ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အဖ်က္ စြမ္းအားျပင္း၍ စံမမွီေသာ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒ


ေမာင္သမာဓိ
RB News
2.8.2013

လူနည္းစုသည္ လူမ်ားစု၏ ဆႏၵကုိ ေလးစားရမည္။ လူမ်ားစုသည္ လူနည္းစု၏ အခြင့္ အေရးမ်ား ကုိ အကာ အကြယ္ ေပးရမည္ ဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီစံႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ ေနေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲ လူ၀င္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားၿပဳမႈ ဥပေဒ တုိ႔ေၾကာင့္ နစ္နာေနသူ လူနည္းစုဝင္ တစ္ဦး၏ ႐ႈ႕ေထာင့္ မွ အျမင္ကုိ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၈၈၈၈ ဥပေဒ ေရးရာ အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ဂ႐ုျပဳ ေလ့လာ ႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ ပါသည္။

၁။ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ က်ား မ လိင္ခြဲျခား ဆက္ဆံေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း။

ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္ေထာင္ဖက္ (FRC) ကို တရား၀င္ လက္ထပ္ ထားေသာ ဗမာခ်င္း တူေသာ္လည္း ဖခင္ (ေယာက်ၤား) သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္လွ်င္ ေမြးလာေသာ ကျပား သားသမီးမ်ား (One-FRC) သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ၿပည့္လွ်င္ အလုိေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ စစ္စစ္ မိခင္ (မိန္းမ) မွ ေမြးလာေသာ ကျပား သားသမီးမ်ား (One-FRC) သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉ ႏွစ္ၾကားတြင္ က်မ္းက်ိန္ မွသာ ႏုိင္ငံ သား ျပဳခြင့္ ရပါသည္။

တစ္္ဖန္ One-FRC (ကျပား) မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား သူသည္ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရၿပီး ေဆး တကၠ သုိလ္ တက္ခြင့္၊ ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ား တက္ခြင့္ ရခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ သူ ျမန္ မာ ႏြယ္ဖြား အမ်ဳိးသားကုိ လက္ထပ္ ထားေသာ ျမန္မာ စစ္စစ္ မိခင္မွ ေမြးဖြားသူ ကေလးငယ္၏ အနာ ဂတ္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ခြင့္၊ ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ ခြင့္ႏွင့္ တရား ႐ုံးခ်ိန္ဘာ ဆင္း ခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံး သြားပါ ေတာ့သည္။ 

တဖန္ ကေလးငယ္ လူမမယ္ အ႐ြယ္တြင္ ဧည့္ႏုိင္ငံသား (UCC) မေလွ်ာက္မီ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ မိဘ တစ္ဦးဦး ေသဆုံး ခဲ့ပါက ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ထုိကေလး၏ ပညာေရး အနာဂတ္သည္ လုံးဝေပ်ာက္ဆုံး သြားပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လ.ဝ.က ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔တုိ႔ သတိျပဳမိပုံ မေပၚ ေသာေၾကာင့္ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ ငံသား ျပဳမႈ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ဇြတ္ျငင္း ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ကေလး၏ အရည္ အခ်င္း မမီမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မိဘ၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာ ဆႏၵအရ အိမ္ေထာင္ ဖက္ ေရြးခ်ယ္ မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အျပစ္ေပး အေရးယူ ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔မွ အနာ ဂတ္မဲ့ ကေလးငယ္ မ်ား၏ ဘဝေပါင္း မ်ားစြာ အတြက္ ယူႀကဳံးမရ ၿဖစ္ကာ ဝမ္နည္း မိသည္။ အနာဂတ္၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္မ်ား ၿပဳံးတီး ေစေသာ မွားယြင္းသည့္ အစုိးရ အဆက္ ဆက္၏ စီမံခန္႔ ခြဲမႈ မ်ား ၏ ေနာက္ဆုံး ရလဒ္သည္ ကမာၻ ေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆုံး တုိင္းျပည္ အျဖစ္ ယေန႔တုိင္ စားရင္း ဝင္ေန ပါေတာ့သည္။ လူငယ္ မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ပင္ ျဖစ္၏။

သုိ႔အတြက္ ကမာၻ႔ လူမြဲႏုိင္ငံ စာရင္းဝင္ ေစေသာ တရားခံသည္ ေသြးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္သည္ဟု ဆုိေသာ တတိ ယ မ်ဳိးဆက္ မွသာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေစမည့္ လ.ဝ.က ဥပေဒပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အဖ်က္ စြမ္းအား ႀကီးမားေသာ လ.ဝ.က ဥပေဒကုိ ယေန႔ ေခတ္စား ေနေသာ အတည္ မျဖစ္ ေသးသည့္ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစား ၾကည့္ႏုိင္ ပါသည္။ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ သည္လည္း ဗုဒၶၶၶၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္ၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္မူ အက်ဳံး မဝင္ေသာ က်ားမ လိင္ခြဲျခား ဆက္ဆံေသာ ဥပေဒ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ေယာက်ၤားႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးကုိ တန္းတူ မထားဘဲ က်ား၊ မ လိင္ခြဲျခားကာ အမ်ဳိး သမီး မ်ားကုိ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံေသာ ဥပေဒ မ်ားျဖစ္၍ လ.ဝ.က ဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ျပဳမႈ ဥပေဒႏွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ တုိ႔သည္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကျငာ စာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights) အပုိဒ္ ၂ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ စံခ်ိန္မီ ဥပေဒမ်ား မဟုတ္ပါ။

NRC = National Registration Certificate ( “ ႏုိင္” ပန္းေရာင္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူ) 

FRC = Foreign Registration Certificate (ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္ သူ) ျပည္တြင္း ခရီးသြားလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ ႐ုံးမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ရသည္။ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြား လာခြင့္ မ႐ွိပါ။ ေျမကြက္၊ အိမ္ယာ အမည္ေပါက္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မ႐ွိသူ။

ျပဳႏုိင္ငံသား = (FRC) ဖခင္ႏွင့္ (FRC) မိခင္တုိ႔မွ ေမြးဖြားၿပီး ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားကာ ဥပေဒ အရ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္လာသူ ျမန္မာ ႏြယ္ဖြား။ (အစိမ္းေရာင္ ကဒ္)

ဧည့္ႏုိင္ငံသား = (FRC) လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္သူ တစ္ဦးမွ က်မ္းက်ိန္ၿပီး ဧည့္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္လာသူ။ (UCC ကဒ္)

One-FRC = (FRC) + (NRC) မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား လာေသာ သား၊ သမီး ကုိေခၚေသာ ဗန္းစကား ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ျမန္မာ ကျပား မ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

Two-FRC = FRC မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား လာေသာ သား၊ သမီးတုိ႔ကို ေခၚသည့္ လ.ဝ.က ဗန္းစကား

WhiteCard=မည္သည့္နိုင္ငံသားမွန္းမသိသူကုိထုတ္ေပးေသာကဒ္ၿဖစ္ၿပီးဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္အမတ္ ေ႐ြးေေကာက္ ပြဲ မ်ားအတြက္ မဲေပး ခြင့္႐ွိသူ။ (႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိသာ ထုတ္ေပး ထားပါသည္။)

၂။ ဥပေဒႏွင့္ မရင္းႏွီးေသာ အျပစ္မဲ့သူ (Innocents) မ်ားကုိ စာနာမႈ ကင္းမဲ့စြာ ေရးသား ထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ျခင္း။

ဥပေဒ ကုိလည္း မသိ၊ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္း ၾကားအသိ ေပးမႈ (notice) လည္း မရွိ ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ၾကားတြင္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ က်မ္းမက်ိန္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ စစ္စစ္ မိခင္ မွ ေမြးဖြား လာသည့္ ျမန္မာ ကျပား ကေလးမ်ား (One-FRC) သည္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးေသာ အခါ အလုိ အေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံ ျခားသား (FRC) ျဖစ္သြား ပါေတာ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေတာ္ ေသာ္လည္း အသက္ ေမြး၀မ္္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား (Institutes) တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ ခြင့္ႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ား တက္ခြင့္ မရၾက၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ လူသား သယံ ဇာတမ်ား ေလွ်ာ့နည္း၊ ယိုစီး၊ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ ရပါသည္။ လူငယ္ မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ဖ်က္ဆီးလွ်င္ တုိင္း ၿပည္ အနာ ဂတ္ သည္လည္း မလြဲမေသြ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေ႐ႊျမန္မာ တုိ႔အားလုံး ကုိယ္ေတြ႔ ျဖစ္ ၍ ျငင္း မည့္သူ မ႐ွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကုိ ပုိင္စုိးေသာ လူငယ္ မ်ားကုိ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ အညီ အမွ် ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေအာင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ေပးသင့္ ပါသည္။ အတား အဆီး မ်ားကုိ ဖယ္႐ွားေပး သင့္သည္။

၃။ မစၦရိယ စိတ္ႏွင့္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ဥပေဒ ျဖစ္ျခင္း။ 

ျမန္မာ ထိပ္ပုိင္း အရာ႐ွိ ရာထူးမ်ား အတြက္ “လူေကာင္း လူေတာ္” ကုိသာ ေ႐ြးရမည္ ဆုိေသာ ျမန္မာ စကားကုိ ေျပာင္းျပန္ လွန္ေျပာ ခဲ့သည့္ သြားေလသူ ဦးေနဝင္း၏ ၾသဝါဒေၾကာင့္ အစုိးရ ဌာန အသီးသီးမွ လူေတာ္မ်ား ၿပဳံးတီး ခဲ့ရ သကဲ့သုိ႔ ဌာနဆုိင္ရာ အရာ႐ွိ ရာထူးႀကီးမ်ား အတြက္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ကုိ မခန္႔ရ ဆုိေသာ ဦးေနဝင္း၏ မစၦရိယ စိတ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကား မႈေၾကာင့္ လူေတာ္၊ လူေကာင္းမ်ား ေလလြင့္ ခဲ့ရေသာ အတိတ္ သမုိင္းဆုိး ႐ွိခဲ့ ဘူး၏။ ထုိအခါ အစုိးရ၏ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ တုိ႔သည္ ဌာန အသီးသီးတြင္ Check & Balance မ႐ွိေတာ့ဘဲ ခုိင္းသမွ် ေခါင္းညိွတ္ကာ ကေမာက္ ကမ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအတုိင္း စည္းဝါး၊ ကာရံမညီ၊ (ဥပေဒက မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ စကားလုံးကုိ ထည္လဲ သုံးကာ) လုပ္ေဆာင္ ၾကေလရာ တုိင္းျပည္ ျပာပုံဘဝ ဆုိက္ေရာက္ ေလေတာ့သည္။

ေသြးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္သည္ ဆုိေသာ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ဘာသာႏွင့္ ဆုံးျဖတ္သည္ ဆုိေသာ အမ်ဳိး ေစာင့္ ဥပေဒ တုိ႔သည္ ကမာၻ႔ အံ့ဘြယ္ မျဖစ္ ညစ္က်ယ္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း လ.ဝ.က ဝန္ႀကီးႏွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲ သူတုိ႔မွာ ဂုဏ္ယူ မဆုံး ႐ွိေန ၾကကုန္၏။ အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒဟု အမည္ ေပး ထား ေသာ္ လည္း ဘာသာ ကုိသာ အေျခခံ ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးကုိ တဖက္လွည့္ႏွင့္ ဖ်က္သကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒႏွင့္ေၿမမ်ဳိ၍ လူမ်ဳိးမျပဳတ္၊ လူမ်ဳိမွ လူမ်ဳိးျပဳတ္ မည္ဆုိေသာ လ.ဝ.က ၏ ေဆာင္ပုဒ္ တုိ႔သည္ ဝိေရာဓိ ၿဖစ္ေန ေသာ္လည္း ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား အၾကား စည္းလုံး ေနျခင္းမွာ တူညီေသာ မစၦရိယ စိတ္ေၾကာင့္ သာ ျဖစ္၏။ မစၦရိယ၊ ေမာဟ အေမွာင္ ဖုံးကာ အဖ်က္ စြမ္းအားျပင္း ဥပေဒ မ်ားေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္ က် ဆင္း ေနေသာ တုိင္းျပည္ အေျခ အေန အမွန္ကုိ မျမင္ႏုိင္၊ မၾကား ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျပာပုံ ဘဝေရာက္ မွ ေနာင္ တ အနည္းငယ္ ရေလဟန္ ျပဳ၏။

တဖန္ လက္႐ွိ လ.ဝ.က ဥပေဒသည္ ေသြးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္သည္ ဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ၿမန္မာေသြး ငါးမူးဖုိးႏွင့္ အထက္ ပါေသာ ဘာသာျခား ျမန္မာ ကျပား မ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲ ထားေသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ကန္႔သတ္သည့္ အဖ်က္ ဥပေဒ သက္သက္ ျဖစ္ေလ၏။ အမ်ဳိးေစာင့္ရန္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ဥပေဒသည္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ အေပၚ အေျခခံ ခြဲျခား ဆက္ဆံ သကဲ့သုိ႔ ေသြးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ သည္ ဆုိေသာ လ.ဝ.က ဥပေဒ သည္လည္း ေနာက္ဆုံး ဘာသာႏွင့္သာ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ေလ၏။ တစ္ဖေအ ၊ တစ္မေအ တည္းေမြးေသာ ညီအစ္ကုိခ်င္း အတူတူ အစၥလာမ္ ဘာသာ ကုိးကြယ္ သူသည္ (ႏုိင္) မွတ္ပုံ တင္ကဒ္ မရဘဲ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ သူက ႏုိင္ကဒ္ ရေလ၏။

မေလး႐ွား ႏုိင္ငံသည္ MM2H Programme (Malaysia My Second Home) ကုိေၾကျငာကာ လူမ်ဳိးမေ႐ြး ဘာသာမေ႐ြး ႏုိင္ငံ အတြင္း လာေရာက္ အေျခခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚ ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ တုိင္းျပည္ အတြင္း အေျခ တက် ေနထုိင္သူ မ်ားကုိ အေျခ အေန မဲ့ေအာင္ နည္းမ်ဳိး စုံသုံး လုပ္ေဆာင္ ေန႐ုံ မက တုိင္းျပည္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ (Asset) မ်ား ျပည္ပသုိ႔ ယိုစီး ထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကျခင္းသည္ မစၦရိယ စိတ္ေၾကာင့္ သာျဖစ္၏။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ အႏွစ္ ၂၀ ေနထုိင္ၿပီး ဘဏ္တြင္ ဘတ္ေငြ ၁ သိန္း (ျမန္မာေငြ သိန္း ၃၀ ခန္႔) ျပႏုိင္လွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား ေပး၏။ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ လူမ်ဳိး အေယာက္ ၂၀ ကုိ အလုပ္ ခန္႔ ေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုကုိ ရင္းႏွီး ျမွပ္ႏွံလွ်င္ ႏုိင္ငံသား ေပး၏။ စကၤာပူ ႏုိင္ငံ တြင္လည္း အစုိးရ သတ္မွတ္ ထားေသာ ေငြပမာဏကုိ ရင္းႏွီး ျမွပ္ႏွံလွ်င္ ႏုိင္ငံသား ေပး၏။ ဤအခ်က္ တြင္လည္း ၎ႏုိင္ငံ မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကဲ့သုိ႔ လူနည္းစုကုိ ပ်က္စီး ေစမည့္ ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ ။ ။ မြတ္ဆလင္ မ်ားကုိသာ ရည္ရြယ္ေသာ သံဃာ ေတာ္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ၿဖတ္ေလးျဖတ္ ဥပေဒမ်ား၊ အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ၊ တုိင္းျပည္ ၏ အနာဂတ္ကုိ ဖ်က္ဆီးသာ လ.ဝ.က ဥပေဒ၊ စသည္တုိ႔) ကုိ မျပဌာန္းဘဲ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္သည့္ တုိင္းက်ဳိး ျပည္ျပဳ ဥပေဒ မ်ားကုိသာ ျပဌာန္း ေနသည္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္ ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ တုိင္းျခား ျပည္ျခားမွ အျခား ႏုိင္ငံသား မ်ားကုိ မက္လုံး (Incentive) အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးကာ မိမိ ႏုိင္ငံ အတြင္း လာေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ ေနေသာ ေခတ္ အခါ သမယတြင္ ႏုိင္ငံ အ တြင္း ေအးအတူ ပူအမွ် ေနလာ ၾကေသာ ဘာသာျခား မြတ္ဆလင္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ မ်ား၌ အတူ တကြ ပါဝင္ ႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ႐ြင္႐ြင္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေနသာ ထုိင္သာ၊ လုပ္သာ ကုိင္သာ ႐ွိေအာင္ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ျပဳမႈ ဥပေဒတုိ႔ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲ မေပးခ်င္ ရသနည္းု။ အေျဖ ကေတာ့ ဥပေဒ ေရးဆြဲ သူမ်ား မစၦရိယ စိတ္ကင္းစြာ၊ အဂတိတရား ၄ ပါးကင္းစြာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲမွသာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ ႏုိင္ငံ အက်ဳိးျပဳ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္လာ မည္ဟု ေျပာခ်င္ ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ ဂုိဏ္းခြဲမ်ား အၾကားမူရင္း အက်ဆုံး ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား ရာ ျမန္ မာ ျပည္တြင္ သူတစ္ပါးကုိ ပ်က္စီး ဆုံ႐ႈံးးေအာင္ ႀကံေဆာင္ သူသည္ မိမိ ကုိယ္တုိင္ လည္း ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံး မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရလိမ့္ မည္ဟု ဆုိေသာ ဗုဒၶ၏ အေျခခံ အက်ဆုံး တရားေတာ္ကုိ သံဃာေတာ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ပင္ ေမ့ေလွ်ာ့ ေနၾက ေလၿပီ။

၄။ လက္ေပါက္ စိပ္ေသာ လက္တလုံးျခား လ.ဝ.က ဥပေဒ ။

တနည္း အားျဖင့္ မသိသူ ေက်ာ္သြား၊ သိသူ ေဖၚစား လွည့္စား တတ္ေသာ လက္ေပါက္ ကပ္သည့္ ဥပေဒ မ်ားဟု ကင္ပြန္း တပ္လွ်င္ ပုိမုိ ပြင့္လင္း ျမင္သာ ႐ွိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ 

(က) ဖေအတူ၊ အေမတူ၊ ဇာတိ ခ်က္ျမွပ္တူ ေက်ာင္းစာေတာ္ေသာ ပန္းေသး ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ဦး ႐ွိရာ ၁၉၄၇ ခုတြင္ ေမြးေသာ အစ္ကုိ ၿဖစ္သူက ေဆးတကၠသုိလ္ တက္ခြင့္ ရၿပီး၊ ၁၉၄၉ တြင္ေမြးေသာ ညီျဖစ္သူ က ေဆး တကၠသုိလ္ တက္ခြင့္ မရပါ။ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္ႏွင့္ ျဖတ္သည္ဟု ဆုိေသာ ဥပေဒေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ၾကယ္ပြင့္မ်ား ေၾကြလႊင့္ ခဲ့ရသည္။

(ခ) ႏုုိင္ငံျခားသား လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ (FRC) မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား လာေသာ ျမန္ မာ ႏြယ္ ဖြား ႏုိင္ငံျခားသား ကေလး (Two-FRC) ကို ႏိုင္ငံသား (NRC) ဇနီး ေမာင္ႏွံက တရား၀င္ စာခ်ဳပ္ စာ တမ္းႏွင့္ ေမြးစားပါက ႏိုင္ငံသား အျပည့္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ကျပားမ်ား (One-FRC) ထက္ အခြင့္ အေရး ပိုရကာ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရသည့္ အျပင္ ဘြဲ႔လြန္ သင္ တန္း မ်ားကုိလည္း တက္ေရာက္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရၾက ပါသည္။

One-FRC ျမန္မာ ကျပားမ်ား အတြက္ အျခား ထြက္ေပါက္ တစ္ခုမွာ မ်ားမၾကာမီ ျပဌာန္း ေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံ တကာ အဆင့္မီ PR (Permanent Resident) ဥပေဒ ပင္ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ PR ရသူသည္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ႐ွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသား အဆင့္ အတန္း (Class/Status) ျဖစ္ေစကာမူ PR ထက္ အခြင့္ အေရး ပိုမုိရရ ပါလိမ့္မည္။

PRဥပေဒကုိအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအဆင့္အတန္း အတုိင္းစံမီ ေရးဆြဲေနပါသည္ ဆုိေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ အေနျဖင့္ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ျပဳမႈ ဥပေဒ တုိ႔ကုိ လည္း ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈံးမ်ားႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲမွသာ လူဝင္မႈ ဥပေဒမ်ား အခ်င္းခ်င္း လုိက္ေလွ်ာ္ ညီေထြ ႐ွိမည္ ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္ အနာဂတ္ ကုိလည္း ကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။

၅။ မိဘမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအရ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္မႈ အတြက္ မိမိ၏ မိဘ ႏွစ္ပါး ကိုေရြး ခ်ယ္ခြင့္ မရွိၾကေသာ အျပစ္မဲ့ သားသမီး မ်ားအား အျပစ္ေပးေသာ ဥပေဒ ျဖစ္ေနျခင္း။

အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ မိမိ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ လက္ထပ္ သည့္ ႏုိင္ငံျခား သားကုိ တရားဝင္ ေပါင္းသင္း ေနသ၍ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ အသိ အမွတ္ ျပဳေသာေၾကာင့္ ေမြး လာေသာ ကျပား သားသမီး မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္ အေရး အျပည့္အဝ ရၾကပါသည္။

ဘာသာျခား အိမ္ေထာင္ဖက္ (FRC) အား ေရြးခ်ယ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျမန္မာ မိဘ တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ အတြက္ (သုိ႔မဟုတ္) NRC ႏုိင္ငံသား မိခင္က ျမန္မာ ျပည္ေပါက္ ႏုိင္ငံျခားသား (FRC) လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ အမ်ဳိးသားကုိ ေရြးခ်ယ္ လက္ထပ္သည့္ အတြက္ ဘုမသိ၊ ဘမသိ ေမြးလာေသာ ကျပား သားသမီး မ်ား၏ ကုိုယ္ရည္ ကုိယ္ေသြး တုိးတက္ေအာင္ ပညာ သင္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္မည္ ဆုိလွ်င္ တရား မွ်တမႈ ႐ွိမည္ မဟုတ္ပါ။ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ ၾကသည့္ ကေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မျပဳသင့္ ေတာ့ပါ။ ကေလး မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ဖ်က္ဆီး ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကုိ ဖ်က္ဆီး ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကင္ညာ၊ အေမရိကန္ ကျပား (ျမန္မာ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ ဗန္းစကားအရ One-FRC) အုိဘားမား သမၼတ ၿအခ်ိန္ အခါ သမယတြင္ ျမန္မာ ကျပား (One-FRC) သည္ ေရြးေကာက္ ခံႏို္င္ ဘုိ႔ ေဝး စြ၊ တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ကုိပင္ မရၾကပါ။

ႏုိင္ငံ တကာဥပေဒစံႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အျပင္ အလြန္မွားယြင္း ေနေသာ ဥပေဒ၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ေန ၾကသည့္ ျမန္မာ ကျပား ကေလး (One-FRC) မ်ားသည္ စာေတာ္ ေသာ္ လည္း ေဆး၊ စက္မႈ၊ စီး ပြားေရး ႏွင့္ ပညာေရး စသည့္ တကၠသိုလ္ မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ မရခဲ့ျခင္း၊ တက္ခြင့္ ေပးသည့္ အခါ တြင္လည္း ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္း မ်ားကို တက္ခြင့္ မရျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံ ပုိင္ခြင့္ မရွိ ၿခင္း တုိ႔သည္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာ စာတမ္း အပုိဒ္ ၂၁၊ ၂၆ တို႔ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ ေန ပါသည္။

၆။ ေနာက္ဆက္တြဲ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ပုိမုိခ်ဳိးေဖါက္သည္။

အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထား လာလွ်င္ အမႈတြဲကုိ တုိင္းအထိ တင္ျပ ရမည္ ဆုိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ညြန္ၾကား ခ်က္သည္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ အားျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း အပုိဒ္ (၂) ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနပါသည္။

၇။ ႏုိင္ငံသား (Citizen) ျဖစ္ျခင္းကုိ အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး (Class) ခြဲထားျခင္းက သာ၍ ႐ုပ္ဆုိးသည္။

ႏုိင္ငံ တကာတြင္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အလြန္ ႐ုိး႐ွင္းသည့္ ဥပေဒ မ်ားသာ ႐ွိၿပီး ျမန္ မာ ႏုိင္ငံ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ ဥပေဒ တုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံသား Status ကို ႐ႈပ္ေထြးစြာ ခြဲျခား ျပဌာန္း ထားသည္ကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႔ႏုိင္ ပါသည္။

(က)တုိင္းရင္းသား/နိုင္ငံသားမိဘနွစ္ပါးမွေမြးဖြားသူနိုင္ငံသား၊NRC,(Citizenbybirth)၊ (ပန္းေရာင္ ႏုိင္ကဒ္)

(ခ) ႏုိင္ငံသား ဖခင္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား မိခင္မွ ေမြးေသာ ႏို္င္ငံသား၊ NRC, (One-FRC) (ပန္းေရာင္ ႏုိင္ ကဒ္)

(ဂ) ႏုိင္ငံျခားသား ဖခင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မိခင္မွ ေမြးေသာ က်မ္းက်ိန္ ၿပီးမွရသည့္ ႏုိင္ငံသား၊ NRC, (One- FRC) (ပန္းေရာင္ ႏုိင္ကဒ္)

(ဃ) FRC လက္မွတ္ကုိင္ မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးေနာက္္ ေလွ်ာက္၍ ရေသာ ျပဳႏုိင္ငံသား။ (အစိမ္းေရာင္ ျပဳကဒ္)

(င) နုိင္ငံျခားသား (FRC) လက္မွတ္မွ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ရေသာ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ (အျဖဴေရာင္ ကဒ္ႀကီး) (UCC ကဒ္)

(စ) မိမိ မေမြးခင္ အရင္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးေသာ မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား လာသည့္ ႏုိင္ငံသား၊ NRC 

(ဆ) မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားမွန္း မသိဟု ဆုိကာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ဥပေဒမွ ျပဌာန္း ထားျခင္း မ႐ွိဘဲ ထုတ္ေပး ထားေသာ အျဖဴေရာင္ကဒ္… စသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသား status ကုိ အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခြဲျခားထားျခင္း (Classify လုပ္ျခင္း) သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အၾကား ပညာ သင္ၾကား ရာတြင္၎၊ အလုပ္ ခန္႔ထား ရာတြင္၎ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစ ေလသည္။ အခြင့္ အေရးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား မတူညီ ေတာ့ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကျပား ခေလး မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ပညာ သင္ခြင့္ မရေတာ့ဘဲ ေဈးသည္၊ ပြဲစားႏွင့္ ေရႊ ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ဘဝသုိ႔ ကူးေျပာင္း လုပ္ကုိင္ ၾကရာ တုိင္းျပည္၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္မ်ား ၿပဳံး တီး ကုန္ေလသည္။ လူငယ္ တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ႏွင့္ အနာဂတ္ကုိ မဲ့ေစေသာ တုိင္းျပည္ အနာဂတ္ အ တြက္ အဖ်က္ စြမ္းအား ျပင္းသည့္ လ.ဝ.က ဥပေဒ ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ အ့ံၾသ ဘြယ္ရာအခ်က္တစ္ခုကုိေထာက္ျပ ခ်င္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး၏ အခြင့္ အေရးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္ အတြက္သာ ႏိုင္ငံသားကုိ အဆင့္ အသီးသီး ခြဲျခား ထားေသာ္လည္း တာဝန္ ပုိင္း ျဖစ္ေသာ စစ္မႈထမ္းရန္ အတြက္ ကုိမႈ ႏုိင္ငံသား အဆင့္ မခြဲေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံသားတုိင္း စစ္မႈ ထမ္း ရမည္ဟု စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေခတ္ ဥပေဒ ပညာ႐ွင္ မ်ားက မ်က္ႏွာေျပာင္ႏွင့္ ေရးဆြဲထား ေလသည္။ 

၈။ အႀကံျပဳျခင္း

(က)။ ေရွ႔ေနမ်ား ကြန္ယက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုို္င္ငံ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ျပဳမႈ ဥပေဒ မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ကာ မသိ နားမ လည္ေသာ ျပည္သူ မ်ားကို ပညာေပးၿပီး၊ ဥပေဒ ျပဳမည့္ သူမ်ားကုိ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးသင့္ ပါသည္။

ဥပမာ ျမန္မာ မိခင္မွ ေမြးဖြား လာေသာ ကျပားကေလး (One-FRC) မ်ားကုိ အသက္ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ႏွစ္ အၾကား က်မ္းက်ိန္ဖုိ႔ မေမ့ရန္ ႏူိးေဆာ္ဖုိ႔ႏွင့္ ထုိကျပား ကေလးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ား တက္ခြင့္ ရေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံသား မိဘ (NRC) ႏွစ္ပါး (NRC မိဘ ဖက္မွ အမ်ဳိးမ်ား) ၏ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းျဖင့္ တရားဝင္ ေမြးစားျခင္းကုိ ခံယူရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးသင့္ ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ ယိုိစီးမႈကုိ ကာကြယ္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္ အတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္မ်ား အလွ်င္္ အျမန္ ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ လာမည္ ျဖစ္၏။

(ခ)။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ၿပဳမႈ ဥပေဒကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရေၾကညာ စာတမ္းႏွင့္ ကိုက္ ညီေအာင္၊ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလန္ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး စကား၀ိုင္း (Penal Discussion for Rule of Law) တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္း အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ စံမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲ သင့္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယၡဳ လတ္တေလာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း အသစ္ တစ္ခု ၿဖစ္သည့္ ၿပင္ဆင္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အ သစ္ ျပဌာန္းရန္ ဥပေဒၾကမ္း (Draft) မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္ၿပီး ျပည္သူ လူ ထု ထံမွ အႀကံဥာဏ္ မ်ားကုိ တရားဝင္ ေတာင္းခံ သကဲ့သုိ႔ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ျပဳမႈ ဥပေဒႏွင့္ လ.ဝ.က ဥပေဒ တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း နစ္နာသူ၊ လူနည္းစု ထံမွသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံ သင့္ပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤဥပေဒသည္ လူမ်ားစု၏ အခြင့္ အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ ထားျခင္း မ႐ွိဘဲ လူနည္း စု ကုိသာ ပစ္မွတ္ထား ႏွိပ္ကြပ္ ထားေသာ ဥပေဒ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒ အတိမ္ အနက္ႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ ဆံ ခံရျခင္း၏ ဆုိးက်ဳိး မ်ားကုိ သတိ ျပဳမိ သူမ်ားမွာ နစ္နာသူ လူနည္းစု မ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၏။ 

ဥပေဒ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ ေစလုိသည့္ အဓိက အေၾကာင္း အရင္း တစ္ခုမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သဃၤန္း ကၽြန္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ဦးသိန္းညြန္႔တုိ႔ မျပင္ခ်င္ေသာ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ျပဳမႈ ဥပေဒသည္ လူမ်ားစုမွ လူ နည္းစု အေပၚ မတရား အႏုိင္က်င့္၊ ႏွိပ္ကြပ္ေသာ တနည္း အားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္၏ မေကာင္းေသာ မဲအမ်ားစုျဖင့္ အႏုိင္က်င့္သည့္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိး (Side effect of Democracy System) တစ္ခု အျဖစ္ ကမာၻေပၚတြင္ မွတ္တမ္း ဝင္ေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ၏ စံျဖစ္ေသာ လူနည္းစုသည္ လူမ်ားစု၏ ဆႏၵကို ေလးစားရ သကဲ့သုိ႔ လူမ်ားစု သည္လည္း လူနည္းစု အခြင့္ အေရးကုိ အကာ အကြယ္ ေပးရမည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္ ႀကီးမ်ား ေမ့ေလွ်ာ့ ေနၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား အထူးသျဖင့္ ၾသစေတးလွ် အစိုး ရ အေန ျဖင့္လည္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး သင္တန္း မ်ားကုိ ျမန္မာ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ားကုိ ဦးစားေပး တက္ေရာက္ရန္ မျဖစ္မေန ေတာင္းဆုိ သင့္ပါသည္။

(ဂ)။ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသား ကဒ္ျပား ေပၚတြင္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ကုိးကြယ္ သည့္ ဘာသာ ထည့္သြင္း ေရးသား ျခင္းကိုလည္း အျမန္ဆုံး ပယ္ဖ်က္ သင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံ ျခင္းကုိ မခံရ ေစရန္ ျဖစ္၏။

(ဃ) ၿမန္မာ့ အေရးကုိ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ေလ့လာ ခဲ့သူ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ Josef Silverstein က လက္႐ွိ ၿဖစ္ေပၚ ေနေသာ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေစရန္ မတူ ကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးမ်ား အတူ တကြ ခ်စ္ၾကည္စြာ ရာစုႏွစ္ႏွုင့္ ခ်ီကာ ၿပႆနာ မ႐ွိ ေနလာ ၾကေသာ ၿမန္မာ့ သမုိင္းကုိ ၿမန္ မာေတြ ျပန္ေလ့ လာ ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္ဟု VOA ဦးေက်ာ္ဇံသာကုိ ေၿပာၾကား လုိက္ျခင္းၿဖင့္ ၿမန္မာ ျပည္ ၏ ေခတ္ အ ဆက္ ဆက္ Policy Makers မ်ား ျမန္မာ့ သမုိင္းကုိ ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိေၾကာင္း ေထာက္ျပ သြား ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ မေႏွာင္းမီ ၿမန္မာ့ သမုိင္း၊ မြန္သမုိင္း၊ ရခုိင္ သမုိင္းႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ သမုိင္း အစစ္ အမွန္ အျပည့္ အစုံ တုိ႔ကုိ ၿပည္သူ မ်ားကုိ ခ်ျပ သင့္ၿပီဟု အႀကံေပး လုိပါသည္။ ဥပေဒ ၿပဳသူမ်ား ကုိယ့္ႏိုင္ငံ သမို္င္း ကိုယ္သိ မွသာ ႏိုင္ငံ အက်ဳိးျပဳ ေခတ္မီ ဥပေဒ မ်ားကုိ ေရးဆြဲ ႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။ ဥပေဒ မွားလွ်င္ တုိင္း ၿပည္ ၿပာပုံ ၾကိမ္းေသ ၿဖစ္ေၾကာင္း ကုိေ႐ႊျမန္မာ မ်ားအား အထူး ေၿပာၿပ ေနစရာ မလုိပါ။ ဆင္ျခင္ ရန္ သာ ေျပာလုိ ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ရခုုိင္ ၿပည္နယ္႐ွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီ လူ႔ အဖြဲ႔ အစည္းသည္ ေ႐ွးျမန္မာ ဘုရင္ လက္ထက္ က တည္း က ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ ေနထိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က မြန္းတည့္ေန ဂ်ာ နယ္ ကုိ ဥေရာပ ခရီးစဥ္မွ အျပန္တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ကုိလုိ နီ ေခတ္ မွ ေရာက္ ႐ွိ လာသည္ ဆုိေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ တုိ႔၏ ေျပာ ၾကားခ်က္ႏွင့္ စတင္ ကြဲ လြဲေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၿဖစ္၏။ သတိႏွင့္ ႀကဳိဆုိ ေစခ်င္သည္။ န.စ.က ကုိဖ်က္ သိမ္းၿပီး ျဖစ္ ၍ ေသာင္း ဂဏန္း ထက္ပုိ ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ န.စ.က ဖ်က္သိမ္းၿပီးမွ ခုိးဝင္သူမ်ား အျဖစ္ ပုံေဖၚရန္ အလား အ လာ ႐ွိေန ပါသည္။

ဤေနရာ တြင္လည္း ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုကုိ သတိျပဳ မိပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ တတိယ ႏုိင္ငံ ပုိ႔မည့္ မိန္႔ခြန္း ေျပာအၿပီး သမၼတႀကီးကုိ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပခဲ့ ၾကေသာ ရခုိင္ မ်ဳိးခ်စ္ တုိ႔သည္ ဘဂၤါလီ - ႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ျမန္မာ ဘုရင္ ေခတ္ကတည္းက တည္႐ွိ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၿပီးေနာက္ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈ မလုပ္ၾကဘဲ ၿငိမ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ဘဂၤါလီ - ႐ုိဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာ့ သမုိင္းဝင္ လူမ်ဳိး ျဖစ္သည္ကုိ လက္ခံ သြားၾကပုံ ရ၏။ စာေရးသူ)

၉။ အစုိးရႏွင့္ MNHRC ကုိေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း။

၈ ေလးလုံး ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကုိဂ်င္မီက မတရားမႈ မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရန္ ေမးခြန္း မ်ားကုိ ေမးပါဟု ဆုိ၏။

(က)အေဖႏွင့္အေမတုိ႔လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏၵအရလက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ေျမေပၚတြင္  ေမြး ဖြား လာေသာ ျမန္မာ ကျပား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တေတြမွာ အျပစ္ ရွိပါ သ လား။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔၏ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြး တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ပညာ သင္ၾကားခြင့္ မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ သင့္ပါသလား။ 

(ခ) မတရားေသာ လ.ဝ.က ဥပေဒ၏ သားေကာင္မ်ား ၿဖစ္ခဲ့ ရေသာ ၿမန္မာ ကျပားမ်ား (One-FRC) အေပၚ က်ဴးလြန္ဆဲ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ မ်ားကို ၿမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မ႐ွင္ (Myanmar National Human Right Commission, MNHRC) သုိ႔ တုိင္ၾကားခြင့္ ရွိပါသလား ခင္ဗ်ား။

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အစား အမ်ဳိးသား ကုိ ျဖဳတ္ ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မ႐ွင္ဟု ၂၀၁၃ ခု ဇူလုိင္လ ၂၂ ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သ တင္း စာ တြင္ ေရးသား ထားျခင္းကုိ သတိျပဳမိ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တေန႔ တည္းထုတ္ အဂၤလိပ္ သတင္းစာ တြင္ National ကိုမျဖဳတ္ဘဲ (Myanmar National Human Right Commission, MNHRC) ဟု ဆက္လက္ သုံးေနသည္ကုိ အ့ံၾသဘြယ္ အျဖစ္ ေတြ႔ေန ရပါသည္။ ဥေရာပ အျပန္ ခရီးတြင္ ျမန္မာလုိ အမ်ဳိးသား ဟူ ေသာ စကားလုံးကုိ ျမန္မာ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ႐ြံမုန္း သြားပုံရ၏။ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္ အေရး ဟူေသာ အသုံး အႏႈံးသည္ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ တျခား ကမာၻသူ၊ ကမာၻ သားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မ႐ွိသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အဓိပၸါယ္ ေပါက္ေသာေၾကာင့္ဟု ထင္ပါသည္။ စာေရး သူ)

၁၀။ Summary or Take Home Message. 

(က) ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ ရာတြင္ က်ားမ လိင္ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူ ရည္တူ ျပဌာန္း ၾကရန္။

(ခ) အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာ စာတမ္းပါ အခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ စံမ်ားနွင့္ အညီ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ ၾကရန္။

(ဂ) ႐ုိးစင္းေသာ (Innocent) ျပည္သူ အမ်ား မနစ္နာ ေစရန္ႏွင့္ နားလည္ လြယ္၍ လုိက္နာ ရန္လည္း လြယ္ကူေသာ ႐ုိးစင္းသည့္ ဥပေဒ မ်ားကုိ ေရးဆြဲရန္။

(ဃ) ဒီမုိကေရစီ စံမ်ားႏွင့္ အညီ လူနည္းစု အခြင့္ အေရးကုိ အကာ အကြယ္ ေပးေသာ ဥပေဒ မ်ား ကုိ ေရး ဆြဲရန္။

(င) လူနည္းစု မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ လုိေသာ၊ ပ်က္စီး ေစလုိေသာ ရည္႐ြယ္ ခ်က္ထက္ တုိင္းက်ဳိး ျပည္ျပဳ ဥ ပေဒ မ်ားျဖစ္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မစၦရိယစိတ္ ကင္းကင္း၊ အဂတိ တရား ၄ ပါး ကင္းကင္းႏွင့္ ေရးဆြဲရန္။

(စ) တုိင္းျပည္ အတြက္ လူသား သယံဇာတ မ်ားကုိ မၿပဳံတီး ေစဘဲ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္မ်ား ပုိမုိဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ လာေစ ရန္ကုိ ရည္႐ြယ္၍ ဥပေဒမ်ားကုိ သတိထား ေရးဆြဲရန္။

(ဆ) တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ပုိင္႐ွင္ေသာ လူငယ္ မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ မပ်က္စီး ေစရန္ အထူး ဂ႐ုျပဳ ေရးဆြဲၾကရန္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ အႀကံျပဳ ေရးသား အပ္ပါသည္။

ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား တုိင္းက်ဳိး၊ ျပည္ျပဳ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း

ေလးစားစြာျဖင့္

ေမာင္သမာဓိ

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus