ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ားရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (အပုိ္င္း ၆)


အဘူအာနင္
RB News
4.1.2013

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏လႊတ္ေတာ္အ တြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္အေပၚသံုးသပ္ခ်က္” 

အပုိင္း (၆)

ၿခဳံငုံေျပာရလွ်င္ ျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္မွာ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္မခံလို၍ ၁၉၈၂ခု၊ ႏုိင္ငံ သား ဥပေဒသစ္ျဖင့္ မူလႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ရုပ္သိမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အထက္ ေမးခြန္းမ်ားကို သက္ဆုိ္င္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား ေျဖၾကားသည္။ အလုပ္သမားေခၚ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ သက္ဆုိ္င္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး (မ၀တ)ရုံး ေၾကာျငာဘုတ္မွာ တပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား အင္အား အေန အထားေပၚ မူတည္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး မွတ္ပုံတင္ရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ အေၾကာင္းရွင္း ျပသည္။ အားရ ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည။္ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားရုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ရန ္ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရကတ္ လိုသည္။ ထိုေဒ သ မူဆလင္မ်ားကို စိစစ္ေရးကဒ္ မထုတ္ေပးျခင္းက အခြင့္အလမ္း ပိတ္သြားသည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ခရီးသြားခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ ကန္႔သတ္ ထားျခင္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ ကာ ကြယ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး စသသည္တို႔အတြက္ ဟုရွင္းထား။ (၃-၉-၂၀၁၁ ေၾကးမုံ) စည္ပင္သာယာ က ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မေပးသည္ကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ အေႀကာင္းမပါ။ပညာေရး ေကာလိပ္ သင္တန္းဆင္း မ်ားကိုသာ အလုပ္ခန္႔ေၾကာင္း၊ ယခင္က ကဲ့သို႕အျပင္ လူကို တိုက္ရုိက္မခန္႔ ေၾကာင္း ရွင္း ျပသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအးကလည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ထုံး လုပ္နည္း သာ ရွင္းျပသည္။ ပညာေရးေကာလိပ္သင္ တန္းဆင္းမ်ား ကိုသာအလုပ္ခန္႔ေၾကာင္း၊ ယခင္ ကဲ့သို႕အျပင္လူကိုတုိက္ရုက္ မ ခန္႔ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ မူဆလင္မ်ား ႏို္င္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ မရွိ၍ ပညာေရး ေကာလိပ္ တက္ခြင့္ မရ။ ေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာအင္အားကိုမျဖည့္ႏိုင္။ ေမာင္းေတာ ေဒသမွာရပ္ေ၀း ၿမိဳ႕မ်ားက သင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားခန္႔ ထားရာ ေက်ာင္းမတက္ ဘဲ ေန၍ရ သည္။ လစာ အျပည့္ ရသည္။ မည္သူမွအေရး မယူပါ။ 

ျပည္ေထာင္စုလ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကပို၍ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း ထုတ္စရာလဲ မ်ားပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကိုေထာက္ျပပါက- 

(၁) ေမးခြန္းေမးသူက ျမန္မာမူဆလင္ဟု ဆိုသည္ကိုမႀကိဳက္၊ ျမန္မာ မူဆလင္ဟု သုံးႏႈန္းထားသူမ်ား မွာ ေမာင္းေတာေဒသတြင္ ေနဘဂၤါလီမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းဟု ယူဆ ပါ သည္ဟုဆိုသည္။ နာမည္ အေရး မဟုတ္ပါ။ ထိုသူတို႔၏ အခြင့္အေရးသာ အေရး ႀကီးသည္။ ယခင္ေခတ္ အစိုးရမွတ္တမ္းမ်ား၊ သမုိင္းစာအုပ္ မ်ားမွာ ရခိုင္မူဆလင္/ျမန္မာ မူဆလင္ဟု မွတ္တမ္းပါသည္ကို ေဖ်ာက္၍ ရသည္မဟုတ္။လူေျပာင္း မ ေျပာငး္ႏိုင္သည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းက အၿမဲတည္ရွိမည္။ 

(၂) ဘဂၤလားေဒရွ္႕လူမ်ိဳးႏွင့္အစစအရာရာတူညီေန၍ ခြဲျခားမရ ဟုုုုုုုုဆိုသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔က ရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕သားမ်ား အစစအရာရာ မတူေၾကာင္းမ်ားသာ သိရွိပါသည္။ ခါး၀တ္ ပုဆိုးခ်ည္ျခင္းက အစမတူပါ။ ဘာသာစကားလည္း မတူပါ။ ရခုိင္၊ဗမာ ကြဲျပားသလုိေပါ့။ ရခိုင္က ကုလား စကား ဘဂၤလားသားမ်ားကနားမလည္ပါ။ အရုပ္တူသည္ ဆိုလွ်င္ အိႏၵိယ တတိုက္လုံး တူသည္ မဟုတ္ လား။ 

(၃) ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားကူးလူးဆက္ဆံမႈရွိခဲ့ရာအစဥ္အဆက္ကလူမ်ားထိုးေဖာက္၀င္ ေရာက္ ေရာေထြးသည္ဟုဆုိ သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ဘဂၤလားမွလာသူမ်ား အလုပ္ သမား မ်ား သာျဖစ္ သည္။ အလုပ္ရာသီကုန္ လွ်င္ ေနရပ္ျပန္သည္။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ အိႏၵိယ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မတူပါ။အၿမဲေနထိုင္ သူမ်ားမွာ FRC ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ (စာ၃၀ရႈ) လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား လ၀က ဥပေဒမ်ားရွိေန၍ ကုလား မ်ား ၀င္လာ၊ အိမ္ေထာင္က် ေရာေထြးရန္မွာ ေျပာသေလာက္မလြယ္ပါ။ ကူးလူး ဆက္ ဆံမႈရွိတိုင္း အၿမဲ အေျခစိုက္ေနထိုင္ရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ လ၀ကလတ္တေလာဥပေဒရွိသည္။ဖမ္းၿပီးျပည္ႏွင္ ဒဏ္ေပးခံ ရဖြယ္သာရွိသည္။ 

(၄) ႏိုင္ငံျခားက ၀င္လာၿပီး FRC မကိုင္ဘဲ ေနလွ်င ္လ၀က ဥပေဒအရ အေရးယူရသည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ မတိုင္ခင္က ရခို္င္ျပည္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒသသည္ ရာစုႏွစ္ေထာင္ခ်ီ၍ ႏိုင္ငံတခုတည္းပါ။ ရခိုင္မွာ ကုလားရွိသလို ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွာလည္း ရခိုင္ရွိသည္။ ရခို္င္မွကုလားဦးေရထက္ ဘဂၤလားရွိရခိုင္ဦးေရသည္ ပို၍မ်ားသည္။ ထိုစဥ္ကပင္ ရွိေနသူမ်ားအဖို႔ တရားမ၀င္ခိုး၀င္၊ အိမ္ေထာင္က်သည္ဟုဆိုလွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ဘဂၤ လားေဒရွ္႕မွ ရခုိင္သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏို္င္ငံသားျဖစ္ေနသလုိ ရခိုင္ရွိကုလား မ်ား သည္ ျမန္မာႏို္ င္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ရသင့္သည္။ ကုလားျဖစ္ရံုႏွင့္ ျမန္မာ/ရခုိင္တုိ႕ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ႏုိင္ ဟူေသာ အယူ အဆမွန္သလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္။ ရခုိင္ဘုရင္မ်ား ေခတ္မွာတည္းက ရွိေနေသာအေထာက္ အထား အခုိင္အမာမ်ား ရွိပါသည္။ သူတို႔သည္ ေရေျမသဘာ၀ေကာင္းရာသို႔ ၀န္ႀကီးေျပာသလုိ ခိုး၀င္ျခင္ းမဟုတ္။ သူ႕အေၾကာင္းႏွင့္ သူဟိုဘက္သည္ဘက္ရွိေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္လူမ်ိဳးမတူ၍ ခိုး၀င္ေရာေထြး သည္ဟု စြပ္စြဲရန္ မသင႔္ ေတာ္ပါ။ 

(၅) ၀န္ႀကီးေျပာေသာ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးအၿပီး ဟသၤာစီမံခ်က္ျဖင့္ လူေပါင္း၁၈၀၀၀၀ ျပန္လည္ လက္ခံျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၃မွ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၃၀၀၀၀ကို ျပန္လည္ လက္ခံျခင္းဆို သည့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႕ႏုိင္ငံသားမ်ား မဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္၍ ျမန္မာလ၀ကရုံး မွတ္တမ္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္ သူမ်ားကုိသာ လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ မူလၿမိဳ႕ရြာ၊ အိမ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ သည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ျပန္ေပး သည္။ ၄င္းတို႔ေၾကာင္း ရခိုင္က မူဆလင္မ်ားကို ဘဂၤ လားေဒရွ္႕မွခုိး၀င္လာသူ ကုလားမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးသြားသည္ဟု မေျပာႏိုင္၊ လိမ္ညာ၍ မရပါ။ၾကားမွ UNHHCR မွတာ၀န္ ခံၿပီး ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ ေနရာခ်ထား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ကုလားတေယာက္ မွ ျပန္လည္ လက္ခံ ရန္မရွိပါ။ ၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာသတင္းစာ The New light of Myanmar မွာျပန္လည္ လက္ခံသူ ဆုိသူမ်ားအား tookrefurge,given refuge ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ ဘဂၤလား ႏိုင္ငံသား မ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္ ခိုလႈံခြင့္ေပး သည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ထြက္ေန သည္။ ၄င္းသည္ တခ်ိန္က်လွ်င္ ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္ ေသာအေရးအသားျဖစ္ သြား ႏိုင္သည္။ ျပႆနာက ရႈပ္ေထြး သြားႏိုင္သည္။ တဘက္ စကားနားေယာင္မႈႏွင့္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အဂတိ တရားရွိေန လွ်င္ျပ ႆနာရွင္း သြား မည္မဟုတ္ပါ။နွစ္ေပါင္းသုံး ဆယ္နီးပါးမည ္သည့္မွတ္ပုံတင္ မွ်ထုတ္ေပးျခင္း မရွိျခင္း သည္ပင္ျပႆနာေမြးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုလားအားလုံးကို ဘဂၤလားေဒရွ္႕က ခိုး၀င္ သူမ်ားဟု စြပ္စြဲရန္ လြယ္ကူ သြားေပသည္။ လက္မွတ္ တခုခုမျပႏိုင္လွ်င္ သံသယဟု သတ္မွတ္မည္ဟု ၀န္ႀကီး က ေျပာသည္။ လက္မွတ္ကို အစုိးရထုတ္ေပးမွ ရႏုိင္မည္။ မထုတ္ေပးဘဲ ယခုသံသယ သတ္မွတ္မည္ ဆုိျခင္းသည္ ေဘာင္က်မႈမရွိပါ။ ထုိေဒသေရာက္ခဲ့သူ နစက၀န္ထမ္းမ်ားက ကုလားျမင္၍ အားလုံး ဘဂၤလားေဒရွ္႕က ၀င္လာသူဟု ေျပာေနသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ သူတုိ႕က သမုိင္းမသိ၊ နယ္စပ္သဘာ၀ကို နားမလည္။ ငါတုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံမွာျမန္မာလူမ်ိဳးသာ ရွိရမည္ဟု သင္ေပးထားခံရသူ မ်ားသာျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕က ၀င္လာ၍ သူတို႔ အေရးယူႏုိင္ သည္လည္းမရွိ။ သူတုိ႔လူႀကီးမ်ားက သင္ေပးျခင္း ကိုအ မွန္ဟု ထင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ကရခုိင္သမိုင္းအမွန္ကို မသိ။ရခုိင္ႏွင့္ ဘဂၤ လား ေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ တခုတည္း အျဖစ္ရွိ ခဲ့ျခင္း ကို သူတို႔ကမသိ။ရခိုင္ဘုရင္ပင္လွ်င္ကုလား စကားေျပာခဲ့ သည္။ ကုလားနာ မည္မွည့္ထားခဲ့သည္ကို သူတို႔မသိ၊ ၀မ္းနည္းစရာလဲ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္မွာ ရွိေသာ လူမ်ိဳးစု အားလုံး၏ အႏြယ္၀င္မ်ား ဘဂၤလားမွာရွိသည္။ မူဆလင္မ်ား၏ အႏြယ္လည္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွာ ရွိေနမည္မွာ သဘာ၀က်သည္။ လူမ်ိဳးတူ ခ်င္းသံသယ ျဖစ္ေန သည္ဆုိျခင္းသည္ သဘာ၀ မက်ျခင္းျဖစ္သည္။ တဘက္ႏုိင္ငံမွာ ၿမိဳ၊ ခမီး၊ ဒုိက္နက္၊ သက္၊ ျမန္မာ ႀကီးစသည ့္လူမ်ိဳးစုမ်ား သည္ဒီဘက္ႏုိင္ငံထက္ဦး ေရမ်ားစြာရွိေနသည္။ 

(၆) ဘဂၤလား ကုလားႏွင ့္ရခို္င္ကုလားခြဲျခားမရ၍ လူမႈ၊စီးပြားဘ၀တခုလုံး ကန္႔သတ္ ထား ျခင္းပုံစံ(၄)ျဖင့္ ခရီးသြားေစျခင္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ဟု ဆိုသည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္မွာ ခြဲျခား ရမည္နည္း။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါသ လား။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံရွိသမွ် ကာလပတ္လုံး ယခုလုိ ကန္႔သတ္ခြဲျခား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ထားျခင္းရွိေန မည္ဟု ဆိုရပါ မလား။ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာႏုိင္ငံ သားတ ဦး ခ်င္း အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ရွိသည္။ 

(၇) ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွနယ္စပ္ေက်ာ္ခိုး၀င္သူသည္၀န္ႀကီးစာရင္းအရ တႏွစ္တႏွစ္ ဆယ္ ဂဏန္းမွ်သာ ရွိသည္။ ဥပမာ 2011 ခုႏုိ၀င္ဘာက ေထာင္က လႊတ္ေပးေသာ ဘဂၤလား သား (၃၅)ေယာက္ သာ ျဖစ္သည္။ ထိုဆယ္ ဂဏာန္းမ်ားေသာ နယ္စပ္ ကၽြံသူမ်ားအတြက္ သိန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ျပည္သူ မ်ားကို အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္ ထားျခင္းကို တရားမွ်တသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါမည္လား။ ခိုး၀င္ သူသည္ အေျခစိုက္ ေနထိုင္သူမဟုတ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ခဏနယ္ေျမကၽြံသူ သာ ျဖစ္  သည္။ ၀န္ႀကီးိက လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပရာမွာလည္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံသား ၂၀၀၅ခု၊ မွ ၂၀၁၂ခု အထိ ၂၇၈ ေယာက္သာ အေရးယူဖမ္းဆီးခဲ ့ေၾကာင္းပါရွိသည္။ တႏွစ္တႏွစ္ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာ ဟုဆုိရေပ မည္။ ေလဒဏ္၊ မုိးဒဏ္ေၾကာင္ ့ဒီဖက္ ကမ္းေရာက္ သူ လည္းပါ၀င္မည္။ 

(၈) အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္ဆိုသည္ ေသာင္းက်န္းသူရွိလွ်င္ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ သြားႏိုင္ သည္။ ႏိုင္ငံသားအားလုံး (ကုလားႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္)၏ အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္ မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ သည္။ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏွိပ္ကြက္သတ္ျဖတ္ ခဲ့ျခင္းကိုမွန္ ပါသည္။ တရားသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါ မည္လား။ ဂ်ာမနီ မွာ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ Juden Rein ဂ်ဴးသန္႕စင္ၿပီဟု ဆုိင္းဘုတ္ တင္ခဲ့ ရသည္။ ယခုစစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ကုလားမ်ားကို ရခုိင္ႏွင့္ေရာေႏွာ မထားရ ခြဲျခားထားရ မည္ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ၿပီးၿမိဳ႕တြင္း မူဆလင္ ရပ္ကြက္အားလံုး မီးရိႈျခင္းကို အဘယ့္ေၾကာင့္ႏုိင္ငံ ေတာ္ အစိုးရ က လက္ခံေန သနည္း။ 

(၉) လ၀က၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားလက္ မွတ္၊ ႏို္င္ငံ သား ျပဳခြင့္ လက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား လက္မွတ္တခုခု မျပႏို္င္သူမ်ားကို ယာယီ သက္ေသခံ ကတ္ျပား(အျဖဴကဒ္) ထုတ္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံသား သံသယအျဖစ္ သတ္ မွတ္ မည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ထိုသို႕သတ္မွတ္ႏိုင္ ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မည္သည့္ သက္ေသခံ ကတ္မ်ား ထုတ္မေပးဘဲ ထားျခင္းဟု သုံးသပ္ရသည္ ။ႏိုင္ငံ သားမ်ားကို ယာယီ ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း ဟူသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သလား။၄င္းသည္ ၁၉၄၉ခု လူဦးေရ မွတ္ပံုတင္ နည္း ဥပေဒ ၁၃ (က) အရ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ကတ္ အစား ယာယီထုတ္ေပးေသာ ကတ္ျပားသာ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နယ္မ်ား မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္မ်ား သိမ္းယူၿပီး ယာယီကတ္မ်ား လဲေပးျခင္း သည္ ၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္အရ ဆုိလွ်င္သံသယ ဟူစြပ္စြဲႏိုင္ ရန္ႏို္င္ငံ ေတာ္က တမင္ႀကံစည္ ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေနသည္။ အေထာက္ အထား ေဖ်ာက္ ဖ်က္က္ျခင္း ျဖစ္ေနသည္။ 

(၁၀) တရားမ၀င္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္က် ေရာေထြးျခင္းရွိခဲ့သည္ဆိုျခင္းမွာ မည္ သို႕ပင္ျဖစ္ႏုိင္ မည္နည္း။ ကုလားမွာ အမ်ိဳးမတူ၊ ဇာတမတူ၊ အဆင့္မတူ စသည္မ်ားနွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ မရွိ၊ လူမႈခြဲျခားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဓေလ့အရ မိန္းမကိုသာ ေယာက်ၤားမ်ားက ေပးရသည္။ ဘဂၤလား ကုလားမ်ား ရခိုင္မွာ အိမ္ေထာင္ က်လွ်င္ ရရွိျခင္းမရွိ။ေပးရသည္သာရွိမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရခိုင္ မွာလာ အိမ္ ေထာင္ က်မည္နည္း။ယုတၱိမရွိပါ။ 

(၁၁) တဘက္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား မရ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး အတြက္ လူမႈစီးပြား ဘ၀ တခုလုံးကို ကန္႔သတ္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳ လုပ္ထားေၾကာင္း၊ ပုံစံ(၄)ျဖင့္ခရီး သြား ေစ ေၾကာင္းမ်ားရွင္းျပသည္။ ခြဲျခားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေျပာဆုိေသာ စကားမတူသျဖင့္ မည္သည့္ေဒသက လူခ်က္ ခ်င္းခြဲျခားႏုိင္သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ ဖဆပလ ေခတ္ဦးမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသား အားလုံးကို FRC ကိုင္ေဆာင္ေစသည္။ ေထာင္ ေသာင္းခ်ီ၍ ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနသူမ်ားကို ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားတတ္ (အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္) ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ကုလားမွန္သမွ် ႏိုင္ငံျခားသားဟု မသတ္မွတ္ခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္းသား ရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟူေသာ ဥပေဒမ ထြက္ေသးပါ။ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံကတ္ ရွိသူသည္ ႏိုင္ငံသား FRC ကိုင္သူသည္ႏိုင္ငံျခားသာျဖစ္သည္။လြယ္ကူေသာကိစၥ၊ရွင္းေနေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ရႈပ္ေအာင္လုပ္လို ေသာ ဆႏၵရွိေန၍ယခုလုိႏိုင္ငံသား သံသယ ဟုေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ အလြန္အႏၱ ရွိေသာ “အသုံးအႏႈန္း၊စကားလုံး“ျဖစ္ေနပါသည္။ ရခုိင္မွမူဆလင္မ်ား ကို ႏိုင္ငံသား အဆင့္ေလွ်ာ့လုိသည့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ရုပ္သိမ္းလုိသည္။ ႏိုင္ငံမဲ့ ျဖစ္ေစလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ကတ္ျပားမွ ထုတ္မေပးဘဲ ႏွစ္ႏွစ္ ဆယ္ထား သည္။ ထိုဦးတည္ ခ်က္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္ ရန္ ဦးေန၀င္း၏ မဆလ ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ယေန႔အထိ ဥပေဒထုတ္ ၿပီးညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္း ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးလည္းမဟုတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးလည္း မဟုတ္ပါ။ အစြန္းေရာက္ သူတစ္စု စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မလိုတမာတိုင္ တန္းမႈကို ဘက္လိုက္ျခငး္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဆိုသည္ဘက္လုိက္မႈ မရွိေစရပါ။ အဂတိတရားမရွိေစရပါ။ မင္းက်င့္ တရား ဆယ္ပါးဟူ၍လည္း ၾကားဘူးပါသည္။ တရားမွ်တလွ်င္ သံသယျပႆနာ ေပ်ာက္ သြားမည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား ကိုၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အႏွစ္ႏွစ္ ဆယ္ ေက်ာ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားျခင္းသည္ လုံေလက္သြားၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္သည္။ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမဟုတ္၊ အသက္ရွိေသာ လူသား မ်ားျဖစ္သ ျဖင့္ ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ေနရန္မွာ မသင့္ေတာ္ပါ။ ယခင္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ထုတ္ေပးပါက အလိုအေလ်ာက္ ဘဂၤလား ကုလားႏွင့္ ခြဲျခား ၿပီးသားျဖစ္ သြားမည္။ ရခုိင္မွာ မူဆလင္ လူဦးေရ စြပ္စြဲသလုိ တုိးပြားလာျခင္းမရွိပါ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္ေခါင္းစာရင္း ဦးေရ အခ်ိဳးႏွင့္ တြက္ လွ်င္ ဦးေရ၂၅%ေလ်ာ့နည္းေန သည္။ ဖိႏွိပ္၊ ကန္သတ္မႈ ဒဏ္အရပ္ရပ္ မခံႏုိင္၍ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႕ ထြက္ေျပးျခင္း ေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းျဖစပါသည္။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရးကို တျခား လူမ်ိဳး တမ်ိဳးက ေကာက္ခံရ သည္ဟု ဆုိျခင္းသည္ ဘယ္မွာမွ မရွိေသာ စံ ေပတံ ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစံု ရွိေသာ ရခုိင္ေဒသမွာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို ထင္ရာဆုိင္းႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးေပး ထားျခင္း၊  ေဘးမဲ့လႊတ္ ထားျခင္း သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး မရႏုိင္ပါ။ ယခု ရခုိင္ အေရးအခင္းအတြင္း တပ္မေတာ္သား မ်ား ေနာက္ထပ္ပို႕ ျခင္းမွာ စစ္ေတြေလ ဆိပ္ႏွင့္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ဟု ႏုိင္ ငံေတာ္အဆင့္ လူႀကီးတုိ႕ကေျပာပါသည္။ မ်ွတမႈရွိေသာ အသံုး အႏွဳန္း မဟုတ္ပါ။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus