ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားတဲ့ဘီလူးသိန္းစိန္


သိၾကားမင္း
RB News
January 12, 2013

ျမန္မာျပည္မွ ဗုဒၶ၀ါဒီဖက္ဆစ္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္္စလင္မ်ား အေပၚ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွစ၍ လူမ်ဳိး သုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မွ စ၍ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲ ၿပီးပို၍ ရိုင္းပ်ေစာ္ကားစြာ လုုပ္ေဆာင္ လာခ့ဲသည္။ စစ္တပ္ရင္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ “နစကနယ္ေျမ” (သို႔မဟုတ္) “နစကစခန္း” ေပါင္း (၃၅) ခုျဖင့္ဖြ႔ဲစည္းသည့္ “နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈဌာန (နစက)” ဆိုေသာျမန္မာနာဇီ “ဂတ္စတာပို” တပ္မတစ္ခု၊ စစ္တပ္ရင္း (သို႔မဟုတ္) စစ္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္း (၂၀) ခုျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းသည့္ “အမွတ္ (၁၅) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန” ဆိုေသာ တပ္မတစ္ခု၊ ရဲတပ္ရင္း (၂) ခုႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္မမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရာဇ၀တ္ သားမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွေခၚသြင္းလာေသာႏိုင္ငံ ျခားသား ဘဂၤလီေမာဂ္ ရခိုင္မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ လာေသာ “နတလ” ဓားျပရြာ (၄၅) ရြာတို႔ျဖင့္ ဘူးသီး ေတာင္၊ေမာင္ေတာႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔ေနထိုင္ရာ အျခားေဒ သ မ်ားကို “ေလာကငရဲျပည္” အျဖစ္သို႔အသြင္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊  က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရးတို႔ ကိုိုေခ်မြ ဖ်က္ဆီးပစ္ခ့ဲသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေထာက္ အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ရာစုႏွစ္ခ်ီ သက္တမ္းရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သမိုင္း၀င္ ဗလီႏွင့္ အေဆာက္ အဦးမ်ား ကိုေျမလွန္ဖ်က္ဆီး ပစ္ခ့ဲသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ေနထိုင္ရာေဒသ၏ ရုပ္သြင္ကို ဗုဒၶဘာ သာ၀င္ မ်ားေနထိုင္ရာေဒသ ရုပ္သြင္ေပါက္ေအာင္ေျပာင္းလဲ ပစ္ခ့ဲသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္္စလင္မ်ားကို အမိမ့ဲ သားေရနည္းငါး က့ဲသို႔ ဖမ္းခ်င္တိုင္းဖမ္း၊ ညႇဥ္းပန္းခ်င္တိုင္းညႇဥ္းပန္း၊ ေထာင္ခ်ခ်င္တိုင္းခ်၊သတ္ျဖတ္ ခ်င္ တိုင္းသတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္။ မိမိတို႔ေနရပ္ မွေမာင္းထုတ္ခ်င္တိုင္း ေမာင္းထုတ္ခ့ဲသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒီ အၾကမ္း ဖက္သမား မ်ားသည္ ထိုမွ်ႏွင့္အားမရႏိုင္ေသး၍ “၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ေအာက္တိုဘာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး သုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈၾကီး”ကိုထပ္မံၾကံစည္က်ဴးလြန္ခ့ဲျပန္သည္။ 

ကမၻာေပၚက လူသား စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာဗုဒၶ၀ါဒီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို လာေသာအခါ ႏုိင္ငံတကာ မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား လာေရာက္ျပီးျ မန္မာျပည္ကေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚရက္ စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ မႈ မ်ား ရပ္တန္႔ရန္၊ လူသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံရန္ အထပ္ထပ္ႏႈိး ေဆာ္ေျပာ ၾကားခ့ဲသည္။ သို႔ရာ တြင္ျမန္မာ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘာမွ်က်ဴးလြန္မႈ မရွိေၾကာင္း လွ်ာမွာ အရိုးမရွိတိုင္း လိမ္ေျပာ သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟု ဟန္လုပ္၍ ဟိုကတိသည္ကတိေပးသည္။ သို႔ရာ တြင္ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုကတိ အတိုင္းမလုပ္ ဘဲေျပာင္းျပန္ လုပ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရက္ စက္ေနမႈမ်ားကို ယေန႔ထိ အနည္းငယ္မွ်ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမရွိ၊တိုး ၍သာေစာ္ကားလ်က္ရွိသည္။

သမၼတသိန္းစိန္ဆိုသူ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္တို႔မွာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား အတြက္မဟုတ္။ ဗုဒၶ၀ါဒီ Buddhists မ်ား၊ Mongoloids မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆိုသူသည္“၂၀၁၂ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ”၏ နံပါတ္(၁)တရားခံျဖစ္သည္။ မင္း သား ေခါင္းေ ဆာင္း ထားေသာဘီလူး တစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ သူက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မိမိတို႔ေန အိမ္မ်ားမွ ဆြဲခ်ျပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ထားရန္၊ ထို႔ေနာက္တတိယႏိုင္ငံသို႔ပို႔ရန္ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ ခ့ဲသည့္ အတိုင္းလည္းလုပျ္ပီးျဖစ္သည္။ သူက သူ႔အမ်ဳိးဗုဒၶ၀ါဒီ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားအား ထိုက့ဲသို႔ အခ်က္ျပ စကား ေျပာဆိုျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မီးရွိဴ႕ သတ္ျဖတ္ေစခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား သို႔ တြန္း ပို႔ခ့ဲသည္။ သူ႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ဘ၀ပ်က္ေနၾကရသည္။ သူ႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိေမြးရပ္ ဇာတိေျမကို စြန္႔ခြာ၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို ႔ထြက္သြားေနရသည္။ ယခု အခါ တြင္ သူက ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာကို မင္းသားဟန္သရုပ္ေဆာင္ကာ လိမ္ညာေျပာ ဆိုေနေသာ္ လည္းေျမျပင္တြင္မူ ဘီလူးထြက္ထြက္ေနဆဲ ရွိသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ထားရွိေသာ သူ႔ေပၚ လစီကို တစ္လုံးတစ္ပါဒ မွ်ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိ၊သူ၏ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသုဥ္းေရး ယႏၱရား မ်ားျဖစ္သည့္ နစက၊ ရဲ၊ စစ္တပ္၊ နတလ၊ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကိုသုံး၍ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကိုေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်ဖမ္းဆီး၊ ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္၊ ေမာင္းထုတ္၊ ေထာင္ခ်၊ သတ္ျဖတ္ ေနဆဲ၊ သြားလာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လို႔ မရေအာင္ ရပ္ရြာမ်ားကို ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို ႔ထားဆဲ၊ ရပ္ရြာမ်ားကို အမိုးဖြင့္ ေထာင္မ်ား ပမာျဖစ္ေစျပီးေန႔စဥ္လိုလိုလု ယက္၊ မုဒိမ္း က်င့္ေ နဆဲ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အရေစာ္ကားဆဲရွိ သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနကို တိုး တက္ေကာင္း မြန္လာေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးမည့္ အရိပ္အေရာင္ လုံး၀မေတြ႔ရ။

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုသူမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အဖို႔ ဖြတ္ ထြက္ေသာေတာင္ပို႔ သာျဖစ္ေနသည္။ သူမသည္ အာဏာ ယစ္မူးေနေသာ ဗုဒၶအမ်ဳိး သားေရး ၀ါဒီ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။ သူမ၏ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုသည္ တို႔မွာ လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္မဟုတ္ဘဲျဖစ္ေနသည္။ 

လူ႔အခြင့္ အေရးကိုေလးစားပါသည္ဆိုေသာ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီး မ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္ အေရး ထက္ ျမန္မာျပည္မွ သယံဇာတမ်ားကို လုယက္ရန္သာ ဦးစားေပး အာရုံစိုက္ေနၾကသည္။ ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢကလည္း“ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသည္ကမၻာေပၚတြင္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္အခံရဆုံးလူမ်ဳိးျဖစ္သည္” ဟူ၍ သတ္ မွတ္ သည္ မွအပမည္မည္ရရဘာမွေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိ္ေသး။ 

ေျမျပင္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနသည္ အလြန္တရာ  စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ ရွိေန သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဆိုသူ၏ ဖက္စစ္အစိုးရႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားက ဆက္လက္၍ ၾကမ္းၾကဳတ္ စြာ အၾကမ္းဖက္ေနသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိတို႔ ရပ္ရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာကာေျခဦး တည့္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ေန ရ သည္။ လမ္းခရီး တြင္ေသသူေသ၊ ေပ်ာက္သူေပ်ာက္ေနၾကသည္။ ရပ္ရြာ၊စခန္းမ်ား တြင္၀ိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔ ခံထားရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္လည္း အစားဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ အရာရာခ်ဳိတ့ဲ ၍ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်အ သက္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ေသဆုံးေနၾကရသည္။ ဤအတိုင္းႏွစ္မဆိုထားႏွင့္၊ လအနည္း ငယ္ ဆိုလွ်င္ ပင္ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ မေတြး၀ံံ့စရာပင္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆိုသူသည္ေကာက္က်စ္စြာ အခ်ိန္ဆြဲေနသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမေျဖ ရွင္းႏုိင္ဟု ဆိုေနသည္။ သူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥု၌ ရိုးသားမႈလုံး၀မရွိ။ သူ႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကိုေျဖရွင္း ရန္ဆႏၵ အလ်ဥ္းမရွိ။ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္လူ႕သားစိတ္ဓာတ္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ လူယုတ္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆိုသူ၏ လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔သြားေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာေျခလွမ္းကို အျမန္ ဆုံးလွမ္းရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မင္းသားေခါင္းေဆာင္း ထားေသာ ဘီလူး သိန္းစိန္ သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္မ်ဳိးသားလုံး မၾကာမီျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း မည့္အေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား သတိရွိၾကေလာ့။ သမၼတသိန္းစိန္ဆိုသူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚမိုက္ ရိုင္း လ်က္ ရွိေနၿပီ။

(ေဆာင္းပါးရွင္၏အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus