ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

‪‎ေမြးဌာေန‬

ဓါတ္ပုံ - Poppy McPherson

မွတ္ခ်က္။ ။ သံခ်ပ္ သီဆိုသလို ဖတ္ရြတ္ပါ။

‪‎ေမြးဌာေန‬

MYARF
RB ကဗ်ာ
28.1.2016

ကဗ်ာအမ်ဳိးအစား - သံခ်ပ္

အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန
ငါ့ဌာေန...ေမြးဌာေန ...
ငါ့ဌာေနမွာ သီးႏွံစုံ
စားလို႔ အေကာင္းဆုံး ...
စားလို႔ အေကာင္းဆုံး...စားလို႔ အေကာင္းဆုံး ...။

အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန
ငါ့ဌာေန...ေမြးဌာေန ...
ငါ့ဌာေနမွာ ဆန္စပါးလွ်ံ
စားၿပီး ေရာင္းႏိုင္ ျပည္ပထံ ...
ျပည္ပထံ ... ျပည္ပထံ ...။

အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန
ငါ့ဌာေန...ေမြးဌာေန ...
ငါ့ဌာေနမွာ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အိုင္
ငါးေသးငါးႀကီး ထြက္လိႈင္လိႈင္ ...
ထြက္လိႈင္လိႈင္ ... ထြက္လိႈင္လိႈင္ ...။

အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန
ေမြးဌာေန ... ငါ့ဌာေန...
ငါ့ဌာေနက ေတာ၊ေတာင္၊ၿမိဳင္
စိ္မ္းလန္းစုိေျပ ၿမိဳ႕ဝုိင္း ရြာဝုိင္း ...
စိ္မ္းလန္းစုိေျပ ၿမိဳ႕ဝုိင္း ရြာဝုိင္း ... စိ္မ္းလန္းစုိေျပ ၿမိဳ႕ဝုိင္း ရြာဝုိင္း ...။

အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန
ေမြးဌာေန ... ငါ့ဌာေန...
ငါ့ဌာေနမွာ တိုက္သည့္ ေလ
ခႏၶာထိရင္ ရင္ထဲ ေအး ...
ရင္ထဲ ေအး ... ရင္ထဲ ေအး ...။

အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန ...
ေမြးဌာေန ... ငါ့ဌာေန ...
႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ ဤတိုင္းျပည္၏
မူလဘူတ တိုင္းရင္းသားတည္း ...
တိုင္းရင္းသားတည္း ... တိုင္းရင္းသားတည္း ...။

အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန ...
ေမြးဌာေန ... ငါ့ဌာေန ...
႐ိုဟင္ဂ်ာသား ငါ့ဌာေန
ေမြးဌာေန ... ငါ့ဌာေန ...
အာရ္ကာန္ျပည္သည္ ငါ့ဌာေန ...။

______________________________
ေရးသားသူ - ယ်ာတင္(႐ိုဟင္းသား)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus