ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအး၊ ဒုခ်ီးရားတန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ မ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ ၆၂ သိန္း ညွစ္Rohingya Eye
RB News
26.1.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရ တံတား ကင္းစခန္းမွ ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအး၊ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဇံျဖဴႏွင့္ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးဆုလ္တာန္ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ၃၇ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၆၂ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဇံျဖဴႏွင့္ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးဆုလ္တာန္ တုိ႔သည္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ (၁၀) ဦးကုိ ဘဂၤလားဖုန္းမ်ား သုံးစြဲေနသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာ တံတား ကင္းစခန္းမွ ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအး လက္သုိ႔ အပ္ႏွံ၍ ေငြညွစ္ၿပီး၊ ဦးေအာင္ဇံျဖဴ၊ ဦးဆုလ္တာန္ႏွင့္ ရဲမွဴး ၿငိမ္းခ်မ္းေအးတုိ႔ ခြဲေ၀ ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဘဂၤလားဖုန္း သုံးစြဲေနသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲခံရၿပီး ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဇူရ္အာလမ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီအာလမ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း
(၂) ႏူရူလ္ေဟာက္ခ္ (ဘ) ဦးေဇာ္လာလ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း
(၃) မာမတ္ရီဇူ၀ါန္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမီးန္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း
(၄) မာမတ္ဇူဘုိင္ရ္ (ဘ) ဦးဒီလ္မုိဟာမတ္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၅) ႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၆) ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၇) ဒီလ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း
(၈) ဦးေဒါလူဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာ္ရ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း
(၉) ဟာဖီးဇ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူရာဇတ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း
(၁၀) ဦးအဘူလ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဦးေအာင္ဇံျဖဴႏွင့္ ဦးဆုလ္တာန္ တုိ႔သည္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံမ်ားကုိ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူ တရားခံ စာရင္းမ်ားမွ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္၊ ေငြမေပးပါက ေထာင္က်မည္ဟု လိမ္ညာ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေဒသခံ (၂၇) ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေငြက်ပ္တစ္သိန္းစီ ညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးေမာ္နီရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ (အသက္ ၅၈ ႏွစ္)
(၂) ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ရီွရ္အာမတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၃) ဦးအဒူလ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာမတ္ (အသက္ ၃၇ ႏွစ္)
(၄) ဦးေနာ္ဇီရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္)
(၅) ဦးေရွာ္ဘီရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဆာေလအာမတ္ (အသက္ ၃၁ ႏွစ္)
(၆) ဦးရႈကူရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဆာေလအာမတ္ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္)
(၇) ဦးႏူရ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးအာမာန္အုလႅာ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၈) ဦးေရွာမ္ရႈ (ဘ) ဦးကုလႅာမ်ာ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္)
(၉) ဟာမိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္အာမတ္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္)
(၁၀) ဦးရာေမာတ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေဇာ္လာလ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္)
(၁၁) ေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဆြတာလမ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)
(၁၂) ေဟဒါယာသ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေမာတီရာမန္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၁၃) ေကာ္ရီမူလႅာ (ဘ) ဦးေမာ္ဇီအူလႅာ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)
(၁၄) ေအနာမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၂၄ ႏွစ္)
(၁၅) မာမတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္)
(၁၆) ဦးေဟဖ္ဇူရာမန္ (ဘ) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၂၉ ႏွစ္)
(၁၇) ဟာလာယာ (ဘ) ဦးေဆာ္လီမူလႅာ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၁၈) အဒူလာမီးန္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဆီဒိခ္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၁၉) ဦးအဒူေမာ္ဇိတ္ (ဘ) ဦးအဒူေဂၚေဖာ္ရ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၂၀) ေဆြယာဒ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၂၁) ႏူရ္ဆလာမ္ (ဘ) ဦးရွာခ္အာမတ္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)
(၂၂) ဦးေရာ္ဘီအာမတ္ (ဘ) ဦးႏူရူအစၥလာမ္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္)
(၂၃) ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း (ဘ) ဦးအဒူဆလာမ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၂၄) အဒူေရာ္ဟိမ္း (ဘ) ဦးေဖာေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၂၅) ေဖာ္ယာဇူလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးႏူရ္မုိဟာမတ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)
(၂၆) ဦးေဆြတာလာမ္ (ဘ) ဦးေဒါဘီအူလႅာ (အသက္ ၄၁ ႏွစ္)
(၂၇) ဦးအီႏုစ္ (ဘ) ဦးအဒူမာလဲခ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus