ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ အုပ္စုမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း
၂၀၁၇ မတ္လ (၂၇) ရက္

အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ အုပ္စုမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား က်ဴးလြန္မႈ အပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လူနည္းစုမ်ား အာဏာမဲ့မ်ား လူ႔အခြင့္ေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ မ်ား၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ “ႏိုင္ငံတကာ မႈခင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္” ဖြဲ႔စည္း႐န္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္အား ကန္႔ကြက္၊ ဟန္႔တား၊ တားဆီး၊ ပိတ္ပင္ သည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔၊ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္ အာဏာပိုင္၊ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ အၾကမ္းဖက္ ကမၻာ့ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

“ႏို္င္ငံတကာ မႈခင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္”သည္ ရခိုင္ေဒသ တစ္ခုတည္းကိုသာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ျမန္မာျပည္မ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ေဖၚထုတ္မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၍- အဆိုပါ “ႏို္င္ငံတကာ မႈခင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္”အား ကန္႔ကြက္သူ၊ ဟန္႔တားသူ၊ တီးဆီးပိတ္ပင္သူ မည္သူ သည္ မဆို ျမန္မာအ၀ွမ္းရွိ ဖိႏွိပ္ခံ လူနည္းစုမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ား အားလံုး၏ ဘံုရန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ သတ္မွတ္သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ က်ဴးလြန္သူတို႔အား ေဖၚထုတ္အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္သည္အား ဟန္႔တားသူ၊ ကန္႔ကြက္သူ၊ သေဘာမတူသူ အားလံုးသည္ သမိုင္းတရားခံ စင္စစ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus