ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ႐ွိေသာ ဇာတိေျမသို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အကာအကြယ္ေစာင့္အေ႐ွာက္ႏွင့္ျပန္ခြင့္ရေရးအတြက္ ဘာလင္ေတာင္းဆို"ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ႐ွိေသာ ဇာတိေျမသို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အကာအကြယ္ေစာင့္အေ႐ွာက္ႏွင့္ျပန္ခြင့္ရေရးအတြက္ ဘာလင္ေတာင္းဆို" 

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၆) ရက္

ဂ်ဴးျပတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဂ်ီႏိုဆိုက္ဆိုင္ရာ ဘာလင္ကြန္ဖရင့္ က ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္႐ွိဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (ဂ်ီႏိုဆိုက္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေလးအနက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္။

ထိုအထဲတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းထားေသာ ေက်း႐ြာ ဒါဇင္မ်ားစြာကို ဘူဒိုဇာမ်ားႏွင့္ ထိုးဖ်က္ေနမႈ၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ့ေနမႈ၊ တိုင္းျပည္အတြင္းတြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေပၚတြင္ မ်က္ႏွာဖုံးကြၽတ္သြားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ တိုင္းျပည္ႏွစ္ခုၾကား ပိုင္ဆိုင္မႈကင္းမဲ့ဇုန္သို႔ေရာက္႐ွိေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာအေထာက္အပံ့ စီးဆင္းမႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္႕အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုက္တြန္းမႈတို႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ လူသတ္ကြင္းမ်ားမွ ေၾကာက္လန္႔တၾကားထြက္ေျပးလာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို နယ္စပ္ဖြင့္ေပးသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရကုိ စံနမူနာျပ ေမတၱာျပည့္ဝသည့္၊ လူသားဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။

လတ္တေလာသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရအေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားမွ လူသားဆန္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ့ဇ္ဘဇား႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ာ႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လူသားဆန္ေသာအကူအညီမ်ားပမာဏကို သိသိသာသာျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရမ်ား ႏွင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကူညီသူမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔က ဖိတ္ေခၚေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ခန္႔မွန္းေျခ တသန္းခန္႔႐ွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို အကာအကြယ္အေစာင့္အေ႐ွာက္႐ွိသည့္ ဇာတိေျမသို႔ အကာအကြယ္အေစာင့္အေ႐ွာက္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ႏိုင္ေရးသည္ တခုတည္းေသာ ေရ႐ွည္အတြက္
ေျဖ႐ွင္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္တပ္၊ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ အရပ္သားပါတီမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ျမန္မာျပည္တြင္ တည္႐ွိမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားႏွင့္ သမိုင္ေၾကာင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ျငင္းဆန္ေနခ်ိန္၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မိမိဘာသာ အုပ္စုအမွတ္အသားျပဳလုပ္မွတ္သားခြင့္တို႔ကို အေလးမထားခ်ိန္တြင္လည္း ျဖစ္သည္။

လူသိ႐ွင္ၾကား ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ခုၿပီးသည့္တိုင္ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္တခုမ်ွ မရႏိုင္ခဲ့သည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ အထူးပင္ စိတိပ်က္မိသည္။ ဂ်ီႏိုဆိုက္အပါအဝင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈဟု တေန႔တျခား ပိုမို၍ အသိအမွတ္ျပဳခံေနရသည့္ အေရးကိစၥႀကီးတြင္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ အက်ိဳးဆက္႐ွိသည္၊ ထိေရာက္မႈ႐ွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစုံတရာမ်ွ မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေသး။ ဤသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၆၆၈၀၀၀ ခန္႔ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေျခာက္လၾကာသည္အထိ ျမန္မာျပည္၏ တေန႔တျခားဆိုးရြားလာေနေသာ လူသားဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးႀကီးအေပၚ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈ တစုံတရာ မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သူတို႔တြင္ အိမ္ဟုေခၚစရာ ကမၻာေျမအစိတ္အပိုင္းတခု ရ႐ွိႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေရ႐ွည္ ျပႆနာေျဖ႐ွင္းခ်က္နညး္လမ္းမ်ားကို ႐ွာေဖြမည့္ အထူးကြန္ဖရင့္တခုက်င္းပရန္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ကေနဒါအစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသားအစိုးရမ်ား (for instance, Turkey)၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔က တိုက္တြန္းဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ။ 

ပါေမာကၡ Maria do Mar Castro castrovarela@posteo.de
ထြန္းခင္ tunkhin80@gmail.com; +44 788 871 4866
ေဒါက္တာဇာနည္ fanon2005@gmail.com; +44 771 047 3322

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus