ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Civil Rights Movement: စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔ အႀကံေပးျခင္းေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု စက္တင္ဘာ ၈ ရက္

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔ အႀကံေပးျခင္း

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါ၀င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳ ႏိုင္သူတုိ႔အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ Civil Rights Movement (For Burma) အဖြဲ႔မွ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ရိုးသားစြာ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥ အပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ- ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပသနာမ်ား၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ- ႏိုင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား အေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္မႈမ်ားမွ စတင္ခဲ့ျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး- စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မေက်နပ္မႈမ်ားမွ စတင္ခဲ့ျခင္း အလွ်ဥ္း မရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း မေက်နပ္ၾကေသာ အုပ္စု၊ လူမ်ိဳးစုတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈတို႔တြင္ တိက်ေသာ အေျဖ မထြက္သည္အား- အားမရ၍ ျဖစ္ေစ- တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ ထိခုိက္မည္ဟု စိုးရိမ္၍ ျဖစ္ေစ- စစ္တပ္အင္အားစုမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာအား စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ လိုက္သည္မွ စ၍- ရွိရင္းစြဲ ျပသနာမ်ားမွာ ရွင္းလင္းသြားျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ ပိုမို ရႈပ္ေထြးနက္နဲလာလွ်က္- ကမၻာ့ မ်က္ႏွာစာ၌ “ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ -- စသည္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး တြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ မ်ားထိ -“ ပတ္သက္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခံျခင္းကို ခံလာရေတာ့သည္။

ယခု အေျခအေနႏွင့္ ယခုေခတ္ကာလတြင္- ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လူထုကိုယ္စားျပဳ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚလာျခင္း၊ ျပသနာ အရပ္ရပ္အား ေခါင္းခံေျဖရွင္းမည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚလာျခင္း- အဆိုပါ ႏုိင္ငံေရးပိုင္း ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ အစိုးရ အား လည္း ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အလံုးအရင္းျဖင့္ ကူညီေနေသာ၊ ကူညီလိုေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္လာ သျဖင့္ - တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း- မိမိတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျဖရွင္း၍ မရခဲ့သည့္ ျပသနာတို႔၌ ဆက္လက္၍ လက္ထည့္လိုျခင္းမ်ားမွ- ရိုးရွင္းစြာ ေရွာင္ဖယ္ေပးလွ်က္- ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္တို႔အား - ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ေပးမႈအားျဖင့္သာ ရပ္တည္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္- ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာတြင္ အမည္းစက္ျဖင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳခံေနရျခင္းမ်ားမွ ပါးပါးနပ္နပ္ ေရွာင္ထြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ အာဏာအား ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာ အခန္းက႑မ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အား ကာကြယ္ျခင္းမမည္- တုိင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ဧရာယာအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ တာ၀န္အား ယူျခင္းသည္သာ အခ်ဳပ္အျခာအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု- ဆင္ျခင္သံုးသပ္ပါရန္ ရိုးသားစြာ အႀကံေပးလိုပါသည္။


မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus