ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ။ ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

(ဓါတ္ပုံ - Refugees International)


ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

႐ိုဟင္ဂ်ာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္

မတူကြဲျပားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနရာေဒသ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ဆုံ၍ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆုံရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္၍ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဆႏၵသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္၍ အျခားေသာလူမ်ဳိးစုမ်ားကဲ့သို႔ ေလးစားမႈႏွင့္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားက ရခိုင္ေဒသ၏ မူလဘူတ ဌာေနလူမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကမာၻအဝွမ္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ အဖြဲ႔၏ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ညီလာခံတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔က ျမန္မာအစိုးရအား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိပါသည္။

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္။
(၂) ေဒသတြင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ ကပ္ဆိုက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိ အျခားေသာ ဖိႏွိပ္ခံေနရသူမ်ားထံ ကန္႔သတ္မႈမရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိေရး အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္။

(၃) ကုလသမဂၢ၏ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္။

(၄) ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တုိ႔၏ မူရင္းေနရပ္၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ လုံၿခဳံစြာျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၅) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အျခားေသာလူထုႏွင့္အတူ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၆) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္။

အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔က ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အစၥလာမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၊ အာဆီယံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိပါသည္။

(၁) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား အကာအကြယ္ရရွိေရး၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ပုိမုိထိေရာက္သည့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါရန္။

(၂) ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔မွ လတ္တေလာထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာအရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာကေလးငယ္ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ ခ်က္ခ်င္းၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ပါရန္။
အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ အျမန္ဆုံးသြားေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနအမွန္ကုိ ေလ့လာရန္လည္း တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ —

(၁) ထြန္းခင္ - +44 7888714866
(၂) ေနဆန္းလြင္ - +49 69 26022349

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus