ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္


ေဌးလြင္ဦး
RB News
16.9.2012

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေမြးဘြား ေနထိုင္ေသာ လူသားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကခ်င္ လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကခ်င္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အား တရုတ္ႏိုင္ငံသား ဂ်ိန္းေဖါမ်ား ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲလွ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုတ္သင္ ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ကရင္ လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူတို႔အား ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ကလီရန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟုစြပ္စြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ 

ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေမယုျမစ္၀ွမ္းေဒသမွ ဌာေန လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သူတို႔အား ဘဂၤလီမ်ားဟု သမုတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ အတြင္းမွ မည္သည့္ လူမ်ိဳးသည္ မဆို- အစၥလာမ္သာသနာ အား သက္၀င္ယံုၾကည္သူသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အာသန္ရာအေလွ်ာက္၊ မိရိုးဖလာအေလွ်ာက္ အစၥလာမ္သာသနာမွ မည္ သည့္ အသင္း၊ မည္သည့္ဂိုဏ္းအား လက္ခံထားသည္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္၍ ျမန္မာမြတ္ဆလင္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားခ်င္း တူညီမႈအေပၚ- ထုိင္းႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ကို ရယူႏိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔- အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တစ္ဦး အေန ျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ေမြးဘြားေနထိုင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါလွ်က္- ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တစ္ဦးဦးအား မတရား ေသာ ေပၚလစီမ်ား၊ မတရားေသာ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ ႏွိပ္ကြပ္ သုတ္သင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အရ ေဘာင္ခတ္ထားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၌ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔အား ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား- မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ နာမည္ဖ်က္ျခင္း မ်ား အားလံုးကိုလည္း ျမန္မာမြတ္ဆလင္တို႔မွ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀ွမ္း ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္မ်ား တရား၀င္ ထုတ္ေပးေသာ အခါ-၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အတင္းအဓမၼ အာဏာျပ၍ ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္လွ်င္ ထိုအေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အားလံုးကို ေစာ္ကား ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလားတူ ကရင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္ျခင္း-- ျမန္မာျပည္မမွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အိႏၵိယ သို႔မဟုတ္ ပါကစၥတန္ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တစ္ခုခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အၾကား သီးျခား လူမ်ိဳးစု မ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာေစရန္ ေသြးခြဲျခင္းသာ ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လံုး၀ လက္ခံမည္ မဟုတ္ ေပ။ 

ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အားနာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု သတ္မွတ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္မည္ဟု တြက္ဆ၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း မတရားမႈတို႔အား ၿငိမ္ခံေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ကမၻာ့ေက်းရြာ ေခတ္ကာလထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မည္သို႔မွ ေရွာင္ထြက္၍ မရႏိုင္ေပ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုၿခံဳေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈ တိုးတက္မႈ အားလံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူသည့္ ေသးငယ္လွသည့္ ကမၻာ့အစိတ္အပိုင္းေလး တစ္ခုတည္းတြင္ တည္ေနျခင္းမဟုတ္- ကမၻာအ၀ွမ္းလံုးႏွင့္သာ ပိုမို ပတ္သက္ ေနသည္ ဆိုျခင္းကို ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား ေကာင္းစြာ နားလည္လက္ခံထားေပသည္။ 

အကယ္၍ ေခါင္းမာေသာ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားမွ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ဆက္လက္ ျပဌာန္းလွ်င္-၊ မတရားေသာ ေပၚလစီမ်ား ဆက္လက္ ျပဌာန္းလွ်င္၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လံုး ကမၻာ့အျပင္ဘက္သို႔ မုခ်ေရာက္သြား ေစရေပမည္။ တနည္းအားျဖင့္ မတရားသျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ဖိႏိွပ္ႏိုင္ေစရန္ အာ ဏာပိုင္မ်ားမွ အခြင့္အေရးေပးျခင္း အားလံုး ဆိတ္သုန္းသြားေစရမည္။ ထိုအတြက္လည္း ျမန္မာမြတ္ဆလင္ မ်ား အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အား ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး နားလည္လက္ခံသင့္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေစလိုသည္။ စည္ပင္တိုးတက္ေစလိုသည္။ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေစလိုသည္။ အမုန္းတရားမ်ား ပေပ်ာက္ေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအေရးကိစၥအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ ဘက္တည္းမွ ႀကိဳစားေနျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေသာ အားထုတ္မႈသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ တိုင္းျပည္ တစ္ခု လံုးအား အမွန္တစ္ကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးတြင္လည္း တာ၀န္ရွိေနသည္။ ရိုးသား ျဖဴ စင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္းတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ 

ရိုးသားျဖဴစင္ျခင္းကို အေျခမခံဘဲ- မဟာဗုဒၶ၀ါဒ လူမ်ိဳးႀကီး စနစ္ကို ထူေထာင္လိုသူ အားလံုးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိပ္ တိုက္ ေျဖရွင္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ အဆင္သင့္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအား အသိေပး လိုသည္။ 

ဒီေန႔မွ စ၍ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အေနျဖင့္ သိမ္ငယ္စိတ္၊ အားနာစိတ္၊ ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္ မ်ားကို ပါယ္ေဖ်ာက္ ပစ္ရန္လည္း အသိေပးလိုသည္။ လူသား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တန္းတူညီမွ် ေလးစားခ်စ္ခင္ေရးမွ အပ- မတရားမႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ သမုိင္းအစဥ္အလာေကာင္းေတြရွိခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီ ဘုိးေဘးေတြရဲ႕ သမုိုင္းကို မရုိင္းရေအာင္ သည္းခံေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ သည္းခံေနတဲ့ အစၥလာမ္ကို အေသခံဗုံးခြဲသမားေတြျဖစ္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတာ္ေတာ္မ်ားက တြန္းပို႕ေနၾကပါၿပီ။ မီဒီယာတိုင္းမွာ ကြန္မန္႕တိုင္းမွာ အစၥလာမ္ကို ႏွိ္ပ္ကြပ္ေစာ္ကားစိန္ေခၚေနၾကၿပီ။ အစၥလာမ္ဟာ ျခံထဲက ၾကက္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ပါ။ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္လုိ႕ မတုန္႕ျပန္ေသးတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သည္းခံႏိုင္မႈ အတုိင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္လာရင္ ျမန္မာျပည္ေနရာအႏွံ႕ ဗုံးခြဲမႈေတြ၊ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ လူၾကီးမင္းဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ရဲ႕သီးသန္႕ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးဟာ ေသြးေခ်ာင္းစီးသတ္ပြဲၾကီးေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ေျမာက္ျမားစြာရွိပါတယ္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ၊နည္းပညာေထာက္ပံ့မႈေတြကိုလဲ ေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သားမြတ္စလင္တုိင္းဟာ စစ္သားေတြအျဖစ္ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရင္ေတြလက္ထက္ကတည္း အေသခံစစ္သားမ်ားျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္သားမ်ဳိးႏြယ္ရဲ႕မ်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးအတြက္ စစ္တုိက္ဖို႕ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ မြတ္စလင္ဆိုတာ ရွာမွရွားပါ။ ဘာသာေရးကို အေစာ္ကားမခံရခင္မွာ အစၥလာမ္ေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျဖစ္ေနေပမယ့္ မေတာ္လွန္ဘူး။ ဘာသာေရးကို ေစာ္ကားနင္းေျခခဲ့ရင္ေတာ့ အစၥလာမ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေသနတ္တစ္ခ်က္ေဖာက္လုိက္တာနဲ႕ ၀ရုန္းသုန္းကား ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားခင္ဗ်ား.... တင့္ကားေတြ၊လက္နက္အဆန္းအျပားေတြကို္င္ထားတဲ့သူေတြကို ခဲနဲ႕ထုရဲပါသလား? ခႏၶာကိုယ္မွာ ဗုံးသီၿပီး ရန္သူ႕စစ္စခန္းထဲကို ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ရဲပါသလား? အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိင္းဟာ ဘာသာေရးအတြက္ဆိုရင္ အဲဒီလုိလူမ်ဳိးေတြပဲျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဗ်ာ.....အစြန္းေရာက္တယ္ ဟုတ္လား။ ဒါဆိုရင္ ရခုိင္ေတြကိုလဲပဲ အစြန္းေရာက္လို႕သတ္မွတ္ရမွာေပါ့။ လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေလက်ယ္မေနၾကပါနဲ႕။ ဇ ရွိရင္ စ ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဗုဒၶကို အဟုတ္ခ်လုိ႕ အရုပ္ျပစရာေတာင္မက်န္ေတာ့မွ ဒုကၡဒုကၡဆိုၿပီး စုတ္တသသ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

  2. yes that's the way of Islam and every body knows it . so the world is looking Islam as a disgusting religion and try to stay away from it . actually there's no religious leader i.e Buddha , Mozet , Jesus and what ever make war to other except your leader and that's why poor ideaistic follower make world throwing with fire every where people like to stay with peace . Have you ever heard an muslim uprising in China , Russia ? what about Chechina ? Where are your terrorist in the than shwe era ? do you think there was no oppression in Ne Win and Than Shwe time ? that's muslim blood . only take the advantage of freedom and peace and try to fire it their short sided inferior religious mind which cannot be able to tested with decent logic and common sense.

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus