ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သိထုိက္ေသာ သမုိင္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား (အပုိင္း ၁)


မဟာမင္းခန္႔
RB News

"ထင္ရွားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ `တိဗက္-ျမန္မာ´ အႏြယ္၀င္မ်ားႏွင့္ `ထုိင္း-တရုတ္´ တုိ႕သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ လုပ္ကုိင္ရန္ ေျမဆီၾသဇာ အလြန္ေကာင္း မြန္ေသာ ျမန္မာ့ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသုိ႕ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ အ ေျခခ်ေနထုိင္ လာေသာ အခါ ကမၻာ့ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တစ္ဖက္ ကမ္းေရာက္ ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အာရဗ္ကုန္သည္တုိ႕သည္လည္း အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္ေဒသ) တြင္ အေျခ ခ်ေနထုိင္ရန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ သေဘာ က်ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အရပ္ လူႀကီး တုိ႕သည္လည္း အာရဗ္ကုန္သည္ မ်ား၊ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ၀မ္းသာအားရ လက္ခံႀကိဳ ဆုိခဲ့သည္။ 
အာရဗ္လူမ်ဳိးမ်ားအား အျမင့္ဆံုးရာထူးရာခံမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လည္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစတင္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္လာသူ အာရဗ္လူမ်ဳိးတုိ႕ သည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)တြင္ အစၥလာမ္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ အာရဗ္တုိ႕၏ အစၥလာမ္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘက္သုိ႕လည္း ကူးစက္က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့သည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာအစၥလာမ့္သာသနိကအေဆာက္အဦးႏွင့္ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာအထိမ္း အမွတ္အေဆာက္အဦးမ်ားစြာကုိ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသအႏွံအျပားတြင္ ယေန႕တုိင္ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။" (အမ္ေအ.ဂဖၹါ(ရ္))

တမန္ေတာ္မုိဟမၼတ္ လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္ အလြန္က်စ္လစ္ခုိင္မာ အင္အားေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္(၁၀၀)အတြင္း ကမၻာ့အေရွ႕အေနာက္ေဒသရိွ ႏုိင္ငံအႏံွ႕အျပားသုိ႕ အစၥလာမ္သာသနာေရာင္၀ါ ထြန္းကားခဲ့သည္။ အစၥလာမ္သာသနာေရာင္၀ါ ထြန္းကားစကာလကပင္ အာရဗ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရာက္ရိွလာေသာ အာရဗ္စစ္သည္ စစ္သားမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သာသနာျပဳသူမ်ား အဦးဆံုးေရာက္ရိွလာေသာ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသရိွ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသသုိ႕ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ အာရဗ္တုိ႕သည္ နဂုိကပင္ စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးကုိ ခံုမင္သူမ်ားျဖစ္ေပရာ သူတုိ႕သည္ စီးပြားေရးအရ လည္းေကာင္း၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ သာသနာျပဳေရးအတြက္ လည္းေကာင္း တစ္ႏုိင္ငံ မွ တစ္ႏုိင္ငံသုိ႕ အစဥ္သျဖင့္ ကူးလူးဆက္သြယ္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ေအဒီ(၈)ရာစုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၄င္းမွ ထြက္ရိွေသာ အသင့္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ ရိွေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ အာရဗ္ကုန္ သည္တုိ႕သည္လည္း ထုိစဥ္က ကုန္ပစၥည္းခ်င္း ဖလွယ္ ေသာစနစ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ သူတုိ႕ႏွင့္ အသင့္ပါ လာေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အာရဗ္တုိ႔သည္ ထုိကဲ့သုိ႕ ကုန္ကူးသန္း ေရာင္း ၀ယ္ရန္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသရိွဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အာရဗ္တုိ႕သည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သည့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သူတုိ႕သည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ ကၽြမ္းက်င္သည့္အေလ်ာက္ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားႏွင့္ အေနာက္ ဘက္ျခမ္း ရိွ ေဒသမ်ားစြာတုိ႕တြင္ အစစအရာရာ ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ခဲ့ သည္။ အာရဗ္တုိ႕ သည္ ေအဒီ(၈) ရာစုႏွင့္ ေအဒီ(၁၆)ရာစု ၾကားကာလတစ္၀ုိက္၌ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ က်င္လည္ ေနသျဖင့္အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ျမစ္၀ ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္း ေကာင္း အေကာင္း သတင္းၾကား ထားသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းေနရာေဒ သသုိ႕လည္း အေခါက္ေခါက္ အခါခါ ေရာက္ခဲ့ဘူးသူမ်ားျဖစ္ ခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ(၈)ရာစုႏွင့္ (၁၆)ရာစုၾကား ကာလတြင္ အာရဗ္တုိ႕၏ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါႀကီးမားခဲ့သေလာက္ သူတုိ႕သည္ ပါရွန္ပင္ လယ္ ေကြ႕(ယခု အာရဗ္ ပင္လယ္ေကြ႕)၊ တရုတ္ႏွင့္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒ သတုိ႕အားလံုး လုိလုိအား အဆင္ဆင္ေျပျပ ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း အာရဗ္တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အာ(ရ္) ကန္ (ရခုိင္) ေဒ သႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားအ ျဖစ္ႏွင့္သာ သိကၽြမ္းခဲ့ သည္။ အာရဗ္ တုိ႕သည္ အာ(ရ္) ကန္(ရခုိင္)ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္အား `ရာ(ဟ္)မာ´ (ၿငိမ္းခ်မ္း သာ ယာျခင္း) ေဒသအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အာရဗ္တုိ႕သည္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ျဖစ္ေသာ ၀ါ၊ ၀ါဂြမ္း၊ အေမြး အမွ်င္ရွည္ေသာ တိဗက္ႏြားတစ္မ်ဳိး၏ အၿမီးမ်ား၊ ကတၱီပါ။ သစ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ရွားေစာင္း လက္ပပ္ပင္၊ ေျပာင္းဖူး၊ၾကံ့ခ်ဳိ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ ေရႊေငြႏွင့္အျခားအဖုိးတန္သတၱဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ တံုးမ်ား ကုိ ေရာင္း ၀ယ္ ေဖာက္ကားခဲ့သည္။

ေဗြသာလီ (ေ၀သာလီ)မင္းဆက္ `မဟာစႏၵရား´မင္းနန္းတက္စဥ္ကာလ ေအဒီ (၇၈၈)တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း တစ္၀ုိက္၌ မ်ားျပား လွ စြာေသာ ကုန္သည္သေဘၤာမ်ား ပ်က္ခဲ့သည္။ သေဘၤာသားမ်ားသည္ အာရဗ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အာရဗ္သေဘၤာပ်က္မ်ားအား သက္ဆုိင္ ရာမွ အာ(ရ္)ကန္ကုန္းတြင္းပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ေစခဲ့သည္။အာရဗ္အေျခခ်ေနထုိင္သူတုိ႕သည္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾက ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာစြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အာရဗ္တုိ႕၏ အိမ္ေထာင္သည္ ဘက္ မွ ေမြးဖြား လာေသာ ေသြးေႏွာေဒသခံတုိ႕သည္လည္း အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၄င္း အာရဗ္ တုိ႕သည္ ပင္လယ္ခရီးသြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထာ၀ရစြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႕ အိမ္ေထာင္ သားမယားမ်ားႏွင့္ အုိးမကြာအိမ္မကြာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ စဲြၿမဲလုပ္ ကုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာရဗ္တုိ႕သည္ ဗလီမ်ားစြာတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္သာသနာျပဳ လုပ္ ငန္း ကုိ စတင္ခဲ့ေလသည္။

စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္ၿပီး အစၥလာမ္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကုိလည္း အားသြန္ခြန္စုိက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ `မုိဟမၼဒ္ဟာနိဖ္´ဆုိသူသည္ ေအဒီ(၆၈၀)တြင္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေျမာက္ဘက္ေတာတြင္းေဒသ၌ ထုိစဥ္ ကေနထုိင္ေသာလူအရုိင္းအစုိင္း(cannibals)တုိ႕၏ဘုရင္မ`ကယာပူရီ(koyapuri)အေပၚစစ္ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သူမႏွင့္ အေပါင္းပါအားလံုးတုိ႕သည္ အစၥလာမ္သာသနာ့ေဘာင္ အတြင္း သုိ႕၀င္ ေရာက္လာ ခဲ့ေလ သည္။`ဟာနိဖ္´သည္သူမအားအိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။`အာမိရ္ဟာမ္ဇား´သည္လည္းထုိစဥ္ကဘူးသီးေတာင္ နယ္ တစ္၀ုိက္ရိွ `ကုလားပန္းဇင္´ (Kalapanzin) ဟုအမည္ရိွေသာ ေဒသတစ္၀ုိက္ တြင္ မင္းမူေနေသာ ဘုရင္`ေဂၚေလာင္ဂ်ီ(Gaulongyi)အားအစၥလာမ္သာသနာအတြင္းသုိ႕စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။`အာမိရ္ ဟာမ္ဇား´သည္ အာ(ရ္)ကန္(ရခုိင္)ေဒသ တစ္ခုလံုးကုိလည္း စစ္ေအာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္။သုိ႕ေသာ္ ဘန္ဂါ (လ္(ေခၚ) ဘဂၤလားေဒသမွေရာက္ရိွလာေသာဟိႏၵဴမ်ားမ်ားျပား ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ ဆံုးတြင္ `အမိရ္ ဟာမ္ဇား´ထံမွ ဟိႏၵဴတုိ႕၏ နဂုိဘုရင့္ႏုိင္ငံ ကုိ ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က အာ(ရ္) ကန္ (ရခုိင္)ေဒသသည္ အေစာပုိင္းဟိႏၵဴလူမ်ဳိးႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ဘုရင္ မ်ား မင္းမူခဲ့ေသာေဒသျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ ဗုဒၶ ဘာသာလူမ်ဳိးဟူ၍ မရိွခဲ့ေသာေဒသျဖစ္သည္။

ပါရွန္(ယခုအီရန္)လူမ်ဳိးတုိ႕သည္လည္း အာရဗ္တုိ႕၏ေျခရာကုိ နင္းခဲ့သည္။ ပါရွန္လူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ေဒသခံအေရာအေႏွာလူမ်ဳိး(အာရဗ္ႏွင့္ အေစာပုိင္းဟိႏၵဴ)တုိ႕ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး သာသနာေရာင္၀ါထြန္းကားေရး အတြက္အစဥ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အာ(ရ္)ကန္ (ရခုိင္)ေဒသတြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ေဒသခံလူမ်ဳိးတုိ႕၏ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳဆုိေသာ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ သာသနာျဖစ္လာၿပီး အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္လည္း တဟုန္တို္း မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ဆက္ရန္ ....

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus