ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီအား ယခင္ထက္ပို၍ လိုအပ္လွ်က္ရွိ

(ဓါတ္ပုံ - AFP)

ထြန္းခင္
RB News
12.8.2016

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းၾကီးသည္ "ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ် ာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား" ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္အား ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူသားထု တစ္ရပ္လုံး အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ပမာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ အစီရင္ခံစာ ၏ေကာက္ခ်က္ခ်မႈတြင္ ပါဝင္သည္။

ယခင္အစိုးရမ်ားကခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆန္႕က်င္ႏွိပ္ကြပ္သည့္မူဝါဒမ်ားကို အဆုံးသတ္ေစရန္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္အေရးေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ရမည္ဟူ၍လည္း၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရႏွင့္အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႕မွာ တိတ္ဆိတ္မႈျဖင့္သာတုန္႕ျပန္ခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေထာက္အထားမ်ားကို ထပ္မံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေရးယူမႈမွ်ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ထို႕အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အတိဒုကၡမ်ားကိုဆက္လက္ခံစားရလွ်က္ရွိသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျပီးသည့္ေနာက္ေန႕တြင္ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" စကားလုံးအား အသုံးမျပဳရန္ ဟူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္လွ်က္ရွိေသာ ဥေရာပ သမဂၢ သံတမန္မ်ားမွတုန္႕ျပန္ရာ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာဆိုေရးသားရာတြင္ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" စကားလုံးအားေရွာင္ရွားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ျခင္းသည္ ပို၍ဆိုးရြားသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူမ်ိဳးျဖစ္တည္မႈအားျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေတြ႕ၾကဳံရင္ဆိုင္ရလွ်က္ရွိသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳးစုမဟုတ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏လက္ေအာက္ရွိအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ စည္းရုံးဝါဒျဖန္႕ရာ၌ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" အမည္အား အသုံး မျပဳေရးလႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဗ်ဴဟာက်က်ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့သည့္ "ဘဂၤါလီ"မ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎တို႕က အစဥ္တစိုက္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ မုသာဝါဒီမ်ား၊ ၎တို႕၏ မုသားမ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္စြာရပ္တည္ရမည့္အစား၊ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာအမည္သည္ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ အမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သံတမန္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား"ရခိုင္ျပည္မွမြတ္စ္လင္မ္မ်ား" ဟု ေခၚေဝၚ သုံးႏွုန္းသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ယင္းေျပာၾကားခ်က္အား၎တို႕၏ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္႐ႈျမင္ၾကျပီး၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဘဂၤါလီ ဟုတရားဝင္ေခၚေဝၚ လာရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟုမေခၚေဝၚျခင္းသည္ ၎အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာေရာက္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႕သည္အဖိႏွိပ္ခံမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ ရမည့္အစား လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သည့္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတို႕ဘက္မွရပ္တည္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္က အစြန္းေရာက္လူအုပ္ၾကီးမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားအားမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေဒသခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ေနရပ္မ်ားကိုစြန္႕ခြါထြက္ေျပးခဲ့ေသာကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယခုအခါ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ၌ ေသဆုံးလွ်က္ရွိၾကသည္။ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူ အညီမ်ားေပးအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရမွ ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႕တေျမ့ေျမ့ေသဆုံးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕မ်ား၊ရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္မေရြးတိုက္ခိုက္ခံရ၊ ဖမ္းဆီးခံရမည့္အေရးစိုးရိမ္ကာ အေၾကာက္တရားျဖင့္ေနထိုင္ ရလွ်က္ရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ႏိုင္ငံအႏွံ႕လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ ခံထားရျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈမွ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျငင္းပယ္ ခံရျခင္းတို႕အား ခံစားရလွ်က္ရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏သားသမီးမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္ပညာေရးတို႕မွ ပိတ္ပင္ျခင္းခံရလွ်က္ရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ NLD အစိုးရ အေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာထားခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစိုးရအာဏာရရွိလာသည့္အခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ အစစအရာရာပိုမိုဆိုးရြားလွ်က္ရွိသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရအေနျဖင့္အခ်ိန္ႏွင့္ အေျခအေန တို႕လိုအပ္သည္ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ကြၽႏု္ပ္တို႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားမုန္းတီးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြန္အမင္းမ်ားျပားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႕နားလည္သည္။ ျပီးျပည့္စုံစြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႕နားလည္သည္။ သို႕ရာတြင္ အကူအညီမ်ားအေပၚကန္႕သတ္ ခ်က္မ်ားအားရုပ္သိမ္ျခင္း၊ အမုန္းဝါဒႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈတို႕လံႈ႕ေဆာ္ေနသူမ်ားအားအေရးယူျခင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားရထိုက္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုပိတ္ပင္တားဆီးရာ၌ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအားဆန္းသစ္ျခင္းတို႕ကိုမူ ကာလတိုအတြင္းစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာအတိဒုကၡတို႕ကိုခံစားရလွ်က္ ေသေၾကပ်က္စီးလွ်က္ရွိရာ ကြၽႏု္ပ္တို႕၌ အခ်ိန္မ်ားစြာ မရွိသည့္အေလ်ာက္ အထက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားခ်က္ျခင္းလက္ငင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႕လိုလားလွ်က္ရွိပါသည္။
လူသားထုအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈသည္ သာမန္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈထက္မ်ားစြာၾကီးမားပါသည္။ ထိုသို႕ ေသာျပစ္မႈခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေကာင္းရွိမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ျပီးေနာက္တြင္လည္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ (သို႕မဟုတ္) ျမန္မာအစိုးရသည္ မည္သည့္ အေရးယူမႈမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။ ဤလုပ္ရပ္သည္ လူသတ္မႈ တစ္ရပ္က်ဴးလြန္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝန္ခံေျပာၾကားေသာ္လည္း၊ ထိုလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူမႈကိုမွ် ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟုလည္းထိုရဲတပ္ဖြဲ႕ကပင္ ေျပာၾကားသည့္ ပမာႏွင့္အလားတူေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာလူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္မူ အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႕၏ ေနအိမ္မ်ားမွ အတင္း အဓမၼ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္မွစ၍ လူတို႕၏ေနထိုင္မႈစနစ္ႏွင့္လုံးဝမညီေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရလွ်က္ရွိသည့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား အေပၚထားရွိသည့္ အစိုးရ၏ အကန္႕အသတ္အတားအဆီးမ်ားကို ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းေပးရန္အလို႕ငွါ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၁၉၈၂ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ေစရန္ ဖိအားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအေနျဖင့္လည္းကြၽႏု္ပ္တို႕ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းခံေနရသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ လာမည့္လ၌က်င္းပရန္ရွိသည့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ဤကိစၥအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္မ်ားေျမာင္စြာ က်ဴးလြန္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတိုင္းက ေဖာ္ျပ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ၊ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားအား မိမိတို႕မသိရွိပါဟုမည္သည့္အစိုးရကမွ် ေျပာၾကားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးေန ေစရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းသည္ အလြန္အရွက္ရေစသည့္ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဦးထြန္းခင္သည္ ျမန္မာ႐ိုဟင္ဂ်ာအစည္းအရုံး (UK)၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ျပီး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕၏ အသံအား ကမာၻ သိေအာင္ဦးေဆာင္ေၾကျငာလွ်က္ရွိသူျပည္ပေရာက္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအနက္မွတစ္ဦးျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus