင္ျပသြားသည္ကို လက္မခံနိုင္ပါ။ အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း ဘက္တဘက္ဘက္မွ လူထု ပိုမို ေသြးၾကြလာေစရန္ ေျပာဆိုၾကေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၄င္းတို႕ နွင့္ နီးစပ္သူမ်ား တြင္လည္း တာ၀န္ရွိ ပါသည္။

အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္ စသည္တို႕မခြဲျခားဘဲ လူထုတရပ္လံုးပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္သည္ တဖက္စြန္းေရာက္အစြဲအခံ မ်ားနွင့္ အရာကိစၥမ်ားအေပၚ ခ်ည္းကပ္၊ ေလ့လာ၊ သံုးသပ္မည္ ဆိုလွ်င္မူ အမွန္တရားသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေပၚထြက္ လာမည္ မဟုတ္ပါ။ အစြဲကင္းကင္း အရွိကိုအရွိ အတိုင္း သိျမင္နို္င္၊ သံုးသပ္နုိင္မွသာ အမွန္တရားေပၚထြက္လာပါမည္။ ေပၚထြက္လာသည့္ အမွန္တရားမ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္ ထိုက္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာနုိင္သည္။ သို႕မွသာ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို တစံုတရာ တည္ေဆာက္ရာေရာက္ပါမည္။

အက်ိုဳးဆက္အေနျဖင့္ ေ၇ရွည္တြင္ သာယာလွပျပီး တည္ျငိမ္၊ ျငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၾကီးေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္သန္ ေျမွာ္မွန္းပါသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္


  •  ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၁-၂) | ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ~ Read here
  • ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၃) | ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ~ Read hereComment ေရးရန္

Rohingya Exodus