ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းကုိဘခက္
RB News
29.1.2015

နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရး ဌာနခ်ဳပ္ (န.စ.က) ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့သည္။ န.စ.က ကုိ စတင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး မၾကာမီတြင္ စာအမွတ္ နစက/၅၆/ဦး ၄ ျဖင့္ ယာယီ ေဒသႏၱရ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိအမိန္႔ျဖင့္ ဘဂၤါလီ [န.စ.က အသုံးအႏႈန္း] လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျဖစ္ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ယူေစျခင္း၊ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေမြးတုိး ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ ေသဆုံး ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းမ်ားတြင္ ေျပာင္း၀င္/ထြက္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

(က) ဆြဲ (ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း)

(၁) ရပ္ကြက္ ေျမပုံ အညြန္း
(၂) ေက်းရြာ ေျမပုံ အညြန္း
(၃) ေက်းရြာ အုပ္စု ေျမပုံ အညြန္း

(ခ) တင္ (အေဆာက္အဦ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း)

(၁) ေက်းရြာ အညြန္း ေျမပုံတြင္ အေဆာက္အဦမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
(၂) အေဆာက္အဦ အမွတ္စဥ္မ်ား ေရးထုိးျခင္း
(၃) အေဆာက္အဦ စာရင္းဇယားမ်ား ျပဳစု ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(ဂ) စစ္ (အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း)

(၁) ေျပာင္း၀င္/ထြက္၊ ေမြးဖြား၊ ေသဆုံး အခ်က္အလက္မ်ား စီစစ္ျခင္း
(၂) အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၃) ခုိး၀င္/ထြက္ ေနထုိင္သူမ်ား စစ္ဆးျခင္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ေက်းရြာမ်ား အတြင္း လာေရာက္ ေနထုိင္သူမ်ား ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း
(၄) တဖက္ႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္သူမ်ား ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း
(၅) တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ ထြက္ခြာသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
(၆) ေဒသႏၱရ အမိန္႔ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား မတရားမ၀င္ ေနထုိင္သူမ်ား စာရင္း ေရးသြင္း၍ သီးျခား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

(ဃ) မိသားစု ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးျခင္း

(၁) စစ္ေဆးမည့္ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု မ်ားအား မိသားစု ဓါတ္ပုံႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆး၍ လူဦးေရ ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္
(၂) စစ္ေဆးမည့္ ေက်းရြာတြင္ ရုံးလက္ခံ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ ကာယကံရွင္ အိမ္ေထာင္စု တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးရန္
(၃) မိသားစု ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းပါ အမည္အတုိင္း အစဥ္လုိက္ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ေစၿပီး၊ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးမွ ဆုိင္းဘုတ္ ကုိင္ၿပီး က်န္မိသားစု၀င္ မ်ားမွ အစဥ္အတုိင္း ရပ္၍ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ေစရန္ႏွင့္ ဓါတ္ပုံ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ အစဥ္အတုိင္း အမည္မ်ား ေရးသားရန္
(၄) မိသားစု ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးျခင္းအား တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း ရုိက္ကူးျခင္းထက္ စုရပ္ တစ္ခုတြင္ စု၍ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပုံ ရုိက္ပါက အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး၊ ရ.ယ.က ႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ား ေရွ႕တြင္ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ျခင္းေၾကာင့္ လူစားထုိးပါက ရ.ယ.က မွ ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏုိင္ရန္
(၅) လူစားထုိး ဓါတ္ပုံ ရုိက္သည္ဟု သံသယရွိပါက အိမ္ေထာင္စု၀င္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ျခင္း၊ ရုပ္ရည္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း၊ လသား အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ပါက မိခင္အား ႏုိ႔တုိက္ေစျခင္း၊ မိသားစု၀င္ အတြင္းမွ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအား သီးျခား ေခၚယူ၍ ေမးျမန္းျခင္း တုိ႔ျဖင့္ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု န.စ.က ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

န.စ.က အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အရ၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ေဒသ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မတရား ၀င္ေရာက္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး (မ.က.ဖ) အဖြဲ႔တုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ မ.က.ဖ ၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကုိလည္း (၁) လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး (၂) တရားမ၀င္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ား တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ (၃) အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ေရး တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း --

(၁) တရားမ၀င္ ခုိး၀င္၊ ခုိးထြက္မႈမွ ကာကြယ္ တားဆီးေရး
(၂) တရားမ၀င္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္း ခုိးသြင္း၊ ခုိးထုတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ တားဆီးေရး
(၃) တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး
(၄) စစ္ဘက္ေရးရာ လုံၿခဳံေရး သတင္းမ်ား စုေဆာင္း တင္ျပေရး
(၅) နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး
(၆) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္လာမည့္ အႏၱရာယ္မွ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

န.စ.က ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယာယီ ေဒသႏၱရ အမိန္႔သည္ အလုိအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ သြားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ လုပ္ငန္းသည္ ၎တုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရန္ အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ အထက္ပါ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ယခု နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိႏွင့္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္ တပ္သားမ်ား၏ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား အတင္းအၾကပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းမ်ားသည္ “ငါ့ေလွ ငါထုိး ပဲခူးေရာက္ေရာက္၊ ငါ့ျမင္း ငါစုိင္း စစ္ကုိင္းေရာက္ေရာက္” ဟူသည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ Globalization ကမာၻ႔ရြာေခတ္တြင္ ဤအယူအဆသည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲေနေသာ အယူအဆ ျဖစ္၍ မည္သူကမွ် လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဒုတိယ ကမာၻစစ္ မတုိင္မွီက လူမ်ဳိးႀကီး ၀ါဒ က်င့္သုံးၿပီး၊ စိတ္ထင္ရာစုိင္း ခဲ့ေသာ နာဇီပါတီ၀င္မ်ား၏ မရႈမလွ က်ဆုံးခန္းမ်ားႏွင့္ ၂၁ ရာစုတြင္ ေတာင္အဖရိက ႏုိင္ငံ၏ အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရးႏွင့္ လူျဖဴႀကီးစုိးေရး ၀ါဒသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ ခဲ့သည္ကုိ သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တြင္လည္း လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ဗမာ လူမ်ဳိးႀကီး ၀ါဒ က်င့္သုံးေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဖ်ားမွသည္ ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆုံးအထိ၊ အေရွ႕ဘက္မွသည္ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္အထိ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖင့္ အျခား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တန္းတူညီတူ ရရွိေရးတုိ႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္မွာ ယေန႔အထိ ယမ္းေငြ႔ မစဲႏုိင္ေသးပါ။ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ အျခား လူနည္းစုတုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသဆုံး ဘ၀ပ်က္ခဲ့ရသူေပါင္း မည္မွ် ရွိခဲ့ၿပီကုိလည္း သတိမူသင့္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပထမဆုံး လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ဌာေန တုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းတြင္ မွတ္တမ္း တင္ရစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တိတိက်က် ဆုိရလွ်င္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး၊ ေမယု နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဖ တုိ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အၿပီးအပုိင္ လက္နက္စြန္႔ခဲ့ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား မူလဘူတ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား အျဖစ္ ရရွိခံစားလာခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဗမာ ဖက္ဆစ္၀ါဒီ၊ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ထက္တြင္ တစ္စစီ ဖဲ့ေႁခြျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လ္ လမ္းစဥ္ပါတီ စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မူဆလင္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ န.စ.က စတင္ ထူေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍ ဘဂၤါလီ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တဆင့္စီ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး၊ န.စ.က ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း အသစ္ ေမြးဖြားလာေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔လက္ထက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ား အျဖစ္ သမုတ္ႏုိင္ရန္ မ.က.ဖ မွ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းကုိ ၎တုိ႔ ရုံးတံဆိပ္ ထုႏွိပ္ၿပီး ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ယခု ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ရွိသည္။ ရခုိင္ျပည္ အေနာက္ဘက္ ေဒသဟု သမုတ္ ထားေသာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ တုိ႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ န.စ.က ေခတ္တြင္ လ.၀.က မွ ထုတ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းမ်ားကုိ တိက်မႈ မရွိဟု ဆုိကာ န.စ.က မွ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ယခု မ.က.ဖ ေခတ္တြင္ န.စ.က မွ ထုတ္ေပး ထားေသာ ႏွစ္ (၂၀) ၾကာ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းကာ၊ မ.က.ဖ မွ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ခု အတြင္း စနစ္ ႏွစ္မ်ဳိး က်င့္သုံးေနျခင္းကုိ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ယခုလုိ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျပည္သူမ်ားမွ လက္မခံ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ သဘာ၀က်ေပသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုကုိ မေလ်ာ္ ၾသဇာ သုံးၿပီး၊ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မည့္ အစား ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုမွ လက္ခံႏုိင္ေသာ အစီအမံမ်ဳိး ျဖစ္ေသာ လ.၀.က မွ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထုိသုိ႔ မျပဳလုပ္ဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မတရားေသာ အမိန္႔အာဏာ မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ အတုိင္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနမည္ ဆုိပါက အာဏာစက္ျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း အေပၚ တုန္႔ျပန္ လာႏုိင္သည္။ အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလုိသည္မွာ မရွိေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည့္ RSO အမည္တပ္၍ ယခု ကာလ အတြင္း ဖမ္းဆီး၍ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ မ်ဳိးစုံေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား (၃) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး (၁) ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ယခုကဲ့သုိ႔ မရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း အမည္ကုိ တပ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုအား မတရား ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနပါက ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုအား အစြန္းေရာက္ သြားေစရန္ တုိက္တြန္း သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမတ္ႏုိးေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုအား လက္နက္ စြဲကုိင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ ေပးသလုိလည္း ျဖစ္ေနသည္ကုိ သတိခ်ပ္ ေစခ်င္သည္။ လႈံ႔ေဆာ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာမည္ ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ ေမွ်ာ္မွန္းမရေသာ အေနအထား တစ္ရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကုိလည္း ထိခုိက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္လာလွ်င္ အစြန္းေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ မလြဲေသခ်ာ ျဖစ္ၿပီး ဆုံးရႈံးမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ အခ်ိန္မွီ ကာကြယ္ တားဆီးသင့္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus