ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အေမရိကန္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေဟာ္လီး၀ုဒ္ သရုပ္ေဆာင္တုိ႔ႏွင့္ BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ ေတြ႔ဆုံRB News
31.5.2016

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားႏွင့္ ေမြးရပ္ေျမစြန္႔ကာ ကစဥ့္ကလ်ား ေျပးလႊား ေနရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးသည့္ အစီအမံကို မဆိုင္းမတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေမရိကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ (စီနိတ္)၊ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ တို႕ကို Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) မွ အပူတျပင္း တိုက္တြန္းခဲ့။

Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္သည္ ၂၀၁၆ ေမလ ၂၃ ရက္မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕၌ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ေတာမ္မလင္ႏိုစကီး၊ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ၊ လူဦးေရႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္မႈဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ေတာ္မ္လန္တိုးစ္၊ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎အစည္းအေဝးသို႕ ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕မွ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ၎အစည္းအေဝး၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႕ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လက္တေလာ အေျခအေနမ်ားကို BROUK ဥကၠ႒မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။BROUK ဥကၠ႒သည္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၌လည္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ စာရာဟ္မဒဲဆန္၊ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္၊ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားမွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ BROUK ဥကၠ႒မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ၊ မိမိတို႕သည္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းကို ေလးစားေသာ္လည္း၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ စံ၊ မူေဘာင္အတြင္း၌သာ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစဥ္တစိုက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ မ်ားသည္ အမုန္းမိႈင္းတိုက္ျခင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ေၾကာက္ေရာဂါ တို႕ျပန္႕ပြါးေစ သည္ျဖစ္ရာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕အေပၚ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အဆက္ အသြယ္ျပတ္ ပိတ္မိေနေသာ ေဒသမ်ား၊ ရြာမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အျပည့္ရွိေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အတြင္းရွိ အၾကမ္းဖက္ခံ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လုံျခဳံေရး ကင္းမဲ့ျခင္း၊ အကူအညီမဲ့ျခင္း တို႕အား အဆုံးစြန္ ခံစားရလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို က်ိဳးေပါက္ေစႏိုင္သည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈျပည့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအား က်ဴးလြန္သူ မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ တားဆီးသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဟူေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံ အားထိန္းသိမ္းရန္လည္း အစိုးရတြင္တာဝန္ ရွိေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

BROUK ဥကၠ႒ ဦးထြန္းခင္မွ အေမရိကန္အစိုးရအား တိုက္တြန္းခ်က္

NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအား ဖိအားေပးရန္


- ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႕၏ လူမ်ိဳးအမည္အား "႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူ၍သာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးရန္။

- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕အာ းဆန္႕က်င္သည့္ အမုန္းမိႈင္းတိုက္မႈျပဳသူ မ်ားကို အေရးယူမႈျပဳရန္။

- ႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနမဲ့ ျဖစ္ေနသူ အားလုံးကို ၎တို႕၏ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း၊ ေနရာဌာေနမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားဆီသို႔ ျပန္ခြင့္ ျပဳရန္။

- ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႕အား ကန္႕သတ္ထားမႈ မ်ားႏွင့္ အျခားဖိႏွိပ္မႈ မ်ားအား အဆုံး သတ္ရန္။

- ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ မ်ားအား ကန္႕သတ္ထားသည္မ်ား အားလုံး ကို ရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံျခဳံေရးကိ ုတာဝန္ယူရန္။

- ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕အေနျဖင့္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ႏုိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စံႏႈန္းတို႕ႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ရန္။

အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

- လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနမဲ့ေနသူမ်ား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားအတိဒုကၡ ေရာက္လွ်က္ရွိသူမ်ားသို႔ ဆထက္တိုးကား ေပးအပ္ေရး။

- ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႕ေရာက္ရွိေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္း အေျခခ် ေနထိုင္ေရး။

- ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားႏုိင္ေရး အတြက္ စီစဥ္ေပးေရး။

- ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခား မြတ္စလင္မ်ား၏ အေျခအေနကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကဲ့သို႕ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္ လာရန္ အေထာက္အကူ ေပးေရး။

- ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တည္ေထာင္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေပးေရး။

- လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစုံ ျပည္သူမ်ား အၾကား တန္းတူ အခြင့္အေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္မႈတို႕ျဖင့္ အတိ ၿပီးေသာ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္င ံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အမုန္းမိႈင္းတိုက္မႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တို႕ေပးေရး။BROUK ဥကၠ႒ ဦးထြန္းခင္သည္ ေဟာလီးဝုဒ္သရုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ မတ္ဒီလြန္ ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးတုန္းသန္႕စင္မႈအား ရပ္တန္႕ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အျခားနာမည္ေက်ာ္ မ်ားကိုလည္း လက္တြဲ ပါဝင္လာေစဖို႕ ကူညီေပးပါရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးထြန္းခင္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က မတ္ဒီလြန္အား ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရး အသနားခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မတ္ဒီလြန္ အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္လိုသည့္ ဆႏၵေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus