ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဇာ္မတတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ခါလီ အလက ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား ေက်ာင္းသို႔ မလာ

RB News
26.9.2013

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ေဇာ္မတတ္ ေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ ခ်ိန္ခါလီ ေက်းရြာ အုပ္စု တုိ႔ရွိ တြဲဖက္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ဆရာ / ဆရာမ မ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ သည့္ အခ်ိန္၌ ႏွစ္ရက္ခန္႔ လာေရာက္ၿပီး ယခု အခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ စာသင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိ ပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဇာ္မတတ္ တြဲဖက္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚႏုိးေအးခုိင္ အပါ အ၀င္ အေျခခံ ပညာ ဦးစီး ဌာနမွ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ ထားသည့္ ဆရာ / ဆရာမ (၁၀) ဦး ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ဦးညီညီေအာင္ (အလျပ)၊ ဦးငယ္ေမာင္ (မူလျပ) ႏွင့္ ေဒၚ၀ုိင္းေမာင္ (မူလျပ) တုိ႔မွ အပ က်န္သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ / ဆရာမ မ်ားသည္ ဇြန္လ ပထမပတ္တြင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ ေက်ာင္းသုိ႔ လာခဲ့ၿပီး၊ ယခု အခ်ိန္ထိ လာေရာက္၍ စာသင္ၾကား ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ရက္ ခန္႔က ေက်ာင္းသုိ႔ တႀကိမ္လာ၍ ရုံးမွတ္တမ္း မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ အတြက္ ေက်ာင္းတက္သည့္ လက္မွတ္မ်ား ေရးထုိး သြားေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ပ်က္ကြက္ ေနသည့္ ဆရာ/မ မ်ား စာသင္ေန သေယာင္ အခ်ိန္စာရင္း ဆြဲ၍ ေၾကညာ သင္ပုန္းတြင္ ကပ္သြား ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေဇာ္မတတ္ တြဲဖက္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသည္ အလယ္သံေက်ာ္ အထက္တန္း ေက်ာင္း၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိသျဖင့္ အလယ္သံေက်ာ္ရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ထံသုိ႔ ေပးသြင္းရန္ ဟုဆုိကာ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ စီ ေကာက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ေက်ာင္းသား / သူ မ်ားကုိ ေက်ာင္း လက္ခံ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း တစ္ဦး ထံမွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ ထိ ေကာက္ခံ ခဲ့သည္။ 

အလားတူ ခ်ိန္ခါလီရွိ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲ တြင္လည္း ယာယီ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေအာင္ အပါအ၀င္ ဆရာ/မ (၆) ဦး တုိ႔သည္ ေက်ာင္းလက္ ခံသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး၊ ယခု အခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္၍ စာသင္ၾကား ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ 

ေဇာ္မတတ္ တြဲဖက္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ဆရာ/မ (၈) ဦးႏွင့္ ခ်ိန္ခါလီ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆရာ/မ (၁၅) ဦး ရွိသည္။ ၎တုိ႔ကုိ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဆရာ/မ မ်ား လုံေလာက္မႈ မရွိ သျဖင့္ လစ္လပ္ေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရး ဌာန တုိ႔၏ အစီအစဥ္ အရ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး က ခန္႔ထား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ထား၍ လက္ခံ ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးက ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚ၍ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ မ်ားတြင္ ဆရာ/မ မ်ား လုိအပ္ခ်က္ ေပၚမူတည္၍ ေဒသခံ မြတ္စလင္ ဆရာ/မမ်ား၊ ရခုိင္ ဆရာ/မမ်ား ခန္႔ထားရန္ ညြန္ၾကား ခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားကလည္း ေဒသခံ ဆရာ/မ မ်ားကုိ ခန္႔ထား၍ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ထံ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ေဒသခံ ဆရာ/မ မ်ား တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီး၊ အစုိးရ လစာႏွင့္ ေန႔စား လစာ မ်ားကုိ ရခုိင္ ဆရာ/မ မ်ားကုိ သာေပး၍၊ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ဆရာ/မ မ်ားကုိ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ လစာ မေပး ေသးေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ ဆရာ/မ မ်ား ၆၀၀ ခန္႔ ခန္႔ထား ခဲ့ေသာ္လည္း လစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး မရေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အခက္ႀကဳံ လ်က္ရွိ ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားကုိ တင္ျပ ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားက မင္းတုိ႔ မလာရင္လည္း ဘာမွ မျဖစ္ဘူး ဟုသာ ရုိင္းပ်စြာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္ ဟုဆုိသည္။ 

အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာနမွ တုိက္ရုိက္ ခန္႔ထားေသာ ဆရာ/မ မ်ားမွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သာ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ပုံမွန္ လာေရာက္၍ စာသင္ၾကား ေပးလ်က္ ရွိၿပီး၊ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ လစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ခံစား ေနၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus