ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သိထုိက္ေသာ သမုိင္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား (အပုိင္း ၃)

မဟာမင္းခန္႔
RB News

ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၄၂၈) ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားဘုရင္ `နဇီရ္ရွား´၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ `၀လီခါန္´ သည္ ပထန္ စစ္သည္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ျဖင့္ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ေဒသကုိ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဘဂၤလားသည္ Gour ေဂၚ(ရ္)ဘုရင္ `ဆုလ္တန္´၏လက္ေအာက္တြင္ရိွခဲ့သည္။ စစ္ဦးခ်ဳပ္ `၀လီခါန္´သည္ ဘဂၤလားတြင္ ႏွစ္ (၂၀)မွ် ၀င္ေရာက္ခုိလံႈခဲ့ေသာ အာ(ရ္)ကန္ ဘုရင္ `နရမိတ္လွ´အား နန္းတင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ `၀လီခါန္´သည္ `နရမိတ္လွ´အား မေက်မနပ္ျဖစ္ေသာ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)အႀကီးအကဲ `အနႏၵာသိန္း´ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ `နရမိတ္လွ´ကုိ အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၿပီး၊ အာ(ရ္)ကန္ေဒသအား (၂)ႏွစ္မွ် အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ နရမိတ္လွသည္ ပထန္စစ္သည္အခ်ဳိ႕အား ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ သံတဲြၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ ေစလႊတ္၍ လုိအပ္လွ်င္ စစ္တုိက္ခုိက္ရန္ႏွင့္ ရန္သူ႕ ရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အဆုိပါၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တပ္လွန္႕ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ ပါရွန္း (ယခုအီရန္) စာေပကုိ ရံုးသံုးစာေပအျဖစ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသအား အစၥလာမ့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား လည္ပတ္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ (Qazis)မ်ားကုိ ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ (Qazi) `ဂါဇီ´အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ သက္၀င္လႈပ္ရွားလာခဲ့ၿပီး၊ ထင္ရွားေသာ (Qazi) ဂါဇီမ်ားမွာ- Daulat Qazi, Nala Qazi, Gua Qazi, Shujah Qazi, Abdul Karim Qazi, Mohammed Hussain Qazi, Usman Qazi, Abdul Jabbar Qazi, Moulvi Abdul Ghafoor Qazi, Mohammed Yusoof Qazi, Moulvi Raushan Ali Qazi, Noor Mohammed Qazi ESihf Zainud Ahmed Qazi တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ 

`နရမိတ္လွ´သည္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရာမွ ဘဂၤလားနယ္သုိ႕ တစ္ဖန္လႊတ္ေျမာက္ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ သုိ႕သာ္ေနာက္ ပုိင္းတြင္ `နဇိရ္ရွား´ ဘုရင္၏ `ဗုိလ္ခ်ဳပ္စန္ဒီခါန္`၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နရမိတ္လွအား (၁၄၃၀) ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ နဂုိထီးနန္းသုိ႕ နန္းျပန္လည္တင္ ေျမွာက္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ ပထန္ စစ္သား မ်ားအား ၿမိဳ႕ပတ္ပတ္လည္၌လည္းေကာင္း၊ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) စစ္မ်က္ႏွာအရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခားစစ္ေရးစစ္ရာ ကိစၥအတြက္ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာေဒသ မ်ားျဖစ္သည့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္၊ မင္းဂံ၊ ကုလားတန္၊ ေမယု၊ ကုလားပန္းဇင္ႏွင့္ နတ္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ေဒသတုိ႕တြင္လည္း ေကာင္း စစ္တုိက္ ခုိက္ရန္ႏွင့္ ရန္သူ႕ရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အသင့္ေနရာ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဘဂၤလားဘုရင္ `နဇိရ္ရွား´ သည္ (Sattar Khan)`ဆတၱာရ္ခါန္´ႏွင့္ (Razu Magni)`ရာဇူးမဂၢနီး´ ဆုိသူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦး ကုိလည္း အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသသုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသသည္ `ေဂၚရ္´ဘုရင္ `ဆုလ္တန္´၏ (vassal) လက္ေအာက္ခံေဒသ အျဖစ္ ႏွစ္ (၁၀၀)မွ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ `မြန္ဂုိလီယန္းဗုဒၶ ဘာသာ၀င္´ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမင္းတုိ႕သည္ ထုိစဥ္က အိႏၵိယႏွင့္ ၄င္းအေနာက္ဘက္ေဒသမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ `မြန္ဂုိလီယန္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္´ ဘုရင္ မ်ား၏ အစၥလာမ့္သမုိင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘုရင္မ်ားအေၾကာင္းကုိတစ္စုိက္ မတ္မတ္ ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ ရသည္။ 

အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းတုိ႕သည္ မြန္ဂုိလီယန္း မြတ္ဆလင္ဘုရင္မ်ား၏ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အယူအဆမူ၀ါဒ အရပ္ရပ္ကုိ သကၠရာဇ္ (၁၄၃၀)ခုႏွစ္မွ (၁၅၃၀)ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)တုိင္တုိင္ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ သည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀) မွ်ကာလအတြင္း ရခုိင္မင္းမ်ား သည္ ေဂၚရ္နယ္စား `ဆုလ္တန္´ဘုရင္မ်ားအား လက္ေဆာင္ ပဏၰာေတာ္မ်ား ဆက္သခဲ့ ရၿပီး၊ (၁၅၃၁-၁၅၅၃) တြင္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ အစၥလာမ့္ေရး ရာကိစၥ အ၀၀တြင္ ဘဲြ႕ရ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္သည္ အထိ အစၥလာ့မ္သမုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရာ စာေပမ်ား စြာ ကို ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) မင္းတုိ႕သည္`ရုိဟင္ဂ်ာ´ႏွင့္ `ကမန္´လူမ်ဳိး တုိ႕အား ၀န္ႀကီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ား အျဖစ္ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) ဘုရင္`နရမိတ္လွ´ အား ဘဂၤလားဘုရင္´ဆုလ္တန္ နဇိရ္ရွား´ကနန္းတင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရင္ႏွစ္ ဦး အၾကား ခုိင္မာက်စ္လွစ္ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ သည္သာမက အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ေဒသ တြင္ မြတ္ဆလင္ တုိ႕ ၏ ေျခ ကုပ္သည္လည္း အေျခခုိင္မာ အင္အားေတာင့္တင္း လာခဲ့ သည္။ အာရဗ္ႏွင့္ ပါရွန္တုိ႕သည္ (၇)ရာ စုႏွင့္ (၁၆)ရာစုၾကား ကာလတြင္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒ သတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ ခဲ့ၾကၿပီး ပထန္ႏွင့္ မဂုိလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ (၁၅)ရာစုႏွင့္ (၁၇)ရာစု ၾကားကာလတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခား အိႏၵိယမြတ္ဆလင္ တုိ႔သည္ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး အေျခ ခ်ေနထုိင္ခဲ့ၾက သည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္`၀လီခါန္´ ဦးေဆာင္ေသာ ပထန္စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(ေျမာက္ဦး)ၿမိဳ႕ `က၀ါေလာင္´အနီး တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာသမုိင္း၀င္သာသနိကအေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္ `စန္ဒီခါန္ဗလီ´(အေပၚပံု)သည္ ယေန႕တုိင္ အထင္အရွားတည္ရိွေနေပသည္။ အာ ရဗ္ႏွင့္ ပထန္တုိ႔သည္ စစ္သည္စစ္ သားမ်ား ျဖစ္ လင့္ က စား အစၥလာမ္သာသနာ ျပန္႕ပြားထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းကုိတစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။ အစၥလာမ္သာသနာသည္လည္း ယခင္ကထက္ အေျခခုိင္မာလာခဲ့ၿပီး မ်ားျပားလွစြာ ေသာ အာ(ရ္) ကန္ေဒသ ေနလူမ်ား၊ဥေရာပတုိက္သားႏွင့္အာ(ရ္)ကန္ေဒသခံအမ်ုဳိးသမီးမ်ားအားယာယီထိမ္းျမားျခင္းမွ ေမြး ဖြားလာေသာ ကျပားတုိ႕သည္လည္း အစၥလာမ္သာသနာထဲသုိ႕ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကုိးကြယ္ လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္အခါက အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းတုိ႕သည္ ဥေရာပသားမ်ား အား ေဒသခံအမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ ယာယီအားျဖင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ သား မယား မ်ားကုိကား သူ တုိ႕ အၿပီးျပန္ခါနီး တစ္ပါတည္းေခၚေဆာင္ သြားျခင္းကုိ လံုး၀ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ 

အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)မင္းတုိ႕သည္ သူတုိ႕၏ရိွရင္းစဲြနာမည္မ်ားႏွင့္တဲြဘက္၍ မြတ္ဆလင္ဘဲြ႕ထူးဂုဏ္ထူး နာ မည္ မ်ားကုိ သံုးစဲြခဲ့ သည္။ ပမာအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ မင္းခရီ(၁၄၃၃-၁၄၅၉)သည္ `အလီခါန္´ဟု လည္း ေကာင္း၊ ဘေစာျဖဴ(၁၄၅၉-၁၄၈၂)သည္ `ကလီမာ ရွား´ဟုလည္းေကာင္း၊ မင္းဘင္(၁၅၃၁-၁၅၅၃) သည္ `ဇဘာရ္ရွား´ဟုလည္းေကာင္း၊ မင္းပေလာင္(၁၅၇၁-၁၅၉၃)သည္ `စိကန္ေဒါရ္ ရွား´ဟု လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ အသီးသီးေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ အထက္ေဖၚျပပါမင္းမ်ားသည္ အာ(ရ္)ကန္ေဒသအား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလ အတြင္း ပါရွန္းစာျဖင့္ ေရးထုိးထားေသာ `ကလီမာ´ ေခၚ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ စာတမ္းပါ ေငြဒဂၤါး အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ရုိက္ႏိွပ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သမုိင္းတစ္ေခတ္ထင္ ရွားေသာ ေျမာက္ဦး ေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာေငြဒဂၤါးမ်ားသည္ အစၥလာမ့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆန္ဆန္ေငြ ေၾကးဒီဇုိင္းပံုစံျဖစ္ၿပီး ၄င္းေငြေၾကးဒီဇုိင္းပံုစံသည္ စာတန္းေရးထုိးထားေသာ ပံုသ႑ာန္အေန အထားသာ ျဖစ္၍ ရုပ္ပံုပါသည့္ေ၀သာလီေခတ္က ရုိက္ႏိွပ္ သံုးစဲြေသာ ေငြေၾကးဒဂၤါးႏွင့္ မတူေပ။ အာ(ရ္)ကန္ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေခါင္းၿခံဳပု၀ါ ၀တ္ဆင္ၿပီး၊ နန္တြင္းအဆင္အယင္အထံုး အဖဲြ႕မ်ားမွာ မဂုိလ္မ်ားကဲ့သုိ႕ ပင္ျဖစ္သည္။ နန္းတြင္းေရး အသံုးအႏႈန္းတုိ႕သည္လည္း ပါရွန္းအသံုး အႏႈန္းျဖစ္ သည့္အျပင္ ပါရွန္းစာေပ သည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသတြင္ အလြန္အင္အားေကာင္းခဲ့ သည္။ အာ(ရ္)ကန္ေဒသ တစ္နံတစ္လ်ားမွ ကဗ်ည္းစာတမ္းမ်ားကုိ`အရဗီ´ႏွင့္´ပါရွန္း´စာတုိ႕ျဖင့္ ေရးထုိး ခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းစာေပမ်ားကုိ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) ျပည္တြင္ ယေန႕တုိင္ အထင္ အရွားေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ 

ေအဒီ(၁၄၊ ၁၅)ရာစုေျမာက္ဦးေခတ္ ေက်ာက္စာ                           
ေရွးႏွစ္ေပါင္း(၈၀၀)ေလာက္ကပင္ တည္ရိွခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာစာေပ (မူရင္းစာအုပ္မွ မိတၱဴကူးျခင္းျဖစ္သည္။)
ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရွးေဟာင္းဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္ ဗိသုကာလက္ရာ အၾကြင္း အက်န္ အပ်က္အစီး အခ်ဳိ႕ကုိ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(ေျမာက္ဦး)ၿမိဳ႕အမ်ဳိးသားျပတုိက္တြင္ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာသိမ္းဆည္း ထားေၾကာင္းသိရသည္။ အထူးသျဖင့္ `ရုိဟင္ဂ်ာ´တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ မွ မသိရိွ ရေလေအာင္ စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္က အထူးလွ်ိ႔၀ွက္စြာ သိမ္းဆည္းထား သည္။ ဤကဲ့ သုိ႕ ခုိင္လံုေသာ ေရွးေဟာင္း အေထာက္ အထားမ်ား ရိွပါလွ်က္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အစုိးရမ်ားက ရုိ ဟင္ဂ်ာတုိ႕အား လူမ်ဳိးတုန္းသုတ္သင္ႏုိင္ရန္ အလုိ႕ငွာ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာ အေထာက္အထား မ်ား အား ေဖ်ာက္ ဖ်က္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္) ျပည္တြင္ ထင္ထင္ ရွား ရွားေတြ႔ျမင္ ရေသာ `အရဗီ´ႏွင့္ `ပါရွန္း´ကမၸည္း စာတန္းပါ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ တုိ႕ ေခတ္အဆက္ ဆက္ က အာ(ရ္)ကန္ သမုိင္းတြင္ မည္သုိ႕ေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အင္အားျပင္းထန္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ အေရး ကိစၥဟူသမွ်တြင္ မည္မွ် လႊမ္းမုိးေနရာ ယူခဲ့ေၾကာင္း ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ သည္။ ေနာက္ ထပ္ အေထာက္အထား အခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပရလွ်င္ ေမယုခရုိင္ (ယခုေမာင္ေတာ ခရုိင္) ႏွင့္ စစ္ေတြ ခရုိင္ေဒ သမ်ား တြင္ ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕၏ နာမည္မ်ားကုိ အရဗီႏွင့္ ယွဥ္၍ ရခုိင္နာမည္ မ်ားျဖင့္ မွည့္ေခၚ ထား ေၾကာင္း ကုိ ယခုအခ်ိန္ အထိ ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ ဥပမာ- `ႏူရူလာပါရာ´(သက္ေခ်ာင္း ရြာ)၊ အရဗ္ရွား ပါရာ (လွေပါရြာ)၊ ဟနီဖာတန္ကီ (ေမာင္ႏွမရြာ)၊ ဘန္ဒါရ္ပါရာ(ေကာင္း၀တ္ရြာ) - - - စစ္ေတြ ခရုိင္ရိွ ေက်း ရြာ ေပါင္း ၁၀ ခုအနက္ ၉ ခုသည္ အာရဗ္မြတ္ ဆလင္နာမည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာ- ဘာစၥရာ (Bassarah)၊ နာဇိရ္ပါရာ (Nazir Para)၊ ကာသစ္က္ပါရာ(Kathit Para)၊ အမ္လာပါရာ (Amla Para)၊ ေမာလိပ္ပါရာ (Mauleik Para)စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ ယခုအေခၚစစ္ေတြဟုေခၚဆုိခဲ့ေသာ Akyab သည္ပင္လွ်င္ ပါရွန္း နာ မည္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး၊ အသံထြက္မူရင္းမွာ Ek-aab(ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း)ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုိ `Prince Shah Shujah´ ကမွည့္ေခၚခဲ့ျဖင္း ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အာ(ရ္)ကန္ Arakan ဟူေသာ နာမည္ သည္ပင္လွ်င္ အရဗီ မူရင္းစကားျဖစ္ေသာ Al-recon မွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဓိပၸါယ္မွာ `အစၥလာ့မ္မ႑ိဳင္´ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုိ အာေရဗ် ကမၻာ့ ပထ၀ီဘာသာ ရပ္ကၽြမ္းက်င္ သူ ‘Ibne Batuta’ က မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဦးေန၀င္း၏ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရမွ စတင္၍ ဦးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစုိးရေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႕၏ ခုိင္လံု ေသာအေထာက္ အထားမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ ဆံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳး စား ေနခဲ့ သည္။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒကုိ ဦး ေန၀င္းႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိ႕ သီးသန္႕ေရး ဆဲြၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ဖန္ တီးခဲ့သည္။ ၄င္းကုိ ၁၉၈၈တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကုိ မတရားရယူထားေသာ တရားမ၀င္ အစုိးရျဖစ္ သည့္ ေစာေမာင္ႏွင့္သန္း ေရႊတုိ႕၏ စစ္အစုိးရက ဦးေဆာင္ကာ အာဏာရူးခင္ညႊန္႔က ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေနာက္ပုိင္း လူလားေျမာက္ လာေသာ ျမန္မာ လူငယ္ မ်ား၊ စာေပဗဟုသုတ လက္လွမ္းမမီႏုိင္သူျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားအား လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈ မ်ားျဖစ္ပြား ရေလ ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသြးထုိးလံႈ႕ေဆာ္မႈ မ်ားအျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားဆံုးေန ထုိင္ေသာ ေမာင္းေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္နယ္အား အမုိးပြင့္ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးသ ဖြယ္ ျပဳလုပ္ထား သည္မွာ ယခု ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္အထိ ပင္ျဖစ္သည္။

အပုိင္း (၁)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus